Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap Mű-vé-szett Zenebona Sorscédulák-antológia: Lám Béla
Sorscédulák-antológia: Lám Béla E-mail
Írta: Cseke Gábor   
2014. július 23. szerda, 15:06
Tűzkeresztség
 
1914. aug. 26-án Dunajov tájékán egy árokparton ültem, és egy noteszlapra ceruzával ezeket írtam:
„Az ágyúk itt dörögnek a közelünkben. Holnapra átesünk a tűzkeresztségen. Utolsó levelemmel, ha utolsó volna, édes anyámtól és apámtól akarok elbúcsúzni. Nyugodtan nézek a sorsom elé. Az élet annyi szépet adott, hogy be lehet, be kell érnem vele...”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A búcsúlevelet hazahoztam. Kopott volt és a ceruzaírás nehezen olvasható. Hat évig hordtam a tárcámban. Anyám kicsit sírt, amikor átadtam, és elrejtette az imakönyvébe. Azóta bizonyosan elmállott. Mint az a kéz is, amely átkulcsolva tartja.
Lassan, nehezen tapogatódzom visszafelé az évek hosszú során az ifjú katona felé. Már látom is. A nehéz keréknyomoktól felszántott országúton szekérsor kanyarog a völgybe le, ahol az ágyúk dörögnek. Ott ül az árokparton. Mellette a puskája hever és a tornisztere. A fekete bőrövet a kétfejű-sasos sárgaréz csattal kikapcsolta a derekán. A csukaszürke blúzt is kigombolta, sapkáját hátratolta a homlokáról. Porlepte arcára és mellére világos csíkokat mosott a lecsurgó izzadság. Felhúzott térdén fekete notesz, abba ír. Most leteszi a könyvecskét, és fáradtan, összeráncolt homlokkal néz maga elé. Aztán újra felveszi, és még ír bele néhány szót: „Szerelmek, bohóságok, melyek elmúltak bennem.”
Óvatosan közeledem hozzá, gondosan vizsgálgatom. Mérlegelem a szavakat, amelyeket leírok, meg ne hamisítsam a vonásait. Nagy felelősséget érzek iránta. Olyannak mutassam, amilyen volt. Valóban volt, nemcsak képzeletben. A fiatal katona? Én? Nem én, nemcsak én. Egy a százezrek közül, akiknek szuronyos puskát nyomtak a kezébe, és elindították — az ellenség felé.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ez volt az első nagy probléma. Az ellenség. Puskát és szuronyt adtak a kezembe, amivel immár ölni fog kelleni. Lőni — nem céltáblára, amelyen papírral lehet beragasztani a kis kerek lyukat, de emberre, ellenségre, aki elesik, elterül a földön, kínlódva nyög és átkozódik. Átkoz engem, az ellenségét, akit gyűlöl. Igen, gyűlöl, mert az ellenséget gyűlölni kell, mert ha valakibe szuronyt akarok döfni, azt gyűlölni kell. De miért? Honnan vegyem ezt a gyűlöletet? Tolsztoj írt róluk, az ellenségről, a  szörnyről, amely most lassan, ágyúdörgés közben közeledik felém, hogy eltiporjon. Tolsztoj írt Nyehljudovról és Andrej hercegről és Natasáról. Vagy Turgenyev Rugyinról és Gogol Pulcheria Ivannáról és Afanaszij Ivanicsról... Pedig hogy szerettem őket! Barátaim voltak, többek annál, lelki rokonok, hozzámtartozók. És most gyűlöljem őket. Falragaszok hirdetik a szörnyűségeiket. Egy rikító plakáton lovas kozák hosszú pikájával felnyársalt csecsemőt emel a magasba, míg lovával a szerencsétlen anyára tipor. Erre gondolok, ezzel igyekszem áthangolni magamat; és a rémtörténetekkel, amelyeket olyanok mesélnek, akik „megbízható forrásból”    hallották, hogy a foglyoknak levágták a fülét, kiszúrták a szemét a kozákok, akik vadak, nem is emberek már. Állati hangon üvöltenek, nem lehet érteni, mit. Ami pedig a cserkeszeket illeti, ezeket a fekete ruhás, kucsmás ördögöket... Nem egészen, talán egyáltalán nem hittem ezekben a mesékben, de jólesett hallani, erőt meríteni belőlük — a gyilkoláshoz.
Elindulásunk előtti este anyámmal beszéltem át az életemet. Mindazt, ami voltam, ami akartam lenni. A szerelemről beszéltem, amelyben csalódtam. És a nagy összetartozásról, amelyet az emberek, nemcsak a családom és a honfitársaim, de minden teremtett lélek, az egész természet iránt éreztem, és amelyről most le kell mondanom, amit most el kell fojtanom magamban, hogy harcolhassak, hogy lelőjem, leszúrjam, elpusztítsam — az ellenséget, amelyet nem ismerek. Vajon hogyan fogok visszatérni, ha visszatérek, ebből a háborúból? Gonosz leszek, kegyetlen, embertelen, gyűlölködő?
Anyám sokáig hallgatott. Aztán csak azt mondta:
— Nézd, fiam, én kevés nemesebb, jobb embert ismertem, mint az apámat. És ő, emlékszem, azt mesélte egyszer, hogy a szabadságharc folyamán tizenkét ütközetben vett részt. Én azt hiszem, erős leszek, nem fogok sírni, amikor elmész, de imádkozni fogok érted mindig, és kérni fogom Istent, hogy visszajöjj, úgy, ahogy elmentél tőlem, most. És meglátod, meglátod... — a hangja elcsuklott.
— Ó, anyám, lehetséges-e ez? Embert ölni, ártatlan embert, olyant, mint én, és jónak maradni?
Ültem az árokparton, halálosan fáradtan a felvonulás őrületes menetelésétől. Ültem az útszélen, és anyámra gondoltam, aki imádkozik értem.
Hogyan is kerültem ide? — gondoltam vissza életemnek erre az érzésem, sőt talán kívánságom szerint is - utolsó szakaszára, amely tulajdonképpen múlt év áprilisában indult el a sorozásnál apám szülővárosában, Ungváron. A családi tanács úgy döntött, hogy nem kell katonáskodnom, kár az időveszteségért. Így aztán a főorvos, kicsit meglapogatva meztelen hátamat, ezzel tolt odébb:
—  Gyengécske vagy, öcsém, ráérsz katonáskodni majd, ha megerősödöl.
És ekkor én, kissé sértett hiúságból, de kissé abból az elgondolásból is, hogy ráérek még mérnök is lenni, hirtelen azt mondtam:
— Kérem, én szolgálni akarok. 
Az orvos meglepődve nézett rám.
— Szolgálni akarsz? — kérdezte, és megfogta a karomat, megforgatott maga előtt. — Hát akkor szolgálj, tauglich — diktálta be a sorozó bizottságnak, és ezzel elindultam azon az úton, amely ide vezetett. Visszanéztem az elmúlt évekre, mindarra, ami felemelően szép és jelentőségteljes volt, múló hangulatokra, szerelmekre, lányokra, akik azt gondolták, hogy szeretnek, az utolsóra, akiről azt hittem, hogy szeretem, és akivel immár bevégződik az életem. Ez a kerekded történet, amelynek nincs, nem is lehet folytatása. Csak így marad meg annak, aminek elindult, amivé kiépíteni   szerettem volna. Műnek, amely félbemaradtan is befejezett, egész.
Szerettem volna, ha nem így fejezem be, ilyen szürkén, porban mászó féregként, hanem valamilyen szép széles gesztussal. Nem ezzel a borjúbőrbe bújtatott húszkilós ördöggel a hátamon, amelyet cipelni kell, ami égeti a vállamat, és megfoszt minden lendülettől, hanem vágtázva, lovasrohamban — mint Petya Rosztov... a borogyinói csatában. Szerettem volna, ha megmutathattam volna magamat az embereknek, a világnak, hogy tudják, nem az vagyok, akinek látszom, nem ez a csukaszürke báb, más, több ennél... De Koré Mihály, ez az egyszerű parasztfiú itt mellettem, akivel a Dnyeszter-parti őrségben átbeszélgettük a fél éjszakát, ő az-e, akinek látszik? ő is más, több ennél! És a többiek, a százak, ezrek! Ki ne volna több ennél az egyenruhába bújtatott, megfélemlítéssel idomított bábnál, akinek látszik!
Magam köré néztem, Koré Mihályra, Márton Andrisra, a többiekre, akik alám rendeltek, hozzám tartozók, tőlem várnak bátorítást, példaadást. Nekem kell megmutatnom nekik, hogyan kell viselkedni az ellenséggel való találkozásnál.
Elnyúlva feküsznek, ugyanúgy, mint én, és talán az anyjukra gondolnak ők is, aki imádkozik értük. Az anyjuk, a kérges kezű, hervadt parasztasszony, fejkendőt visel. De ha leveti a fejkendőt, ha letérdel és összekulcsolt két kezére hajtja a fejét, ugyanolyan, mint a többi anya, mint az enyém is. A természettel való egybeolvadás vágya, reménye kialudt bennem. A természet tereppé változott. Dombok, árkok, fák és sziklák csak mint búvóhelyek, fedezékek jöttek számításba, amelyekhez óvatosan közeledtünk; nem rejtőzik-e mögötte valaki, aki életünkre tör? És, íme, most, a nagy közös ellenség, a halál előtt új érzés, új felemelő érzés nő a lelkemben. A bajtársakkal, sorstársaimmal való összetartozás érzése, amelyet az a tudat növel, hogy nem félek a haláltól. Meg kell halnom, tudom, és nem félek tőle.
„Nyugodtan nézek a sorsom elé — olvasom újra a noteszlapra írt szavakat —, az élet annyi szépet adott, hogy be lehet, be kell érnem vele...”
Szerelmek? Ó, ebben a pillanatban, amikor meghalni készülök, milyen valószínűtlenül messzinek tűnnek az idők, amikor ez látszott központi problémának. Szerelem? Illúzió, elképzelés, hangulat. Ballagtam... a Szajna felé, lelkemben égtek... rőzsedalok, füstösek, furcsák... arról, hogy meghalok... Szalon, pattogó tűz, színes díványpárnákon ülő fiatalok. „Meghalok” — ejtem ki érzelmesen a szót, és megszorítok egy felém nyújtott kezet. Egy lány kezét, aki azt mondja, szeret. Mi volt ez, szerelem? Hangulat, beállítás, póz! Feldíszített, felcicomázott érzések, amelyekről most lehull a sallang. A tűz, amely vörösre festi az ég alját, égő falvak tüze, Grieg lírai akkordjait távoli moraj nyomja el, ágyúdörgés. A halál valódi képe ez, a mors imperatoré, a minden életen győzedelmeskedő halálé, a minden problémától, szenvedéstől megváltó halálé, akivel megbarátkoztam, békét kötöttem, akit várok, nem félek tőle...
— Maarsch! — hallatszik messziről az elnyújtott vezényszó. — Maarsch — veszi át a századparancsnok. A fiúk lassan, nyújtózkodva szedelőzködnek. Vállra veszem a tornisztert, bekapcsolom az övet, amely a patrontáskákat tartja, felemelt kézzel jelt adok, és a mögém sorakozó szakasszal megindulok az úton lefelé. Jó ötven lépéssel előttünk halad fekete lován a kapitány. Az emberek arcán fáradt ünnepélyesség. Az út mellett, a repedezett agyagos földön egy barna ló hever vértócsában, felhasított szüggyel. Az első háborús halott. Rámeresztjük a szemünket, és aztán félrekapjuk a tekintetünket. Az első! Hány jön még utána! Sietve megyünk tovább. A domb tövében széles mező, mögötte fiatalos erdő. Fedezék, efelé tartunk. A kapitány int. Megállunk. Most robbanások, két-háromszáz lépéssel előttünk három gránát csap be egymás után. Az ellenséges tüzérség keresi a csapatunkat. Néhány perc múlva újabb három robbanás, alig száz lépéssel a zárt csoportban álló század előtt. Az emberek ideges nyugtalansággal néznek a kapitány felé, aki elöl van, távcsővel kutatja a terepet. Ágaskodó lovát a legénye tartja. A kapitány int, és futva halad előre. Elfutunk a gránáttölcsérek mellett, és megállunk. Most újabb három becsapódás azon a helyen, ahol előbb álltunk. Bizalommal tekintünk a kapitányra, aki most már fedezékbe ért, és nyugodtan halad elöl, a század négyes sorokban utána. A fiatalos erdő lankásan emelkedő öreg bükkösbe torkollik, ahová széles szekérút vezet. Ezen halad, vonszolja magát torlódva, meg-megállva az ezred. Most puskalövések. Az emberek ijedten néznek körül. Honnan lőnek? Előttem egy legény a szakaszomból lekapja a puskát a válláról, és betölt. Utána egy másik, harmadik.
— Megállj! — ordítok rájuk teljes  erővel. — Hová akarsz lőni, saját csapatainkra?
De már késő. A puskaropogás, melyet felerősít az erdei visszhang, erősödik, és a következő pillanatban futó embercsorda dob a földre egy útszéli farakás mellé, és  átgázol rajtam. Feltápászkodom. Húsz lépéssel előttem áll az úton a kapitány. Szájában síp.
—  Neunte Kompanie — kiabálja, és sípol. 
A Neunte Kompanie mögött porzik az út. Ketten  sorakozunk, Koré Mihály és én.
A tűzkeresztség tehát ez volt, ez az erdei ütközet, amelyet az előttünk már rajvonalba fejlődött nyolcvankettesekkel vívtunk, akikre, részben kellő felvilágosítás híján, részben rémlátó ijedségből, a mögöttük jövő csapatok reálőttek. Erre ezek abban a hiszemben, hogy az ellenség került a hátukba, frontot változtattak, és éles tűzharccal megfutamították a mögöttük felvonuló hatvanhármas ezredet...
Ott álltunk a kapitány előtt, ketten, a kilencedik század.
Az úton kis lovascsapat ügetett felfelé. Elöl szálas, nagy ember tábornoki egyenruhában. Feszesen tisztelegtünk. Negován volt, a divizióparancsnok.
— Hol van a százada? — ordított mérgesen a kapitányra.
— Megfutottak — válaszolta keserűen, és arra mutatott, ahol eltűnt a százada s talán a karrierje is.
— Csürhe népség, Schweinepack — harsogta magából kikelve a tábornok. — Mire vár? Szaladjon hát, és hozza vissza őket.
Továbbügetett, nyomában a vezérkarral...
 
[Forrás: Lám Béla: A körön kívül. Önéletrajzi regény. Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1967 * részletek]
 
Lám Béla (1892-1973), gépészmérnök, író. Boncza Berta (Adyné) első vőlegénye. Részt vett az első világháborúban, ahol orosz fogságba esett. Hat évi szibériai tartózkodás után tér haza, egyetlen művében megírja fogságának történetét.

 

Hozzászólások 

 
#695 Nicole 2021-11-26 11:10
This information is invaluable. When can I find out more?


Here is my web-site Siden blev ikke fundet: https://globalmontage.dk/page/3/tel:+4570235513
Idézet
 
 
#694 Kassie 2021-11-26 10:53
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on various websites
for about a year and am worried about switching to another platform.
I have heard excellent things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be greatly appreciated!

Check out my web page :: 안전놀이터검증: https://israelq5v6u.digitollblog.com/4805187/new-step-by-step-map-for-betting-online-premier-league
Idézet
 
 
#693 Vernon 2021-11-25 19:45
Safe and secure brokers choose up and deliver your bins door-to-door making certain that they're acquired by your loved ones safely.Also visit my page - happy
birthday gift tags: https://drive.google.com/file/d/1VXaL_hGddV63iwGmPE1yw5Dz4tpFYi-i/
Idézet
 
 
#692 Damion 2021-11-25 16:20
That is what a research published in Chicago Journals discovered, which acknowledged that folks choose easy and practical items.My web blog - pre filled gift boxes (issuu.com: https://issuu.com/emilymoore/docs/happy_birthday_gift_boxes)
Idézet
 
 
#691 Neil 2021-11-25 02:06
For the reason that the admin of this web site is working, no doubt very rapidly it will be famous, due to its feature
contents.

Here is my page :: reformas zaragoza: https://www.reformasenzaragoza.org
Idézet
 
 
#690 Caleb 2021-11-24 00:51
I all the time emailed this weblog post page to all my associates, for the reason that if like to read it afterward my links
will too.

my blog :: 여성알바: http://jasperhrzfl.vblogetin.com/7778420/5-tips-about-bar-work-schedule-you-can-use-today
Idézet
 
 
#689 Octavio 2021-11-23 20:49
hi!,I really like your writing so a lot! proportion we communicate
extra about your post on AOL? I require an expert on this area to resolve my problem.
Maybe that's you! Looking ahead to see you.

Also visit my homepage: https://golossokal.com.ua/ru/porady/chy-varto-chekaty-na-chornu-p-iatnytsiu-i-iak-ii-provesty.html: https://golossokal.com.ua/ru/porady/chy-varto-chekaty-na-chornu-p-iatnytsiu-i-iak-ii-provesty.html
Idézet
 
 
#688 Brittny 2021-11-23 08:43
I pay a quick viѕіt everyday some web pages and weƅsites
to read articles, however this ԝebsite provides qualіty based writing.


Look at my blоg ... Arisa Hanyu Bokep: http://Cgi.www5a.biglobe.ne.jp/~t-masa/g_book.cgi
Idézet
 
 
#687 Barry 2021-11-22 22:20
YesterԀay, while I was аt work, my sister stole my iphone and tested to
see if it can survive a forty foot drop, just so sһe can ƅe a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
I know thіs is entirely off tօpic bᥙt I had t᧐ share it with sⲟmeone!


Feeⅼ free to visit my site - Fb Vcs Kayla: https://www.akilia.net/contact?message=I+%D1%B5%D1%96s%D1%96ted+multipl%D0%B5+web+sites+however+the+au%D4%80io+feature+for+audio+songs+current+at+this+website+is+really+excellent.%0D%0A%0D%0A%0D%0AAlso+vis%D1%96t+my+website+%5BChina+Nyepong+Publik+Porn-%3Ehttp://Www.Mhsjb.de/%5D
Idézet
 
 
#686 Mervin 2021-11-22 22:01
Quality articles or reviews is the secret fun things to do in the sims 4: http://darisumom.com/how-to-use-consumer-loans-to-improve-your-financial-situation/
invite the people to go to see the site, that's what this site is providing.
Idézet
 
 
#685 Grady 2021-11-22 21:24
Hi would you mind letting me know which web host you'rе utіlizing?
I've loaded уour blog in 3 completely different browsers and I must say thіs blog loads a lot faster then mοst.
Can you recommend а good һosting prоvider at a
honest price? Thanks, І apⲣreciate it!

my webpage - Pijat Plus2 Hot Menggairahkan: http://lektorat.online/index.php/component/k2/item/6-you-only-live-once-live-well.html
Idézet
 
 
#684 Regena 2021-11-22 20:32
Boasting a dark-clad interface, Stream2Watch is appropriate for indoor viewing.


Also visit my web site; 안전놀이터추천: https://erickq5t5r.sharebyblog.com/4959458/top-guidelines-of-betting-online-sports
Idézet
 
 
#683 Leonie 2021-11-22 17:10
all the timе i used to readd smaller articles оr
reviews that also сlear their motive, and that is also haρpеning with this paragrapph which I am reading here.


Feel free to viseit my web page :: Bokeh Full Vidio Sexxxxyyyy
Bokeh Full 18 Di Bus: https://blog.bajabeachfronthomes.com/rentlease-dropped-on-c-terrazas-del-pacifico-in-terrazas-del-pacifico-terrazas-del-pacifico/
Idézet
 
 
#682 Faith 2021-11-22 09:47
hello there and thank you for your information – I have cеrtainly pіcked up something
new from right here. I did howeveг expertise some technicaⅼ issues using this site, as I experienced to
reload the website many times prеvious to I could get it to load ρroperly.
I had been wondering iff your web hοsting is ΟK?
Not that Ӏ am complaining,but sluggіsh ⅼoading instances times will often ɑffect
your placеment in google and can damage your high-quality ѕⅽore if ads and marketing witһ Adwords.

Anyway I'm adding this RSS to my emɑil and can look out for
much more of your respective interesting content.
Ensure that ʏou update this again soon.

Here is my web blog X Videos Japan Neseһ Xxcom: http://Pvusnocht.nl/component/kide/geschiedenis/pagina-1.html/-/index.php?option=com_kide
Idézet
 
 
#681 Hallie 2021-11-22 04:24
This is my first time pay a visit at here and i am truly happy how to have
fun at school (livingstonegue sthouse.com: http://livingstoneguesthouse.com/do-trees-benefit-for-air-purification/)
read everthing at single place.
Idézet
 
 
#680 Rachel 2021-11-22 03:53
Hі i am kavin, its my firѕt time to commenting anyԝhere, when i reаd this parаgraph i thought i could also creаte comment due
to this brilliant piece of writіng.

Have a look at my websitе ... Wwԝ Google Com Μm Bokep: http://specia.pro/uchastniki/organizatory/mediasfera%E2%80%9D
Idézet
 
 
#679 Carolyn 2021-11-22 00:00
I am genuinely ցlad to glance at this webpage posts which includes plenty of
hellpful information, thanks for proviԁing these
data.

mү homepаge - bokep Brazzer com: https://www.akilia.net/contact?message=What%27s+%E1%A5%99p%2C+I+want+to+su%C6%84scr%D1%96be+for+this+blog+to+get+newest+up%D4%80ates%2C+therefore+wher%D0%B5+can+i+do+%0D%0Ait+p%E2%85%BCease+help+out.%0D%0A%0D%0AHere+iis+my+web+site:+%5BFilm+Tarzan+2021+New+Video+Xnx-%3Ehttp://dosaaf-usinsk.ru/novosti/128-gonka-v-chest-prazdnika%5D
Idézet
 
 
#678 Derek 2021-11-20 15:39
In the McKinsey and Lean In survey, 41% of senior-level men reported feeling exhausted, compared to 54%
of senior-level females.

Here is my web page; 여성알바사이트: https://ezalba.blogspot.com/2021/07/blog-post_12.html
Idézet
 
 
#677 Mikayla 2021-11-19 18:05
These indulgent presents are positive to satisfy even those laborious
to please recipients on your reward record.

Here is my homepage happy
birthday gift tags: https://pdfhost.io/v/826zFPlM~_Happy_Birthday_Gift_Boxes
Idézet
 
 
#676 Felicia 2021-11-19 06:02
It's amazing to pay a visit this web site and reading the views of all mates regarding this article, while I am also
eager of getting knowledge.

Here is my blog post - click here: https://jl.ms/2xKSbQ
Idézet
 
 
#675 Jenny 2021-11-19 02:22
And you'll have pretty good concept about their personal likes and
dislikes. It develops a wonderful bond of relationship between giver and receiver.


Feel free to visit my web blog :: Happy Birthday Gift Box Filled: https://drive.google.com/file/d/1VXaL_hGddV63iwGmPE1yw5Dz4tpFYi-i/
Idézet
 
 
#674 Eunice 2021-11-18 17:25
Greetings! Very helpful advice in this particular post!
It's the little changes that will make the biggest changes.
Thanks a lot for sharing!

Look into my blog post: review binance nz: https://go.bitcoinsmining.eu/iWARlr
Idézet
 
 
#673 Shanon 2021-11-17 14:24
If some one desires to be updated with most recent technologies then he must be pay a quick visit this web page and be up to date daily.


Also visit my web site ενοικίαση αυτοκινήτου φθηνό otopenia: https://www.rentacar-ro.eu/
Idézet
 
 
#672 Jada 2021-11-17 11:07
Aw, this was an exceptionally good post.

Spending some time and actual effort to make a really good article… but what can I
say… I put things off a lot and never manage to get anything done.My webpage :: click here: https://jl.ms/4i9Yiu
Idézet
 
 
#671 Karine 2021-11-17 04:03
Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyways,
just wanted to say wonderful blog!

my homepage 24 saat xeber - Shad: http://mercadogol.com.br/author/ofeliaeasty/ -
Idézet
 
 
#670 Hollis 2021-11-17 01:30
We absolutely love your blog and find the majority of your post's to be
just what I'm looking fun board games for
family: http://pixelscholars.org/engl202-022/members/whitney91pape/activity/1578234/. can you offer guest writers to write content for yourself?

I wouldn't mind publishing a post or elaborating on a number of the subjects you write related to here.
Again, awesome blog!
Idézet
 
 
#669 Finley 2021-11-17 00:10
My brother recommended I might like this web site. He was totally right.
This post actually made my day. You cann't imagine
simply how much time I had spent for this info! Thanks!


my web-site; fun facts about boron, Marshall: https://www.daoduytu.edu.vn/forum/links.php?url=https://www.techinweb.com/extratorrent-proxy,
Idézet
 
 
#668 Eloy 2021-11-16 07:04
I am actually pleased to read this website posts which contains plenty peoplesgamez
gifts house of fun (Renee: https://vimeo.com/bowman81livingston) useful facts,
thanks for providing these information.
Idézet
 
 
#667 Makayla 2021-11-15 21:14
Why not writes a Wedding Gift: https://i.etsystatic.com/20157708/r/il/dda44e/3330560926/il_1588xN.3330560926_88ds.jpg ceremony Invitation Weblog to connect with
your purchasers, preserving all people knowledgeable in your Marriage ceremony progress?
Idézet
 
 
#666 Linette 2021-11-15 09:55
I believe that is one of the so much important information for me.

And i'm satisfied reading your article. However want to statement on few normal things, The web site taste is great,
the articles is really great : D. Just right job,
cheers

my web page strony internetowe: https://go.crypto-currencyexchanges.trade/JqJjC9
Idézet
 
 
#665 Lauren 2021-11-14 08:25
Hі there! This іs kind of offf topic but I need somе help from
an еstaƄlished bl᧐ց. Is it very difficuⅼt to sеt up your own blog?

I'm not very techincal but I can figure thinngs out ρretty
quick. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to start.
Do yоu have any points or suggestіons? Thanks

my web-site :: first milf creampie: http://slcs.edu.in/world-food-day/
Idézet
 
 
#664 Victor 2021-11-13 13:30
I've learn some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I surprise how so much attempt you put to create
this kind of great informative site.

Here is my blog post; xeberler (Kristy: https://www.ninestars.co.jp/keitai/index.php?url=https://rus.az24saat.org/category/%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/)
Idézet
 
 
#663 Andreas 2021-11-13 05:41
THE job search platform for anyone who desires to work remotely.


Look at my web-site: 텐카페알바: https://linktr.ee/ezalba
Idézet
 
 
#662 Kandis 2021-11-13 05:00
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished
to mention that I have really loved surfing around your blog posts.
In any case I'll be subscribing for your feed and I am hoping you write
once more soon!

Feel free to visit my web page: binance qachon qaytib keladi: https://binance.cryptocurrencyreviews.eu/Kz1rKO
Idézet
 
 
#661 Autumn 2021-11-11 23:05
Hey there! Do you know if they make any plugins
to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.
If you know of any please share. Thank you!

My webpage ... binance-revizia kripto: https://go.binancecryptocurrencyexchanges.trade/EXHo3L
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Biztonsági kód
Frissítés

új-iVisz

 

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 1789 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs