Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

Sorscédulák-antológia: Lám Béla E-mail
Sorscédulák a nagy háborúból /1914-2014/
Írta: Cseke Gábor   
2014. július 23. szerda, 15:06
Tűzkeresztség
 
1914. aug. 26-án Dunajov tájékán egy árokparton ültem, és egy noteszlapra ceruzával ezeket írtam:
„Az ágyúk itt dörögnek a közelünkben. Holnapra átesünk a tűzkeresztségen. Utolsó levelemmel, ha utolsó volna, édes anyámtól és apámtól akarok elbúcsúzni. Nyugodtan nézek a sorsom elé. Az élet annyi szépet adott, hogy be lehet, be kell érnem vele...”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A búcsúlevelet hazahoztam. Kopott volt és a ceruzaírás nehezen olvasható. Hat évig hordtam a tárcámban. Anyám kicsit sírt, amikor átadtam, és elrejtette az imakönyvébe. Azóta bizonyosan elmállott. Mint az a kéz is, amely átkulcsolva tartja.
Lassan, nehezen tapogatódzom visszafelé az évek hosszú során az ifjú katona felé. Már látom is. A nehéz keréknyomoktól felszántott országúton szekérsor kanyarog a völgybe le, ahol az ágyúk dörögnek. Ott ül az árokparton. Mellette a puskája hever és a tornisztere. A fekete bőrövet a kétfejű-sasos sárgaréz csattal kikapcsolta a derekán. A csukaszürke blúzt is kigombolta, sapkáját hátratolta a homlokáról. Porlepte arcára és mellére világos csíkokat mosott a lecsurgó izzadság. Felhúzott térdén fekete notesz, abba ír. Most leteszi a könyvecskét, és fáradtan, összeráncolt homlokkal néz maga elé. Aztán újra felveszi, és még ír bele néhány szót: „Szerelmek, bohóságok, melyek elmúltak bennem.”
Óvatosan közeledem hozzá, gondosan vizsgálgatom. Mérlegelem a szavakat, amelyeket leírok, meg ne hamisítsam a vonásait. Nagy felelősséget érzek iránta. Olyannak mutassam, amilyen volt. Valóban volt, nemcsak képzeletben. A fiatal katona? Én? Nem én, nemcsak én. Egy a százezrek közül, akiknek szuronyos puskát nyomtak a kezébe, és elindították — az ellenség felé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ez volt az első nagy probléma. Az ellenség. Puskát és szuronyt adtak a kezembe, amivel immár ölni fog kelleni. Lőni — nem céltáblára, amelyen papírral lehet beragasztani a kis kerek lyukat, de emberre, ellenségre, aki elesik, elterül a földön, kínlódva nyög és átkozódik. Átkoz engem, az ellenségét, akit gyűlöl. Igen, gyűlöl, mert az ellenséget gyűlölni kell, mert ha valakibe szuronyt akarok döfni, azt gyűlölni kell. De miért? Honnan vegyem ezt a gyűlöletet? Tolsztoj írt róluk, az ellenségről, a  szörnyről, amely most lassan, ágyúdörgés közben közeledik felém, hogy eltiporjon. Tolsztoj írt Nyehljudovról és Andrej hercegről és Natasáról. Vagy Turgenyev Rugyinról és Gogol Pulcheria Ivannáról és Afanaszij Ivanicsról... Pedig hogy szerettem őket! Barátaim voltak, többek annál, lelki rokonok, hozzámtartozók. És most gyűlöljem őket. Falragaszok hirdetik a szörnyűségeiket. Egy rikító plakáton lovas kozák hosszú pikájával felnyársalt csecsemőt emel a magasba, míg lovával a szerencsétlen anyára tipor. Erre gondolok, ezzel igyekszem áthangolni magamat; és a rémtörténetekkel, amelyeket olyanok mesélnek, akik „megbízható forrásból”    hallották, hogy a foglyoknak levágták a fülét, kiszúrták a szemét a kozákok, akik vadak, nem is emberek már. Állati hangon üvöltenek, nem lehet érteni, mit. Ami pedig a cserkeszeket illeti, ezeket a fekete ruhás, kucsmás ördögöket... Nem egészen, talán egyáltalán nem hittem ezekben a mesékben, de jólesett hallani, erőt meríteni belőlük — a gyilkoláshoz.
Elindulásunk előtti este anyámmal beszéltem át az életemet. Mindazt, ami voltam, ami akartam lenni. A szerelemről beszéltem, amelyben csalódtam. És a nagy összetartozásról, amelyet az emberek, nemcsak a családom és a honfitársaim, de minden teremtett lélek, az egész természet iránt éreztem, és amelyről most le kell mondanom, amit most el kell fojtanom magamban, hogy harcolhassak, hogy lelőjem, leszúrjam, elpusztítsam — az ellenséget, amelyet nem ismerek. Vajon hogyan fogok visszatérni, ha visszatérek, ebből a háborúból? Gonosz leszek, kegyetlen, embertelen, gyűlölködő?
Anyám sokáig hallgatott. Aztán csak azt mondta:
— Nézd, fiam, én kevés nemesebb, jobb embert ismertem, mint az apámat. És ő, emlékszem, azt mesélte egyszer, hogy a szabadságharc folyamán tizenkét ütközetben vett részt. Én azt hiszem, erős leszek, nem fogok sírni, amikor elmész, de imádkozni fogok érted mindig, és kérni fogom Istent, hogy visszajöjj, úgy, ahogy elmentél tőlem, most. És meglátod, meglátod... — a hangja elcsuklott.
— Ó, anyám, lehetséges-e ez? Embert ölni, ártatlan embert, olyant, mint én, és jónak maradni?
Ültem az árokparton, halálosan fáradtan a felvonulás őrületes menetelésétől. Ültem az útszélen, és anyámra gondoltam, aki imádkozik értem.
Hogyan is kerültem ide? — gondoltam vissza életemnek erre az érzésem, sőt talán kívánságom szerint is - utolsó szakaszára, amely tulajdonképpen múlt év áprilisában indult el a sorozásnál apám szülővárosában, Ungváron. A családi tanács úgy döntött, hogy nem kell katonáskodnom, kár az időveszteségért. Így aztán a főorvos, kicsit meglapogatva meztelen hátamat, ezzel tolt odébb:
—  Gyengécske vagy, öcsém, ráérsz katonáskodni majd, ha megerősödöl.
És ekkor én, kissé sértett hiúságból, de kissé abból az elgondolásból is, hogy ráérek még mérnök is lenni, hirtelen azt mondtam:
— Kérem, én szolgálni akarok. 
Az orvos meglepődve nézett rám.
— Szolgálni akarsz? — kérdezte, és megfogta a karomat, megforgatott maga előtt. — Hát akkor szolgálj, tauglich — diktálta be a sorozó bizottságnak, és ezzel elindultam azon az úton, amely ide vezetett. Visszanéztem az elmúlt évekre, mindarra, ami felemelően szép és jelentőségteljes volt, múló hangulatokra, szerelmekre, lányokra, akik azt gondolták, hogy szeretnek, az utolsóra, akiről azt hittem, hogy szeretem, és akivel immár bevégződik az életem. Ez a kerekded történet, amelynek nincs, nem is lehet folytatása. Csak így marad meg annak, aminek elindult, amivé kiépíteni   szerettem volna. Műnek, amely félbemaradtan is befejezett, egész.
Szerettem volna, ha nem így fejezem be, ilyen szürkén, porban mászó féregként, hanem valamilyen szép széles gesztussal. Nem ezzel a borjúbőrbe bújtatott húszkilós ördöggel a hátamon, amelyet cipelni kell, ami égeti a vállamat, és megfoszt minden lendülettől, hanem vágtázva, lovasrohamban — mint Petya Rosztov... a borogyinói csatában. Szerettem volna, ha megmutathattam volna magamat az embereknek, a világnak, hogy tudják, nem az vagyok, akinek látszom, nem ez a csukaszürke báb, más, több ennél... De Koré Mihály, ez az egyszerű parasztfiú itt mellettem, akivel a Dnyeszter-parti őrségben átbeszélgettük a fél éjszakát, ő az-e, akinek látszik? ő is más, több ennél! És a többiek, a százak, ezrek! Ki ne volna több ennél az egyenruhába bújtatott, megfélemlítéssel idomított bábnál, akinek látszik!
Magam köré néztem, Koré Mihályra, Márton Andrisra, a többiekre, akik alám rendeltek, hozzám tartozók, tőlem várnak bátorítást, példaadást. Nekem kell megmutatnom nekik, hogyan kell viselkedni az ellenséggel való találkozásnál.
Elnyúlva feküsznek, ugyanúgy, mint én, és talán az anyjukra gondolnak ők is, aki imádkozik értük. Az anyjuk, a kérges kezű, hervadt parasztasszony, fejkendőt visel. De ha leveti a fejkendőt, ha letérdel és összekulcsolt két kezére hajtja a fejét, ugyanolyan, mint a többi anya, mint az enyém is. A természettel való egybeolvadás vágya, reménye kialudt bennem. A természet tereppé változott. Dombok, árkok, fák és sziklák csak mint búvóhelyek, fedezékek jöttek számításba, amelyekhez óvatosan közeledtünk; nem rejtőzik-e mögötte valaki, aki életünkre tör? És, íme, most, a nagy közös ellenség, a halál előtt új érzés, új felemelő érzés nő a lelkemben. A bajtársakkal, sorstársaimmal való összetartozás érzése, amelyet az a tudat növel, hogy nem félek a haláltól. Meg kell halnom, tudom, és nem félek tőle.
„Nyugodtan nézek a sorsom elé — olvasom újra a noteszlapra írt szavakat —, az élet annyi szépet adott, hogy be lehet, be kell érnem vele...”
Szerelmek? Ó, ebben a pillanatban, amikor meghalni készülök, milyen valószínűtlenül messzinek tűnnek az idők, amikor ez látszott központi problémának. Szerelem? Illúzió, elképzelés, hangulat. Ballagtam... a Szajna felé, lelkemben égtek... rőzsedalok, füstösek, furcsák... arról, hogy meghalok... Szalon, pattogó tűz, színes díványpárnákon ülő fiatalok. „Meghalok” — ejtem ki érzelmesen a szót, és megszorítok egy felém nyújtott kezet. Egy lány kezét, aki azt mondja, szeret. Mi volt ez, szerelem? Hangulat, beállítás, póz! Feldíszített, felcicomázott érzések, amelyekről most lehull a sallang. A tűz, amely vörösre festi az ég alját, égő falvak tüze, Grieg lírai akkordjait távoli moraj nyomja el, ágyúdörgés. A halál valódi képe ez, a mors imperatoré, a minden életen győzedelmeskedő halálé, a minden problémától, szenvedéstől megváltó halálé, akivel megbarátkoztam, békét kötöttem, akit várok, nem félek tőle...
— Maarsch! — hallatszik messziről az elnyújtott vezényszó. — Maarsch — veszi át a századparancsnok. A fiúk lassan, nyújtózkodva szedelőzködnek. Vállra veszem a tornisztert, bekapcsolom az övet, amely a patrontáskákat tartja, felemelt kézzel jelt adok, és a mögém sorakozó szakasszal megindulok az úton lefelé. Jó ötven lépéssel előttünk halad fekete lován a kapitány. Az emberek arcán fáradt ünnepélyesség. Az út mellett, a repedezett agyagos földön egy barna ló hever vértócsában, felhasított szüggyel. Az első háborús halott. Rámeresztjük a szemünket, és aztán félrekapjuk a tekintetünket. Az első! Hány jön még utána! Sietve megyünk tovább. A domb tövében széles mező, mögötte fiatalos erdő. Fedezék, efelé tartunk. A kapitány int. Megállunk. Most robbanások, két-háromszáz lépéssel előttünk három gránát csap be egymás után. Az ellenséges tüzérség keresi a csapatunkat. Néhány perc múlva újabb három robbanás, alig száz lépéssel a zárt csoportban álló század előtt. Az emberek ideges nyugtalansággal néznek a kapitány felé, aki elöl van, távcsővel kutatja a terepet. Ágaskodó lovát a legénye tartja. A kapitány int, és futva halad előre. Elfutunk a gránáttölcsérek mellett, és megállunk. Most újabb három becsapódás azon a helyen, ahol előbb álltunk. Bizalommal tekintünk a kapitányra, aki most már fedezékbe ért, és nyugodtan halad elöl, a század négyes sorokban utána. A fiatalos erdő lankásan emelkedő öreg bükkösbe torkollik, ahová széles szekérút vezet. Ezen halad, vonszolja magát torlódva, meg-megállva az ezred. Most puskalövések. Az emberek ijedten néznek körül. Honnan lőnek? Előttem egy legény a szakaszomból lekapja a puskát a válláról, és betölt. Utána egy másik, harmadik.
— Megállj! — ordítok rájuk teljes  erővel. — Hová akarsz lőni, saját csapatainkra?
De már késő. A puskaropogás, melyet felerősít az erdei visszhang, erősödik, és a következő pillanatban futó embercsorda dob a földre egy útszéli farakás mellé, és  átgázol rajtam. Feltápászkodom. Húsz lépéssel előttem áll az úton a kapitány. Szájában síp.
—  Neunte Kompanie — kiabálja, és sípol. 
A Neunte Kompanie mögött porzik az út. Ketten  sorakozunk, Koré Mihály és én.
A tűzkeresztség tehát ez volt, ez az erdei ütközet, amelyet az előttünk már rajvonalba fejlődött nyolcvankettesekkel vívtunk, akikre, részben kellő felvilágosítás híján, részben rémlátó ijedségből, a mögöttük jövő csapatok reálőttek. Erre ezek abban a hiszemben, hogy az ellenség került a hátukba, frontot változtattak, és éles tűzharccal megfutamították a mögöttük felvonuló hatvanhármas ezredet...
Ott álltunk a kapitány előtt, ketten, a kilencedik század.
Az úton kis lovascsapat ügetett felfelé. Elöl szálas, nagy ember tábornoki egyenruhában. Feszesen tisztelegtünk. Negován volt, a divizióparancsnok.
— Hol van a százada? — ordított mérgesen a kapitányra.
— Megfutottak — válaszolta keserűen, és arra mutatott, ahol eltűnt a százada s talán a karrierje is.
— Csürhe népség, Schweinepack — harsogta magából kikelve a tábornok. — Mire vár? Szaladjon hát, és hozza vissza őket.
Továbbügetett, nyomában a vezérkarral...
 
[Forrás: Lám Béla: A körön kívül. Önéletrajzi regény. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967 * részletek]
 
Lám Béla (1892-1973), gépészmérnök, író. Boncza Berta (Adyné) első vőlegénye. Részt vett az első világháborúban, ahol orosz fogságba esett. Hat évi szibériai tartózkodás után tér haza, egyetlen művében megírja fogságának történetét.

 

Hozzászólások 

 
#483 Carlos 2021-09-24 06:44
Exceptional post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.

Bless you!

Look at my blog ... poker online indonesia: https://www.pas.ec/community/profile/idn-poker-idn-play/
Idézet
 
 
#482 Jeffry 2021-09-24 06:08
It's awesome in favor of me to have a web site, which is helpful in support of my know-how.
thanks admin

Look into my web-site ... daftar slot online: https://www.pas.ec/community/profile/situs-judi-slot-online-terlengkap-uang-asli/
Idézet
 
 
#481 Willard 2021-09-24 05:44
I could not refrain from commenting. Very well written!

Feel free to surf to my blog ... game slot online terbaik: https://ccin.ne/community/profile/mojobet-situs-slot-online-gacor/
Idézet
 
 
#480 Flor 2021-09-24 02:44
Thank you for sharing superb informations. Your web-site is so cool.
I am impressed by the details that you have on this website.
It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web
page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK!
I found simply the info I already searched all over the place
and simply could not come across. What a perfect web-site.


my webpage :: summer skin care tips, kikipedia.win: https://kikipedia.win/wiki/Japanese_Skincare_Tips_4_Strategies_To_Help_Epidermis_Look_Great,
Idézet
 
 
#479 Jayme 2021-09-24 02:19
Nice blog here! Additionally your website quite a
bit up very fast! What host are you the usage of? Can I am
getting your affiliate link for your host? I wish my site loaded up as
quickly as yours lol

Look into my web blog ... marrons-cafe.babymilk.jp: http://marrons-cafe.babymilk.jp/clever2/clever.cgi
Idézet
 
 
#478 Devon 2021-09-24 01:23
Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have
developed some nice practices and we are looking to swap solutions with others,
why not shoot me an e-mail if interested.

my web page :: cara daftar sbobet casino: https://ccin.ne/community/profile/agen-sbobet-sbobet88/
Idézet
 
 
#477 Yasmin 2021-09-23 16:49
I always used to read article in news papers but
now as I am a user of net therefore from now I am using net for articles or
reviews, thanks to web.

My site ... slot online deposit pulsa tanpa potongan: https://www.pas.ec/community/profile/judi-slot-online-indonesia-mojobet/
Idézet
 
 
#476 Judson 2021-09-23 15:55
If you want to increase your familiarity only keep visiting this website and be updated with the most recent news update posted here.


My homepage: xt_blog, Percy: http://ashleysuarez22.xtgem.com/__xt_blog/__xtblog_entry/__xtblog_entry/23226766-summer-vacation-on-island-manhattan-is-a-great-option?__xtblog_block_id=1,
Idézet
 
 
#475 Georgia 2021-09-23 13:02
I love your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did
you hire someone fun things to do in idaho falls: https://telegra.ph/How-to-Create-Tasty-Green-Salads-09-22 do
it for you? Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to know where u got this from.
appreciate it
Idézet
 
 
#474 Kate 2021-09-23 07:51
I was able to find good advice from your articles.

my web blog - male cams: https://www.chaturbate.international/
Idézet
 
 
#473 Greg 2021-09-23 06:30
Wonderful, what a blog itt is! This weblog gives valuable information to us, keep it up.Also visit my homepage :: https://www.fanfoxes.com/read-blog/12049 (Charmain: https://www.fanfoxes.com/read-blog/12049)
Idézet
 
 
#472 Latonya 2021-09-22 18:26
It's going to be end of mine day, except before end
I am reading this fantastic article to increase my knowledge.Also visit my blog :: homepage: https://youtu.be/V7YYIvSiLfs
Idézet
 
 
#471 Terry 2021-09-22 18:21
Magnificent goods from you, man. I've consider your
stuff previous to and you are simply extremely wonderful.
I actually like what you've got here, certainly like what
you're stating and the way through which you assert it.
You are making it entertaining and you continue to take care of to stay it smart.
I cant wait to read far more from you. That is actually a terrific website.


my blog :: Bandar Togel (185.250.149.169: http://185.250.149.169/)
Idézet
 
 
#470 Calvin 2021-09-22 11:21
Excellent blog here! Also your website quite a bit up very fast!
What host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host?
I want my web site loaded up as quickly as yours lol

Also visit my website; pocketoption binary options demo account iphone itunes: https://go.binaryoptionstrade.shop/PMMyzQ
Idézet
 
 
#469 Nell 2021-09-22 10:29
We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

Your site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job
and our entire neighborhood will probably be thankful to you.


Feel free to surf to my website; pocketoption top
canadian binary options brokers: https://forex.binaryoptiontrader.site/9qvXiz
Idézet
 
 
#468 Dustin 2021-09-22 10:02
Awesome blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?

I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost
on everything. Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a
paid option? There are so many choices out there that I'm completely confused ..
Any suggestions? Bless you!

Here is my webpage - pocketoption binary options indicator 2020 corvette: https://debit.kreditkarta.pw/QdgOot
Idézet
 
 
#467 Lionel 2021-09-22 07:00
Thanks for finally writing about >Sorscédulák-antológia: Lám Béla
Idézet
 
 
#466 Sibyl 2021-09-22 01:18
Good day! I could have sworn I've been to this website before but
after checking through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking
and checking back frequently!

Feel free to surf to my homepage instagram reseller panel: https://realolymptrade.online
Idézet
 
 
#465 Leslee 2021-09-22 00:49
Hi, I do thіnk this is ann excellent blog.
І stumbledupon it ;) I'm goіng to come back once again since i have bookmarkеd it.
Money and freedom іs the greatest way to change, may yօu be rіch and continue to help others.


My homepage; philippine tagalog bolɗ cinema: http://mcrp.boch.yt/wiki/index.php?title=What_Grownup_Knead_Is_And_The_Place_Of_The_Saame_In_Strong-subdivision_And_Kind_Wellness
Idézet
 
 
#464 Lashawn 2021-09-21 20:37
Awesome issues here. I'm very glad to see your post. Thanks so much and I'm taking
a look forward to contact you. Will you please drop me a mail?


Look into my blog: bodog casino: http://bodog88casinosite.affiliatblogger.com/29033255/the-single-best-strategy-to-use-for-bodog
Idézet
 
 
#463 Linnie 2021-09-21 19:45
WOW just what I was searching for. Came here by searching for hirdetés

Also visit my web page ... Spa on Stima Lane in Westlands Nairobi
Kenya: https://youtu.be/ww0ebCYi04U
Idézet
 
 
#462 Mervin 2021-09-21 15:06
An interesting discussion is definitely worth comment.

I do think that you should write more about this topic, it may not be a taboo
subject but usually folks don't discuss such subjects.
To the next! Cheers!!

Feel free to surf to my webpage - agen slot joker123: https://www.rpgjeuxvideo.com/community/profile/joker123-slot-online-terbaru/
Idézet
 
 
#461 Pilar 2021-09-21 09:27
It is really a great and useful piece of info.
I am happy that you shared this helpful info with us.
Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.


My blog post; animation software for mac: https://badrespawn.tumblr.com/post/652988847837298688/you-can-also-watch-it-here
Idézet
 
 
#460 Juan 2021-09-21 04:08
I think the admin of this website is truly working hard in favor of his web
page, because here every data is quality based
material.

Feel free to surf to my web site; https://loadedcommunications.com.au/expertise/google-ads/: https://loadedcommunications.com.au/expertise/google-ads/
Idézet
 
 
#459 Theo 2021-09-21 02:57
I want to to thank you for this very good
read!! I definitely enjoyed every little bit of it.
I have got you bookmarked to check out new things you post…

Feel free to visit my site fahrenheit robot
trading: https://www.vitalstatistics.info/what-makes-robot-crypto-trading-profitable/
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Új-Ivisz

Kedves Böngészők! Elkezdtem egy új honlap építését, fogalmam sincs, milyen lesz, az építkezés stációit a linkre kattintva láthatja, akinek ilyesmihez van kedve.  A régi persze megmarad és megpróbálom kijavítani a hibáit, amiért  elnézést kérek! Üdvözlettel: Mém (Baudolino)
iVisz

 

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 976 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs