Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap Írás Nem annyira szép irodalom Rosa Sorscédulák-antológia: Ernest Hemingway
Sorscédulák-antológia: Ernest Hemingway E-mail
2014. szeptember 10. szerda, 09:51
Idegen hazában
 
 
Ősz volt, a háború is itt volt, de mi már kimaradtunk belőle. Hideg ősz volt Milánóban, és nagyon korán sötétedett. Ilyenkor kigyúltak a villanyfények, a szemnek jólesett végigjárni a világos ablakok során. Elejtett vadak lógtak az üzletek ajtajában, a beporozta a rókák prémjét, és szél himbálta a farkukat. A dámvadat holtmereven görgette, a kis madarakat lógázta a szél, és felborzolta a tollukat. Hideg ősz köszöntött ránk, és a szél lezúdult a hegyekből.
Ott voltunk mind a kórházban minden délután. Többféle úton érhettük el a kórházat a városból a szürkületben. Kettő a csatornák partján vezetett, de az mind a kettő hosszú út volt. Akárhogy is mentünk, mindenképpen át kellett haladnunk a csatorna egyik hídján, hogy a kórházba jussunk. Három híd között választhattunk. Az egyiken sült gesztenyét árult egy asszony. Az ember megállt faszénkályhája előtt és érezte a melegét, és meleg volt azután a gesztenye is a zsebünkben. A kórház nagyon régi volt és nagyon szép. Beléptünk az egyik kapun, áthaladtunk az udvaron. Kifelé pedig a túloldali kapun jöttünk. Rendszerint éppen temetési menet indult az udvarról. A régi  kórházon túl új téglapavilonok épültek, és ott találkoztunk minden délután. Valamennyien nagyon udvariasak voltunk egymáshoz, érdeklődtünk, hogy mi újság, és beültünk a gépünkbe, mely állítólag sokat lendít majd állapotunkon.
A doktor odajött, és megállt a gép mellett, amelyiknél én ültem, és megkérdezte:
— Hogy élt a háború előtt? Sportolt valamit?
— Hogyne, futballoztam.
— Helyes — felelte —, játszhat majd megint. Jobban, mint valaha.
A térdem nem hajlott, lábikrám nem volt, a lábam egyenes, mint a bot térdtől bokáig, és a gépnek kellett hajlítani a térdemet és mozgatni, mintha triciklit hajtanék. Csakhogy egyelőre nem akart behajolni, inkább a gép akadt meg, 
valahányszor a hajlítandó részhez ért.
— Teljesen rendbe jön — mondta a doktor —, szerencséje van, fiatalember. Futballozhat megint, még bajnok is lehet.
A következő gépnél egy őrnagy ült, összezsugorodott a keze, akkorára, mint egy csecsemőkéz. Rám hunyorított, mikor a doktor vizsgálta. Két bőrszíj mozgott ide-oda, rázogatta a kezét és hajlította a merev ujjakat.
— Hált én? — kérdezte. — Futballozhatok majd én is, orvos-százados úr? — Az őrnagy a háború előtt kitűnő vívó volt. Olaszország első vívója.
Az orvos hátrament a szobájába, és kihozott egy képet. A képen egy kéz volt látható, mely ugyancsak kicsire zsugorodott, és mielőtt befogták a gépi kezelésbe, alig volt nagyobb, mint az őrnagyé. Kezelés után kicsit nagyobb lett. Az őrnagy megfogta a fényképet az ép kezével és jól megnézte.
— Sebesülés? — kérdezte.
— Ipari baleset — felelt a doktor.
— Érdekes, nagyon érdekes — mondta az őrnagy, és visszaadta a képet a doktornak.
— Hisz most már a javulásban?
— Nem — felelt az őrnagy.
Járt kezelésre még három fiú, körülbelül velem egyidősek lehettek. Eljöttek mindennap. Milánói volt mind a három. Az egyik ügyvédnek készült, a másik festőnek, a harmadik katona akart lenni. Végeztünk a gépekkel, és utána némelykor együtt indultunk gyalog a város felé, és beültünk a Cova-kávéházba a Scala mellett. Mivel négyen voltunk, a rövid úton mentünk a kommunista negyeden át. Utálattal néztek ránk, mert tisztek voltunk, és utánunk is szólt valaki az egyik italmérésből: — A basso gli ufficiáli!
Néha egy ötödik fiú is velünk tartott. Fekete selyemzsebkendővel kötötte át az arcát, mert nem volt orra, és az egész arcát helyre akarták hozni. Katonai akadémiáról került a frontra, és megsebesült mindjárt az első órában, amint az első frontvonalba került. Később csakugyan helyre is hozták, csakhogy a fiú nagyon régi családból származott, és nem tudták eltalálni pontosan a megfelelő formájú orrot. Dél-Amerikába került, és bankban dolgozott.
De mindez nagyon régen történt, s akkor egyikünk sem tudta, hogy lesz később. Annyit tudtunk csak, hogy háború van, lesz is még sokáig, de már kimaradunk belőle.  
Mindegyikünknek körülbelül egyforma kitüntetése volt, csak a fekete selyemkendős fiúnak nem, mert ő nem töltött annyi időt a fronton, hogy kitüntetést kapjon. Annak a hosszú, igen sápadt arcú fiúnak, aki ügyvédnek készült, és az Arditi ezred hadnagya lett, három medáliája is volt abból a fajtából, amiből nekünk csak egy. Nagyon hosszú ideig élt együtt a halállal, s most kissé kívülről nézett mindent. Kicsit így voltunk valamennyien, és nem tartott bennünket össze semmi más, csak az, hogy minden délután összetalálkoztunk a kórházban. Sétáltunk a Cova felé a város mindenre elszánt negyedén át a sötétben, s csak az italmérésekből szűrődött ki fény és énekszó. Némelykor áthaladtunk egy-egy utcán, ahol férfiak és asszonyok csoportosultak a járdán, s nekünk félre kellett őket taszigálnunk az útból, s ilyenkor jöttünk rá, hogy mégiscsak összetart bennünket az, hogy történt velünk valami, amit a nép, mely utál bennünket, nem ért meg.
Mi magunk valamennyien nagyon is értettük, mit jelent a Cova, ahol bőség van és meleg, de nem túl fényes a kivilágítás, és zaj van és füst bizonyos időben, de mindig ülnek lányok az asztaloknál, és mindig lóg illusztrált lap a fogason. A lányok a Cová-ban nagyon hazafiasak voltak, meg is állapítottam, hogy Olaszországban a kávéházi lányok a leghazafiasabbak — és azt hiszem, hazafiasak még ma is.
A fiúk eleinte igen tisztelték a kitüntetéseimet, és megkérdezték, mit vittem véghez értük. Megmutattam nekik a lapokat, melyek nagyon szép nyelvezettel, csupa fratellanzá-val és abnegazioné-val, de valójában, ha a jelzőket elhagyjuk, azt írták meg, hogy kitüntetésben részesítettek, mert amerikai vagyok. Ezután a magatartásuk kissé megváltozott irányomban, noha továbbra is együtt dacoltunk a külvilággal. Barátjuk voltam, de valójában soha nem lehettem közülük való, mióta elolvasták a méltatásokat, mert őket egészen másként bírálták el, s nekik egész másféle dolgokat kellett véghezvinniük a kitüntetésért. Az igaz, hogy megsebesültem; csakhogy mindannyian tudtuk, hogy a sebesülés végeredményben baleset. Sohasem szégyelltem a szalagjaimat, de némelykor, koktélidő után elképzeltem, hogy véghezvittem mindazt, ami nekik kellett a kitüntetéshez. Amint hazafelé tartottam éjszaka az elhagyott utcákon, a hideg szélben, a bezárt üzletek előtt, s igyekeztem az utcai lámpák közelében maradni, tudtam, hogy soha nem teltek volna ki tőlem azok a dolgok, nagyon félek a haláltól, és gyakran, mikor feküdtem az ágyamban éjszaka, magányosan, féltem, hogy meghalok, és azon tűnődtem, mi lenne velem, ha újra vissza kellene mennem a frontra.
Azok hárman, a medáliások, olyanok, mint a vadászsólyom. De én nem vagyok sólyom, bár esetleg annak néz, aki még sohasem vadászott. Az a három már tisztában volt velem, s ennélfogva távolodtunk egymástól. Csak azzal a fiúval maradtam jó barátságban, aki az első nap sebesült meg a fronton, mert ő maga sem tudta, mi válhatott volna még belőle; nem is fogadták be őt sem soha. Én pedig azért kedveltem, mert azt gondoltam, talán belőle sem vált volna vadászsólyom.
Az őrnagy, aki valaha nagy vívó volt, nem hitt a hősiességben, s míg ott ültünk a gépünknél, igen sok időt szentelt annak, hogy nyelvtani hibáimat kijavítsa. Nagyon megdicsérte olasz nyelvtudásomat, s folyékonyan beszélgettünk egymással. Egyszer azt mondtam, hogy úgy látom, az olasz nagyon könnyű nyelv, ő épp ezért nem is nagyon érdekel. Mindent olyan könnyű kimondani olaszul.
— Ó, hogyne — mondta az őrnagy —, de hát akkor mért nem alkalmazza a nyelvtant?
Szigorúan betartottuk a nyelvtani szabályokat, és hamarosan olyan nehéz nyelv lett az olasz, hogy beszélni sem mertem,  míg  a nyelvi helyességet  meg  nem fontoltam.
Az őrnagy nagyon rendszeresen járt a kórházba. Nem hiszem, hogy elmulasztott egyetlen napot is, bár biztosan tudom: nem bízott a gépekben. Volt olyan idő, amikor egyikünk sem hitt a gépekben, s egyszer ki is mondta az őrnagy, hogy ostobaság az egész. De akkor még újak voltak a gépek, és éppen minekünk kellett volna bizonyítanunk, mit érnek. Hülyeség az egész, mondta az őrnagy, éppolyan elmélet, mint a többi. Én nem tanultam meg a nyelvtant, s az őrnagy azt mondta, lehetetlen, ostoba fráter vagyok, ő meg bolond, hogy egyáltalán bajlódott velem. Kis növésű ember volt az őrnagy, nagyon egyenesen ült a széken, jobb kezét a gépben tartotta, s maga elé nézett a falra, míg föl-le jártak a szíjak, rázogatták az ujjait.
— Mihez kezd háború után? — kérdezte. — Ügyeljen a nyelvtanra, úgy feleljen.
— Visszamegyek az Egyesült Államokba.
— Nős maga?
— Nem, de remélem, az leszek.
— Amilyen ostoba — mondta, és nagyon dühösnek látszott. — Az ember ne nősüljön meg.
— Miért, Signor Maggiore?
— Ne szólítson Signor Maggiorénak!
— Miért ne nősüljön meg az ember?
— Nem szabad megnősülni, nem szabad —  felelt dühösen. — Ha úgyis mindent el kell veszíteni, ne önmaga okozza, hogy mindene odavesszen. Ne kerüljön önszántából a vesztes helyzetébe. Olyasmit kell keresni, ami nem veszhet el.
Nagyon dühösen és keserűen beszélt, és mereven előre nézett.
— De hát mért kell feltétlenül elveszteni?
— Mert elveszti — mondta az őrnagy, és a falat nézte. Aztán lenézett a gépre, és kirántotta apró kezet a szíjak közül, s keményen az oldalához csapta. Elveszti — mondta szinte kiabálva —, ne vitatkozzon velem!
Odahívta az  ügyeletest, aki a gépeket kezelte.
— Jöjjön  ide, állítsa le ezt a nyavalyás micsodát.
Átment a szomszéd szobába, ahol a könnyű kezelést és masszázst végezték. Hallottam, hogy megkérdezi a doktort, szabad-e telefonálnia, és becsukta az ajtót. Mikor visszajött, én már másik gépnél ültem. Köpeny és sapka volt rajta, s egyenesen odajött a gépemhez, és a vállamra tette a kezét.
— Bocsásson meg — mondta, és ép kezével megveregette a vállamat. — Nem akartam gorombáskodni, de most halt meg a feleségem. Bocsásson meg.
— Ó — mondtam én, igazán megrendültén. — Nagyon, nagyon sajnálom.
Állt mellettem, s az alsó ajkát harapdálta. — Nagyon nehéz — mondta —, nem tudok belenyugodni.
Elnézett mellettem, ki az ablakon, és sírni kezdett.
— Lehetetlen, nem tudok belenyugodni — mondta, s elfojtotta a sírást. Aztán feltartott fejjel, a semmibe nézve, sírva, egyenes, katonás tartásban, alsó ajkát harapdálva, elment a gépek mellett, ki az ajtón, és két orcáján végigcsorgott a könny.
A doktortól tudtam meg, hogy az őrnagynak nagyon fiatal felesége volt, s csak akkor vette el, mikor már frontszolgálatra végleg alkalmatlanná vált. Az asszony tüdőgyulladásban halt meg. Alig néhány napig volt beteg. Senki sem gondolta, hogy belehal. Az őrnagy három napig nem jött a kórházba. Aztán megjelent a szokásos órában, és fekete karszalagot viselt egyenruhája ujján. Mikor visszajött, a gépterem falán körös-körül nagy berámázott fényképek függtek, mindenféle fajta sebesülésről, gépi kezelés előtt és után. A gép előtt, melyet az őrnagy használt, három kép, három apró kéz, mint az őrnagyé, majd ugyanaz teljesen regenerált állapotban. Nem tudom, hol szerezte ezeket a doktor. Mindig azt hittem, mi használjuk először a gépeket. A fényképek nem sokat számítottak az őrnagynak, mert ă csak nézett kifelé az ablakon.
 
Fordította Róna Ilona
 
[Forrás: Ernest Hemingway: Novellák. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968. Horizont sorozat]
 
Ernest Hemingway (1899-1961), Nobel-díjas amerikai prózaíró, újságíró. Amerika belépése után maga is jelentkezik a seregnél, de gyenge látása miatt csak a vöröskeresztes mentőszolgálathoz osztják be, s az olasz frontra kerül. Megsebesül, majd kórházi munkára osztják be. Élete további része is elválaszthatatlan a huszadik század főbb társadalmi mozgásaitól: tudósít a spanyol polgárháborúból, s a második világháborúban is haditudósító.
 

 

 
 

Hozzászólások 

 
#557 Jerilyn 2021-10-22 23:40
Hello would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price?
Thanks, I appreciate it!

My homepage: c9 detox forever living: https://domiciliazioni.it/AVVOCATI/user/profile/71810
Idézet
 
 
#556 Tracey 2021-10-22 14:42
What's up to every one, the contents present at this
site are really remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.


Here is my homepage :: Click here: https://www.kickstarter.com/profile/1437536465/about
Idézet
 
 
#555 Ashley 2021-10-22 08:28
It's going to be finish of mine day, but before finish I am reading this
wonderful article to increase my know-how.


Also visit my page: situs casino online terbaik: https://pbase.com/topics/pestfoot3/teknik_membuat_account_di_ba
Idézet
 
 
#554 Joe 2021-10-22 06:09
My spouse and I absolutely love your blog and fiond nearly all of your post's to be just whatt I'm
looing for. can you offer guest writers to write
contebt for you personally? I wouldn't mind publishing a post or
elaborating on some of the subjefts you write about here.

Again, awesoe blog!

Also visit my blog www.openlearning.com: https://www.openlearning.com/u/mikesmith-qswuni/
Idézet
 
 
#553 Belen 2021-10-22 04:36
My brother suggested I would possibly like this blog.

He was totally right. This publish actually made
my day. You cann't imagine just how much time I had spent for this info!
Thanks!

Stop by my webpage: vedligeholdelse sfrit hegn: http://marionfilters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dansk.komposithegn.nu
Idézet
 
 
#552 Darrin 2021-10-21 14:32
I don't know whether it's just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your website.
It appears like some of the text on your posts are running off the
screen. Can someone else please comment and let me know if
this is happening to them as well? This may be a problem
with my browser because I've had this happen previously.
Kudos

Feel free to surf to my blog - alquiler
de coches tenerife: https://www.rentacar-bucharest.com/
Idézet
 
 
#551 Elise 2021-10-21 00:55
Very rapidly this web site will be famous amid all blogging and site-building viewers,
due to it's fastidious posts

Also visit my blog: xrumer XEvil 5.0: http://genesimmonspunisher.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=debit.kreditkarta.pw%2Fb97esn
Idézet
 
 
#550 Renaldo 2021-10-20 11:07
naturally like your website however you have to check the
spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell
the truth then again I will surely come back again.

my webpage kecurangan Judi slot online: https://www.promoter.md/user/profile/72113
Idézet
 
 
#549 Betsy 2021-10-20 10:51
Appreciating the hard work you put into your site and detailed information you present.
It's awesome to come across a blog every once in a while that
isn't the same old rehashed material. Excellent read!
I've saved your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.


my web page: binary options daily strategies for: https://go.binaryoption.store/dOT8z4
Idézet
 
 
#548 Gladys 2021-10-19 05:35
Every weekend i used to pay a quick visit this site, as i wish for enjoyment, as this this site conations actually
fastidious funny data too.

my web-site :: link slot online terbaru: http://citexivir.ch/index.php/Langkah_Simpel_Menang_Main_Di_Bandar_Slots_Online
Idézet
 
 
#547 Anglea 2021-10-18 23:41
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,
when i read this post i thought i could also make comment due
to this sensible piece of writing.

My web page: situs agen judi slot online: https://emperior-hcm1.com/intro_casi/332198
Idézet
 
 
#546 Romaine 2021-10-18 05:48
I know of the fact that these days, more and more people are attracted to digital
cameras and the area of taking pictures. However, to bbe a
photographer, it's important to firdst shell out so much period deciding the exact model
of digital camera to buy in addition to moving via store to store just so yyou could
possibly buy the lowest priced camera of the trademark you
have decided to decide on. But it doesn't ennd
right now there. You also have to think about whether youu should obtain a diogital video camera extended
warranty. Many thanks for the good recommendations I obtained from
your blog.

Havve a llook at my web page :: https://www.fastbookmarks.win/tips-on-how-to-give-up-activity-servers-in-five-times: https://www.fastbookmarks.win/tips-on-how-to-give-up-activity-servers-in-five-times
Idézet
 
 
#545 Milton 2021-10-18 01:23
Thanks for youhr post. I'd like to write my opinion that the cosat of car
insurance varies widely feom one coverage to another, mainly because there aree so
many different facets which play a roloe in the overall cost.

One example is, the model and make of the motor vehicle will have a huge
bearing on the price tag. A reliable old family carr or truck will have
aan inexpensive premium than a flasshy expensive car.


my web-site - www.kaskus.co.id: http://www.kaskus.co.id/redirect?url=https://www.instapaper.com/read/1447470705
Idézet
 
 
#544 Bernice 2021-10-16 06:34
I have seen plenty of useful tems on yohr web
site about pcs. However, I've got the view that notebook computers are still more or less not
powerful more than enough to be a wise decision if
you typically doo projects that require many power, for exampple video
editing and enhancing. Buut for internet surfing,
microsoft wird processing, and a lot other typicazl computer functions they are just great, provided you
do not mind tthe tiny screen size. Many thanks for sharing
your opinions.

Also visit my blog pst forums.bestbuy.com: https://forums.bestbuy.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/1269827
Idézet
 
 
#543 Hiram 2021-10-16 06:30
advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can glance out for a lot more of your
respective exciting content. Make sure you update this again very soon..Also visit my blog post: www.goodreads.com: https://www.goodreads.com/user/show/134045425-joereed2
Idézet
 
 
#542 Latesha 2021-10-15 10:24
hello there and thank you for your information – I have certainly picked
up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, as I
experienced to reload the site a lot of times previous to I could
get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK?

Not that I'm complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality
score if advertising and marketing with Adwords. Well I'm adding this RSS to my e-mail and could look
out for much more of your respective exciting content. Ensure that
you update this again soon.

My webpage: free fucking porn videos: https://pornhis.com/categories/
Idézet
 
 
#541 Kermit 2021-10-13 13:47
There's definately a great deal to find out about this subject.
I like all the points you've made.

my homepage: capsa susun: https://id.pinterest.com/klikqqq
Idézet
 
 
#540 Ciara 2021-10-13 06:57
Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next post thank
you once again.

Here is my site ... bandar poker: https://disqus.com/by/ddomino99/about/
Idézet
 
 
#539 Corrine 2021-10-13 04:09
Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a
quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your posts.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that
cover the same topics? Thanks a ton!

Feel free to visit my web blog: kartu66: https://www.designnominees.com/profile/kartu66
Idézet
 
 
#538 May 2021-10-13 03:14
Hello everybody, here every person is sharing these familiarity, therefore
it's fastidious to read this web site, and I used to pay a quick visit this web site everyday.


Here is my page; aloe vera c9 forever living: https://terryr987jzp6.dm-blog.com/profile
Idézet
 
 
#537 Melvina 2021-10-12 18:08
Hello! Do you know if they make any plugins to
safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?


Also visit my web blog: เว็บแทงบอลออนไล น์: https://assetone.net/newdemo/community/profile/mobetsbo/
Idézet
 
 
#536 Lonnie 2021-10-12 15:50
It's genuinely very complex in this active life to listen news on TV, so I
just use internet for that reason, and get the most up-to-date
news.

Here is my webpage perang baccarat: https://gitlab.com/perangbaccarat
Idézet
 
 
#535 Junior 2021-10-12 15:43
magnificent issues altogether, you simply received
a logo nnew reader. What might you suggest in regards to your
put upp tjat you just made a few dayss in the past?

Any certain?

Feel free to visit my web page ... eta
movement replica watches rolex replica meteorite: http://cgi.members.interq.or.jp/venus/awabi/awabijinja/bbs04/index.html
Idézet
 
 
#534 Caitlin 2021-10-12 11:09
Один из самых дорогих держателей в этом обзоре и
самых критикуемых.

Feel free to visit my webpage автомобильные
держатели: https://www.ozon.ru/product/avtomobilnyy-magnitnyy-derzhatel-dlya-telefona-v-vozduhovod-magnitnyy-derzhatel-smartfona-v-242185233/?sh=NUeft_Lo
Idézet
 
 
#533 Jeanna 2021-10-12 01:49
Therefore, the value of decreasing the storage needs and the quantity of computation in such models is paramount.


my site; 파워볼: http://juliusruw63.blogrenanda.com/7507954/detailed-notes-on-mega-millions-results-may-31-2019
Idézet
 
 
#532 Sean 2021-10-11 10:14
Hey there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Cheers

my blog - autovermietunge n münchen: https://www.rentacar-bucharest.com/
Idézet
 
 
#531 Magaret 2021-10-11 06:45
I simply wished to thank you very much again. I do not know the things
that I could possibly have undertaken in the absence of the concepts shared by you concerning such
area of interest. Previously it was an absolute frustrating condition in my circumstances, nevertheless understanding the well-written form you handled the
issue made me to weep over joy. Now i am happy for this information and then have high hopes yyou realize what a great job
you are always getting into educating other individuals all through your
webblog. Most probably you have never encountered anyy of us.


Here iis my web-site: drug use [https://www.spreaker.com/: https://www.spreaker.com/user/15319070]
Idézet
 
 
#530 Lorie 2021-10-11 00:56
МФО предоставляет займы исключительно в режиме онлайн.


Here is my page - финансо: http://hdauto.mysitejob.com/2021/08/08/zajm-nikakih-procentov-pervyj-raz-na-kartu-spasas-2/
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Biztonsági kód
Frissítés

új-iVisz

 

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 1627 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs