Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap Írás Így írtok Ti Molnár V. József: „Elaludt a gyertyája”
Molnár V. József: „Elaludt a gyertyája”
Írta: Molnár V. József   
2012. október 30. kedd, 22:55

Népünk jól tudja, hogy „a halál ellen nincs orvosság”. „Aki született, annak halnia is kell.” „Mindnyájunkat eltakar az anyaföld.” „A halottnak semmi baja nincsen.” Az élő ember még „világít”, a halottnak „elaludt a gyertyája.”

Elink hitében a földi élet fénytől-fényig tart: a gyermekkel napocska, csillagocska születik a világra, s ha meghal valaki, csillag támad a mennynek boltozatán. Ez utóbbi okán találhatjuk Nimród, Attila, László, Margit… csillagképét a föntben. Isten csillagokba írja történelmünk. Földi életünkben megpróbáltatik bennünk, általunk a teremtői fény, a részlegesben, az egyszeriben a teljes, az örökoka, titka, miértje ennek Istennél vagyon.

Hajdan a moldvai csángó magyarok a koporsó behantolása után fehér vásznat feszítettek ki a sír fölött. Hitükben a halott lelke mindaddig a koporsón ül, amíg a föld be nem lepi azt, akkor el kell onnan távoznia. A fehér vászon talán a Tejutat idézte meg, amelyet régenegyebek között – a „Lölkök útjá”-nak neveztek, s szentséges cselekvésükkel e fönti fényes ösvényre segítették a lelket: mely úton jött, azon távozzon el, vissza, Ura örömébe. (Abúsfalván az egyik öregasszony koporsójába több vég vásznat tettek, s vászonba csavarták a halottat, akárcsak honfoglaló őseink.)

Mindannyiunk életében eljön az idő, amikor le kell csupaszodnunk, miképpen novemberben egyik napról a másikra lecsupaszodnak a lombhullató fák. Némely ember, aki érzi, hogy benne munkál már a „halál nyila” Tápé környékén még ma is kéri: tegyenek gyékényt a földre, s fektessék , hogy az anyaföld, „akit” Földanyának érez, befogadhassa azt, ami az emberből őt illeti, a testet, hogy amikor ideje érkezik, a lélek szabadon távozhasson.

A régi ember mielőtt lelke eltávozhatott, végiglátogatta a falut; a sógorságot, komaságot kereste föl, s az ismerősöket. Vagy ha már ereje nem adta ennek lehetőségét, akkor tett arról, hogy az emberek, a hozzá közel állók, a haragosok is mind fölkeressék. A halálra készülő minden tartozását lerótta régenaz életen át tartó haragot is fel kellett oldania, s szentelt gyertyával a kezében távozott.

Évtizedekkel ezelőtt Annus nénémtávoli rokonom – is halála előtt néhány nappal végigházalta a falut, Nárait. Éppen János bátyámnál voltam, amikor oda is átjött. Nem ismertem meg rögtön, pedig nagyon közel álltam a szívéhez; de ő már akkor ugyan engem nézett, ám mögém, fölém látottfélig már a másik világ vendége volt. Percek múlva, amikor megismert, megölelt és megáldott, s kérte, ha egyetlen-egyszer is okkal, ok nélkül rám csapott a hangja, vagy haraggal nézett volna rám, bocsássam meg neki. Ölelése testtelen volt. Vele, általa akkor, ott Náraiban a szeretet ölelt át. Úgy éreztem, hogy lelkével, távozni készülő lelke titokzatos érintésével fölruházódtam, tudását adta átkimondatlanul.

Úgy hitték, tudták – ők, a régiek –, hogy nehéz halála adódik annak, aki nem a Teremtőtől kapott dolgát végezte életében, a dolgavégezetlen emberre a gyehenna tüze várt, s arra is, aki ajándékba kapott tudását arra érdemesnek nem adta át.

A régiek vénkorukban külön böjtöt vállaltak, s hosszú gyalog zarándokutakat, hogy fölös vágyakozásukat el-kiűzzék magukból. Egy szandaváralji vénember ismerősöm minden pénteken elgyalogolt a Karancshegyre, a palócok szent hegyét, helyét kereste föl, hogy ott a krisztusi halál napján, éjszakáján szót válthasson Jézussalkészülve az ő országába.

A haldokló, miután végrendeletet is tett, rendszerint maga kérte, kívánta, hogy a pap az utolsó kenet szentségébe részesítse. Kezébe gyertyát tett, hogy világítsa a mennybe vezető utat neki.

Ami a haldoklóval, a haldoklás körül és a halottal történt, az a régiségben mind női teendő volt.

Amint a halál bekövetkezett, azonnal lefogták a halott szemétnehogy „elvigyen valakit” –, néha pénzt, néha pedig erre a célra készített cserépdarabot tettek . Aztán felkötötték az állát, markába pénzt szorítottak, s egyenesre kötötték a lábujjait. A palócok rózsafüzérrel kötötték össze a halott kezét, hogy ne kapkodhasson a távozni készülő lélek után; az ingét fölhasították, s kinyitották az ablakokat, mind, hogy ezzel is segítsék a lélek szabad távozását. Majd meghúzatták a harangot, amely nem és kor szerint, néhol „rang” szerint is másképpen „szaggatott”.

A haldokló, a halott szószólója az énekes asszony volt, aki Bálint Sándor szerint: „… a közösség szószólója, az ünnepek szertartásmestere, aki biztosítja a hagyományos rendet, ismeri az íratlan tradíciókat… Ez a személy meg tudja adni Istennek, ami Istené és az embernek, ami az emberé. Ismeri az évszázados kultikus gyakorlatot, az ünneplés etikettjét, vagy legalábbis annak beidegzett formáit, így képes arra, hogy a közösség egyes tagjait, akik valami misztériumban részesednek, mint vőfély, halottsirató, búcsúvezető segítse: Isten, ember előtt helytálljanak. Valamit őriz a papi hivatásból is. Ügyel a közösségi kultusz teljességére, amelyet a pap műveltségének, társadalmi helyzetének különbözősége folytán nem tart be”.

Ő, az énekesasszony, a papnő imádkozott és énekelt az elhunyt nevében, ő könyörgött a névadó patrónushoz is. Ő volt a messzire költöző szertartásmestere: szentelt vízzel hintette meg az ajtókilincset, hogy a gonosz be ne merészkedjék a halott lelkéért, meggyújtotta az ablakban két rozmaringtő közé tett gyertyát, letakarta a tükröt és az üvegezett képeket (hogy a halott lelke meg ne lássa magát bennük). A halott mellé égő szenteltgyertyát állított, megállította az órát, s a tüzet – amely az őst, a teremtő Istent idézte meg – kioltotta. Gondoskodott arról is, hogy a homlokzati ablakba fehér kendő kerüljön. Rendszerint ő mosdatta meg a halottat, vagy intézkedett annak tisztába tételéről, a férfi halottat meg is borotválta,, borotváltatta. Ő öltöztette föl az elhunytat az előre elkészített ruhába. A halottat a mestergerenda alatt, lábbal az ajtó felé (a régi keletelt házaknál ez egyben a lenyugvó nap irányát jelentette!) nyújtópadon ravatalozták föl, amely székekre, hordókra tett szekéroldal, vagy bakra helyezett pár szál deszka volt, de lehetett erre alkalmas pad is.

A koporsóba tétel a csángóknál a pap, másutt a kántor és az énekesgyerekek jelenlétében történt. Édesanyám halálos ágyán kérte, hogy koporsójába tegyük majd bele a szemüvegét, a botját és a Bibliát, mindazon tárgyakat, amelyek a földi életében, utolsó éveiben segítették. Régebben lópatkó is került a halott mellé, föltehetően az egykori lóáldozat maradványaként.

A koporsóba tétel után kezdődött meg a halott meglátogatása, a „halottlátás”. Az érkezők nem köszöntek, az elhunytat lábtól fejig végignézték, s két ujjal bal lába ujját megszorították, hogy álmukat ne zavarja, a palócok csókkal búcsúztak tőle. Gyertyával a kezükben imádkoztak mellette, örök nyugalmat kívántak neki, a hozzátartozókat vigasztalták, aztán köszönés nélkül távoztak. A látogatókat senki nem kísérte ki.

A halottat, aki mellett éjjel-nappal égett a gyertya, akit minden reggelen megmosdattak, egy percre sem hagyták magára, az énekesasszony állandóan mellette tartózkodott. Mind a három napig, amíg otthon, a tisztaszobában volt fölravatalozva imádkozott és istenfaággal hajtotta a legyeket. Esténként a nemzetség (a vérségi és a komasági rokonság) fél éjszakán át „virrasztott” a halott mellett. El kellett engedniük a lelkét. Ilyenkor az énekesasszony halotti énekeket énekelt, imádságokat végzett, a halottak olvasóját mondta – az elhunyt lelkét Krisztus öt sebének oltalmába ajánlotta.

A halott temetésének idejét „halottfutár” adta tudtul, s a „híradó”-nak nevezett harangszó, s minden házból legalább egy családtagnak kötelessége volt elmenni, különben a halott ment volna el búcsúzkodni. Kint, a ház udvarán a „szentmihálylova” várta a halottat. A koporsót lábbal előre hozták ki a házból, s háromszor a küszöbhöz érintették, aztán az ajtót néhol szintén háromszor erősen becsapták utána. Feltették a szentmihálylovára és a jelenlévők felsorakoztak. A ház felőli oldalon volt az asztal két székkel a pap és a kántor számára, akik a búcsúztatót végezték, előtte álltak a férfi családtagok, velük szemben, a koporsó másik oldalán a nők és a gyerekek, de csak az első unokatestvérig, továbbá a keresztszülők. A koporsó lábbal állt az utcaajtónak. Régen siratással köszöntek el végképp a halottól: az énekesasszony előbb az elhunyt jóságáról, utolsó tetteiről, halálának lefolyásáról, hiányáról szólt a siratóversben, majd torokból jövő rekedt sikoltásba, révületbe csapott át az éneke, amely az elszakadást adta, hozta, velejéig rázta meg a búcsúzó közösséget.

A gazda és a gazdaasszony temetésekor az állatokat is kivezették az udvarra, a ló „igazította” a jószágokat a kapuig az örökre eltávozó gazda vagy gazdaasszony után. Némely helyen csak megoldották köteléküket, s megforgatták a jószágokat az istállóban; a méhkasokat jól megrázták, a magvakat a padláson fölkavarták és meglocsolták – ez utóbbi a halálból támadó élet szertartása volt.

Az esküvőre törekvő násznép messze elkerülte a halotti menetet, melynek élén a sokszor igen súlyos fakeresztet egy nagy erejű félkegyelmű vitte. Utána – ha az elhunyt valamilyen céhnek, illetőleg jámbor társaságnak tagja volt – a tagok égő fáklyával, a közösség zászlajával vonultak, s a koporsó után a családtagok, s a rokonság. E menetben a kántor néhány liturgikus verset énekelt a szegény Lázárról, hogy a halott melléje jusson a Paradicsomban. Szőregi hagyomány szerint a halottat „Szent Mihály kíséri ki”. Ilyenkor Gábor arkangyalnál van a jó és rossz cselekedetek könyve, Mihálynál pedig a mérleg. A halott őrangyala egészen az elföldelésig a koporsó tetején ül.

A régi sírok keletre néznek. Néhol komaság, ismerősök ássák ki, akik a behantolás után kenyeret, szalonnát és bort kapnak, sok helyen azonban torba hívják őket. A sírt mindig hajnalban kezdték ásni, éjjel sehol sem készítették el, mert a gonosz megfészkelné magát benne. Sírba tételnél a koporsóra rádobták az elhunyt búcsúztató papírját, s a koszorúkat a családin kívül, amelyet a sírhalomra helyeztek. A koporsóra egy marék földet is szórtak, de igen elterjedt szokás volt – a teljes behantolás után – a sír körbejárása; néhol szótlanul tették, másutt halk imát mormolva. Kalotaszegen hegedűszóval kerülték a sírt: „ellakták” a halott lakodalmát, hiszen ő menyegzőre távozott – Ura örömébe. A hantolás alatt a család megbízottja kifizette a papot és a házi ravatalnál búcsúrigmusokat éneklő kántort, hogy a halott is tudomást vehessen róla; aztán a kapa nyelével keresztet csapott a sírra, megköszönte a tisztességtételt, s a megjelenteket torba hívta.

A kitakarított házba először a családtagok éreztek meg, s utánuk a torba hívottak. Sebesen, szótlanul jöttek, lehetőleg más úton, mint amelyen a koporsót kísérték ki. A torra meghívták a papot, a kántort, a harangozót, a kereszt-, zászló-, és a halottvivőket, a fáklyásokat, a sírásókat, a sógorságot, komaságot és a szomszédokat. A férfiak, amint a kapuba értek, kalapjukat háromszor a kapufélfához csapták, öklüket háromszor az ereszhez ütötték, hogy a halott lelkét a háztól és maguktól elriasszák; azután az udvarra kitett mosdótálban mosott kezüket a kemence tüze fölött megszárították. Hun tövű ősi szokás ez: fontos esemény előtt vízzel, tűzzel szentelődni!

Az asztalnál a halott helye üres maradt; az énekesasszony azonban minden ételből tett egy tányérra „eléje”, egy pohár bort is töltött mellé, s ezeket reggelig az asztalnál hagyták, a hazalátogató halott porciójául. A tor ételei ugyanazok voltak, mint a keresztelő lakomáé vagy a lakodalomé, de országszerte elmaradhatatlan volt a paprikáshús és a juhhúsos kása, ez utóbbi szólásmondásban is fönnmaradt: „megfőzték a toroskásáját” (azaz meghalt). Számos helyen a toron „koldusetetés” is járta, az étel fejében a koldusok az eltávozott lelki üdvéért imádkoztak. A koldus, a szenvedő ember imáját tartották a leghatékonyabbnak.

A toron eleinte csak a halott köszöntőzése és a gyászének hangzott, de aztán szóban is, nótában is vidámabb lett a társaság. Majd eljutottak a „kánai menyegző”-ig, sőt a cigányig és a táncig is. A halál menyegzőnek számított. A matyó halotti énekben: Jézus a jegyes, forgácsból vetik a menyasszonyi ágyát és a koporsó a mátkanyoszolya. A férjet sok helyen jegyruhájában, a menyasszonya varrta ingben, gatyában, az asszonyt menyasszonyi ruhájában temették el. Régebben fehérben gyászoltunk, a gyásznép a halotti szertartásban násznéppé változott. A fehér gyász a Somogy megyei református Csökönyön maradt fenn legtovább.

A gyászt egy vagy két évig tartották: böjttel, mulatságtól való tilalommal; de aztán az összes családi halottról való megemlékezés népileg nagypéntekre, egyházilag halottak napjára telepedett. Némely helyen halottak napján a pap fölszenteli a sírokat.

A temetőről Kós Károly magasztos mondatai szóljanak:

„A mi temetőink nem bús-bánatos halotti-házak, a mi temetőink nem halálra emlékeztetők, nem néznek az élőkre gödrös, halotti szemmel. A mi temetőink nem hirdetnek elmúlást, de életet, örökkévalót… És nincsen a világnak olyan vidám temetője, mint a miénkek. Az egész havasalján ott a legtöbb és ott kaszálódik a legkövérebb széna. A cintermekben. Az udvarházak mellett öreg fekete fenyők állanak avagy hosszú komoly jegenyék, az udvarra hársat ültetünk vagy eperfát: de a cintermekbe gyümölcsfát, csupa-csupa termő nemes gyümölcsfát. Amikor a temető virágzik, ez a legszebb kertje a világnak, fehér és rózsaszínű minden fa, mintha hó lepné és véges-végig az egész cinterem földje csupa-csupa hófehér és rózsaszínű szagos virágszirom. Mintha minden ott nyugovó örökember feljárna május végin nászt ülni, mámoros illatosan hajnalos menyekzőt… Halottaink fejéhez nem állítunk komoly keresztet, sem rideg márványt, mi régi harcos pogány-unokák: csillagos, buzogányos fejfát tűzünk halottunk dombjára: selymes lobogósat szűzek sírjára, tollbokrétásat gyermekek fejéhez. És ahány fejfa: mind színesre festődik: szelíd párakékkel és csattanó pirossal íródik a faragott hím. És nem írjuk a fejfára, hogy: meghalt ekkor s ekkor, de komoly öreg betűkkel rárovódik az ősi írás: „Itt várja Jézusát”… A mi temetőinknél nincs vidámabb kertje az Úristennek. A mi temetőinkbe nem halni mennek az emberek, csak stációt tartanak, csak várják az eljövendő Jézust…”

Áldassék az Úr neve mindörökké!

 

Hozzászólások 

 
#120 Bernard 2019-10-18 13:37
Anyօne who says that Facebook, Twitter, My - Space, and the liҝe cann be a 'trend' that
will soon pass is just not steering you in thе гight direction.
We did a project for the mortgаge company in Unoted States; and also the phraѕe
"mortgage" is translated in 3 wahs in Cһinese, that may be confusing.
This is the best online affiliate marҝeting
affiliate marketing program on the net.

Also vissit my web-site ... Bernard: http://www.metal-marvels.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mydcn.website%2Fgroups%2Fa-new-comer-to-baseball-gambling-a-few-tips-for-betting-on-football%2F&
Idézet
 
 
#119 Manie 2019-10-17 07:26
Buying internet media, by way of example impressions, emails distributed, sponsorships, therefore on.
Internet marketing is less costly than printed ads, radio or TV.
In order to see results within the shortest time possible, there are
a few guidelines that you should followed.


Feel free to visit my site; Valentina: http://malavanezaban.com/groups/bet-upon-nba-playoffs-online/
Idézet
 
 
#118 Bobbye 2019-10-17 02:52
hello there and thank you for your info – I have definitely
picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, since
I experienced to reload the web site many times previous to I could get
it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances
times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising
and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to my e-mail
and could look out for much more of your respective fascinating content.
Ensure that you update this again very soon.

Review my homepage ... Baccarat online android: http://gms.gamdesign.kr/index.php?mid=board_QVfQ19&document_srl=480250
Idézet
 
 
#117 Juliet 2019-10-15 23:22
I blog quite often and I seriously thank you for your
content. The article has truly peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for
new details about once a week. I opted in for your Feed too.


Here is my webpage - main baccarat android: http://Rnccompany.com/notice/246414
Idézet
 
 
#116 Sharyl 2019-10-15 12:55
Some entrepreneurs make the mistake when trying to set up
business in a very scale disparate using option of funds and resources to advance loans.
Tell these potential customers well in advance where the following art show, craft market or gallery showing will be.

The easiest way is to only send the emails to users that
have requested inclusion with an email subscriber list, usually known as opt-in lists.


Also visit my homepage - Simone: https://design.yju.ac.kr/board_VSup99/506136
Idézet
 
 
#115 Christa 2019-10-15 12:27
Hello there I am so excited I found your site, I really found you by mistake,
while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now
and would just like to say thanks a lot for a
tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all
at the minute but I have saved it and also added in your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb job.my website :: Main Baccarat Android: http://hope.bisandong.net/donations/742161
Idézet
 
 
#114 Blanca 2019-10-13 13:58
For eⲭampⅼe, in the event thhe primary usage of your automobile
is always to support your small business,
you need to takke into аccount insurasnce and then for any pаyments you
may have around the vehicle. There is another latge amoսnt of information about freelancing orr telecommuting, but beyond books and bloցs, it can be hard to get ѕpecific advice f᧐r any hоime based buѕiness.
This may be the best online affiliate maгketing affiⅼiate netwok ɑbout the net.


Also visіt my websіte :: Milɑn: http://forum.eingeing.com/index.php?topic=70011.0
Idézet
 
 
#113 Jonnie 2019-09-25 20:22
I enjoy looking through nắp hố
ga gang cầu Thành An: https://naphoga.info article that can make people
think. Also, thanks for permitting me to comment!
Idézet
 
 
#112 Kellie 2019-09-25 17:27
My family all the time say that I am killing my time here at
net, but I know I am getting know-how every day by reading thes nice content.


My website: nắp hố ga Thành An: https://naphoga.info
Idézet
 
 
#111 Winfred 2019-09-25 16:22
I was suggested this web site by my cousin. I am no longer certain whether or
not this publish is written by way of him as nobody else recognize such special approximately
my problem. You are wonderful! Thanks!

Here is my site ... nắp
hố ga: https://medium.com/@naphogathanhanpro/n%E1%BA%AFp-h%E1%BB%91-ga-th%C3%A0nh-an-29c9e6ee122d
Idézet
 
 
#110 Mahalia 2019-09-25 16:10
What's up to all, because I am actually eager of reading this webpage's post to be updated regularly.
It consists of good data.

My web page :: nắp hố ga composite: https://naphoga.info
Idézet
 
 
#109 Romaine 2019-09-25 15:01
Whats up are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own.
Do you require any coding knowledge to make your own blog?
Any help would be really appreciated!

Also visit my page: mua dieu hoa cu an phuc: http://chuyendieuhoa.com/mua-dieu-hoa-cu-209.html
Idézet
 
 
#108 Karine 2019-09-25 14:43
Do you mind if I quote a few of your articles as
long as I provide credit and sources back to your blog?
My blog is in the very same area of interest as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this alright with you. Many thanks!my web page :: mua dieu hoa
cu an phuc: http://chuyendieuhoa.com/
Idézet
 
 
#107 Hye 2019-09-25 14:43
Hurrah! After all I got a weblog from where I
be able to really get helpful facts regarding my study and knowledge.


my web site; điều hòa nhật bãi an phúc: http://chuyendieuhoa.com/dieu-hoa-nhat-bai-208.html
Idézet
 
 
#106 Nan 2019-09-25 14:41
Hello just wanted to give you a brief heads up
and let you know a few of the images aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.Also visit my webpage ... điều hòa nhật bãi an phúc: http://chuyendieuhoa.com/dieu-hoa-nhat-bai-208.html
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Támogatók

AdományozókBaudolino, Voodoo, Rosa, Satyusek, Kriszta, Klára70, Jarilo, BágóAranymaszat, Teri, hancyka, Era86, andi0110, ketrin6miki70, inestimi, Blondie, kunlord87, Domingo, Márti, Abszolút0, Holle anyó, sugarymarta, perecz, Erzsike, Ypszilon, pompom, Bara, Mykiman, kordasnemarika, davide_organist, BenCry, Sövi,, Timi, Timi anyukája, Ákos fia, Mónika, Tibi, Olgi és sokan, sokan mások...

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 378 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs