Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap
Hová lett a katonatiszt? (15)

1915. júl. 26. Ma jött az értesítés, hogy elfogtak, éscsodák csodája! – sértetlenül kerültél fogságba. Fellélegezhetek, felvethetem a fejemet, még ki is csinosíthatom magam, ha kedvem tartja. Nem vagyok már aggódó, szorongó hadifeleség! Kikerültél abból a pokolból!
De nem tudok igazán örülni. Mint ahogy az elhagyott, üres teremben a lépések kongása érezteti az ürességet, úgy bennem az örömhírek, a hírek, amelyeknek örülnöm kéne...
Hogy hol vagy, arról nem értesít a Vöröskereszt, a mi földrészünkön-e, vagy az már a másik... Talán Szibériában ülsz most egy ládára könyökölve, és nekünk írsz, franciául vagy németül. Magyarul már nem írhatunk egymásnak. De biztonságban vagy! Uramisten! Ez mégis óriási! Mért nem tudok igazán örülni...
Huszonöt éves lettem ma két hete, és fél éve, hogy utoljára láttalak... Hideg februári nap, idegen város idegen utcáján futok, loholok a menetelő katonák mellett, sokadmagammal, fojtogatóan egyedül... Jajde sudár, jajde sudár - a nyárfate-tee-je! Halványsárgade halványsárga annakale-vee-le... Még látlak, a csapatod előtt lépdelsz kardosan, csukaszürkében, de mindinkább hátramaradok... Aztán a felvirágzott vonat, Rákóczi induló, integetsz az ablakból...
Mi ez? Mit jelent? Lehet az, hogy utoljára láttalak? Lelőnek, leszúrnak... Csak nem gondolkozni...
, hogy ilyen lárma, tülekedés van körülöttem, lökdösnek, taszigálnak. Hogy tenni kell valamit, megváltani a jegyemet Pestre. Az is , hogy a máskor háromórás út most huszonnégy órai zötykölődés lesz, nem kerülök mindjárt fűtött szobába, terített asztal mellé... (G. Beke Margit: Történetünk: történelem. Tények és tanúk. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986)

A faluban [Batiatyce] egy magasabb parancsnokság székel, alig néhány kilométerre a fronttól, a forgalom némely napon szédítő, az ember nem tudja megérteni, honnan jön a sok katona, sok szekér, sok , hová megy, s ha nem vonul tova, hol fér meg az alacsony csűrök, pajták, szellőzetlen házikók ölén, mint a madár. Az ágyúdörgés ideszáll, dörömbölve száguld, s hangjának rohanó ereje meg-megrázza az ablakomat éjjel, mintha surranva, mezítláb lopódzott volna ide szerelmesem, s türelmetlenül kopogtatna, hogy eresszem már be hozzám, mert megfázik a hűvös galíciai éjszakában. Hajnalban, talán három órakor, kukorékolni kezd a kakas élesen, az idegeimet nyiszálva, akárcsak egy somogyi faluban volnék, otthon, békés időben, de itt nem tudok aludni a tegnapelőtt learatott búza zizegő szalmáján, némán forgolódom s hangtalanul szidom az idegen kakast, amely ellopta az álmomat. Itt üljük meg [1915] augusztus 18-ikát, a király nyolcvanötödik születésnapját. A házakra zöld gallyak és ágak kerülnek, gondos kezek csinosítgatják a falut, azt sem tudom, honnan kerültek ide, a különböző színű zászlók sokasága leng a piciny ablakokban, a zsuppos házak ereszei alatt, a kémények mellett s a templomok tornyain. Katonák jönnek-mennek, lovasok vágtatnak, mindnek a sapkáján tölgyfalevél reszket, megállnak, nézik a nemzeti színű lobogót, aztán a feketesárgát, a németet, még a félhold is fölvillan egy kert bejáróján. Augusztus 17-én gyenge fények reszketnek az ablakokban, a galíciai hűség halványan imbolygó szikrái, amelyek most erőlködve, tüntetve tűznek a szemünkbe, a falu végén felharsan a katonabanda s hangjai ráülnek a muzsikátlan, üres, kifosztott házak lakóinak szíveire. Mi van ezekben a szívekben? Lompos kölykek szaladgálnak, valahonnan egy fehér arc villan ki a homályból, nem tudom, lányé, asszonyé-e, komor férfiak ünneplősen emelik meg kalapjaikat s a zene jön, rohan, lampionok piros fénye ömlik szét az utca piszkos kövein, mint drága vér a szennyes avaron. Éljen és hoch váltogatják egymást, a zászlók hajladoznak a szélben s a feketesárga rásimul a magyar lobogóra... Ahogy egymagamban ődöngök, csupa magyar szó üti meg a fülemet, magyar jókedv hangjait hallom s magyar tréfák zamatja pattog a langyos estben. Nem káprázat-e vájjon, hogy Galícia szélein járok? Most játsszák a magyar Himnuszt. Egy osztrák tiszt megkérdi tőlem, mi van a magyar Himnuszban, s amikor megmondom néki, csodálkozva suttogja, milyen gyönyörű. Aztán előveszi a noteszét s beleírja Kölcsey nevét... (Berkes Imre: Vérző falvakon át. Egy népfölkelő tiszt harctéri emlékeiből. Budapest, Magyar Kereskedelmi Közlöny kiadása)

Az angol kormány barakkokat adott és pénzt; egy külön osztályt szervezett a menekültek ügyeinek rendezésére. Az osztály élén egy finom, barátságos angol úr állt – Mr. Hornblower. Még egy másik névre is emlékszem, Mrs. Brodbandre, a legnagyobb barakk, a „Gabari” vezetőjére, akit a gyerekek „fehér úrnőnek” neveztek. Én is dolgoztam néhány hétig a „Gabariban”: ez a tábor ezerkétszáz lelket számlált, közöttük háromszáz szefárd volt. Két konyhát szerveztünk, egyet askenázi, egyet szefárd rítus szerint. (Azelőtt csak egy konyha volt, de a szefárdok közt formális lázadás tört ki; különösen a „leves” miatt panaszkodtak, amelyet úgy gyűlöltek, mint a mérget,) nyitottunk egy héber iskolát, egy gyógyszertárat és általában, szabályszerű önkormányzatot szerveztünk, még egy csapatnyi őrséget is. A táborban tizenkét nyelvet lehetett hallani a héberen kívül. Tiszta szerencse, hogy minden gyerek, majdnem valamennyi férfi és legtöbb nő, értett héberül, – nem tudom, hogy lehetett volna egyébként egy ilyen gyűjtőtábort szervezni. Elkülönített osztályok voltak, volt egy marokkói, egy grúz és egynéhány spaniol szoba, – és egy külön szoba a jaffai gimnazisták részére, akik nem vették be a chinint, mert a gyógyszerész nem tudott héberül. Erről jut eszembe, hogy a gimnazisták néhány hét múlva szerveztek egy labdarúgó csapatot, amely egy mérkőzés alkalmával legyőzte az alexandriai cserkészeket. Minden reggel beállított egy nagy hadiszekér, egy ausztráliai katonával a bakon és két hatalmas ausztráliai lóval. Kizárólag abból a célból, hogy a tábor apróságainak alkalmuk legyen egy kicsit „lovagolni.” Az ausztráliai katonák megtanulták a héber „Jeladim henah” kiáltást és egy pillanat alatt tele volt a kocsi apró gyerekekkel. Néha egy ausztráliai tiszt is meglátogatott benünket, Eliezer Margolin hadnagy. Ott állt köztünk, nézelődött, keresztényesen törte a jiddis nyelvet és nyilván álmában sem gondolt arra, hogy pár év múlva ezredese lesz az egyik zsidó zászlóaljnak és ugyanezek az „őrök” ott lesznek a katonái között.Az alexandriai zsidó hitközség jóindulattal nyitotta meg szivét és zsebét. Rafael Delia Pergola főrabbi, egy finom műveltségű flórenci – (sajnos, idődözben már meghalt), a segédje, Abraham Abichsair, Edgar Suares bankár, Jose ι de Piciotîo kereskedő, dolgoztak az irodában, pénzt, ruhát, ágyneműt, könyveket gyűjtöttek és elvállalták a menekültek képviseletét a kormány előtt. Az askenáziak részéről sem volt hiány tetterős segítőkben: az öreg Levontin, a palesztinai Anglo-Palestine-Bank vezérigazgatója kölcsönöket kapott az egyiptomi bankoknál és pénzt osztott szét olyan menekültek között, akiknek Jaffában bankbetéteik voltak; Gluskin, a Rison le Gioni borpincék elnöke, minden reggel sorra járta a barakkokat ellenőrzés céljából. Margolis, a Nobels Oil Comp. keleti vezérügynöke volt a pénztáros. Voltak nemzsidók is, akik önként vállalkoztak segitőmunkára; különösen egy szép francia asszonyra emlékszem, a zsidó Menasche báró feleségére. Be kell vallanom, hogy mindenkor, amikor egy kocsi friss kenyeret hozott Gabariba, megcsodáltam, milyen okosan tudott öltözködni: nagyon egyszerűen és mégis sikkesen – úgy rémlett, mintha a párisi divatházaknak lett volna egy speciális modell toalettjük szegénylátogatások számára... Itt, Gabariban, jött létre a zsidó légió. Két embernek volt benne igen nagy szerepe. Petrow orosz konzulnak és Josef Trumpeldornak. (Jabotinsky Vladimir: Az alexandriai menekülttábor. In: A zsidó légió a világháborúban. Nekudah-kiadó, Munkacevo, 1931)

Ahogy rajvonalba fejlődtünk, még a lövészárok kiásása előtt járőröket küldtek ki. Fél óra múlva bevonult az első egy ingben, gatyában, mezítláb, kalap nélkül behozott, szerencsétlen, öreg paraszttal: kém. A székely járőrvezető hozta egy közeli faluból, ahol útjába került. A nyomorult „kém” jajveszékelve méltatlankodott a saját nyelvén, valószínű azt akarta bizonyítani, hogy itt valami tévedés van. Senki nem tudott vele értekezni. Bekötötték a szemét, megbéklyózták kezét, lábát és hátravitték. Egész éjjel sírt, nyögött és fázósan didergett. Nem tudom, hogy mi lett vele. Azt hiszem, hogy ha nem halt bele a félelembe, akkor eltalálta egy kóbor golyó, s ha netán megszabadult, mert elhitték az igazát, akkor a hidegrázás végzett vele... Másfél óra múlva bevonult a második járőr is. Frunză tizedes, járőrvezető, miután jelentett a századosnak, visszatért mellém a lövészárokba. Éreztem, hogy mondana valamit, de próbáltam elkerülni a beszélgetést. Miután a körülöttem lévők elaludtak, suttogva megszólított.

- Uram.

- Mi van?
- Alszol?
- Ahogy látod.
- Verekedtem az oroszokkal.
- Csakugyan?
- Tényleg verekedtem. Lementem a dombról az ösvényen, elkanyarodtam a falu felett jobbra, amíg egy bokrosba értem. Ott megálltam. Attól tartottam, hogy ugyanúgy, ahogyan én, egy orosz járőr is betévedt a bokrok közé. Nem is mentem volna tovább.
De a félnótás Pipera nógatott, hogy menjünk, nézzük meg, mi van tovább, csak nem esznek meg a muszkák, ha pedig verekedni kell, akkor verekszünk. Lőnek ők, lövök én is, és… Isten neki. Vagy mit mondasz te, Frunză, csak nem félsz? Régi, legénykorunkbéli elszámolnivalóm van vele. Mindig megkíméltem, mert szerencsétlen, az ördög vigye el, ha megcsapod, felbukik. Mindig azzal bosszant, hogy félek. Most sem hallgattam volna , de mások, Gridiek, faluszomszédok is hallották. Gyere Pipera, de ha valaki orosz fültövön vág, írd meg Vétának a másvilágról, hogy te másztál ebbe bele, saját fejedtől a halálba. És elmentünk. A bokros a domboldalban volt. Itt egy bokor, ott egy bokor, a legények nem nagyon hagyták el egymást. Szétküldtem őket. Mit akarsz? Odalő az orosz, és halomba hullnak. Szétzavartam őket és mondom a bolondnak: te maradj velem Pipera, tanúnak, hogy félek-e vagy sem. Elmentünk.
Koromsötét volt, nem láttunk a lábunk elé. Vakon caplattunk. Kezdett bosszantani, hogy belementem ebbe a hülye csapdába. Egyszer csak Pipera egy kicsit odébb elkezd pisszegni. Hasra vágódunk mind a ketten.
Mozdulatlanul vártunk, mintha lépteket hallottunk volna a bokrok közül. Lapultunk, mint a medve járta málnavészben. Pipera berezelt. Föl akarok állni, hogy körülnézzek. Süvíteni kezdtek a golyók, megint és megint. Harminc lépésről lőttek az oroszok. Hogy találhatott volna akár egy golyó is abban a koromsötétben? Na, most Pipera, gyerünk! És rájuk rohanunk szuronyt szegezve.
Egy bivaly nagy óriás muszka állt elém. Nekem szegezve a szuronya. Én, ahogy a német oktatott, odaszúrok, visszalépek. Ő ugyanúgy. Nem találtuk el egymást. Addig-addig, amíg beleuntunk. Két lépést hátraléptem, az orosz a nyomomban. Marokra fogom a puskát, az orosz odaszúrna. Amikor odacsaptam csobánosan, keresztbe a puskatussal, kiejtette a kezéből puskát, én meg a nyakának szegeztem a szuronyt. „Sztoj!” – mondja az orosz, mintha románul mondta volna. Fölemelte a karjait és lihegett.
- És?
- Semmi. a Rettenetesen megsajnáltam. Arra gondoltam, ahogyan ott álltam a nyakának szegezett szuronnyal, hogy ő is olyan ember, mint én, hogy eddig soha nem találkoztunk, mi dolgom lenne vele? A földem nem szántotta el, a feleségemet nem ölelgette, a gyerekeimet nem ölte meg, keresztény, akárcsak én, nem magyar. Miért ölném meg?
Leengedtem a fegyvert, nyakon vágtamcsak azért, hogy el nem felejtsenoldalra léptem, ő a másikra. Füttyentettem a többiek után… Azok az őrültek rohantak az oroszok után. Kevesebben voltak, mint mi. Csak öten, mi meg heten. Pipera azt mesélte, hogy az egyiket leszúrta, de én nem hiszem el. Hazudik.
Hát, ez volt a verekedésem az oroszokkal. (Goga Eugen: Două Siberii. Din însemnările unui Ardelean, fost soldat austro-ungar și prizonier în Rusia. - Két Szibéria. Egy erdélyi, volt osztrák-magyar katona és oroszországi fogoly feljegyzéseiből. București, 1916.) 

Folytatjuk

 

Hozzászólások 

 
#181 Neulp 2019-12-09 20:09
Artane must be used with caution in people with mental disorders, arteriosclerosi s, enlarged prostate, fast heart rate (tachycardia), liver or kidney disease, or problems with the heart, stomach, or blood pressure.


I was not warned of the potential effects of stopping this, if I was I would never have agreed to start taking them in the first place.

claritin dosage for toddler: https://fremontallergistandasthma.com/claritin-dosage-for-toddler.html

The only real opiate that will show up in curly hair follicle is morphine or codiene unless the extended test is definitely requested.


This relaxes the blood vessels and allows blood to move freely and easily throughout the body.


fktrpr94f
To this end, it is in the best interest of the patient to contact an experienced Yasmin attorney if they have been harmed by this potentially dangerous drug.
Idézet
 
 
#180 Neulp 2019-12-07 04:11
The electrodes utilized in NiMH batteries are hydrogen-absorbing combination for unfavorable and nickel oxyhydroxide for good.


Trust me, you will become infinitely familiar with the television schedule and you will start to hate every channel.

buy cialis 5mg daily use: https://cialis24hrs.com/buy-cialis-5mg-daily-use.html

Another study showed that restarting TNF-inhibitor therapy after loss of remission was effective in regaining remission.


Common acute migraine pain relief options are the triptans, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), ergots, narcotics and barbiturates (both highly addictive), steroids and combination drugs.


fktrpr94f
The FDA also raised a problem regarding pregnant women who had an electrolyte imbalance due to severe morning illness.
Idézet
 
 
#179 Stefan 2019-12-06 20:09
What are the place to see at Italy in month of December 1st.
week. we planinng to visit 1st week please advice weather condition? There's a big difference between southern Italy, like Rome, where it is likely to be quite mild, and northern Italy, which gets quite chilly in Dec., Jan, and
Feb. Still, if you stay out of the mountains, you're unlikely to run into any snow or freezing weather.


my web page keywords (Jacquelyn: https://twistednuts.com/videos/1750/chubby-big-titted-queen-makes-a-libidinous-titfucking/)
Idézet
 
 
#178 Neulp 2019-12-06 14:39
buying bitcoins with paypal


http://projecto-omega.org/page/10/?sec=school&id=2818&s=me

fktrpr94f
Idézet
 
 
#177 Neulp 2019-12-05 00:56
Most patients with CSS react favorably to corticosteroid therapy.


If you have coronary artery disease, fatty plaques in the arteries of his heart, so blood does not flow easily through the vessels of his heart.

the great gatsby the valley of ashes

Pain from fibromyalgia can have a severe impact on your quality of life, making even normal tasks difficult.


If Claritin or Zyrtec makes someone sleepy, try taking it at night.


fktrpr94f
The American Medical Association’s campaign against the consumption of salt overlooks the health benefits of unrefined sea salt and trace minerals.
Idézet
 
 
#176 Patsy 2019-12-05 00:49
Is nationwide consumer center really offering me a free of charge iphone 5?
therefore i was on my coke awards and suddenly this site add
stated that 'I just received a free iphone 5' and they really
want my mailing details are they like real?or is it just some random pop-up add that
isn't to trust? what perform I do?make sure you help! and the
website is named National Consumer Middle Oh my god.
Natalia, please, by no means trust these advertisements!
For those who have in that case your mailing adress
that was a bad idea.

Look at my web site: keywords (https://planetsluts.com/: https://planetsluts.com/vr-pov-british-cav-ebony/)
Idézet
 
 
#175 Neulp 2019-12-01 07:06
Your doctor may have suggested only one form of treatment, but there are many different treatments that have been proven effective in the treatment of PCOS.


Get in touch with your doctor if you experience any of these unwanted effects.

physical withdrawal symptoms of lamictal

These polyphenols are active in setting off cellular and molecular responses in the top layers of the skin (i.e., epidermis).


This age old technique identifies the parts of the body thought to connect through pathways and it has been found that this treatment will reduce swelling, stiffness and joint pain.


fktrpr94f
Memantine (Namenda) is the additional drug approved for treating sufferers with Alzheimer's disease.
Idézet
 
 
#174 Neulp 2019-12-01 06:40
nydfs bitcoin


http://www.gestoresderiesgo.com/tag/guipuzcoa

fktrpr94f
Idézet
 
 
#173 Neulp 2019-11-30 02:44
Absolutely yes. Any prior diagnosis of Crohns disease would effect your eligibility for health or life insurance.


Ginseng has a wide range of positive effects on mental function.

cialis dosaggio giornaliero

3. Joseph A. A drug widely used to treat PTSD symptoms has failed a rigorous trial.


Activated charcoal may be given to the patient if the ingestion of the drug occurred less than an hour before they were brought to the hospital.


fktrpr94f
Treatment tends to be focused on managing the symptoms, something CFS sufferers have in common with chronic pain sufferers.
Idézet
 
 
#172 Celry 2019-11-29 15:51
Все самое важное и очень интересное о колготках и чулках Вы узнаете здесь

пизда в колготках
Idézet
 
 
#171 Neulp 2019-11-25 12:02
Persons with this diabetes type have rapid swings in their blood sugars from the extreme highs to the extreme lows.


He couldn’t even give me solid reasons why he was leaving.

viagra 100 mg generico

The latency to onset was 3 months, the pattern of injury was hepatocellular, and recovery was rapid and complete, all laboratory tests being normal within a few weeks of stopping.


On hospital day 3 (i.e., 2 days after olmesartan was discontinued), his GI symptoms continued to improve.


fktrpr94f
Macrobid is used to treat urinary tract bacterial infections or bladder infections caused by specific types of bacteria.
Idézet
 
 
#170 Neulp 2019-11-24 18:18
If someone you love is diagnosed with Lewy bodies dementia, you might be heartbroken and left wondering what you can expect in the coming months.


From then until 1984, both generic and brandname manufacturers were required to show proof of efficacy and safety to receive FDA marketing approval.

impax propranolol

Daily life plays an important role in keeping the health and strength of body organs.


Herbal weight-loss supplements, immune systems support boosters, and many other drugs are all derived from herbal Chinese remedies.


fktrpr94f
Also, impaired organ functions can cause the sleeping medication to accumulate in the body thereby increasing the associated side effects.
Idézet
 
 
#169 Neulp 2019-11-22 20:30
Again, the best way to prevent an infection is to shower immediately after being exposed to the chemicals and using a mild soap to thoroughly clean oneself.


If you're having a panic and anxiety attack and need some quick comfort, go sit somewhere quiet plus take 10 deep breaths within.

lisinopril and dry mouth

To use as a sedative, take 200-400 mg before retiring.


A skin disease of major significance, atopic dermatitis (AD) is seen as a pruritus and a typical morphology plus distribution of skin lesions.


fktrpr94f
Is lisinopril a blood thinner?
Idézet
 
 
#168 dalecw2 2019-11-22 01:24
New super hot photo galleries, daily updated collections
http://vintage69porn.adablog69.com/?kassandra

free celebrity faked porn pics teenage celeb cameltoe porn best porn movies king of cum mobile porn video xshare milf and teen porn
Idézet
 
 
#167 Neulp 2019-11-22 01:22
Nolvadex

This shot is going to work and everything works out and I will have a special Xmas present of a positive pregnancy check!


However, Lexapro can have severe withdrawal signs and symptoms.

night character list

What are the contraindicatio ns of barberry for drug interactions?

Azyth

The medication was well tolerated and seems to be better suited than glucocorticoids intended for long-term management of idiopathic thrombocytopeni c purpura, but the exact indications when you use danazol in this disorder remain to become determined.


fktrpr94f
However, the strength of these effects is weaker at 4 hours than 2 hours after taking Viagra.
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Chanson d'automne

Ki van itt?

Oldalainkat 522 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs