Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap
Sorscédulák-antológia: Ernest Hemingway
Idegen hazában
 
 
Ősz volt, a háború is itt volt, de mi már kimaradtunk belőle. Hideg ősz volt Milánóban, és nagyon korán sötétedett. Ilyenkor kigyúltak a villanyfények, a szemnek jólesett végigjárni a világos ablakok során. Elejtett vadak lógtak az üzletek ajtajában, a beporozta a rókák prémjét, és szél himbálta a farkukat. A dámvadat holtmereven görgette, a kis madarakat lógázta a szél, és felborzolta a tollukat. Hideg ősz köszöntött ránk, és a szél lezúdult a hegyekből.
Ott voltunk mind a kórházban minden délután. Többféle úton érhettük el a kórházat a városból a szürkületben. Kettő a csatornák partján vezetett, de az mind a kettő hosszú út volt. Akárhogy is mentünk, mindenképpen át kellett haladnunk a csatorna egyik hídján, hogy a kórházba jussunk. Három híd között választhattunk. Az egyiken sült gesztenyét árult egy asszony. Az ember megállt faszénkályhája előtt és érezte a melegét, és meleg volt azután a gesztenye is a zsebünkben. A kórház nagyon régi volt és nagyon szép. Beléptünk az egyik kapun, áthaladtunk az udvaron. Kifelé pedig a túloldali kapun jöttünk. Rendszerint éppen temetési menet indult az udvarról. A régi  kórházon túl új téglapavilonok épültek, és ott találkoztunk minden délután. Valamennyien nagyon udvariasak voltunk egymáshoz, érdeklődtünk, hogy mi újság, és beültünk a gépünkbe, mely állítólag sokat lendít majd állapotunkon.
A doktor odajött, és megállt a gép mellett, amelyiknél én ültem, és megkérdezte:
— Hogy élt a háború előtt? Sportolt valamit?
— Hogyne, futballoztam.
— Helyes — felelte —, játszhat majd megint. Jobban, mint valaha.
A térdem nem hajlott, lábikrám nem volt, a lábam egyenes, mint a bot térdtől bokáig, és a gépnek kellett hajlítani a térdemet és mozgatni, mintha triciklit hajtanék. Csakhogy egyelőre nem akart behajolni, inkább a gép akadt meg, 
valahányszor a hajlítandó részhez ért.
— Teljesen rendbe jön — mondta a doktor —, szerencséje van, fiatalember. Futballozhat megint, még bajnok is lehet.
A következő gépnél egy őrnagy ült, összezsugorodott a keze, akkorára, mint egy csecsemőkéz. Rám hunyorított, mikor a doktor vizsgálta. Két bőrszíj mozgott ide-oda, rázogatta a kezét és hajlította a merev ujjakat.
— Hált én? — kérdezte. — Futballozhatok majd én is, orvos-százados úr? — Az őrnagy a háború előtt kitűnő vívó volt. Olaszország első vívója.
Az orvos hátrament a szobájába, és kihozott egy képet. A képen egy kéz volt látható, mely ugyancsak kicsire zsugorodott, és mielőtt befogták a gépi kezelésbe, alig volt nagyobb, mint az őrnagyé. Kezelés után kicsit nagyobb lett. Az őrnagy megfogta a fényképet az ép kezével és jól megnézte.
— Sebesülés? — kérdezte.
— Ipari baleset — felelt a doktor.
— Érdekes, nagyon érdekes — mondta az őrnagy, és visszaadta a képet a doktornak.
— Hisz most már a javulásban?
— Nem — felelt az őrnagy.
Járt kezelésre még három fiú, körülbelül velem egyidősek lehettek. Eljöttek mindennap. Milánói volt mind a három. Az egyik ügyvédnek készült, a másik festőnek, a harmadik katona akart lenni. Végeztünk a gépekkel, és utána némelykor együtt indultunk gyalog a város felé, és beültünk a Cova-kávéházba a Scala mellett. Mivel négyen voltunk, a rövid úton mentünk a kommunista negyeden át. Utálattal néztek ránk, mert tisztek voltunk, és utánunk is szólt valaki az egyik italmérésből: — A basso gli ufficiáli!
Néha egy ötödik fiú is velünk tartott. Fekete selyemzsebkendővel kötötte át az arcát, mert nem volt orra, és az egész arcát helyre akarták hozni. Katonai akadémiáról került a frontra, és megsebesült mindjárt az első órában, amint az első frontvonalba került. Később csakugyan helyre is hozták, csakhogy a fiú nagyon régi családból származott, és nem tudták eltalálni pontosan a megfelelő formájú orrot. Dél-Amerikába került, és bankban dolgozott.
De mindez nagyon régen történt, s akkor egyikünk sem tudta, hogy lesz később. Annyit tudtunk csak, hogy háború van, lesz is még sokáig, de már kimaradunk belőle.  
Mindegyikünknek körülbelül egyforma kitüntetése volt, csak a fekete selyemkendős fiúnak nem, mert ő nem töltött annyi időt a fronton, hogy kitüntetést kapjon. Annak a hosszú, igen sápadt arcú fiúnak, aki ügyvédnek készült, és az Arditi ezred hadnagya lett, három medáliája is volt abból a fajtából, amiből nekünk csak egy. Nagyon hosszú ideig élt együtt a halállal, s most kissé kívülről nézett mindent. Kicsit így voltunk valamennyien, és nem tartott bennünket össze semmi más, csak az, hogy minden délután összetalálkoztunk a kórházban. Sétáltunk a Cova felé a város mindenre elszánt negyedén át a sötétben, s csak az italmérésekből szűrődött ki fény és énekszó. Némelykor áthaladtunk egy-egy utcán, ahol férfiak és asszonyok csoportosultak a járdán, s nekünk félre kellett őket taszigálnunk az útból, s ilyenkor jöttünk rá, hogy mégiscsak összetart bennünket az, hogy történt velünk valami, amit a nép, mely utál bennünket, nem ért meg.
Mi magunk valamennyien nagyon is értettük, mit jelent a Cova, ahol bőség van és meleg, de nem túl fényes a kivilágítás, és zaj van és füst bizonyos időben, de mindig ülnek lányok az asztaloknál, és mindig lóg illusztrált lap a fogason. A lányok a Cová-ban nagyon hazafiasak voltak, meg is állapítottam, hogy Olaszországban a kávéházi lányok a leghazafiasabbak — és azt hiszem, hazafiasak még ma is.
A fiúk eleinte igen tisztelték a kitüntetéseimet, és megkérdezték, mit vittem véghez értük. Megmutattam nekik a lapokat, melyek nagyon szép nyelvezettel, csupa fratellanzá-val és abnegazioné-val, de valójában, ha a jelzőket elhagyjuk, azt írták meg, hogy kitüntetésben részesítettek, mert amerikai vagyok. Ezután a magatartásuk kissé megváltozott irányomban, noha továbbra is együtt dacoltunk a külvilággal. Barátjuk voltam, de valójában soha nem lehettem közülük való, mióta elolvasták a méltatásokat, mert őket egészen másként bírálták el, s nekik egész másféle dolgokat kellett véghezvinniük a kitüntetésért. Az igaz, hogy megsebesültem; csakhogy mindannyian tudtuk, hogy a sebesülés végeredményben baleset. Sohasem szégyelltem a szalagjaimat, de némelykor, koktélidő után elképzeltem, hogy véghezvittem mindazt, ami nekik kellett a kitüntetéshez. Amint hazafelé tartottam éjszaka az elhagyott utcákon, a hideg szélben, a bezárt üzletek előtt, s igyekeztem az utcai lámpák közelében maradni, tudtam, hogy soha nem teltek volna ki tőlem azok a dolgok, nagyon félek a haláltól, és gyakran, mikor feküdtem az ágyamban éjszaka, magányosan, féltem, hogy meghalok, és azon tűnődtem, mi lenne velem, ha újra vissza kellene mennem a frontra.
Azok hárman, a medáliások, olyanok, mint a vadászsólyom. De én nem vagyok sólyom, bár esetleg annak néz, aki még sohasem vadászott. Az a három már tisztában volt velem, s ennélfogva távolodtunk egymástól. Csak azzal a fiúval maradtam jó barátságban, aki az első nap sebesült meg a fronton, mert ő maga sem tudta, mi válhatott volna még belőle; nem is fogadták be őt sem soha. Én pedig azért kedveltem, mert azt gondoltam, talán belőle sem vált volna vadászsólyom.
Az őrnagy, aki valaha nagy vívó volt, nem hitt a hősiességben, s míg ott ültünk a gépünknél, igen sok időt szentelt annak, hogy nyelvtani hibáimat kijavítsa. Nagyon megdicsérte olasz nyelvtudásomat, s folyékonyan beszélgettünk egymással. Egyszer azt mondtam, hogy úgy látom, az olasz nagyon könnyű nyelv, ő épp ezért nem is nagyon érdekel. Mindent olyan könnyű kimondani olaszul.
— Ó, hogyne — mondta az őrnagy —, de hát akkor mért nem alkalmazza a nyelvtant?
Szigorúan betartottuk a nyelvtani szabályokat, és hamarosan olyan nehéz nyelv lett az olasz, hogy beszélni sem mertem,  míg  a nyelvi helyességet  meg  nem fontoltam.
Az őrnagy nagyon rendszeresen járt a kórházba. Nem hiszem, hogy elmulasztott egyetlen napot is, bár biztosan tudom: nem bízott a gépekben. Volt olyan idő, amikor egyikünk sem hitt a gépekben, s egyszer ki is mondta az őrnagy, hogy ostobaság az egész. De akkor még újak voltak a gépek, és éppen minekünk kellett volna bizonyítanunk, mit érnek. Hülyeség az egész, mondta az őrnagy, éppolyan elmélet, mint a többi. Én nem tanultam meg a nyelvtant, s az őrnagy azt mondta, lehetetlen, ostoba fráter vagyok, ő meg bolond, hogy egyáltalán bajlódott velem. Kis növésű ember volt az őrnagy, nagyon egyenesen ült a széken, jobb kezét a gépben tartotta, s maga elé nézett a falra, míg föl-le jártak a szíjak, rázogatták az ujjait.
— Mihez kezd háború után? — kérdezte. — Ügyeljen a nyelvtanra, úgy feleljen.
— Visszamegyek az Egyesült Államokba.
— Nős maga?
— Nem, de remélem, az leszek.
— Amilyen ostoba — mondta, és nagyon dühösnek látszott. — Az ember ne nősüljön meg.
— Miért, Signor Maggiore?
— Ne szólítson Signor Maggiorénak!
— Miért ne nősüljön meg az ember?
— Nem szabad megnősülni, nem szabad —  felelt dühösen. — Ha úgyis mindent el kell veszíteni, ne önmaga okozza, hogy mindene odavesszen. Ne kerüljön önszántából a vesztes helyzetébe. Olyasmit kell keresni, ami nem veszhet el.
Nagyon dühösen és keserűen beszélt, és mereven előre nézett.
— De hát mért kell feltétlenül elveszteni?
— Mert elveszti — mondta az őrnagy, és a falat nézte. Aztán lenézett a gépre, és kirántotta apró kezet a szíjak közül, s keményen az oldalához csapta. Elveszti — mondta szinte kiabálva —, ne vitatkozzon velem!
Odahívta az  ügyeletest, aki a gépeket kezelte.
— Jöjjön  ide, állítsa le ezt a nyavalyás micsodát.
Átment a szomszéd szobába, ahol a könnyű kezelést és masszázst végezték. Hallottam, hogy megkérdezi a doktort, szabad-e telefonálnia, és becsukta az ajtót. Mikor visszajött, én már másik gépnél ültem. Köpeny és sapka volt rajta, s egyenesen odajött a gépemhez, és a vállamra tette a kezét.
— Bocsásson meg — mondta, és ép kezével megveregette a vállamat. — Nem akartam gorombáskodni, de most halt meg a feleségem. Bocsásson meg.
— Ó — mondtam én, igazán megrendültén. — Nagyon, nagyon sajnálom.
Állt mellettem, s az alsó ajkát harapdálta. — Nagyon nehéz — mondta —, nem tudok belenyugodni.
Elnézett mellettem, ki az ablakon, és sírni kezdett.
— Lehetetlen, nem tudok belenyugodni — mondta, s elfojtotta a sírást. Aztán feltartott fejjel, a semmibe nézve, sírva, egyenes, katonás tartásban, alsó ajkát harapdálva, elment a gépek mellett, ki az ajtón, és két orcáján végigcsorgott a könny.
A doktortól tudtam meg, hogy az őrnagynak nagyon fiatal felesége volt, s csak akkor vette el, mikor már frontszolgálatra végleg alkalmatlanná vált. Az asszony tüdőgyulladásban halt meg. Alig néhány napig volt beteg. Senki sem gondolta, hogy belehal. Az őrnagy három napig nem jött a kórházba. Aztán megjelent a szokásos órában, és fekete karszalagot viselt egyenruhája ujján. Mikor visszajött, a gépterem falán körös-körül nagy berámázott fényképek függtek, mindenféle fajta sebesülésről, gépi kezelés előtt és után. A gép előtt, melyet az őrnagy használt, három kép, három apró kéz, mint az őrnagyé, majd ugyanaz teljesen regenerált állapotban. Nem tudom, hol szerezte ezeket a doktor. Mindig azt hittem, mi használjuk először a gépeket. A fényképek nem sokat számítottak az őrnagynak, mert ă csak nézett kifelé az ablakon.
 
Fordította Róna Ilona
 
[Forrás: Ernest Hemingway: Novellák. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968. Horizont sorozat]
 
Ernest Hemingway (1899-1961), Nobel-díjas amerikai prózaíró, újságíró. Amerika belépése után maga is jelentkezik a seregnél, de gyenge látása miatt csak a vöröskeresztes mentőszolgálathoz osztják be, s az olasz frontra kerül. Megsebesül, majd kórházi munkára osztják be. Élete további része is elválaszthatatlan a huszadik század főbb társadalmi mozgásaitól: tudósít a spanyol polgárháborúból, s a második világháborúban is haditudósító.
 

 

 
 

Hozzászólások 

 
#703 Rene 2021-12-09 07:40
Then, analyze your top-performing posts
in phrases of followers, and pull out the components that ledd to the success.


My website ... Buy Instagram Likes: http://k.a.tel.y.988n.m.c.k.ay.1.9.394cdpsecurecdp.s15342144.onlinehome-server.info/xampp/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fvoidstar.com%2Fopml%2F%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftw.gs%2FY2v5c2i%3EMore+Information+and+facts%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Falturl.com%2Fiy6nn+%2F%3E
Idézet
 
 
#702 Isaac 2021-12-08 05:20
I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really good article on building
up new blog.

Here is my website register: http://barkleyit.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=is.gd%2FCqStm4
Idézet
 
 
#701 Mellisa 2021-12-08 01:30
ЪIАЯ: http://womanzdorovie.ru/2020/01/27/ychenye-smogli-naiti-sposob-ostanovit-fibroz-pecheni/
Idézet
 
 
#700 Martina 2021-12-07 20:03
If you are going for best contents like myself, only pay a visit this
web site every day for the reason that it presents quality contents, thanks

My web blog login: http://greenpowerpack.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=novolux.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dwww.wklejto.pl%252F928989
Idézet
 
 
#699 Melody 2021-12-07 19:32
It's awesome designed for me to have a web site, which is
beneficial in favor of my know-how. thanks admin

Look into my web page ... register: http://xendan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=inx.lv%2FpQFI
Idézet
 
 
#698 Marlys 2021-12-06 04:07
This article gives clear idea for the new users of blogging,
that in fact how to do running a blog.

Here is my web blog 24 saat xeber (Vickie: http://www.pipermar.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.az24saat.org%2Fcategory%2Fxeberler%2Fsiyas%25c9%2599t%2F)
Idézet
 
 
#697 Benito 2021-12-06 01:32
Pretty nice post. I just stumbled upon your
weblog and wanted to say that I've really enjoyed browsing your blog posts.
After all in good fun: http://www.winwareinc.com I will be subscribing to your feed and I hope you
write again very soon!
Idézet
 
 
#696 Alma 2021-12-05 20:46
Good day! I could have sworn I've been to this
website before but after checking through some of the post I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back
often!

my web page autovermietung namibia: https://www.otopeni-rent-a-car.ro/
Idézet
 
 
#695 Stella 2021-12-05 17:03
Amazing! Its really amazing article, I have got much clear
idea concerning from this post.

Feel free to surf to my web blog - fun things to do in paris france (Vania: http://www.winwareinc.com)
Idézet
 
 
#694 Audrea 2021-12-03 15:42
Appreciating the persstence you put into your site and detailed information you present.
It's nice to come aross a blog every once in a while that isn't
the same unwanted rehashed material. Fantastic read!

I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my
Google account.

Feel free to visit my web page :: kids lunch time: http://www.ycaistock.com/home/link.php?url=http://Www5F.Biglobe.Ne.jp/~hokuto_hinata_itou_obi/Lapin/yybbs/yybbs.cgi
Idézet
 
 
#693 Tyler 2021-12-02 18:25
With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog
has a lot of unique content I've either created myself or
outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization.
Do you know any techniques to help protect against content from being stolen? I'd truly appreciate it.Also visit my blog Slim 36
Prix: https://physics.aps.org/redirect?url=https://sites.google.com/view/incasol-recensiones/incasol-lo-puede-tomar-los-chicos
Idézet
 
 
#692 Kennith 2021-11-30 20:35
I havee been surfing on-line greater than 3 hours these days,
yet I never discovered any interesting articloe like yours.
It's lovely value sufficient for me. In my view, if all website owners annd bloggers made excellent
content matrerial as you did, the net will be a lot moire helpful than ever before.


my webpage Drwin Quaife [https://www.sidoman.com: https://www.sidoman.com/2013/12/14/now-accepting-auditions-selecting-a-logistics-firm/?unapproved=1085946&moderation-hash=b98437871aa398487e2120c3b0940bf9]
Idézet
 
 
#691 Tilly 2021-11-30 07:30
Hello very cool web site!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
I will bookmark your website and take the feeds also? I am gad to
search out a lot oof helpful info right here wityhin the submit, we need develop more strategies
in this regard, thanks for sharing. . . . . .


My webb blog ... bachelorette paety ideas - www7a.biglobe.ne.jp: http://www7a.biglobe.ne.jp/~Gokiburi/fantasy/fantasy.cgi?usmouseclicktheupcomingwebsitenofollowCedricnofollow&hl=,
Idézet
 
 
#690 Olga 2021-11-30 01:22
Hi there Dear, are you truly visiting this web site daily, if so then you will definitely obtain pleasant
know-how.

My web-site this site (Charles: http://mkd.nhancefranchise.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=carlomusic.xyz%2Fget-song%2Fpaul-simon-something-so-right.html)
Idézet
 
 
#689 Ross 2021-11-30 00:44
Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for a long time and yours is
the best I have came upon so far. But, what concerning the bottom line?

Are you positive cncerning the supply?

my webpage :: link building
strategy: https://delaatbio.delaatbusiness.com/horacioantho
Idézet
 
 
#688 Wilburn 2021-11-29 07:44
After I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are
added- checkbox and now each time a comment is added I get
4 emails with the same comment. There has fun things to do on thanksgiving day: https://www.winwareinc.com/how-to-get-rid-of-pests/ be an easy method you can remove me from that service?

Appreciate it!
Idézet
 
 
#687 Delphia 2021-11-28 17:27
It's awesome to pay a quick visit this site and reading the views of all mates concerning
this paragraph, while I am also eager of getting experience.


Here is my blog :: Substance - Ready
Or Not: https://hitzomp3.xyz/mp3/substance-ready-or-not.html
Idézet
 
 
#686 Uta 2021-11-28 11:06
Hi, i feel that i noticed you visited my site thus i came to go back the want?.I'm attempting to to find issues to enhance my website!I suppose
its good enough to make use of a few of your concepts!!


Also visit my website: Overloud - Desert Law
download: https://emp3ee.top/mp3/overloud-desert-law.html
Idézet
 
 
#685 Melinda 2021-11-27 21:07
Doeѕ anyone қnow wһat hаppened tօ Dimepiece Loѕ Angeles celebrity streetwear brand?
Ӏ seem t᧐ bee unable tօ proceed to the checkout օn Dimepiece ᏞA store.
Ι have read in Women's Health Мag that the brand waѕ bought
oսt by ɑ UK hedge fund іn excess of $50 m.
I haᴠe just bought tһе Dimepiece Baall іs Life Unisex Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt fгom Ebay aand totally love it xox

Alsoo visit my page California Supplement Manufacturer: http://nickeyhehoe.com
Idézet
 
 
#684 Willy 2021-11-26 13:20
What's up, its pleasant article on thee topic of
media print, we all understand media iis a fantastic source of facts.


Here is my page: Shanice: https://hseforums.com/community/profile/christen97d3520/
Idézet
 
 
#683 Ivy 2021-11-26 05:17
If your library does not provide Hoopla, maybe it
hasKanopy?
full movie online: http://fullmoviei.unaux.com/encanto-2021-full-movie-hd-free/
stream movies: http://fullmoviei.unaux.com/encanto-2021-full-movie-hd-free/
full movies: http://fullmoviei.unaux.com/watch-halloween-kills-2021-streaming-online-hd/
Idézet
 
 
#682 Reda 2021-11-25 19:58
I wɑs wondering if anyone ҝnows ѡhat һappened to Dimepiece
ᒪA celebrity streetwear brand? Ι cannօt check oout on Dimepiece ᒪA store.
I have read in Vogue tyat tuey wеre acquire by a UK-based hedge fund fоr $50 m.
I have juѕt bought the Friends Slim Phone Caѕe fгom Ebay аnd totally love it xox

my web blog - orԀering cbd
oil: http://ilovefridaynightlights.com
Idézet
 
 
#681 Marc 2021-11-25 16:05
continuously i used to read smaller content which as well clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading here.


Stop by my blog post ... 밤일알바: https://jl.ms/1rWU3c
Idézet
 
 
#680 Michele 2021-11-25 10:38
Hi would you mind stating which blog platform you're using?
I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a
tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

Here is my web page - ตรายาง original: https://ukad.uk/user/profile/430342
Idézet
 
 
#679 Tilly 2021-11-25 08:02
My paftner and I stumbled over heere coming from a different page and thought I should check things out.
I like what I see sso now i aam following you. Look forward to finding out about your
web page yet again.

Here is myy blog :: Linnie: https://www.brandonsun.com/s?action=editReg&rurl=http%3A%2F%2Ftracking.royalpanda.com%2Fredirect.aspx%3Fpid%3D6674%26bid%3D2778%26redirecturl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sqjk.com%2Fre%2Frc%2Flink.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Favto-sphere.ru%2Flinks.php%3Fgo%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.feelwind.jp%2Fbbs%2Fyybbs.cgi
Idézet
 
 
#678 Ricky 2021-11-25 03:55
Thanks a lot forr giving everyhone such a wonderful opportunity to read
critical reviews frolm this web site. It is often so amazing and also jam-packed with
a good time for me and my office fellow workers to visit your site a minimum of
thrice a week to read through thee fresh guidancce you have got.
And lastly, I'm also uwually fascinated considering the
astounding guidelines you serve. Certain 2tips iin this posting are unquestionably the most
impressive we've ever had.

Here is my web-site - Anton: http://games.lynms.edu.hk/jump.php?sid=1594&url=http://feelwind.jp/bbs/yybbs.cgi
Idézet
 
 
#677 Marlon 2021-11-24 21:37
You will handle connected resource reservation, planning and mobilization.

My blog :: 여성알바사이트: https://paxtondowdj.blog2freedom.com/4944042/the-greatest-guide-to-bar-workout-women
Idézet
 
 
#676 Jon 2021-11-24 19:40
A typical resume has your name, phone number/e mail address, and so forth.


Also visit my web blog :: 텐프로알바: https://codydnuxe.humor-blog.com/5735633/top-job-sites-online-secrets
Idézet
 
 
#675 Jada 2021-11-23 22:27
Hi to every body, it's my first pay a quick visit of this blog;
this web site carries amazing and in fact excellent stuff in support of readers.my webpage ... Source URL: http://rafaellkxt608.jigsy.com/entries/general/cash-buyers-atlanta
Idézet
 
 
#674 Lorie 2021-11-23 22:22
Hello there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a
new project in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on.
You have done a marvellous job!

Feel free to visit my webpage :: alquiler de coches baratos en san juan de puerto rico: https://www.otopeni-rent-a-car.ro/
Idézet
 
 
#673 Kathrin 2021-11-23 21:41
I really love your site.. Very nice colors & theme. Did you develop this website
yourself? Please reply back as I'm looking to create
my own personal website and want to learn where you got this from or exactly
what the theme is called. Cheers!

my site Фильмы 2022 онлайн: https://kinogo.gay
Idézet
 
 
#672 Davida 2021-11-23 14:00
can couriers deliver to
parcel lockers: https://cfah.org/best-cbd-gummies/ I buy Jungles eJuice аt VapeKing аt 10426 Shelbyville Road?

http://cbdbrandswholesale.blogacep.com
Idézet
 
 
#671 Yasmin 2021-11-23 11:55
I simpⅼу couⅼd not leave your site bеfore suggesting tһat I really loved the usual infoгmation a
person supply in yoսr visitors?Is going to be bacқ ceaѕeleѕsly too investigate cross-check new posts

My һomepage :: Bebeshita
Porno Fake: https://gurusemi.com/bellabook/
Idézet
 
 
#670 Glinda 2021-11-23 11:34
Oh my gоοԀness! Awesome artіcle dude! Thank you, However I am hɑving problems ԝith youг
RSS. I don't understand why I can't join it.
Іs theгe anybody elsе getting the same RSS problems? Anybody
who knows the answer will you kindly respond? Tһanx!!

My web-site: Vidiߋ Bߋkеp Prank Oјoⅼ: http://Laatsaab.com/index.php/state-news/15591-case-filed-against-former-uttarakhand-chief-minister-harish-rawat
Idézet
 
 
#669 Carroll 2021-11-23 11:03
It's great that yoս are getting thoughts from this piece of writing as well as from our dialogue mqde here.


Here is my web site - Bokep Lubang Sempit: http://www.shanshouston.com/2019/04/11/hello-world/
Idézet
 
 
#668 Hermine 2021-11-23 11:00
Ηowdy, There's no doubt tһat your web site could be һaving internet browser compatibility issues.
Ꮤhen I look at your web site in Safari, it ⅼooks fine however,
when opening in IE, it's got sօme overlapping
issues. I just wanted to give you a quick heads up!
Αside frߋm that, excellent blog!

Here is my web site: Bokepmama Abg
Jilbab Anal Dimobil: http://www3.tok2.com/home/kyudo/g_book/g_book.cgi/RK=0/g_book.cgi
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Biztonsági kód
Frissítés

Chanson d'automne

új-iVisz

 

Ki van itt?

Oldalainkat 1659 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs