Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap
Sorscédulák-antológia: Lám Béla
Tűzkeresztség
 
1914. aug. 26-án Dunajov tájékán egy árokparton ültem, és egy noteszlapra ceruzával ezeket írtam:
„Az ágyúk itt dörögnek a közelünkben. Holnapra átesünk a tűzkeresztségen. Utolsó levelemmel, ha utolsó volna, édes anyámtól és apámtól akarok elbúcsúzni. Nyugodtan nézek a sorsom elé. Az élet annyi szépet adott, hogy be lehet, be kell érnem vele...”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A búcsúlevelet hazahoztam. Kopott volt és a ceruzaírás nehezen olvasható. Hat évig hordtam a tárcámban. Anyám kicsit sírt, amikor átadtam, és elrejtette az imakönyvébe. Azóta bizonyosan elmállott. Mint az a kéz is, amely átkulcsolva tartja.
Lassan, nehezen tapogatódzom visszafelé az évek hosszú során az ifjú katona felé. Már látom is. A nehéz keréknyomoktól felszántott országúton szekérsor kanyarog a völgybe le, ahol az ágyúk dörögnek. Ott ül az árokparton. Mellette a puskája hever és a tornisztere. A fekete bőrövet a kétfejű-sasos sárgaréz csattal kikapcsolta a derekán. A csukaszürke blúzt is kigombolta, sapkáját hátratolta a homlokáról. Porlepte arcára és mellére világos csíkokat mosott a lecsurgó izzadság. Felhúzott térdén fekete notesz, abba ír. Most leteszi a könyvecskét, és fáradtan, összeráncolt homlokkal néz maga elé. Aztán újra felveszi, és még ír bele néhány szót: „Szerelmek, bohóságok, melyek elmúltak bennem.”
Óvatosan közeledem hozzá, gondosan vizsgálgatom. Mérlegelem a szavakat, amelyeket leírok, meg ne hamisítsam a vonásait. Nagy felelősséget érzek iránta. Olyannak mutassam, amilyen volt. Valóban volt, nemcsak képzeletben. A fiatal katona? Én? Nem én, nemcsak én. Egy a százezrek közül, akiknek szuronyos puskát nyomtak a kezébe, és elindították — az ellenség felé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ez volt az első nagy probléma. Az ellenség. Puskát és szuronyt adtak a kezembe, amivel immár ölni fog kelleni. Lőni — nem céltáblára, amelyen papírral lehet beragasztani a kis kerek lyukat, de emberre, ellenségre, aki elesik, elterül a földön, kínlódva nyög és átkozódik. Átkoz engem, az ellenségét, akit gyűlöl. Igen, gyűlöl, mert az ellenséget gyűlölni kell, mert ha valakibe szuronyt akarok döfni, azt gyűlölni kell. De miért? Honnan vegyem ezt a gyűlöletet? Tolsztoj írt róluk, az ellenségről, a  szörnyről, amely most lassan, ágyúdörgés közben közeledik felém, hogy eltiporjon. Tolsztoj írt Nyehljudovról és Andrej hercegről és Natasáról. Vagy Turgenyev Rugyinról és Gogol Pulcheria Ivannáról és Afanaszij Ivanicsról... Pedig hogy szerettem őket! Barátaim voltak, többek annál, lelki rokonok, hozzámtartozók. És most gyűlöljem őket. Falragaszok hirdetik a szörnyűségeiket. Egy rikító plakáton lovas kozák hosszú pikájával felnyársalt csecsemőt emel a magasba, míg lovával a szerencsétlen anyára tipor. Erre gondolok, ezzel igyekszem áthangolni magamat; és a rémtörténetekkel, amelyeket olyanok mesélnek, akik „megbízható forrásból”    hallották, hogy a foglyoknak levágták a fülét, kiszúrták a szemét a kozákok, akik vadak, nem is emberek már. Állati hangon üvöltenek, nem lehet érteni, mit. Ami pedig a cserkeszeket illeti, ezeket a fekete ruhás, kucsmás ördögöket... Nem egészen, talán egyáltalán nem hittem ezekben a mesékben, de jólesett hallani, erőt meríteni belőlük — a gyilkoláshoz.
Elindulásunk előtti este anyámmal beszéltem át az életemet. Mindazt, ami voltam, ami akartam lenni. A szerelemről beszéltem, amelyben csalódtam. És a nagy összetartozásról, amelyet az emberek, nemcsak a családom és a honfitársaim, de minden teremtett lélek, az egész természet iránt éreztem, és amelyről most le kell mondanom, amit most el kell fojtanom magamban, hogy harcolhassak, hogy lelőjem, leszúrjam, elpusztítsam — az ellenséget, amelyet nem ismerek. Vajon hogyan fogok visszatérni, ha visszatérek, ebből a háborúból? Gonosz leszek, kegyetlen, embertelen, gyűlölködő?
Anyám sokáig hallgatott. Aztán csak azt mondta:
— Nézd, fiam, én kevés nemesebb, jobb embert ismertem, mint az apámat. És ő, emlékszem, azt mesélte egyszer, hogy a szabadságharc folyamán tizenkét ütközetben vett részt. Én azt hiszem, erős leszek, nem fogok sírni, amikor elmész, de imádkozni fogok érted mindig, és kérni fogom Istent, hogy visszajöjj, úgy, ahogy elmentél tőlem, most. És meglátod, meglátod... — a hangja elcsuklott.
— Ó, anyám, lehetséges-e ez? Embert ölni, ártatlan embert, olyant, mint én, és jónak maradni?
Ültem az árokparton, halálosan fáradtan a felvonulás őrületes menetelésétől. Ültem az útszélen, és anyámra gondoltam, aki imádkozik értem.
Hogyan is kerültem ide? — gondoltam vissza életemnek erre az érzésem, sőt talán kívánságom szerint is - utolsó szakaszára, amely tulajdonképpen múlt év áprilisában indult el a sorozásnál apám szülővárosában, Ungváron. A családi tanács úgy döntött, hogy nem kell katonáskodnom, kár az időveszteségért. Így aztán a főorvos, kicsit meglapogatva meztelen hátamat, ezzel tolt odébb:
—  Gyengécske vagy, öcsém, ráérsz katonáskodni majd, ha megerősödöl.
És ekkor én, kissé sértett hiúságból, de kissé abból az elgondolásból is, hogy ráérek még mérnök is lenni, hirtelen azt mondtam:
— Kérem, én szolgálni akarok. 
Az orvos meglepődve nézett rám.
— Szolgálni akarsz? — kérdezte, és megfogta a karomat, megforgatott maga előtt. — Hát akkor szolgálj, tauglich — diktálta be a sorozó bizottságnak, és ezzel elindultam azon az úton, amely ide vezetett. Visszanéztem az elmúlt évekre, mindarra, ami felemelően szép és jelentőségteljes volt, múló hangulatokra, szerelmekre, lányokra, akik azt gondolták, hogy szeretnek, az utolsóra, akiről azt hittem, hogy szeretem, és akivel immár bevégződik az életem. Ez a kerekded történet, amelynek nincs, nem is lehet folytatása. Csak így marad meg annak, aminek elindult, amivé kiépíteni   szerettem volna. Műnek, amely félbemaradtan is befejezett, egész.
Szerettem volna, ha nem így fejezem be, ilyen szürkén, porban mászó féregként, hanem valamilyen szép széles gesztussal. Nem ezzel a borjúbőrbe bújtatott húszkilós ördöggel a hátamon, amelyet cipelni kell, ami égeti a vállamat, és megfoszt minden lendülettől, hanem vágtázva, lovasrohamban — mint Petya Rosztov... a borogyinói csatában. Szerettem volna, ha megmutathattam volna magamat az embereknek, a világnak, hogy tudják, nem az vagyok, akinek látszom, nem ez a csukaszürke báb, más, több ennél... De Koré Mihály, ez az egyszerű parasztfiú itt mellettem, akivel a Dnyeszter-parti őrségben átbeszélgettük a fél éjszakát, ő az-e, akinek látszik? ő is más, több ennél! És a többiek, a százak, ezrek! Ki ne volna több ennél az egyenruhába bújtatott, megfélemlítéssel idomított bábnál, akinek látszik!
Magam köré néztem, Koré Mihályra, Márton Andrisra, a többiekre, akik alám rendeltek, hozzám tartozók, tőlem várnak bátorítást, példaadást. Nekem kell megmutatnom nekik, hogyan kell viselkedni az ellenséggel való találkozásnál.
Elnyúlva feküsznek, ugyanúgy, mint én, és talán az anyjukra gondolnak ők is, aki imádkozik értük. Az anyjuk, a kérges kezű, hervadt parasztasszony, fejkendőt visel. De ha leveti a fejkendőt, ha letérdel és összekulcsolt két kezére hajtja a fejét, ugyanolyan, mint a többi anya, mint az enyém is. A természettel való egybeolvadás vágya, reménye kialudt bennem. A természet tereppé változott. Dombok, árkok, fák és sziklák csak mint búvóhelyek, fedezékek jöttek számításba, amelyekhez óvatosan közeledtünk; nem rejtőzik-e mögötte valaki, aki életünkre tör? És, íme, most, a nagy közös ellenség, a halál előtt új érzés, új felemelő érzés nő a lelkemben. A bajtársakkal, sorstársaimmal való összetartozás érzése, amelyet az a tudat növel, hogy nem félek a haláltól. Meg kell halnom, tudom, és nem félek tőle.
„Nyugodtan nézek a sorsom elé — olvasom újra a noteszlapra írt szavakat —, az élet annyi szépet adott, hogy be lehet, be kell érnem vele...”
Szerelmek? Ó, ebben a pillanatban, amikor meghalni készülök, milyen valószínűtlenül messzinek tűnnek az idők, amikor ez látszott központi problémának. Szerelem? Illúzió, elképzelés, hangulat. Ballagtam... a Szajna felé, lelkemben égtek... rőzsedalok, füstösek, furcsák... arról, hogy meghalok... Szalon, pattogó tűz, színes díványpárnákon ülő fiatalok. „Meghalok” — ejtem ki érzelmesen a szót, és megszorítok egy felém nyújtott kezet. Egy lány kezét, aki azt mondja, szeret. Mi volt ez, szerelem? Hangulat, beállítás, póz! Feldíszített, felcicomázott érzések, amelyekről most lehull a sallang. A tűz, amely vörösre festi az ég alját, égő falvak tüze, Grieg lírai akkordjait távoli moraj nyomja el, ágyúdörgés. A halál valódi képe ez, a mors imperatoré, a minden életen győzedelmeskedő halálé, a minden problémától, szenvedéstől megváltó halálé, akivel megbarátkoztam, békét kötöttem, akit várok, nem félek tőle...
— Maarsch! — hallatszik messziről az elnyújtott vezényszó. — Maarsch — veszi át a századparancsnok. A fiúk lassan, nyújtózkodva szedelőzködnek. Vállra veszem a tornisztert, bekapcsolom az övet, amely a patrontáskákat tartja, felemelt kézzel jelt adok, és a mögém sorakozó szakasszal megindulok az úton lefelé. Jó ötven lépéssel előttünk halad fekete lován a kapitány. Az emberek arcán fáradt ünnepélyesség. Az út mellett, a repedezett agyagos földön egy barna ló hever vértócsában, felhasított szüggyel. Az első háborús halott. Rámeresztjük a szemünket, és aztán félrekapjuk a tekintetünket. Az első! Hány jön még utána! Sietve megyünk tovább. A domb tövében széles mező, mögötte fiatalos erdő. Fedezék, efelé tartunk. A kapitány int. Megállunk. Most robbanások, két-háromszáz lépéssel előttünk három gránát csap be egymás után. Az ellenséges tüzérség keresi a csapatunkat. Néhány perc múlva újabb három robbanás, alig száz lépéssel a zárt csoportban álló század előtt. Az emberek ideges nyugtalansággal néznek a kapitány felé, aki elöl van, távcsővel kutatja a terepet. Ágaskodó lovát a legénye tartja. A kapitány int, és futva halad előre. Elfutunk a gránáttölcsérek mellett, és megállunk. Most újabb három becsapódás azon a helyen, ahol előbb álltunk. Bizalommal tekintünk a kapitányra, aki most már fedezékbe ért, és nyugodtan halad elöl, a század négyes sorokban utána. A fiatalos erdő lankásan emelkedő öreg bükkösbe torkollik, ahová széles szekérút vezet. Ezen halad, vonszolja magát torlódva, meg-megállva az ezred. Most puskalövések. Az emberek ijedten néznek körül. Honnan lőnek? Előttem egy legény a szakaszomból lekapja a puskát a válláról, és betölt. Utána egy másik, harmadik.
— Megállj! — ordítok rájuk teljes  erővel. — Hová akarsz lőni, saját csapatainkra?
De már késő. A puskaropogás, melyet felerősít az erdei visszhang, erősödik, és a következő pillanatban futó embercsorda dob a földre egy útszéli farakás mellé, és  átgázol rajtam. Feltápászkodom. Húsz lépéssel előttem áll az úton a kapitány. Szájában síp.
—  Neunte Kompanie — kiabálja, és sípol. 
A Neunte Kompanie mögött porzik az út. Ketten  sorakozunk, Koré Mihály és én.
A tűzkeresztség tehát ez volt, ez az erdei ütközet, amelyet az előttünk már rajvonalba fejlődött nyolcvankettesekkel vívtunk, akikre, részben kellő felvilágosítás híján, részben rémlátó ijedségből, a mögöttük jövő csapatok reálőttek. Erre ezek abban a hiszemben, hogy az ellenség került a hátukba, frontot változtattak, és éles tűzharccal megfutamították a mögöttük felvonuló hatvanhármas ezredet...
Ott álltunk a kapitány előtt, ketten, a kilencedik század.
Az úton kis lovascsapat ügetett felfelé. Elöl szálas, nagy ember tábornoki egyenruhában. Feszesen tisztelegtünk. Negován volt, a divizióparancsnok.
— Hol van a százada? — ordított mérgesen a kapitányra.
— Megfutottak — válaszolta keserűen, és arra mutatott, ahol eltűnt a százada s talán a karrierje is.
— Csürhe népség, Schweinepack — harsogta magából kikelve a tábornok. — Mire vár? Szaladjon hát, és hozza vissza őket.
Továbbügetett, nyomában a vezérkarral...
 
[Forrás: Lám Béla: A körön kívül. Önéletrajzi regény. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967 * részletek]
 
Lám Béla (1892-1973), gépészmérnök, író. Boncza Berta (Adyné) első vőlegénye. Részt vett az első világháborúban, ahol orosz fogságba esett. Hat évi szibériai tartózkodás után tér haza, egyetlen művében megírja fogságának történetét.

 

Hozzászólások 

 
#714 Jimmie 2021-12-09 07:04
Paragraph writing is also a excitement, if you
be acquainted with then you can write or else it is difficult to write.


My blog :: жртва је права жртве.
жртва је та особа: https://satthep462.com/poterpevshij-eto-prava-poterpevshego-statya-42-upk-rf-view-790025
Idézet
 
 
#713 Justin 2021-12-08 23:28
I all the time used to read paragraph in news papers but now
as I am a user of net thus from now I am using net for posts, thanks to web.


Also visit my page: ενοικίαση αυτοκινήτου: https://www.otopeni-rent-a-car.ro/
Idézet
 
 
#712 Dotty 2021-12-08 19:34
Politechnika Częstochowska

ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01
Informacje

bip.svgBiuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

Informacje o cookies

Deklaracja dostępności

Inspektor Ochrony Danych

SARS-CoV-2
Wydziały

Wydział Budownictwa

Wydział Elektryczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Infrastruktury i Środowiska

Wydział Zarządzania

logo ePUAP

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie ePUAP: /PolitechnikaCze stochowska/SkrytkaESP

Here is my web blog: komunistyczne wydziały: http://thevaginos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pcz.pl
Idézet
 
 
#711 Jung 2021-12-08 16:53
First off I want to say terrific blog! I had a quick
question in which I'd like to ask if you don't mind.
I was interested to know how you center yourself and clear your head before writing.
I've had trouble clearing my mind in getting my ideas out. I what do robot krawk trade
forex: https://forex.binaryoptiontrader.site/PsxbSr take pleasure in writing but it just
seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply
just trying to figure out how to begin. Any
suggestions or tips? Cheers!
Idézet
 
 
#710 Zane 2021-12-08 16:07
Thanks for finally talking about >Sorscédulák-antológia: Lám Béla
Idézet
 
 
#709 Lizzie 2021-12-08 10:37
Tremendous issues here. I'm very satisfied to peer your post.
Thanks so much and I'm having a look ahead to contact you.
Will you please drop me a mail?

my web-site ... register: http://www.autoelectricrepair.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tinylink.in%2Fbj9e9
Idézet
 
 
#708 Hung 2021-12-08 06:52
Spot on with this write-up, I absolutely
believe this site needs a lot more attention. I'll probably be returning to see more, thanks for
the advice!

my web-site: xeber: https://escortspenelope.com/foro/profile/alizao095577877/
Idézet
 
 
#707 Carrie 2021-12-08 06:42
Your way of explaining the whole thing in this post is in fact nice, every one can simply be aware of it, Thanks a
lot.

Have a look at my site :: login: http://pjcasters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=alturl.com%2Fo5mpv
Idézet
 
 
#706 Isabel 2021-12-08 02:56
This piece of writing will assist the internet users for building up new website
or even a weblog from start to end.

My page :: missä binance perustuu: https://link.cryptocurrencys.asia/RxRUbS
Idézet
 
 
#705 Jonah 2021-12-07 19:49
Hurrah! In the end I got a weblog from where I be capable of in fact
get helpful information concerning my study and knowledge.


My web blog - https://bit.ly/32UJXxw http://alturl.com/u3rj7 http://gg.gg/x5rv1 http://inx.lv/pQpn https://is.gd/37C5mm http://tinylink.in/bj8qf https://bit.ly/3ovcuCq http://alturl.com/nchv8 http://gg.gg/x5rzo http://inx.lv/pQjR https://is.gd/BaaJR2 http://tinylink.in/bj8qh https://bit.ly/3prhlDM http://alturl.com/c7ukj http://inx.lv/pQj3 http://gg.gg/x5s03 https://is.gd/GCWKqN login: http://clients1.google.ad/url?q=http://alturl.com/nchv8
Idézet
 
 
#704 Abel 2021-12-07 13:07
What's up, yeah this paragraph is really pleasant and
I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

thanks.

Take a look at my website; login: http://youexperience.life/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tinylink.in%2Fbj8dg
Idézet
 
 
#703 Isobel 2021-12-06 12:41
I every time emailed this website post page
to all my friends, because if like to read it then my links will too.


My blog post: 24saat.az: http://www.harleyridersclub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.az24saat.org%2Fkapital-bank-son-muraci%25c9%2599t23-10-2021-must%25c9%2599ri-muraci%25c9%2599tl%25c9%2599rinin-h%25c9%2599lli-sob%25c9%2599sin%25c9%2599-mut%25c9%2599x%25c9%2599ssis%2F
Idézet
 
 
#702 Maritza 2021-12-05 19:52
I love your blog.. very nice colors & theme.
Did you design this website yourself or did you hire
someone to do it for you? Plz reply as I'm looking to construct my own blog and would like to
know where u got this from. cheers

My blog post binance có đáng tin cậy không: https://go.crypto-currencyexchanges.trade/PBRNCm
Idézet
 
 
#701 Cierra 2021-12-05 03:43
It's actually a great and useful piece of information. I'm happy that you simply
shared this useful info with us. Please stay us informed
like this. Thank you for sharing.

Also visit my web site: fun syn (darisumom.com: http://darisumom.com/the-most-effective-way-to-control-pests-is-through-eradication/)
Idézet
 
 
#700 Jaunita 2021-12-04 14:36
I have fun with, cause I discovered just what I used to be looking for.
You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man.
Have a great day. Bye

Stop by my webpage :: ενοικίαση αυτοκινήτου otopenin: https://www.rentacar-bucharest.com/
Idézet
 
 
#699 Erna 2021-12-03 22:47
Thanks for some other great article. Where else may just anyone get that kind of info in such a perfect means of writing?
I have a presentation subsequent week, and I'm at
the look for such information.

My blog - binance pārskats
īrija: https://link.cryptocurrencys.asia/VQyqyK
Idézet
 
 
#698 Morgan 2021-12-02 17:49
This piece of writing offers clear idea designed for the
new people of blogging, that genuinely how to do running a
blog.

Also visit my web site ... ενοικιαση αυτοκινητου naxos: https://www.rentacar-ro.eu/
Idézet
 
 
#697 Erika 2021-11-29 21:14
I am really grateful to the holder of this web site who has shared this wonderful paragraph at at this place.


Also visit my web blog; fun restaurants in seattle (http://bestwesterneurope.biz: http://bestwesterneurope.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freecartoon.co%2F22-vs-earth-2021-%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2581%2F2%2F)
Idézet
 
 
#696 Rosario 2021-11-29 13:53
No matter if some one searches for his required thing, so he/she desires fun things to do in louisiana for adults: http://www.cognitiveweb.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freecartoon.co%2Fcategory%2Fcomedy- be
available that in detail, therefore that thing is
maintained over here.
Idézet
 
 
#695 Nicole 2021-11-26 11:10
This information is invaluable. When can I find out more?


Here is my web-site Siden blev ikke fundet: https://globalmontage.dk/page/3/tel:+4570235513
Idézet
 
 
#694 Kassie 2021-11-26 10:53
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on various websites
for about a year and am worried about switching to another platform.
I have heard excellent things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be greatly appreciated!

Check out my web page :: 안전놀이터검증: https://israelq5v6u.digitollblog.com/4805187/new-step-by-step-map-for-betting-online-premier-league
Idézet
 
 
#693 Vernon 2021-11-25 19:45
Safe and secure brokers choose up and deliver your bins door-to-door making certain that they're acquired by your loved ones safely.Also visit my page - happy
birthday gift tags: https://drive.google.com/file/d/1VXaL_hGddV63iwGmPE1yw5Dz4tpFYi-i/
Idézet
 
 
#692 Damion 2021-11-25 16:20
That is what a research published in Chicago Journals discovered, which acknowledged that folks choose easy and practical items.My web blog - pre filled gift boxes (issuu.com: https://issuu.com/emilymoore/docs/happy_birthday_gift_boxes)
Idézet
 
 
#691 Neil 2021-11-25 02:06
For the reason that the admin of this web site is working, no doubt very rapidly it will be famous, due to its feature
contents.

Here is my page :: reformas zaragoza: https://www.reformasenzaragoza.org
Idézet
 
 
#690 Caleb 2021-11-24 00:51
I all the time emailed this weblog post page to all my associates, for the reason that if like to read it afterward my links
will too.

my blog :: 여성알바: http://jasperhrzfl.vblogetin.com/7778420/5-tips-about-bar-work-schedule-you-can-use-today
Idézet
 
 
#689 Octavio 2021-11-23 20:49
hi!,I really like your writing so a lot! proportion we communicate
extra about your post on AOL? I require an expert on this area to resolve my problem.
Maybe that's you! Looking ahead to see you.

Also visit my homepage: https://golossokal.com.ua/ru/porady/chy-varto-chekaty-na-chornu-p-iatnytsiu-i-iak-ii-provesty.html: https://golossokal.com.ua/ru/porady/chy-varto-chekaty-na-chornu-p-iatnytsiu-i-iak-ii-provesty.html
Idézet
 
 
#688 Brittny 2021-11-23 08:43
I pay a quick viѕіt everyday some web pages and weƅsites
to read articles, however this ԝebsite provides qualіty based writing.


Look at my blоg ... Arisa Hanyu Bokep: http://Cgi.www5a.biglobe.ne.jp/~t-masa/g_book.cgi
Idézet
 
 
#687 Barry 2021-11-22 22:20
YesterԀay, while I was аt work, my sister stole my iphone and tested to
see if it can survive a forty foot drop, just so sһe can ƅe a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
I know thіs is entirely off tօpic bᥙt I had t᧐ share it with sⲟmeone!


Feeⅼ free to visit my site - Fb Vcs Kayla: https://www.akilia.net/contact?message=I+%D1%B5%D1%96s%D1%96ted+multipl%D0%B5+web+sites+however+the+au%D4%80io+feature+for+audio+songs+current+at+this+website+is+really+excellent.%0D%0A%0D%0A%0D%0AAlso+vis%D1%96t+my+website+%5BChina+Nyepong+Publik+Porn-%3Ehttp://Www.Mhsjb.de/%5D
Idézet
 
 
#686 Mervin 2021-11-22 22:01
Quality articles or reviews is the secret fun things to do in the sims 4: http://darisumom.com/how-to-use-consumer-loans-to-improve-your-financial-situation/
invite the people to go to see the site, that's what this site is providing.
Idézet
 
 
#685 Grady 2021-11-22 21:24
Hi would you mind letting me know which web host you'rе utіlizing?
I've loaded уour blog in 3 completely different browsers and I must say thіs blog loads a lot faster then mοst.
Can you recommend а good һosting prоvider at a
honest price? Thanks, І apⲣreciate it!

my webpage - Pijat Plus2 Hot Menggairahkan: http://lektorat.online/index.php/component/k2/item/6-you-only-live-once-live-well.html
Idézet
 
 
#684 Regena 2021-11-22 20:32
Boasting a dark-clad interface, Stream2Watch is appropriate for indoor viewing.


Also visit my web site; 안전놀이터추천: https://erickq5t5r.sharebyblog.com/4959458/top-guidelines-of-betting-online-sports
Idézet
 
 
#683 Leonie 2021-11-22 17:10
all the timе i used to readd smaller articles оr
reviews that also сlear their motive, and that is also haρpеning with this paragrapph which I am reading here.


Feel free to viseit my web page :: Bokeh Full Vidio Sexxxxyyyy
Bokeh Full 18 Di Bus: https://blog.bajabeachfronthomes.com/rentlease-dropped-on-c-terrazas-del-pacifico-in-terrazas-del-pacifico-terrazas-del-pacifico/
Idézet
 
 
#682 Faith 2021-11-22 09:47
hello there and thank you for your information – I have cеrtainly pіcked up something
new from right here. I did howeveг expertise some technicaⅼ issues using this site, as I experienced to
reload the website many times prеvious to I could get it to load ρroperly.
I had been wondering iff your web hοsting is ΟK?
Not that Ӏ am complaining,but sluggіsh ⅼoading instances times will often ɑffect
your placеment in google and can damage your high-quality ѕⅽore if ads and marketing witһ Adwords.

Anyway I'm adding this RSS to my emɑil and can look out for
much more of your respective interesting content.
Ensure that ʏou update this again soon.

Here is my web blog X Videos Japan Neseһ Xxcom: http://Pvusnocht.nl/component/kide/geschiedenis/pagina-1.html/-/index.php?option=com_kide
Idézet
 
 
#681 Hallie 2021-11-22 04:24
This is my first time pay a visit at here and i am truly happy how to have
fun at school (livingstonegue sthouse.com: http://livingstoneguesthouse.com/do-trees-benefit-for-air-purification/)
read everthing at single place.
Idézet
 
 
#680 Rachel 2021-11-22 03:53
Hі i am kavin, its my firѕt time to commenting anyԝhere, when i reаd this parаgraph i thought i could also creаte comment due
to this brilliant piece of writіng.

Have a look at my websitе ... Wwԝ Google Com Μm Bokep: http://specia.pro/uchastniki/organizatory/mediasfera%E2%80%9D
Idézet
 
 
#679 Carolyn 2021-11-22 00:00
I am genuinely ցlad to glance at this webpage posts which includes plenty of
hellpful information, thanks for proviԁing these
data.

mү homepаge - bokep Brazzer com: https://www.akilia.net/contact?message=What%27s+%E1%A5%99p%2C+I+want+to+su%C6%84scr%D1%96be+for+this+blog+to+get+newest+up%D4%80ates%2C+therefore+wher%D0%B5+can+i+do+%0D%0Ait+p%E2%85%BCease+help+out.%0D%0A%0D%0AHere+iis+my+web+site:+%5BFilm+Tarzan+2021+New+Video+Xnx-%3Ehttp://dosaaf-usinsk.ru/novosti/128-gonka-v-chest-prazdnika%5D
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Biztonsági kód
Frissítés

Chanson d'automne

új-iVisz

 

Ki van itt?

Oldalainkat 1843 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs