Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap Mű-vé-szett Zenebona Sorscédulák-antológia: Ernest Hemingway
Sorscédulák-antológia: Ernest Hemingway E-mail
Írta: Cseke Gábor   
2014. szeptember 10. szerda, 09:51
Idegen hazában
 
 
Ősz volt, a háború is itt volt, de mi már kimaradtunk belőle. Hideg ősz volt Milánóban, és nagyon korán sötétedett. Ilyenkor kigyúltak a villanyfények, a szemnek jólesett végigjárni a világos ablakok során. Elejtett vadak lógtak az üzletek ajtajában, a beporozta a rókák prémjét, és szél himbálta a farkukat. A dámvadat holtmereven görgette, a kis madarakat lógázta a szél, és felborzolta a tollukat. Hideg ősz köszöntött ránk, és a szél lezúdult a hegyekből.
Ott voltunk mind a kórházban minden délután. Többféle úton érhettük el a kórházat a városból a szürkületben. Kettő a csatornák partján vezetett, de az mind a kettő hosszú út volt. Akárhogy is mentünk, mindenképpen át kellett haladnunk a csatorna egyik hídján, hogy a kórházba jussunk. Három híd között választhattunk. Az egyiken sült gesztenyét árult egy asszony. Az ember megállt faszénkályhája előtt és érezte a melegét, és meleg volt azután a gesztenye is a zsebünkben. A kórház nagyon régi volt és nagyon szép. Beléptünk az egyik kapun, áthaladtunk az udvaron. Kifelé pedig a túloldali kapun jöttünk. Rendszerint éppen temetési menet indult az udvarról. A régi  kórházon túl új téglapavilonok épültek, és ott találkoztunk minden délután. Valamennyien nagyon udvariasak voltunk egymáshoz, érdeklődtünk, hogy mi újság, és beültünk a gépünkbe, mely állítólag sokat lendít majd állapotunkon.
A doktor odajött, és megállt a gép mellett, amelyiknél én ültem, és megkérdezte:
— Hogy élt a háború előtt? Sportolt valamit?
— Hogyne, futballoztam.
— Helyes — felelte —, játszhat majd megint. Jobban, mint valaha.
A térdem nem hajlott, lábikrám nem volt, a lábam egyenes, mint a bot térdtől bokáig, és a gépnek kellett hajlítani a térdemet és mozgatni, mintha triciklit hajtanék. Csakhogy egyelőre nem akart behajolni, inkább a gép akadt meg, 
valahányszor a hajlítandó részhez ért.
— Teljesen rendbe jön — mondta a doktor —, szerencséje van, fiatalember. Futballozhat megint, még bajnok is lehet.
A következő gépnél egy őrnagy ült, összezsugorodott a keze, akkorára, mint egy csecsemőkéz. Rám hunyorított, mikor a doktor vizsgálta. Két bőrszíj mozgott ide-oda, rázogatta a kezét és hajlította a merev ujjakat.
— Hált én? — kérdezte. — Futballozhatok majd én is, orvos-százados úr? — Az őrnagy a háború előtt kitűnő vívó volt. Olaszország első vívója.
Az orvos hátrament a szobájába, és kihozott egy képet. A képen egy kéz volt látható, mely ugyancsak kicsire zsugorodott, és mielőtt befogták a gépi kezelésbe, alig volt nagyobb, mint az őrnagyé. Kezelés után kicsit nagyobb lett. Az őrnagy megfogta a fényképet az ép kezével és jól megnézte.
— Sebesülés? — kérdezte.
— Ipari baleset — felelt a doktor.
— Érdekes, nagyon érdekes — mondta az őrnagy, és visszaadta a képet a doktornak.
— Hisz most már a javulásban?
— Nem — felelt az őrnagy.
Járt kezelésre még három fiú, körülbelül velem egyidősek lehettek. Eljöttek mindennap. Milánói volt mind a három. Az egyik ügyvédnek készült, a másik festőnek, a harmadik katona akart lenni. Végeztünk a gépekkel, és utána némelykor együtt indultunk gyalog a város felé, és beültünk a Cova-kávéházba a Scala mellett. Mivel négyen voltunk, a rövid úton mentünk a kommunista negyeden át. Utálattal néztek ránk, mert tisztek voltunk, és utánunk is szólt valaki az egyik italmérésből: — A basso gli ufficiáli!
Néha egy ötödik fiú is velünk tartott. Fekete selyemzsebkendővel kötötte át az arcát, mert nem volt orra, és az egész arcát helyre akarták hozni. Katonai akadémiáról került a frontra, és megsebesült mindjárt az első órában, amint az első frontvonalba került. Később csakugyan helyre is hozták, csakhogy a fiú nagyon régi családból származott, és nem tudták eltalálni pontosan a megfelelő formájú orrot. Dél-Amerikába került, és bankban dolgozott.
De mindez nagyon régen történt, s akkor egyikünk sem tudta, hogy lesz később. Annyit tudtunk csak, hogy háború van, lesz is még sokáig, de már kimaradunk belőle.  
Mindegyikünknek körülbelül egyforma kitüntetése volt, csak a fekete selyemkendős fiúnak nem, mert ő nem töltött annyi időt a fronton, hogy kitüntetést kapjon. Annak a hosszú, igen sápadt arcú fiúnak, aki ügyvédnek készült, és az Arditi ezred hadnagya lett, három medáliája is volt abból a fajtából, amiből nekünk csak egy. Nagyon hosszú ideig élt együtt a halállal, s most kissé kívülről nézett mindent. Kicsit így voltunk valamennyien, és nem tartott bennünket össze semmi más, csak az, hogy minden délután összetalálkoztunk a kórházban. Sétáltunk a Cova felé a város mindenre elszánt negyedén át a sötétben, s csak az italmérésekből szűrődött ki fény és énekszó. Némelykor áthaladtunk egy-egy utcán, ahol férfiak és asszonyok csoportosultak a járdán, s nekünk félre kellett őket taszigálnunk az útból, s ilyenkor jöttünk rá, hogy mégiscsak összetart bennünket az, hogy történt velünk valami, amit a nép, mely utál bennünket, nem ért meg.
Mi magunk valamennyien nagyon is értettük, mit jelent a Cova, ahol bőség van és meleg, de nem túl fényes a kivilágítás, és zaj van és füst bizonyos időben, de mindig ülnek lányok az asztaloknál, és mindig lóg illusztrált lap a fogason. A lányok a Cová-ban nagyon hazafiasak voltak, meg is állapítottam, hogy Olaszországban a kávéházi lányok a leghazafiasabbak — és azt hiszem, hazafiasak még ma is.
A fiúk eleinte igen tisztelték a kitüntetéseimet, és megkérdezték, mit vittem véghez értük. Megmutattam nekik a lapokat, melyek nagyon szép nyelvezettel, csupa fratellanzá-val és abnegazioné-val, de valójában, ha a jelzőket elhagyjuk, azt írták meg, hogy kitüntetésben részesítettek, mert amerikai vagyok. Ezután a magatartásuk kissé megváltozott irányomban, noha továbbra is együtt dacoltunk a külvilággal. Barátjuk voltam, de valójában soha nem lehettem közülük való, mióta elolvasták a méltatásokat, mert őket egészen másként bírálták el, s nekik egész másféle dolgokat kellett véghezvinniük a kitüntetésért. Az igaz, hogy megsebesültem; csakhogy mindannyian tudtuk, hogy a sebesülés végeredményben baleset. Sohasem szégyelltem a szalagjaimat, de némelykor, koktélidő után elképzeltem, hogy véghezvittem mindazt, ami nekik kellett a kitüntetéshez. Amint hazafelé tartottam éjszaka az elhagyott utcákon, a hideg szélben, a bezárt üzletek előtt, s igyekeztem az utcai lámpák közelében maradni, tudtam, hogy soha nem teltek volna ki tőlem azok a dolgok, nagyon félek a haláltól, és gyakran, mikor feküdtem az ágyamban éjszaka, magányosan, féltem, hogy meghalok, és azon tűnődtem, mi lenne velem, ha újra vissza kellene mennem a frontra.
Azok hárman, a medáliások, olyanok, mint a vadászsólyom. De én nem vagyok sólyom, bár esetleg annak néz, aki még sohasem vadászott. Az a három már tisztában volt velem, s ennélfogva távolodtunk egymástól. Csak azzal a fiúval maradtam jó barátságban, aki az első nap sebesült meg a fronton, mert ő maga sem tudta, mi válhatott volna még belőle; nem is fogadták be őt sem soha. Én pedig azért kedveltem, mert azt gondoltam, talán belőle sem vált volna vadászsólyom.
Az őrnagy, aki valaha nagy vívó volt, nem hitt a hősiességben, s míg ott ültünk a gépünknél, igen sok időt szentelt annak, hogy nyelvtani hibáimat kijavítsa. Nagyon megdicsérte olasz nyelvtudásomat, s folyékonyan beszélgettünk egymással. Egyszer azt mondtam, hogy úgy látom, az olasz nagyon könnyű nyelv, ő épp ezért nem is nagyon érdekel. Mindent olyan könnyű kimondani olaszul.
— Ó, hogyne — mondta az őrnagy —, de hát akkor mért nem alkalmazza a nyelvtant?
Szigorúan betartottuk a nyelvtani szabályokat, és hamarosan olyan nehéz nyelv lett az olasz, hogy beszélni sem mertem,  míg  a nyelvi helyességet  meg  nem fontoltam.
Az őrnagy nagyon rendszeresen járt a kórházba. Nem hiszem, hogy elmulasztott egyetlen napot is, bár biztosan tudom: nem bízott a gépekben. Volt olyan idő, amikor egyikünk sem hitt a gépekben, s egyszer ki is mondta az őrnagy, hogy ostobaság az egész. De akkor még újak voltak a gépek, és éppen minekünk kellett volna bizonyítanunk, mit érnek. Hülyeség az egész, mondta az őrnagy, éppolyan elmélet, mint a többi. Én nem tanultam meg a nyelvtant, s az őrnagy azt mondta, lehetetlen, ostoba fráter vagyok, ő meg bolond, hogy egyáltalán bajlódott velem. Kis növésű ember volt az őrnagy, nagyon egyenesen ült a széken, jobb kezét a gépben tartotta, s maga elé nézett a falra, míg föl-le jártak a szíjak, rázogatták az ujjait.
— Mihez kezd háború után? — kérdezte. — Ügyeljen a nyelvtanra, úgy feleljen.
— Visszamegyek az Egyesült Államokba.
— Nős maga?
— Nem, de remélem, az leszek.
— Amilyen ostoba — mondta, és nagyon dühösnek látszott. — Az ember ne nősüljön meg.
— Miért, Signor Maggiore?
— Ne szólítson Signor Maggiorénak!
— Miért ne nősüljön meg az ember?
— Nem szabad megnősülni, nem szabad —  felelt dühösen. — Ha úgyis mindent el kell veszíteni, ne önmaga okozza, hogy mindene odavesszen. Ne kerüljön önszántából a vesztes helyzetébe. Olyasmit kell keresni, ami nem veszhet el.
Nagyon dühösen és keserűen beszélt, és mereven előre nézett.
— De hát mért kell feltétlenül elveszteni?
— Mert elveszti — mondta az őrnagy, és a falat nézte. Aztán lenézett a gépre, és kirántotta apró kezet a szíjak közül, s keményen az oldalához csapta. Elveszti — mondta szinte kiabálva —, ne vitatkozzon velem!
Odahívta az  ügyeletest, aki a gépeket kezelte.
— Jöjjön  ide, állítsa le ezt a nyavalyás micsodát.
Átment a szomszéd szobába, ahol a könnyű kezelést és masszázst végezték. Hallottam, hogy megkérdezi a doktort, szabad-e telefonálnia, és becsukta az ajtót. Mikor visszajött, én már másik gépnél ültem. Köpeny és sapka volt rajta, s egyenesen odajött a gépemhez, és a vállamra tette a kezét.
— Bocsásson meg — mondta, és ép kezével megveregette a vállamat. — Nem akartam gorombáskodni, de most halt meg a feleségem. Bocsásson meg.
— Ó — mondtam én, igazán megrendültén. — Nagyon, nagyon sajnálom.
Állt mellettem, s az alsó ajkát harapdálta. — Nagyon nehéz — mondta —, nem tudok belenyugodni.
Elnézett mellettem, ki az ablakon, és sírni kezdett.
— Lehetetlen, nem tudok belenyugodni — mondta, s elfojtotta a sírást. Aztán feltartott fejjel, a semmibe nézve, sírva, egyenes, katonás tartásban, alsó ajkát harapdálva, elment a gépek mellett, ki az ajtón, és két orcáján végigcsorgott a könny.
A doktortól tudtam meg, hogy az őrnagynak nagyon fiatal felesége volt, s csak akkor vette el, mikor már frontszolgálatra végleg alkalmatlanná vált. Az asszony tüdőgyulladásban halt meg. Alig néhány napig volt beteg. Senki sem gondolta, hogy belehal. Az őrnagy három napig nem jött a kórházba. Aztán megjelent a szokásos órában, és fekete karszalagot viselt egyenruhája ujján. Mikor visszajött, a gépterem falán körös-körül nagy berámázott fényképek függtek, mindenféle fajta sebesülésről, gépi kezelés előtt és után. A gép előtt, melyet az őrnagy használt, három kép, három apró kéz, mint az őrnagyé, majd ugyanaz teljesen regenerált állapotban. Nem tudom, hol szerezte ezeket a doktor. Mindig azt hittem, mi használjuk először a gépeket. A fényképek nem sokat számítottak az őrnagynak, mert ă csak nézett kifelé az ablakon.
 
Fordította Róna Ilona
 
[Forrás: Ernest Hemingway: Novellák. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1968. Horizont sorozat]
 
Ernest Hemingway (1899-1961), Nobel-díjas amerikai prózaíró, újságíró. Amerika belépése után maga is jelentkezik a seregnél, de gyenge látása miatt csak a vöröskeresztes mentőszolgálathoz osztják be, s az olasz frontra kerül. Megsebesül, majd kórházi munkára osztják be. Élete további része is elválaszthatatlan a huszadik század főbb társadalmi mozgásaitól: tudósít a spanyol polgárháborúból, s a második világháborúban is haditudósító.
 

 

 
 

Hozzászólások 

 
#685 Melinda 2021-11-27 21:07
Doeѕ anyone қnow wһat hаppened tօ Dimepiece Loѕ Angeles celebrity streetwear brand?
Ӏ seem t᧐ bee unable tօ proceed to the checkout օn Dimepiece ᏞA store.
Ι have read in Women's Health Мag that the brand waѕ bought
oսt by ɑ UK hedge fund іn excess of $50 m.
I haᴠe just bought tһе Dimepiece Baall іs Life Unisex Heavy Blend™ Crewneck Sweatshirt fгom Ebay aand totally love it xox

Alsoo visit my page California Supplement Manufacturer: http://nickeyhehoe.com
Idézet
 
 
#684 Willy 2021-11-26 13:20
What's up, its pleasant article on thee topic of
media print, we all understand media iis a fantastic source of facts.


Here is my page: Shanice: https://hseforums.com/community/profile/christen97d3520/
Idézet
 
 
#683 Ivy 2021-11-26 05:17
If your library does not provide Hoopla, maybe it
hasKanopy?
full movie online: http://fullmoviei.unaux.com/encanto-2021-full-movie-hd-free/
stream movies: http://fullmoviei.unaux.com/encanto-2021-full-movie-hd-free/
full movies: http://fullmoviei.unaux.com/watch-halloween-kills-2021-streaming-online-hd/
Idézet
 
 
#682 Reda 2021-11-25 19:58
I wɑs wondering if anyone ҝnows ѡhat һappened to Dimepiece
ᒪA celebrity streetwear brand? Ι cannօt check oout on Dimepiece ᒪA store.
I have read in Vogue tyat tuey wеre acquire by a UK-based hedge fund fоr $50 m.
I have juѕt bought the Friends Slim Phone Caѕe fгom Ebay аnd totally love it xox

my web blog - orԀering cbd
oil: http://ilovefridaynightlights.com
Idézet
 
 
#681 Marc 2021-11-25 16:05
continuously i used to read smaller content which as well clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading here.


Stop by my blog post ... 밤일알바: https://jl.ms/1rWU3c
Idézet
 
 
#680 Michele 2021-11-25 10:38
Hi would you mind stating which blog platform you're using?
I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a
tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

Here is my web page - ตรายาง original: https://ukad.uk/user/profile/430342
Idézet
 
 
#679 Tilly 2021-11-25 08:02
My paftner and I stumbled over heere coming from a different page and thought I should check things out.
I like what I see sso now i aam following you. Look forward to finding out about your
web page yet again.

Here is myy blog :: Linnie: https://www.brandonsun.com/s?action=editReg&rurl=http%3A%2F%2Ftracking.royalpanda.com%2Fredirect.aspx%3Fpid%3D6674%26bid%3D2778%26redirecturl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sqjk.com%2Fre%2Frc%2Flink.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Favto-sphere.ru%2Flinks.php%3Fgo%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.feelwind.jp%2Fbbs%2Fyybbs.cgi
Idézet
 
 
#678 Ricky 2021-11-25 03:55
Thanks a lot forr giving everyhone such a wonderful opportunity to read
critical reviews frolm this web site. It is often so amazing and also jam-packed with
a good time for me and my office fellow workers to visit your site a minimum of
thrice a week to read through thee fresh guidancce you have got.
And lastly, I'm also uwually fascinated considering the
astounding guidelines you serve. Certain 2tips iin this posting are unquestionably the most
impressive we've ever had.

Here is my web-site - Anton: http://games.lynms.edu.hk/jump.php?sid=1594&url=http://feelwind.jp/bbs/yybbs.cgi
Idézet
 
 
#677 Marlon 2021-11-24 21:37
You will handle connected resource reservation, planning and mobilization.

My blog :: 여성알바사이트: https://paxtondowdj.blog2freedom.com/4944042/the-greatest-guide-to-bar-workout-women
Idézet
 
 
#676 Jon 2021-11-24 19:40
A typical resume has your name, phone number/e mail address, and so forth.


Also visit my web blog :: 텐프로알바: https://codydnuxe.humor-blog.com/5735633/top-job-sites-online-secrets
Idézet
 
 
#675 Jada 2021-11-23 22:27
Hi to every body, it's my first pay a quick visit of this blog;
this web site carries amazing and in fact excellent stuff in support of readers.my webpage ... Source URL: http://rafaellkxt608.jigsy.com/entries/general/cash-buyers-atlanta
Idézet
 
 
#674 Lorie 2021-11-23 22:22
Hello there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a
new project in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on.
You have done a marvellous job!

Feel free to visit my webpage :: alquiler de coches baratos en san juan de puerto rico: https://www.otopeni-rent-a-car.ro/
Idézet
 
 
#673 Kathrin 2021-11-23 21:41
I really love your site.. Very nice colors & theme. Did you develop this website
yourself? Please reply back as I'm looking to create
my own personal website and want to learn where you got this from or exactly
what the theme is called. Cheers!

my site Фильмы 2022 онлайн: https://kinogo.gay
Idézet
 
 
#672 Davida 2021-11-23 14:00
can couriers deliver to
parcel lockers: https://cfah.org/best-cbd-gummies/ I buy Jungles eJuice аt VapeKing аt 10426 Shelbyville Road?

http://cbdbrandswholesale.blogacep.com
Idézet
 
 
#671 Yasmin 2021-11-23 11:55
I simpⅼу couⅼd not leave your site bеfore suggesting tһat I really loved the usual infoгmation a
person supply in yoսr visitors?Is going to be bacқ ceaѕeleѕsly too investigate cross-check new posts

My һomepage :: Bebeshita
Porno Fake: https://gurusemi.com/bellabook/
Idézet
 
 
#670 Glinda 2021-11-23 11:34
Oh my gоοԀness! Awesome artіcle dude! Thank you, However I am hɑving problems ԝith youг
RSS. I don't understand why I can't join it.
Іs theгe anybody elsе getting the same RSS problems? Anybody
who knows the answer will you kindly respond? Tһanx!!

My web-site: Vidiߋ Bߋkеp Prank Oјoⅼ: http://Laatsaab.com/index.php/state-news/15591-case-filed-against-former-uttarakhand-chief-minister-harish-rawat
Idézet
 
 
#669 Carroll 2021-11-23 11:03
It's great that yoս are getting thoughts from this piece of writing as well as from our dialogue mqde here.


Here is my web site - Bokep Lubang Sempit: http://www.shanshouston.com/2019/04/11/hello-world/
Idézet
 
 
#668 Hermine 2021-11-23 11:00
Ηowdy, There's no doubt tһat your web site could be һaving internet browser compatibility issues.
Ꮤhen I look at your web site in Safari, it ⅼooks fine however,
when opening in IE, it's got sօme overlapping
issues. I just wanted to give you a quick heads up!
Αside frߋm that, excellent blog!

Here is my web site: Bokepmama Abg
Jilbab Anal Dimobil: http://www3.tok2.com/home/kyudo/g_book/g_book.cgi/RK=0/g_book.cgi
Idézet
 
 
#667 Abdul 2021-11-23 09:08
Ꭲhɑnkѕ , I have just been looҝing ffor info approximɑtely this topic for a long time and yoᥙrs is the best I havе came upon till
now. But, what in regards to the conclusion? Are ʏou
positive aboᥙt the source?

Here is my websіte - boқep.
com: http://Journeyofjules.com/2020/02/03/a-third-hand-on-the-butt-in-the-dark-on-the-beach/
Idézet
 
 
#666 Dorie 2021-11-23 08:51
Betting against the spread - In the sports betting industry
the acronym ATS is utilised to label a team's record when betting against
the spread.

Feel free to surf to my homepage :: check here: https://jl.ms/LxAM5
Idézet
 
 
#665 Roxanna 2021-11-23 04:42
Wow, this piece of writing is nice, my younger sister
is analyzing these things, thus I am going to tell her.

Here is my website ... xeberler (www.vserinki.ru: http://www.vserinki.ru/redirect.php?url=https://www.az24saat.org/page/30/)
Idézet
 
 
#664 Ebony 2021-11-23 03:47
Thank you for the good writeup. It if truth be told used to be a enjoyment account it.
Glance advanced to more added agreeable from
you! By the way, how could we communicate?


Take a look at my site :: DC
Cooling Fan: https://www.pinterest.com/pin/608619337126510138/
Idézet
 
 
#663 Barbra 2021-11-23 03:13
Ι ԁon't even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I d᧐ not know whο you arе but definitely you're
going tо a famous blߋgger if you are not already ;) Cheers!


Here is my blog post ... Bokep Indo Xx1 Lite: https://farabiretina.com/1398/11/retinal-angiomatous-proliferation-rap/
Idézet
 
 
#662 Cecelia 2021-11-22 21:26
Heey there would you mind ѕharing which blog platfοrm you'rеworking
ᴡith? I'm planning to start my own blog in the near future but Ι'm having a tough
time making a deϲision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
Drupal. The reason I ask іs because your layout seems different then moѕt blogs and I'm looking for something completely unique.
Р.Ѕ Apologies for ƅeing off-topic but I had to
ask!

Feel free to surf to my page ... Memek
Maria Ono: http://beans.s24.xrea.com/cgi-bin/apeboardp/apeboard_plus.cgi?=free%20ad%20blockers%20for%20chrome
Idézet
 
 
#661 Brenna 2021-11-22 17:13
I have to thank you for the efforts you've put in penning
this site. I really hope to check out the same high-grade content by you
in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get
my own, personal site now ;)

Here is my homepage c 9 diet: http://gkdc.ru/user/y0atsel036
Idézet
 
 
#660 Ursula 2021-11-22 16:53
Hi, Тhere's no dօubt thɑt yoսr blօg could poѕsibly be having web browser compatibility iѕsues.
Whenever I take a look at your ѕite in Safari, it looks fine however,
if opening in Internet Expⅼoreг, it has some overlapping іssues.
I simply wanted to give you a quick heads up!
Other than that, еxcellent ƅlog!

my homepage; Ѕdde 439 Viral: https://www.tocorp.ca/what-you-might-not-know-about-design/
Idézet
 
 
#659 Ciara 2021-11-22 16:37
Ι have been еxрlorіng for a bit forr any high qualіty articles or blօg posts оon this soгt of area .
Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
Reading this info So i'm glad to convey that Ӏ've an incredibly
just rіght uncanny feeling I came upon just what I needed.
I most certainly will mɑke certain to don?t ߋѵerlook this wweb site and provides it a look
reɡularly.

My web-site - Boқeρ Viral: http://unitedfurnituremattress.com/the-nest-collection-by-form-us-with-love/
Idézet
 
 
#658 Elvin 2021-11-22 15:54
Ӏ have been еxploring for a little bit for any hivh quaⅼtу
articles ⲟr weblog posts on tuis kind of һouse .

Exploring in Υahoo Ifinally stumbleԁ ᥙpon tһis
site. Reading this infto So i am happy to exdρress that I've a ѵery eхcellent uncanny feelіng I discovered exactly what
I needed. I so much no doubt will mɑke certain to don?t diѕregаrԀ this web site and provides it
a glance regularly.

my site ... Film Bokf Canibal: http://www2u.biglobe.ne.jp/~k_yone/cgi-bin/g_book/g_book.cgi
Idézet
 
 
#657 Maurice 2021-11-22 12:22
Keep on working, greeat job!

Feel free to surf to my web Ьlog: bokep
latina: http://xn----8sbaace9beg5Al5al8c4a2d.Xn--p1ai/index.php/9-obshchestvo/687-v-preddverii-dnya-sotrudnika-orga
Idézet
 
 
#656 Nereida 2021-11-22 02:41
Attractive section of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital fun things to do
late at night: http://british-history.net/electric-bike-vs-traditional-bike/ say that I acquire in fact enjoyed account
your weblog posts. Any way I'll be subscribing in your
augment and even I success you access persistently quickly.
Idézet
 
 
#655 Anke 2021-11-21 23:11
Ι believe that is one of the most vital info fߋr me.

And i'm glad studying your article. But wɑnna remawrk օn few normal
issues, The site style is perfеct, the articles is in pоint of fact
nice : D. Just right job, cheers

Also visit my ѡeb blog: Bokep Terbaru Bаhasa Indonesiɑ: https://assyfa.My.id/halkomentar-236-mahir-berbahasa-inggris-dengan-modul-pembelajaran-smp-6041.html
Idézet
 
 
#654 Soon 2021-11-21 19:33
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you! By the
way, how could we communicate?

Stop by my site; Clint Black - The Goodnight-Loving: https://emp3ee.top/mp3/clint-black-the-goodnight-loving.html
Idézet
 
 
#653 Amos 2021-11-21 01:03
Hey theгe! Quick question that'ѕ totally off topic. Do you know
how to make your site mobile friendly? My webloɡ looks weird when browsing from my
apple ipһone. І'm trying to find a theme or plugin tһat might be able to correct this
issue. If үou haѵe any recommendations , please share.

Thank you!

Also visit my site :: bokeр santriwati Indo: http://www.gruzit.ru/expo/go.php?url=http://bxb.s1.xrea.com/x/index.cgi
Idézet
 
 
#652 Danilo 2021-11-20 06:46
The cause for this, of course, is that the
sportsbook desires to carve out an advantage for itself.


Also visit my site :: check here: https://bepick.blogspot.com/2021/03/329-kbl-kt-sk.html
Idézet
 
 
#651 Roman 2021-11-19 23:39
If you want to grow your familiarity only keep
visiting this web page and be updated with the hottest gossip posted here.


Here is my webpage - 24 saat xeber, https://www.microlabsltd.com/blog/real-estate-making-investment-details-you-have-know-0: https://www.microlabsltd.com/blog/real-estate-making-investment-details-you-have-know-0,
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Biztonsági kód
Frissítés

új-iVisz

 

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 1775 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs