Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

Sorscédulák-antológia: Lám Béla
Tűzkeresztség
 
1914. aug. 26-án Dunajov tájékán egy árokparton ültem, és egy noteszlapra ceruzával ezeket írtam:
„Az ágyúk itt dörögnek a közelünkben. Holnapra átesünk a tűzkeresztségen. Utolsó levelemmel, ha utolsó volna, édes anyámtól és apámtól akarok elbúcsúzni. Nyugodtan nézek a sorsom elé. Az élet annyi szépet adott, hogy be lehet, be kell érnem vele...”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A búcsúlevelet hazahoztam. Kopott volt és a ceruzaírás nehezen olvasható. Hat évig hordtam a tárcámban. Anyám kicsit sírt, amikor átadtam, és elrejtette az imakönyvébe. Azóta bizonyosan elmállott. Mint az a kéz is, amely átkulcsolva tartja.
Lassan, nehezen tapogatódzom visszafelé az évek hosszú során az ifjú katona felé. Már látom is. A nehéz keréknyomoktól felszántott országúton szekérsor kanyarog a völgybe le, ahol az ágyúk dörögnek. Ott ül az árokparton. Mellette a puskája hever és a tornisztere. A fekete bőrövet a kétfejű-sasos sárgaréz csattal kikapcsolta a derekán. A csukaszürke blúzt is kigombolta, sapkáját hátratolta a homlokáról. Porlepte arcára és mellére világos csíkokat mosott a lecsurgó izzadság. Felhúzott térdén fekete notesz, abba ír. Most leteszi a könyvecskét, és fáradtan, összeráncolt homlokkal néz maga elé. Aztán újra felveszi, és még ír bele néhány szót: „Szerelmek, bohóságok, melyek elmúltak bennem.”
Óvatosan közeledem hozzá, gondosan vizsgálgatom. Mérlegelem a szavakat, amelyeket leírok, meg ne hamisítsam a vonásait. Nagy felelősséget érzek iránta. Olyannak mutassam, amilyen volt. Valóban volt, nemcsak képzeletben. A fiatal katona? Én? Nem én, nemcsak én. Egy a százezrek közül, akiknek szuronyos puskát nyomtak a kezébe, és elindították — az ellenség felé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ez volt az első nagy probléma. Az ellenség. Puskát és szuronyt adtak a kezembe, amivel immár ölni fog kelleni. Lőni — nem céltáblára, amelyen papírral lehet beragasztani a kis kerek lyukat, de emberre, ellenségre, aki elesik, elterül a földön, kínlódva nyög és átkozódik. Átkoz engem, az ellenségét, akit gyűlöl. Igen, gyűlöl, mert az ellenséget gyűlölni kell, mert ha valakibe szuronyt akarok döfni, azt gyűlölni kell. De miért? Honnan vegyem ezt a gyűlöletet? Tolsztoj írt róluk, az ellenségről, a  szörnyről, amely most lassan, ágyúdörgés közben közeledik felém, hogy eltiporjon. Tolsztoj írt Nyehljudovról és Andrej hercegről és Natasáról. Vagy Turgenyev Rugyinról és Gogol Pulcheria Ivannáról és Afanaszij Ivanicsról... Pedig hogy szerettem őket! Barátaim voltak, többek annál, lelki rokonok, hozzámtartozók. És most gyűlöljem őket. Falragaszok hirdetik a szörnyűségeiket. Egy rikító plakáton lovas kozák hosszú pikájával felnyársalt csecsemőt emel a magasba, míg lovával a szerencsétlen anyára tipor. Erre gondolok, ezzel igyekszem áthangolni magamat; és a rémtörténetekkel, amelyeket olyanok mesélnek, akik „megbízható forrásból”    hallották, hogy a foglyoknak levágták a fülét, kiszúrták a szemét a kozákok, akik vadak, nem is emberek már. Állati hangon üvöltenek, nem lehet érteni, mit. Ami pedig a cserkeszeket illeti, ezeket a fekete ruhás, kucsmás ördögöket... Nem egészen, talán egyáltalán nem hittem ezekben a mesékben, de jólesett hallani, erőt meríteni belőlük — a gyilkoláshoz.
Elindulásunk előtti este anyámmal beszéltem át az életemet. Mindazt, ami voltam, ami akartam lenni. A szerelemről beszéltem, amelyben csalódtam. És a nagy összetartozásról, amelyet az emberek, nemcsak a családom és a honfitársaim, de minden teremtett lélek, az egész természet iránt éreztem, és amelyről most le kell mondanom, amit most el kell fojtanom magamban, hogy harcolhassak, hogy lelőjem, leszúrjam, elpusztítsam — az ellenséget, amelyet nem ismerek. Vajon hogyan fogok visszatérni, ha visszatérek, ebből a háborúból? Gonosz leszek, kegyetlen, embertelen, gyűlölködő?
Anyám sokáig hallgatott. Aztán csak azt mondta:
— Nézd, fiam, én kevés nemesebb, jobb embert ismertem, mint az apámat. És ő, emlékszem, azt mesélte egyszer, hogy a szabadságharc folyamán tizenkét ütközetben vett részt. Én azt hiszem, erős leszek, nem fogok sírni, amikor elmész, de imádkozni fogok érted mindig, és kérni fogom Istent, hogy visszajöjj, úgy, ahogy elmentél tőlem, most. És meglátod, meglátod... — a hangja elcsuklott.
— Ó, anyám, lehetséges-e ez? Embert ölni, ártatlan embert, olyant, mint én, és jónak maradni?
Ültem az árokparton, halálosan fáradtan a felvonulás őrületes menetelésétől. Ültem az útszélen, és anyámra gondoltam, aki imádkozik értem.
Hogyan is kerültem ide? — gondoltam vissza életemnek erre az érzésem, sőt talán kívánságom szerint is - utolsó szakaszára, amely tulajdonképpen múlt év áprilisában indult el a sorozásnál apám szülővárosában, Ungváron. A családi tanács úgy döntött, hogy nem kell katonáskodnom, kár az időveszteségért. Így aztán a főorvos, kicsit meglapogatva meztelen hátamat, ezzel tolt odébb:
—  Gyengécske vagy, öcsém, ráérsz katonáskodni majd, ha megerősödöl.
És ekkor én, kissé sértett hiúságból, de kissé abból az elgondolásból is, hogy ráérek még mérnök is lenni, hirtelen azt mondtam:
— Kérem, én szolgálni akarok. 
Az orvos meglepődve nézett rám.
— Szolgálni akarsz? — kérdezte, és megfogta a karomat, megforgatott maga előtt. — Hát akkor szolgálj, tauglich — diktálta be a sorozó bizottságnak, és ezzel elindultam azon az úton, amely ide vezetett. Visszanéztem az elmúlt évekre, mindarra, ami felemelően szép és jelentőségteljes volt, múló hangulatokra, szerelmekre, lányokra, akik azt gondolták, hogy szeretnek, az utolsóra, akiről azt hittem, hogy szeretem, és akivel immár bevégződik az életem. Ez a kerekded történet, amelynek nincs, nem is lehet folytatása. Csak így marad meg annak, aminek elindult, amivé kiépíteni   szerettem volna. Műnek, amely félbemaradtan is befejezett, egész.
Szerettem volna, ha nem így fejezem be, ilyen szürkén, porban mászó féregként, hanem valamilyen szép széles gesztussal. Nem ezzel a borjúbőrbe bújtatott húszkilós ördöggel a hátamon, amelyet cipelni kell, ami égeti a vállamat, és megfoszt minden lendülettől, hanem vágtázva, lovasrohamban — mint Petya Rosztov... a borogyinói csatában. Szerettem volna, ha megmutathattam volna magamat az embereknek, a világnak, hogy tudják, nem az vagyok, akinek látszom, nem ez a csukaszürke báb, más, több ennél... De Koré Mihály, ez az egyszerű parasztfiú itt mellettem, akivel a Dnyeszter-parti őrségben átbeszélgettük a fél éjszakát, ő az-e, akinek látszik? ő is más, több ennél! És a többiek, a százak, ezrek! Ki ne volna több ennél az egyenruhába bújtatott, megfélemlítéssel idomított bábnál, akinek látszik!
Magam köré néztem, Koré Mihályra, Márton Andrisra, a többiekre, akik alám rendeltek, hozzám tartozók, tőlem várnak bátorítást, példaadást. Nekem kell megmutatnom nekik, hogyan kell viselkedni az ellenséggel való találkozásnál.
Elnyúlva feküsznek, ugyanúgy, mint én, és talán az anyjukra gondolnak ők is, aki imádkozik értük. Az anyjuk, a kérges kezű, hervadt parasztasszony, fejkendőt visel. De ha leveti a fejkendőt, ha letérdel és összekulcsolt két kezére hajtja a fejét, ugyanolyan, mint a többi anya, mint az enyém is. A természettel való egybeolvadás vágya, reménye kialudt bennem. A természet tereppé változott. Dombok, árkok, fák és sziklák csak mint búvóhelyek, fedezékek jöttek számításba, amelyekhez óvatosan közeledtünk; nem rejtőzik-e mögötte valaki, aki életünkre tör? És, íme, most, a nagy közös ellenség, a halál előtt új érzés, új felemelő érzés nő a lelkemben. A bajtársakkal, sorstársaimmal való összetartozás érzése, amelyet az a tudat növel, hogy nem félek a haláltól. Meg kell halnom, tudom, és nem félek tőle.
„Nyugodtan nézek a sorsom elé — olvasom újra a noteszlapra írt szavakat —, az élet annyi szépet adott, hogy be lehet, be kell érnem vele...”
Szerelmek? Ó, ebben a pillanatban, amikor meghalni készülök, milyen valószínűtlenül messzinek tűnnek az idők, amikor ez látszott központi problémának. Szerelem? Illúzió, elképzelés, hangulat. Ballagtam... a Szajna felé, lelkemben égtek... rőzsedalok, füstösek, furcsák... arról, hogy meghalok... Szalon, pattogó tűz, színes díványpárnákon ülő fiatalok. „Meghalok” — ejtem ki érzelmesen a szót, és megszorítok egy felém nyújtott kezet. Egy lány kezét, aki azt mondja, szeret. Mi volt ez, szerelem? Hangulat, beállítás, póz! Feldíszített, felcicomázott érzések, amelyekről most lehull a sallang. A tűz, amely vörösre festi az ég alját, égő falvak tüze, Grieg lírai akkordjait távoli moraj nyomja el, ágyúdörgés. A halál valódi képe ez, a mors imperatoré, a minden életen győzedelmeskedő halálé, a minden problémától, szenvedéstől megváltó halálé, akivel megbarátkoztam, békét kötöttem, akit várok, nem félek tőle...
— Maarsch! — hallatszik messziről az elnyújtott vezényszó. — Maarsch — veszi át a századparancsnok. A fiúk lassan, nyújtózkodva szedelőzködnek. Vállra veszem a tornisztert, bekapcsolom az övet, amely a patrontáskákat tartja, felemelt kézzel jelt adok, és a mögém sorakozó szakasszal megindulok az úton lefelé. Jó ötven lépéssel előttünk halad fekete lován a kapitány. Az emberek arcán fáradt ünnepélyesség. Az út mellett, a repedezett agyagos földön egy barna ló hever vértócsában, felhasított szüggyel. Az első háborús halott. Rámeresztjük a szemünket, és aztán félrekapjuk a tekintetünket. Az első! Hány jön még utána! Sietve megyünk tovább. A domb tövében széles mező, mögötte fiatalos erdő. Fedezék, efelé tartunk. A kapitány int. Megállunk. Most robbanások, két-háromszáz lépéssel előttünk három gránát csap be egymás után. Az ellenséges tüzérség keresi a csapatunkat. Néhány perc múlva újabb három robbanás, alig száz lépéssel a zárt csoportban álló század előtt. Az emberek ideges nyugtalansággal néznek a kapitány felé, aki elöl van, távcsővel kutatja a terepet. Ágaskodó lovát a legénye tartja. A kapitány int, és futva halad előre. Elfutunk a gránáttölcsérek mellett, és megállunk. Most újabb három becsapódás azon a helyen, ahol előbb álltunk. Bizalommal tekintünk a kapitányra, aki most már fedezékbe ért, és nyugodtan halad elöl, a század négyes sorokban utána. A fiatalos erdő lankásan emelkedő öreg bükkösbe torkollik, ahová széles szekérút vezet. Ezen halad, vonszolja magát torlódva, meg-megállva az ezred. Most puskalövések. Az emberek ijedten néznek körül. Honnan lőnek? Előttem egy legény a szakaszomból lekapja a puskát a válláról, és betölt. Utána egy másik, harmadik.
— Megállj! — ordítok rájuk teljes  erővel. — Hová akarsz lőni, saját csapatainkra?
De már késő. A puskaropogás, melyet felerősít az erdei visszhang, erősödik, és a következő pillanatban futó embercsorda dob a földre egy útszéli farakás mellé, és  átgázol rajtam. Feltápászkodom. Húsz lépéssel előttem áll az úton a kapitány. Szájában síp.
—  Neunte Kompanie — kiabálja, és sípol. 
A Neunte Kompanie mögött porzik az út. Ketten  sorakozunk, Koré Mihály és én.
A tűzkeresztség tehát ez volt, ez az erdei ütközet, amelyet az előttünk már rajvonalba fejlődött nyolcvankettesekkel vívtunk, akikre, részben kellő felvilágosítás híján, részben rémlátó ijedségből, a mögöttük jövő csapatok reálőttek. Erre ezek abban a hiszemben, hogy az ellenség került a hátukba, frontot változtattak, és éles tűzharccal megfutamították a mögöttük felvonuló hatvanhármas ezredet...
Ott álltunk a kapitány előtt, ketten, a kilencedik század.
Az úton kis lovascsapat ügetett felfelé. Elöl szálas, nagy ember tábornoki egyenruhában. Feszesen tisztelegtünk. Negován volt, a divizióparancsnok.
— Hol van a százada? — ordított mérgesen a kapitányra.
— Megfutottak — válaszolta keserűen, és arra mutatott, ahol eltűnt a százada s talán a karrierje is.
— Csürhe népség, Schweinepack — harsogta magából kikelve a tábornok. — Mire vár? Szaladjon hát, és hozza vissza őket.
Továbbügetett, nyomában a vezérkarral...
 
[Forrás: Lám Béla: A körön kívül. Önéletrajzi regény. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967 * részletek]
 
Lám Béla (1892-1973), gépészmérnök, író. Boncza Berta (Adyné) első vőlegénye. Részt vett az első világháborúban, ahol orosz fogságba esett. Hat évi szibériai tartózkodás után tér haza, egyetlen művében megírja fogságának történetét.

 

Hozzászólások 

 
#606 Ariel 2021-10-23 00:03
Hey there! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate!
He always kept talking about this. I will forward this page
to him. Pretty sure he will have a good read.
Many thanks for sharing!

Also visit my blog post binance usdt
recensione: https://go.binance-crypto-currency-exchanges.trade/ivJ7TD
Idézet
 
 
#605 Evie 2021-10-22 11:52
Hey very nice blog!

Also visit my blog :: Chad: http://www.bocayoga.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=dansk.komposithegn.nu
Idézet
 
 
#604 Reed 2021-10-22 10:17
It's perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I've read this post and if I could I desire
to suggest you few interesting things or advice.
Perhaps you could write next articles referring to this article.

I wish to read more things about it!

My site review penarikan binance: https://binance.cryptocurrencyreviews.eu/mGp7xx
Idézet
 
 
#603 Jens 2021-10-21 21:33
I should say also believe that mesothelioma cancer is a uncommon form of mmelanoma that is usually found in those people previously familiar with asbestos.
Cancerous cells form from thhe mesothelium, which is a shielding lining that covers a lot of the body's internal
organs. Thesee cells typically form while in the lining of your
lungs, mid-section, or the sac that really encircles one's heart.
Thanks for expressing your ideas.

My web site :: www.theverge.com: https://www.theverge.com/users/JoeReed2
Idézet
 
 
#602 Shani 2021-10-21 20:49
Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

I'll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll certainly comeback.

My page: binance launchpool: https://go.bitcoinsmining.eu/QvXzCD
Idézet
 
 
#601 Ngan 2021-10-21 09:53
I needed to thank you for this excellent read!!
I absolutely enjoyed every bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new stuff you post…

Here is my web blog - binance อยู่ระหว่างการต รวจสอบ: https://go.whatiscryptocurrency.us/61v4Ae
Idézet
 
 
#600 Jessika 2021-10-21 07:23
We happen to be professional wholesale dealer of
jerseys, customized in supplying Wholesale Jerseys and customized jerseys.
Jerseys along with 100% stitched genuine quality, all Numbers, Logos and Brands are
sewn on and embroidered.
chinese jerseys paypal: http://www.redistrictinggame.org/game/cheap-jerseys-usa.html
Idézet
 
 
#599 Lilian 2021-10-21 06:40
Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any
recommendations ?

my homepage; vedligeholdelse sfrit hegn: https://www.asiawalihair.com/product/brazilian-kinky-straight-closure/
Idézet
 
 
#598 Thanh 2021-10-21 00:41
I have seen that intelligent real estate agents everywhere you go are getting set tto FSBO Promotion. Theyy are
seeing that it's not only placing a poster in the front place.
It's really wjth rsgards to building interactions with these dealers who at ome point will become consumers.
So, once you give yourr time and effort to assisting these suppliers go it alone -- the "Law regarding Reciprocity" kicks in. Thanks for your bog post.


Feel free to visit my website; mygamingstuff.mystrikingly.com: https://mygamingstuff.mystrikingly.com/
Idézet
 
 
#597 Fran 2021-10-20 05:32
Thanks , I've just been searching for info approximately this topic for ages and yours is the greatest I've
discovered till now. However, what about the bottom line?
Are you positive about the supply?

Also visit my web page; er binanceindskud øjeblikkeligt: https://go.whatiscryptocurrency.us/8ULZ4Y
Idézet
 
 
#596 Herman 2021-10-20 03:55
I am genuinely thankful to the owner of this web
page who has shared this enormous post at at this time.

Visit my web page; ενοικιαση αυτοκινητου 3 μηνεσ: https://www.rentacar-ro.eu/
Idézet
 
 
#595 Carol 2021-10-19 20:49
T-shirts with "Boys Are Nice", "I Make Boys Cry", etc slogan T-shirts with zip off at or around
knee pants had been common in 2000.

my web-site :: hens night shirts: http://owtf.co.uk/n
Idézet
 
 
#594 Marilyn 2021-10-19 16:47
We are usually professional wholesale supplier of jerseys, specialized
in supplying Wholesale Jerseys and personalized jerseys.
Jerseys together with 100% stitched genuine quality, all Figures, Logos and Brands are sewn upon and
embroidered.
cheap nfl
jerseys: http://www.wmniagara.com/dallas-cowboys-jerseys.html
Idézet
 
 
#593 Addie 2021-10-19 15:17
I enjoy what you guys are up too. Such clever work and reporting!
Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to my own blogroll.


My homepage - fun draw 2: https://www.goodreads.com/user/show/141796318-carlsen
Idézet
 
 
#592 Reece 2021-10-19 13:58
Heya fantastic blog! Does running a blog such as this take
a massive amount work? I've absolutely no understanding of coding but I was hoping fun way to give money: http://qooh.me/frazier20kenney start my own blog in the near future.
Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog
owners please share. I understand this is off subject but
I simply had to ask. Kudos!
Idézet
 
 
#591 Lucie 2021-10-19 01:12
We happen to be professional wholesale distributor of jerseys, customized in supplying Low cost Jerseys and personalized jerseys.
Jerseys with 100% stitched genuine quality, all Amounts, Logos and Names are sewn upon and embroidered.

wholesale
nfl jerseys from china: https://www.shopbyteamjerseys.com
Idézet
 
 
#590 Kaitlyn 2021-10-19 00:41
I blog frequently and I seriously thank you for your
information. This article has really peaked my interest.
I will book mark your blog and keep checking girls
for fun, Sol: https://wrennotte4.bloggersdelight.dk/2021/10/18/final-fun-in-typically-the-online-casino-along-with-ufabet/, new information about once per week.
I opted in for your RSS feed too.
Idézet
 
 
#589 Raul 2021-10-19 00:19
We are professional wholesale distributor of jerseys, specialised in supplying Inexpensive Jerseys and customized jerseys.
Jerseys with 100% stitched genuine quality, all Numbers, Logos and Names are sewn on and
embroidered.
cheap
nike nfl jerseys: http://www.redistrictinggame.org/game/cheap-jerseys-nfl.html
Idézet
 
 
#588 Bethany 2021-10-18 19:56
We are professional wholesale distributor of jerseys, specialized
in supplying Inexpensive Jerseys and personalized jerseys.
Jerseys together with 100% stitched real
quality, all Quantities, Logos and Labels are sewn about and embroidered.


cheap nike
nfl jerseys for sale: https://www.smptedetroit.org/wp/wp-plugin.php
Idézet
 
 
#587 Kandy 2021-10-18 19:25
Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert
that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to your augment and even I achievement
you access consistently rapidly.

Check out my site; fun places for toddlers near me (Winona: https://bendixenmccabe6.tumblr.com/post/665342895865380864/the-betting-platform-that-gives-you-the-best)
Idézet
 
 
#586 Myles 2021-10-18 19:05
This post provides clear idea for the new viewers of blogging, that truly how to do blogging
and site-building.

My blog post: fun mac games: http://p1spb.ru/user/solomon76serrano/
Idézet
 
 
#585 Candra 2021-10-18 18:56
An interesting discussion is worth comment.
I do think that you ought to publish more about this topic, it might not be a taboo subject but typically people
don't speak about these subjects. To the next! Cheers!!

Feel free to surf to my page; fun bowl fayetteville: https://historyhub.history.gov/external-link.jspa?url=https://superx.studio/
Idézet
 
 
#584 Velva 2021-10-18 18:33
Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with
your RSS. I don't know why I am unable to subscribe to it.
Is there anybody else getting similar RSS issues?
Anyone that knows the answer will you kindly respond?
Thanks!!

Visit my web site fun inc: https://www.acityexplored.com/members/valentine95reese/activity/221514/
Idézet
 
 
#583 Sibyl 2021-10-18 18:30
Hey there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty
fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.
Do you have any ideas or suggestions? Thank you

My web-site :: fun relationship quotes: http://filmsgood.ru/user/hollandharmon3/
Idézet
 
 
#582 Mallory 2021-10-18 16:21
We happen to be professional wholesale provider of jerseys, specialised in supplying Wholesale Jerseys and
personalized jerseys. Jerseys together with 100% stitched authentic quality, all Quantities, Logos and Brands are sewn upon and embroidered.


wholesale Green Bay Packers jerseys
free shipping: http://www.thejfcc.com/green-bay-packers-jerseys.html
Idézet
 
 
#581 Damien 2021-10-18 12:03
Thanks , I've recently been searching for information about this subject for a long time and yours
is the best I've discovered till now. But, what about the conclusion? Are you certain concerning the
supply?

my web site ... как получить
карту монобанк (mono.in.ua: https://mono.in.ua/osobennosti-premialnyx-bankovskix-kart/)
Idézet
 
 
#580 Jewell 2021-10-18 07:18
We are professional wholesale provider of jerseys, customized
in supplying General Jerseys and custom-made jerseys. Jerseys using 100% stitched authentic
quality, all Figures, Logos and Labels are sewn on and embroidered.

nfl jerseys: http://www.gourmettrading.net/wp-content/wholesale-jerseys-supply.html
Idézet
 
 
#579 Alton 2021-10-18 05:02
We are usually professional wholesale distributor of jerseys,
customized in supplying Low cost Jerseys and custom-made
jerseys. Jerseys with 100% stitched genuine quality, all Numbers, Logos
and Titles are sewn about and embroidered.
cheap jerseys for sale: https://themuddycrows.com/wp-content/wholesale-nfl-jerseys.html
Idézet
 
 
#578 Jessica 2021-10-18 03:12
Attractive portion of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that
I acquire actually loved account your weblog posts.
Any way I'll be subscribing to your feeds or even I success you get admission to persistently
rapidly.

Stop by my webpage - okay have fun: https://pastelink.net/mxec6eq0
Idézet
 
 
#577 Marian 2021-10-18 01:05
I must thank you for the efforts you have put in penning this blog.
I am hoping to view the same high-grade blog posts from you in the future
as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now ;)

Have a look at my website: fun valley co - Rena: https://controlc.com/cb2e6dae -
Idézet
 
 
#576 Latesha 2021-10-18 00:16
We will be professional wholesale supplier of jerseys,
specialized in supplying General Jerseys and customized jerseys.
Jerseys with 100% stitched traditional quality, all Quantities,
Logos and Labels are sewn in and embroidered.
wholesale jerseys for sale: http://www.rezoommotorsports.com/wholesale-seattle-seahawks-jerseys.html
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Biztonsági kód
Frissítés

új-iVisz

 

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 1489 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs