Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap
Sorscédulák-antológia: Székely Júlia
Nagyapám tévedett
 
 
Amikor a trónörököst megölték, Gyurika hároméves volt. Én sem voltam sokkal idősebb, de nagyapa öreg volt már, titokban meg kellett nyugodnom Isten akaratában, hogy meg fog halni. Nem lehet tenni semmit, nagypapa is meghal, mint Feri bácsi s még sok öreg, hiába, az öregek meghalnak, ez a dolguk.
Gyurika véleménye a halálról másként alakult, szerinte csak a rossz emberek halnak meg, a jók, akik reggel-este fogat mosnak, azok nem. A trónörökös sajnos nem tartozott ezek közé, s lám, most itt a baj, meg van halva.
Sejtettük, hogy ezzel a trónörökössel elkezdődött valami, hiszen nagypapa is kijelentette, hogy ebből nagy ramazuri lesz. Gyurika meg én derült érdeklődéssel vártuk a ramazurit, mert úgyis unatkoztunk. Történni fog valami, és ez szórakoztató lesz, még ha nem is lehet tőle várni semmi jót. Gyurika például biztosra vette, hogy a trónörökös az oka a sok spenótnak, amit belékényszerítettek a mostoha körülmények, én is összefüggést láttam a világesemények és a tény között, hogy egy doktor bácsi szemüveget kényszerített az orromra, s az elcsúfította arcomat, amely így, ellentétben Gyurikáéval, nem hasonlított az angyalokéhoz.
Szóval a dolog elkezdődött.
Hogy mi kezdődött el, azt nem lehetett sejteni, nálunk idősebbek sem tudták, legföljebb nagypapa gyanított valamit. De hát nagypapa öreg volt, tudhatta.
Ami az öregséget illeti, ha egy kicsit utánagondolok, kiszámíthatom, hogy nagyapám abban az időben fiatalabb volt, mint én most, midőn e sorokat írom. De ha elképzelem, hogy nemsokára nekem is meg kell halnom, képtelen vagyok megnyugodni Isten akaratában. (...)
 
— Éljen a háború! - harsogták mámoros torokkal az emberek végig az egész Hermina úton. - Éljen a háború!
— Nagypapa, ki az a hábolú? - kérdezte Gyurika.
— Senki - felelte nagypapa rosszkedvűen.
— Éljen a senki? - faggatózott tovább a gyerek.
— Buta vagy - nagyképűsködtem Öcsivel minden jogalap nélkül, mert hiszen nemcsak Gyurika, magam sem értettem, miről van szó. Ha az ember nem tud valamit megmagyarázni, legcélszerűbb egy gorombasággal  elütni a dolgot.
Az emberek kiabáltak, éljeneztek, dülöngéltek a Hermina úton, kíváncsian bámultuk őket a kertkapuból.
Nemcsak mi laktunk a Hermina úton, hanem lakott ott egy gróf is. Nevét nem tudtuk, foglalkozását sem, bár a felnőttek között gyakran hangzott el ez a hosszú szó: miniszterelnök. A szó majdnem olyan hosszú, mint a tüszős mandulagyulladás, gondoltam, ez is olyasvalami. Lestem, mikor és kinek a nyakára kerül hidegvizes priznic. De aztán hallottam, hogy a gróf, az egy magas, szemüveges ember, és hogy valami Roheim-villában lakik nem messze tőlünk.
Mindenki erről a grófról beszélt, és észre lehetett venni, hogy nagypapa, nem tudni, miért, fél ettől a gróftól. Ez a
körülmény még Gyurika figyelmét sem kerülte el, emlékszem egy megjegyzésére, amiből erre lehet következtetni. Ez akkor történt, amikor nem akarta megenni az ebédjét, s nagypapa rászólt:
- Ha nem eszel rendesen, elvisz téged a mumus.
- Téged meg elvisz a glóf a loheim villába - felelte a gyerek.
Hogy aztán kit vitt el a gróf és hová, azt nem lehetett tudni. Ez már történelmi lecke volna, nem egy hároméves kisfiú, hanem a felnőttek tanultak belőle, ha nem is eleget. (...)
 

Nagyapám táncolt. Ősztől tavaszig, tanévnyitástól tanévzárásig táncolt, könnyedén, kecsesen, boldogan, többnyire háromnegyedes ütemben. Így telt az idő szeptembertől májusig. Májusban aztán a tánciskolát bezárták az Erzsébet körúti lakással együtt. A nyári hónapokra elköltöztek mind a négyen a Hermina útra. Négyen voltak mindössze, mert hol voltam akkor még én? Hol volt Gyurika? Apám is csak mint a tánciskola egyik jeles növendéke bukkant fel olykor az Erzsébet körúti tanintézetben, nem is sejtve, hogy egyszer még ő is belekerül ebbe a családi albumba mint avisszaemlékezés egyik szereplője.
A Hermina úti telket nagyanyám Róza nénitől örökölte. Apró, földszintes ház, előtte kert. Nem nagy érték az egész, de ami vonzóvá tette, az a szomszédság volt. A szomszédos telken ugyanis megnyílt az Angolpark. Nagy volt a jövés-menés, rengeteg ember töltötte itt vasárnapját, kora reggeltől késő éjszakáig. Szólt a zene, nem is egyetlen zenekar, és nem is különböző időben. Volt itt katonazenekar, cigányzenekar, sramlizenekar, de főleg verklizene, ez még hétköznapokon is szólt.
Az Angolparkot villamossal és omnibusszal lehetett megközelíteni, de volt, aki gumirádlin érkezett, fiákeren vagy kétfogatún, mint például a gróf, aki azonban nem az Angolparknál kötött ki, hanem a Roheim-villa előtt, körülbelül kétszáz méterrel odébb.
Erről a grófról sok szó esett később, amikor már én is részt vettem a Hermina úti közéletben. „A gróf a Roheim-villában" - emlegette nagyapám a környék legelőkelőbb lakóját nem kis tisztelettel, bár eleinte még nem félt tőle annyira. Közelébe sohasem merészkedett. A gróf soha nem állt szóba senkivel. Nagyapám is inkább az Angolpark dolgozói iránt érzett vonzalmat. (...)
 
Nagyon büszke voltam Mihály barátságára. Vonzalmunk kölcsönös volt, ezt mindenki tudta. Ha valaki Mihály protekcióját vette igénybe, mindent elérhetett nálam, még azt is, hogy ellenkezés nélkül nyeljem a csukamájolajat. Rajtam kívül senkit nem tegezett Mihály, még a lovakat sem. Pedig azokat is szerette, ha nem is annyira, mint engem meg Julcsát, a dadust. Julcsa az én szárazdadám volt, később Gyurikáé. Most mindkettőnkre vigyázott, de főleg Mihállyal foglalkozott, pedig az nem tegezte őt vissza.
Hétköznap délutánonként, ha ideje engedte, Mihály kártyázott velem a kertben. Noha alig tudtam megkülönböztetni a piros hetest a kilencestől, mégis mindig nyertem. Gyurika többnyire kibicelt, s azt híresztelte, azért nyerek, mert hamisan játszom. De Julcsa ellenvéleményt nyilvánított, szerinte Mihály csalt, hogy én nyerhessek. Én magam akkor azt hittem, szerencsém van a játékban. Betartottam a játékszabályokat, szigorúan, pontosan, mégis nyertem. Mihály volt az egyetlen férfi életemben, aki azért csalt, hogy én nyerjek, csakis így lehet az embernek szerencséje, annak ellenére, hogy betartja a játékszabályokat.
Bizonyosnak látszott, hogy a világ sorsa jó kezekben yan, amikor a férfiak kezében van, minden úgy van jól, ahogyan van. Örültem, hogy sorsomat és a világ sorsát férfiak igazítják, meg voltam elégedve. De hát persze akkor meg élt a nagyapám, és én Mihályba voltam szerelmes.
Minden Mihály körül forgott, őérte volt a nyár, a madarak, a csirkék, a fák, a Julcsa, én, az egész világ.
Napbarnított arca volt, haja világosabb arcánál. Gyurika haja ugyanilyen volt, de arca majdnem fehér. Mindkettőjük aranyhaja nagyon tetszett nekem. Mihályé olykor arcába hullott, félig eltakarta azt. Julcsának ez nem tetszett, kezének egy határozott mozdulatával kiseperte ezt a sok hajat Mihály homlokából. Nem is tudom, miért utáltam ilyenkor a Julcsát.
- Nagyapa, mi az a feleségül vevés ? - kérdeztem egy délben az asztalnál, ahol arról volt szó, hogy Mihálynak feleségül kell vennie a Julcsát, mielőtt bevonul.
- Majd megtudod - felelte nagyapám kitérőén, és én már meg sem mertem kérdezni, mi az a bevonulás, pedig azt sem tudtam.
A Hermina úton már senki sem éltette a háborút. Késő ősz volt, hideg, majdnem tél, és mi még mindig nem költöztünk be a városba. Ennek én csak örültem, mert itt legalább egy házban laktunk Mihállyal, s ha nem is a kertben, de a fűtött konyhában minden délután kártyáztunk. (...)
 
Egy reggel nagyapám az udvaron szaladgáló csirkékre mutatott.
- Hatot vágj le belőlük, ebédre rántsd ki őket - utasította nagymamát. Aztán ő maga fogta kocsi elé a lovat, fölült a bakra, és a főülésre Mihályt meg Julcsát ültette. Mindketten ünneplő ruhát viseltek, kezükben a kertből összeszedett virágokat szorongatták. Nagyapám ünneplő ruhája gomblyukában is virág ékeskedett, így ült a bakon, így vonult be Mihállyal meg Julcsával a városba.
Engem nem vittek magukkal, de mire hazajöttek, megvolt a feleségül vevés.
Kissé rosszkedvűen fogadtam őket, de azért nem sírtam el magam az ebédnél. A rántott csirke nekem is, Mihálynak is ízlett, csak Julcsa nem tudott enni, hiába rakta tányérjára nagymama a ropogós szeleteket, ő csak nézte bánatosan Mihályt. Ha Julcsa így nekibúsulja magát, akkor mit szóljak én? Nem szóltam semmit.
Ezen a délutánon nem kártyázott velem senki, este pedig hiába kerestem Julcsát, hogy fektessen le, nem volt sehol. Mihály se jött be hozzám, hogy szokása szerint mesét mondjon, mielőtt elalszom. Ez volt életem első álmatlan éjszakája, ekkor éreztem első ízben, hogy egyedül vagyok a világmindenségben.
Másnap délután mintha semmi sem történt volna, leültünk Mihállyal kártyázni a jól fűtött konyhában. Kezemben a lapokkal ezt kérdeztem:
- Kit szeretsz jobban, engem vagy a Julcsát?
- Téged.
- Hát a Julcsa? - faggattam féltékenyen.
- A Julcsa?. . . A Julcsa, az a feleségem - felelte közönyösen. Hangjában volt valami, ami engem tökéletesen megnyugtatott. Julcsa nem vetélytárs többé. Megértettem, mi az a feleségül vevés.
Néhány nappal későbben úgy fölmelegedett az idő, mintha a nyár visszaszökött volna.
- Gyele, menjünk át az Angolpalkba - javasolta Gyurika.
- Parkba - javítottam ki az r betűt, mert a javaslatot elfogadtam.
A kapunál megtorpantunk. Nem lehetett bemenni. Magasra nyúló létra állt ott, tetején egy bácsival, aki szedegette le a baba nagyságú betűket.
- Mi az? - kérdeztem ijedten. - Nem lesz többé Angolpark?
- Park lesz, de nem angol - hangzott a magasból a felelet.
Gyurika még nem tudott olvasni, de én meg tudtam állapítani, hogy tényleg csak az első öt betű kerül le helyéről, a PARK kegyelmet kap.
- Miért nem angol? - faggattam tovább az idegent.
- Ez is azért van, mert megölték a trónörököst - felelte türelmesen a létrás ember.
Gyurika szó nélkül sarkon fordult, mintha megértette volna az összefüggést. Azóta is nemegyszer tapasztaltam, hogy a jelenségek közti kapcsolatok felismerésében lemaradok a férfiak s nem csupán a háromévesek mögött.
Ez a létrás ember különösen titokzatosnak tűnt. Mert mi az, hogy „is"? Jó, a trónörököst megölték ezt már hallottam, hiszen jó ideje egyébről sincs szó a felnőttek világában. Nem lesz Angolpark? Lesz más, csak még nem lehet tudni, miféle szó kerül az „Angol" helyébe. De miért mondja ez a létrás ember azt, hogy „is"? Mi minden következik majd még ezenkívül abból, hogy megölték azt az unalmas trónörököst?
Csakhamar megtudtam. Amint néhány nap múlva megpillantottam Mihályt új arany gombos ruhájában, kackiásan félrecsapott sapkáján piros rózsával, azonnal gyanítani kezdtem, hogy ez megint valami trónörökös-dolog.
- Hábolúba mész ? - kérdezte Gyurika Mihálytól, mert ő nem is gyanakodott, biztos volt a dologban, olyan biztos, hogy hozzá is tette: - Gyele vissza.
- Visszajövök - ígérte Mihály. — Egész biztos, hogy hamarosan visszajövök.
- Mikol? - türelmetlenkedett Gyurika.
- Mire a falevelek lehullanak, itthon leszek - hangzott a felelet, mely csak előttünk volt ismeretlen, Mihály olyan gyakorlottan hadarta, mint aki nem először idézi.
Gyurika gyanakodva nézett föl a fákra, bizony a falevelek szaporán szállingóztak, pedig szellő sem rezdült, mely lendületbe hozta volna őket, hullottak azok maguktól, mert ennek itt volt az ideje. Könnyen lehetett volna Mihályt füllentésen érni, de ez egyikünknek sem volt szándékában, ehelyett csak ennyit mondtam:
- Ne menj el.
Gyurika ritkán adott nekem igazat, de most ezt tette.
- Maladj itthon.
- Jó. Itthon maradok - hangzott a felelet megnyugtatásunkra.
Mihály valóban itthon maradt néhány napig. Ez idő alatt már el is hittük, hogy a veszély elvonult, minden marad a régiben. Amíg aztán egy reggel Julcsa jelent meg ágyamnál, kisírt szemmel sürgetett, öltözzem, mert elkésünk.
Hideg volt ezen a reggelen, nagyon hideg, Julcsa vastag kabátot adott rám, meleg sapkát, amelyet csak a városban szoktam viselni, amikor havazik. Most nem hó esett, hanem csak eső, de az olyan súlyos és piszkos volt, mintha nem is az égből hullott volna a földre, hanem fordítva.
Julcsa meg én dideregve tápászkodtunk fel a kocsira, a két hátsó ülésre. Nagyapám ült a bakon az ostorral, gyeplővel kezében, és egész úton hallgatott. Még a lovakhoz sem szólt, nemhogy hozzám. Új, ismeretlen úton haladtunk. Csöndesen vacogtam a sírdogáló Julcsa mellett.
Óriási épülethez érkeztünk. Csupa üveg, vas, korom. Rengeteg ember, valamennyiben Mihályt véltem fölfedezni, mert ugyanolyan ruhát viseltek, mint ő mostanában, s a sapkájukon is ott a virág. Hosszú sor kocsi állott az épületben, azon túl is, a szabad ég alatt, látni sem lehetett a végét.
Még sohasem láttam vonatot. Végre megtaláltuk Mihályt, az egyik vasúti kocsi lépcsőjén ült, és cigarettát sodort. Sapkáján virág. Minden kocsi fel volt virágozva. És minden ember. A virágos emberek hangosan nevettek, énekeltek, örültek valaminek. Az általános jókedvben sehogyan sem értettem, miért sír a Julcsa, és miért olyan szigorú nagypapa ábrázata.
Mihály egyszerre csak megpillantott bennünket, s a tömegen keresztülvergődve hozzánk sietett. Átölelte Julcsát,
aki úgy sírt, mintha megverték volna. Türelmetlenül vártam, mikor kerülök sorra, de előbb nagypapához fordult, aki hosszan rázogatta kezét, alig akarta elengedni. Valamit mondott is neki, de szót sem értettem belőle, pedig magyarul beszélt. Végre hozzám lépett, fölkapott a levegőbe, magához szorított és megcsókolt. Éppen olyan dohányszagú volt, mint nagypapa. A sapkája mellé tűzött virágról arcomba csepegett a víz, a virág is cigarettaillatú volt. Aztán óvatosan letett a földre, és megint csak ezt mondta:
- Visszajövök. Hamarosan visszajövök.
A vonat sikítozni kezdett. Sorra felkapaszkodtak rá a virágos emberek, alig fértek el rajta. Volt, aki már csak a lépcsőn kapott helyet. Körülöttük asszonyok, gyerekek tolongtak, és integettek a virágos vonatok felé. Mihály egy vonatablakból dugta ki fejét, körülötte csupa virágsapkás ember integetett vissza felénk, aztán valaki elkezdett énekelni, utána többen csatlakoztak hozzá, egyszerre pedig mindenki énekelt:
- Nesír-jatok budapesti lányok, vissza-jövök még-hoz-zátok, valaha, valaha, vagyso-ha. . .
A hosszú vonatsor éktelen sivalkodásba kezdett, ettől nem hallhattam a körülöttünk szorongó tömeget. Csak arcukon lehetett látni, hogy sírnak, hangjuk beleveszett a vonatzajba.
A vonatsor meglódulva elindult.
Elindult virágosan, zsúfoltan, fütyülve, prüszkölve, fújtatva, nyögve, lomposan és közömbösen. Már nem lehetett megkülönböztetni Mihály arcát a többiekétől. Aztán már egyáltalán nem lehetett emberi arcot látni, csak lobogó zsebkendőket, virágos sapkákat, végül pedig már csak füstöt és kormot.
A tömeg sírt, Julcsa bömbölt, nagypapa orrát fújta, én meg nyitva felejtett szájjal bámultam az esetlen vonatállat utan, mely a ronda pofájával úgy elnyelte Mihályt, mint Jónást a cethal, amint azt nekem egyszer éppen Mihály mesélte elaltatás céljából.
Erre a cethalra gondoltam este az ágyban, de ezúttal nem tudtam tőle elaludni.
Így lépett életembe a történelem, hogy soha többé onnét ki ne lépjen. (...)
 
Nagyapám napról napra dühösebbnek látszott. Haragudott az egész világra, mely tétlenségre kényszerítette. Ezt nem szokta meg. Unalmában káromkodott, felváltva magyarul és németül. A német szöveget, anélkül hogy értettem volna, megjegyeztem, le van kottázva a fülemben:
„Derslágzoltreffendi gance svejnerej."
A magyar nyelvű káromkodás viszont Gyurika tetszését nyerte meg, különösen a jelző, melyet nagypapa a „háború" főnév előtt emlegetett díszítésképpen. El is ismételte, harsány megvetéssel, midőn nagymama egy tányér sárgarépa-főzeléket tett eléje.
- Kulva sálgalépa... - mert még mindig nem tudott megbirkózni az r betű kiejtésének nehézségeivel.
- Kitől hallottad ezt a csúnya szót? - rémüldözött nagymama.
Gyurika szigorúan nézett rám, nehogy eszembe jusson nagypapára árulkodni.
- Magamtól találtam ki - vállalta hősiesen.
Ennyit a történelmi háttérről.
Észre sem vettük, s a háttér az előtérbe nyomult. Kezdődött azzal, hogy Mihályt elnyelte a vonatcethal. Ekkor már sejteni lehetett, hogy valahol háború van. Folytatódott a tánciskola megszűnésével, s azzal, hogy a jól fűthető Erzsébet körúti lakás helyett a Hermina úti faházban kellett telelnünk. Fáztunk kegyetlenül, különösen én, mert a „szaletli"-nek nevezett külön épületben egyáltalán nem lehetett fűteni, márpedig nekem itt dolgom volt, gyakoroltam. Nagypapa ugyanis egy rozoga pianínót helyezett el ebben a szaletliben. (...)
 
Ez még mind csak háttérnek nevezhető, de az már nem, hogy egy napon apu is megjelent katonaruhában, kardja is volt, ami Gyurikát igencsak érdekelte, ilyet ő is szeretett volna.
- Azt már nem! - tiltakozott nagypapa. - Mire te megnősz, addigra már nem lesz háború, sem itt, sem sehol a világon. Egyszer talán majd megjön az emberek esze.
Ezzel nagypapa tévedéseinek száma egyről kettőre szaporodott.
De azért beleegyezett, hogy a Hermina úti gyorsfényképész megörökítse hároméves unokáját katonaruhácskában, apró karddal az oldalán, félrecsapott csákóval a fején. A kép most itt van előttem, üveg alatt, keretben. Nem fogott rajta az idő. Mintha tegnap készítették volna a felvételt a legmodernebb géppel. A kisfiú ünnepélyes arckifejezéssel, szigorúan, bátran néz a lencsébe, mint aki tudja, hogy a háború nem tréfadolog. Bal keze a kardon.
Nagybátyám is behívót kapott, de rövidlátása miatt megúszta. Csak szemüvege tört össze, más egyéb nem.
- Untauglich - mondta nagyapám szégyenkezve, de megkönnyebbülten. - Bárcsak te is rövidlátó volnál, vagy legalább sánta - mondta apámnak.
A nagybácsi úgy örült saját fogyatékos látásának, hogy odahaza is ügyetlenül csetlett-botlott, mindennek nekiment, eltúlozva a dolgot, hadd lássák, nem gyávaságból tartja magát távol a becsület mezejétől, ahogy a csatateret gyengéden elnevezte. Nehéz volt elképzelni, hogy az ellenség megfutamodjék előle.
Hogy az ellenségnek esze ágában sincs megfutamodni, sőt ellenkezőleg, meg akarja nyerni a háborút, erre akkor még nem gondolt senki. Én sem gondoltam ilyesmire. Biztos voltam a győzelemben. Megerősített hitemben életem első olvasmánya egy falragasz. Óriási betűk voltak rajta, mindegyiket ismertem már. Minden utcasarkon ez a plakát virított, a megtanult betűkkel: BELGRÁD ELESETT... (...)
 
A Roheim-villa mellett néha elsétáltunk nem kis megilletődöttséggel, mert hallottuk, hogy ott nagy dolgok történnek. A háború mellett nem sétálhattunk el, de egy alkalommal közel került hozzánk. Két gyerek jött látogatóba nagypapához. Akkorák voltak, mint Gyurika meg én. Egy kisfiú és egy kislány, csak életkoruk cserélődött meg, a fiú volt a nagyobbik, a kislány Gyurikával egyidős. Mindketten fekete ruhát, fekete cipőt, harisnyát viseltek. Még sohasem találkoztam velük, de a nagypapa ismerte őket, egyik zenész barátjának gyerekei voltak.
- Miért vagytok feketében? - kérdezte tőlük rémülten.
- A papa elesett a hábolúban - felelte a hároméves kislány Gyurika ismert beszédhibájával és derűs mosollyal.
Nagymama sírva kapta ölébe a kislányt, Julcsa a fiút halmozta el szenvedélyes csókokkal. Nagyapa olyan tisztelettel bámulta őket, ahogyan még soha senkit. Az utcáról bejött egy sereg ember, ünnepelték a két kis gyászruhást, s ezen a délutánon az Angolparkból is többen átjöttek a hírre, hogy egy hősi halott árvái jelentek meg Tóni bácsinál. Selyemcukor, nápolyi szelet, sósperec került elő, végül pedig díszkíséret vitte át a két gyereket az Angolparkba, amelyet immár Nemzeti Parknak neveztek.
Szerényen, mint akiket az ünneplés nem illet meg, mi is utánuk kullogtunk, miközben én hideglelős büszkeséggel gondoltam arra, hogy minket is így szeretne, sajnálna mindenki, ha apu, isten ments, elesne a háborúban.
Fekete ruhában nem csupán gyerekeket látni, felnőttet is egyre többet, főleg nőket. A férfiakkal más a helyzet, ők kevesen vannak; többnyire katonaruhában, kezükben bot vagy mankó, nemegyszer úgy, hogy csak egyik lábuk érinti a földet, a másikon a nadrágszár üresen, feltűzve tanúskodik arról, hogy viselője hős. Ha két lábon járnak, akkor viszont a kabátujjuk lóg üresen, esetleg mind a kettő. Nem! Ezt ne! Apu ne járjon igy, inkább ne szeressen, ne sajnáljon minket senki! Apu ne járjon így!
Apu nem járt így. Másként járt, de mi ezt sokkal későbben tudtuk meg, amikor már hazajött a Jendrassik-klinikáról, ahol a sebesülteket ápolták, gyógyították. Szerencsére nem gyógyították meg túlságosan, s így nem kellett visszatérnie a frontra.
- De azért apa is hős - nyugtattam meg Gyurikát, aki látványos rokkantságot, mankót, ilyesmit reklamált. Egy kis tüdőlövés nem imponált neki, mert az nem látható.
Nem sokat értettem az első világháborúból, majdnem olyan keveset, mint a másodikból, de abban megegyezett a kettő, hogy a történelem minduntalan beleszólt magánéletembe. Akkor is beleszólt, amikor látszólag semmi köze nem volt hozzá. 
Gyurika szűnni nem akaró betegeskedése emlékezetemben összeolvad a fél füllel hallott hadijelentésekkel. Még most sem tudom a két jelenséget a realitásnak megfelelően szétválasztani. Nem mondtam le a megfejtés lehetőségéről, megfélemlített képzelődés-e, vagy fantáziálgatásomon kívül is összefüggés található a két szerencsétlenség között? (...)
 
Gyurika iskolába járt mar, de a háború csak nem akart véget érni. Mindenki várta, ő leginkább. Szörnyen unta a sok betegséget, lázmérést, inhalálást, ágyban maradást, s anélkül hogy indokolni tudta volna, miért, a háborút tette felelőssé mind a maga, mind az emberiség szenvedéseiért.
- Sovány vagy, mint egy kis giliszta - sírdogált nagymama.
- Háborrú! - felelte harsányan ropogtatva a meghódított rr betűt. - Háború után majd kövér leszek, nagymama. (...)
 
Egy forró júliusi reggelen a szederfa alatt ültünk, és Mihályról beszélgettünk. Hol az ördögben marad olyan sokáig, igazán hazajöhetne már. Levelet sem ír, hír sem érkezik felőle. Itt a Városligetben sokkal többet gondolok rá, mint a városban, mert ez a liget, különösen a Diogenész kertje, hozzátartozik, nehéz elviselni Mihály nélkül. Minden reggel itt ülünk a szederfa alatt, Julcsa is velünk van, és természetesen Mihályról beszélgetünk. De ezen a reggelen nemcsak beszéltünk róla, hanem végre hír is érkezett felőle. A postás hozott egy csomagot, s letette Julcsa elé.
- Biztosan ő küldte - kiáltottam -, Mihály! Bontsuk ki.
Nekiláttam, hogy kibontsam a csomagot, mert Julcsa úgy megijedt tőle, hogy mozdulni sem bírt.
Semmi különöset nem találtam a csomagban, csak mindenféle meleg holmit, melyeket még  a  télen  Julcsával együtt adtunk fel a postán, harisnyák, lélekmelegítők, ilyesmik. Aztán rengeteg sok levél, egy üres pénztárca, zsebóra meg az én fényképem. Julcsa hozzá sem nyúlt a tárgyakhoz.
Gyurika azonban talált valamit a holmik között, ami megnyerte tetszését. Ez egy aranyérem volt, szép, színes szalagon, fehér selyembéléses fekete bársonytokban.
- Ez a tied - mondta Julcsának, és szertartásos mozdulattal nyújtotta át a kitüntetést. - Csak ne bőgj! (...)
 
Egy reggel arra ébredtünk, hogy Julcsa szívettépően zokog a gyerekszobában.
Mihályra gondol, tűnődtem elmélázva, s magam is sírva fakadtam. De Julcsa meglepő hírt közölt velünk.
—  Meghalt a király — mondta fuldokolva.
—  Jé, meghalt a Ferencjóska? - álmélkodott Gyurika.
—  Tessék, itt az újság. Benne van. Fekete gyászkeretben.
—  Nem is tudtam, hogy rokonod volt.
—  Honnét veszed, Gyurika, hogy őfelsége, a király, rokonom volt?
—  Mert hogy olyan nagyon siratod.
—  Ő a mi jó királyunk volt.
—  Ez is benne van az újságban?
—  Benne.
—  Az más. Akkor csak sirasd.
Julcsa keservesen megsiratta a jó királyt. Egész nap jajveszékelt. Még este is, mikor lefektetett bennünket, szorgalmasan szipogott.
Gyurika vigasztalni próbálta.
-  Nagyapa azt mondta, hogy most majd megkoronáznak egy másik királyt.
- Azért mégiscsak nagy baj, hogy meghalt a jó király!
- Nagyapa azt mondja, sokkal nagyobb baj, hogy meghalt a Mihály.
Julcsa ijedten bámult ránk.
- Nagyapa. . . ezt mondta ? 
- Ezt.
- Bizony ezt, én is hallottam - siettem tanúskodni.
- Mit mondott még?
- Kiről?
- Hát a... Mihályról.
Gyurika szó szerint idézte nagyapa szavait:
- Hogy meghalt a király, arról a Mihály nem tehet, de hogy meghalt a Mihály, arról tehet a király.
- Ezt mondta?!
- Szóról szóra ezt. Öcsi nem hazudik - vallottam magam is.
- Rólam nem mondott semmit ?
- Nagyapa?
- Persze hogy ő. Mondott rólam valamit?
- Mondott.
- Mit?
- Nagyon dicsért téged - kedveskedett Gyurika. - Azt mondta, hogy te egy dumme gánz vagy.
- Ez mit jelent?
- Nem tudom.
- Te sem tudod? - fordult felém Julcsa.
- Én sem. (Pedig tudtam, csak nem akartam hízelegni.)
- Igazán  megtanulhatnátok  már  egy  kicsit franciául nagyapától, olyan szépen cifrázza.
Ezzel aztán Julcsa napirendre tért a történelmi esemény fölött, és a nemzeti gyászról több szó nem esett. (...)
 
[Forrás: Székely Júlia: Valahol háború is van. Két regény. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982 / részletek a Nagyapám tévedett c. regényből]
 
Székely Júlia (1906–1986), író, zongoraművész, rendező, tanár. Kodály és Bartók tanítványa. Zenetörténeti témájú regényei – ő írta meg többek között Bartók Béla életregényét – népszerűek. Háborús élményeit két regényben örökítette meg (Nagyapám tévedett – Valahol háború van).
 
 

Hozzászólások 

 
#1713 Leanna 2020-04-10 18:58
Manager? Looks like a random hillbilly that
went there for a beer, lol

Feel free to surf to my web site - daftar agen sbobet: http://cgi.www5e.biglobe.ne.jp/~nekomani/replybbs2/replybbs.cgi/replybbs.cgi?start=0&
Idézet
 
 
#1712 Rodney 2020-04-10 12:13
Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this post i thought i could also create comment due to this brilliant post.


Stop by my site forum lol: https://disqus.com/by/belerpyn/
Idézet
 
 
#1711 Uta 2020-04-10 11:22
Wow, awesome blog format! How long have you been blogging for?
you make running a blog glance easy. The entire look of your website is great, as neatly as
the content material!

Take a look at my homepage :: phim
xxx: http://www.crashonomy.com/user/chelseynog/
Idézet
 
 
#1710 Justina 2020-04-10 09:27
http://t.me/s/onlyfanspremiumaccount

Check out my homepage onlyfans premium ios: http://t.me/s/onlyfanspremiumaccount
Idézet
 
 
#1709 Florine 2020-04-10 06:03
https://hackerone.com/fortnite free v bucks update: https://hackerone.com/fortnite-free-v-bucks-bonus-free-v-bucks-bonus
Idézet
 
 
#1708 Lachlan 2020-04-10 05:54
Heya i'm for the first time here. I came across this board
and I find It truly useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and aid others like you helped me.Also visit my homepage elsy sofia escobar muriel pablo escobar: http://honzuki.s57.xrea.com/cgi-bin/bookdef.cgi?mode=view&num=66
Idézet
 
 
#1707 Mollie 2020-04-10 02:36
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?


Here is my web-site ... kem doctor queen có hiệu quả không: http://www.kemnamdoctorqueen.tk
Idézet
 
 
#1706 Ken 2020-04-09 23:54
One should always attempt to avail every one of the related more knowledge about this in the sites itself.
This on the net will enables you to take an advantage from the unlikely offers we've
available which we're updating constantly to ensure you are receiving the very best as well as the
trustworthy prompt information. Yes +120No -160Will Phil Hellmuth win his 12th bracelet with the 2012 WSOP.


my website; qq101: http://Rexianhuangye.com/comment/html/?165049.html
Idézet
 
 
#1705 Dena 2020-04-09 22:44
Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it ;
) I'm going to come back once again since I book-marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you
be rich and continue to guide others.

Feel free to visit my blog post phimjav.com: http://mueapcons.mihanblog.com/post/2
Idézet
 
 
#1704 Jeanne 2020-04-09 17:15
An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend
who has been conducting a little research on this.
And he actually ordered me dinner simply because I discovered
it for him... lol. So let me reword this....
Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this matter here on your website.


Here is my site - vệ sinh
công nghiệp gia đình: http://new.sea-isle-city.nj.us/user-profile.aspx?userid=330082
Idézet
 
 
#1703 Denese 2020-04-09 15:23
I do not know whether it's just me or if everybody else encountering
problems with your website. It appears like some of the text within your
posts are running off the screen. Can someone else
please provide feedback and let me know if this is happening Where
to get Apex Packs for free for Apex Legends: https://getpocket.com/%40snapthatchat/share/4277058 them as well?

This may be a problem with my internet browser because
I've had this happen previously. Thanks
Idézet
 
 
#1702 Lashawn 2020-04-09 07:30
great issues altogether, you just won a brand new reader.
What would you suggest about your post that you just made some days ago?

Any sure?
http://online.fliphtml5.com/ausra/rjtc/

Here is my web site :: Free V Bucks Generator: http://online.fliphtml5.com/ausra/rjtc/
Idézet
 
 
#1701 Graig 2020-04-09 04:47
Magnificent site. A lot of useful info here. I'm sending it to a few pals ans also sharing in delicious.
And of course, thank you to your sweat!

Feel free to surf to my webpage: tuyển bảo vệ tại vĩnh
yên: https://baoveanninhphiabac.ga
Idézet
 
 
#1700 Neil 2020-04-08 22:05
Visit my web site: Freebetsinfo.co.uk: http://barbarastreisand.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=freebetsinfo.co.uk
Idézet
 
 
#1699 Terrie 2020-04-08 21:53
I got what you intend,saved to fav, very decent website.


Feel free to surf to my page floor commands (http://www.vinamarine.gov.vn: http://www.vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=view&id=4972)
Idézet
 
 
#1698 Theron 2020-04-08 16:16
Programma di dieta per perdere peso colazione pranzo cena: https://inspider.jp/perdere-peso-su-scalea da perdere 1 chilo a settimana 50 façons faciles de perdre du poids
Idézet
 
 
#1697 Deana 2020-04-08 16:11
Link exchange is nothing else however it is just placing the other person's webpage link
on your page at proper place and other person will also do similar in favor of you.


my blog Situs Domino: http://www.zoraholidays.net/index.php/component/k2/itemlist/user/339681
Idézet
 
 
#1696 Chelsea 2020-04-08 16:06
https://t.me/s/freepubgmobileUC

Feel free to visit my website :: pubg mobile free uc 99999: https://t.me/s/freepubgmobileUC
Idézet
 
 
#1695 Liza 2020-04-08 14:31
Helⅼo there, You've dne a great job. I will definitely digg it and pеrsonally recommend to my
friends. I am confident they will be benefited from tһis website.


My page: How to life
hacks: https://pulasea.tumblr.com/post/614454742313238528/via-how-to-make-money-online-how-to-life
Idézet
 
 
#1694 Josefa 2020-04-08 08:46
Hello everyone, it's my first visit at this website, and paragraph is truly fruitful for
me, keep up posting such content.

Feel free to surf to my web site :: location theatre avignon: http://tyler6x35goh2.loginblogin.com/profile
Idézet
 
 
#1693 Jed 2020-04-08 07:06
I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this web site is in fact fastidious.


my page Click to Website (http://www.saintnic.ac.th/index.php?name=webboard&file=read&id=6638: http://www.saintnic.ac.th/index.php?name=webboard&file=read&id=6638)
Idézet
 
 
#1692 Judi 2020-04-08 05:02
https://www.hercampus.com/author/free-tiktok-followers-and-likes-free-tiktok-fans-2020
https://www.hercampus.com/author/free-tiktok-fans-free-tiktok-followers-free-tiktok-likes-free-tiktok-followers-likes-and-fans
https://www.hercampus.com/author/free-tiktok-followers-free-tiktok-fans-free-tiktok-likes-free-tiktok-fans-and-likes-and
https://www.hercampus.com/author/free-tiktok-followers-likes-and-fans-2020-free-tiktok-fans-free-tiktok-followers-free-tiktok

Also visit my web page; free unlimited tiktok followers generator: https://www.hercampus.com/author/free-tiktok-followers-likes-and-fans-2020-free-tiktok-fans-free-tiktok-followers-free-tiktok
Idézet
 
 
#1691 Zak 2020-04-07 19:16
Heya i am for the first time here. I came across this board and I
find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you
helped me.

Here is my website ... comment avoir le financement: http://www.aides-cotedivoire.promety.net/webrd/aides/
Idézet
 
 
#1690 Tommy 2020-04-07 18:45
I loved that place

Visit my blog: agen sbobet resmi: http://forumworldbestmt2.altervista.org/index.php?page=User&userID=320192
Idézet
 
 
#1689 Trisha 2020-04-07 18:21
Great post. I am going through some of these issues as well..


Also visit my web site - comment avoir le financement: http://www.aides-cotedivoire.promety.net/webrd/aides/
Idézet
 
 
#1688 Taylah 2020-04-07 18:00
Fantastic blog! Do yyou have any helpful hints forr aspiring writers?
I'm hoping to start my own website soon but I'm a littlee lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress
or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm totally overwhelmed ..
Any recommendations ? Thanks a lot!

my web-site :: sexual harassment online training higher education (Omer: http://traf-zona.ru/user/ErinHess285/)
Idézet
 
 
#1687 Rae 2020-04-07 14:56
Spot on with this write-up, I really think this site needs
a great deal more attention. I'll probably be back again to
read through more, thanks for the information!
https://marketplace.visualstudio.com/publishers/Free Fortnite Skins Generator 2020: https://marketplace.visualstudio.com/publishers/free-fortnite-skins-2020-fortnite-skins-2020
https://marketplace.visualstudio.com/publishers/free-v-bucks-2020-v1
Idézet
 
 
#1686 Libby 2020-04-07 13:58
Hola! I've been reading your website for a long time now and finally
got the courage to go ahead and give you a shout out from
Huffman Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic work!


Here is my webpage situs judi slot Bonus new member 100: http://www.businessclassified.co.uk/link.aspx?url=https://n4g.com/user/score/situsjudionline
Idézet
 
 
#1685 Serena 2020-04-07 12:53
Quality posts is the important to attract the visitors to pay a visit
the website, that's what this web site is providing.Also visit my website; anal
sex: https://www.smartsites.com/case-studies/bullion-exchanges-marketing/
Idézet
 
 
#1684 Kellye 2020-04-07 10:45
When you trade manually you acquire a perspective that
keeps you away frlm hyped up robts that play for the greed.
But you must realize that the freign exchange is attain a great
gopld ours.

Feel free to visit my blog; smackdown live 22
november 2016 full show: http://Onehourblog.net/data-only-door-to-very-best-casinos-online/
Idézet
 
 
#1683 Karl 2020-04-07 09:17
You made some really good points there. I looked on the web to learn more
about the issue and found most individuals will go along with
your views on this web site.

Also visit my web site แทงหวย: https://www.opencode.net/huayvips
Idézet
 
 
#1682 Anglea 2020-04-07 08:48
Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your
efforts and I will be waiting for your further post thanks once again.

Here is my blog ... Judi Game
Slot Indonesia: http://compmaster.az/bitrix/rk.php?goto=http://www.place123.net/place/situs-judi-online-jakarta-indonesia
Idézet
 
 
#1681 Hubert 2020-04-07 07:31
We absolutely love your blog and find many of your post's to be precisely what
I'm looking for. Does one offer guest writers
to write content in your case? I wouldn't mind writing a post
or elaborating on many of the subjects you write in relation to here.
Again, awesome site!

my blog post feedingkids.tv: http://feedingkids.tv/ranked/index.php?a=stats&u=shadqjl82993
Idézet
 
 
#1680 Kelsey 2020-04-07 07:28
Having said that, if you want to be sure of what your rewards might be, TAB WA is a great method
to risk it. It all sounds exciting especially with US based companies entering the arena nevertheless it comes with
its issues and to be honest, we presume that these companies do
not have a clue in terms of what they are getting themselves into.
The process ensures that you research every one of the marketplaces across a variety of gambling exchange sites and different bookies, e-mail, it will contain a large number of
different events.

Feel free to visit my web site; qq188 Mobile: https://Herniatalk.com/groups/new-online-bingo-websites-2013-pep-up-with-style-and-cash-rewards/
Idézet
 
 
#1679 Cecil 2020-04-07 07:03
Hi Dear, are you truly visiting this site regularly, if so then you will definitely obtain fastidious experience.


my webpage; hokifreebet: https://www.hokifreebet.org
Idézet
 
 
#1678 Marcy 2020-04-07 06:19
You rеally make it ѕeem reаlly easy tⲟgether witһ yօur presentation howevеr I in finding tһis matter to be reаlly sometһing which I
feel I'd neѵer understand. It sort ᧐f feels too complicated
ɑnd extremely huge for me. I am ⅼooking ahead to y᧐ur subsequent submit, Ι'll try to get tthe
dangle ߋf it!

Hеre iѕ my web paɡe; jjdi qq online (http://Forfrontmedicine.org/__media__/js/netsoltrademark.Php?d=catpicturesite.com: http://Forfrontmedicine.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=catpicturesite.com)
Idézet
 
 
#1677 Alyssa 2020-04-07 05:59
Good post however , I was wondering if you could write
a litte more on this topic? I'd be very grateful if you
could elaborate a little bit more. Many thanks!
https://hackerone.com/Free V Bucks Generator 2020: https://hackerone.com/free-v-bucks-2020-v-bucks-2020
Idézet
 
 
#1676 Joesph 2020-04-07 04:32
Greate post. Keep writing such kind of information on your blog.

Im really impressed by your site.
Hey there, You've performed a fantastic job. I'll certainly
digg it and in my view recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.


My site fb88: https://www.amazing.bet/vn/fb88/
Idézet
 
 
#1675 Zella 2020-04-06 23:44
You really make it appear so easy along with
your presentation but I to find this topic to be really one thing which I think I'd never understand.
It seems too complex and extremely broad for me. I'm having a look ahead on your next post, I'll attempt to get the hold of it!


Feel free to visit my web site - anal sex: https://www.smartsites.com/blog/online-shopping-benefits-businesses/
Idézet
 
 
#1674 Teena 2020-04-06 21:01
https://www.teamapp.com/clubs/530601

my web blog ... coin master free spins link t: https://www.teamapp.com/clubs/530601
Idézet
 
 
#1673 Ellen 2020-04-06 19:42
cheers a lot this web site is conventional as well as everyday

Feel free to visit my page :: דירות דיסקרטיות: https://5escortgirls.com/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a1%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/
Idézet
 
 
#1672 Halley 2020-04-06 17:58
If some one needs expert view about blogging after that i recommend him/her
to visit this web site, Keep up the nice job.

Also visit my web site - pokerqq: http://www.rocket.gtorg.gatech.edu/wiki/User:JeannineCalwell
Idézet
 
 
#1671 Summer 2020-04-06 17:42
Since a relaunch next year, the business prides itself on producing many of the most innovative games on the web.
When those numbers are chosen celebrate the ticket quite likely going
to winning in fact it is them that this available numbers will probably be predictable and may adhere to a system.
If you move to some new country, regulations can be different, so you
should pay focus on this.

my site :: winclub88: http://kasinowin88.yolasite.com/
Idézet
 
 
#1670 Josef 2020-04-06 17:36
Hi, I log on to your new stuff regularly. Your writing style is awesome, keep it up!My web-site Qq
Slot Online Terbaru: http://www.bayanescortlar.net/ads/berjudi-selesai-ada-selama-dan-kenangan-telah-dicatat-selalu-siap-permainan-kebetulan-dan-grafiti-keberuntungan-tidak-terbatas-akan-satu-budaya-atau-orang-ada-anotasi-dadu-nang-dibuat-hingga-3/
Idézet
 
 
#1669 Zora 2020-04-06 17:04
Столько инструментов и станкогравировк а в чебоксарах: https://ritanveshi.com/%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%91%d0%b6-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d1%88%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%bb%d0%b0%d0%b7/,
это просто мечта мастера фрезерная резка фанеры самара
Idézet
 
 
#1668 Tanesha 2020-04-06 15:58
hello!,I like your writing very so much! proportion we communicate more approximately
your article on AOL? I require a specialist on this house to
solve my problem. May be that's you! Having a look forward
to see you.

Also visit my web page :: vĩnh phúc tuyển dụng nhân viên bảo vệ: https://www.baoveanninhphiabac.ga
Idézet
 
 
#1667 Hassie 2020-04-06 15:53
I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the amazing works guys I've incorporated you guys
to my personal blogroll.

My blog ... Energy Pills: https://dietnutritioninfo.com/energy-pills/
Idézet
 
 
#1666 Sonja 2020-04-06 14:42
This is a great opportunity for every player to obtain additional value for cash.

On the web world, there are many sites that offer you the
pleasure of playing these games at your ease.
It is a heady combination of 90 ball bingo
and 75 ball through which players will get tickets which may
have got 4 horizontal lines as well as 4 columns.


Here is my blog post :: blackjack online: http://www.qhbeautysalon.com/comment/html/?3630.html
Idézet
 
 
#1665 Jeanna 2020-04-06 11:28
https://t.me/s/instagramfollowersapp

Also visit my webpage: free ig followers 100: https://t.me/s/instagramfollowersapp
Idézet
 
 
#1664 Oscar 2020-04-06 10:48
As Ι web-site possessor I believe the content matteг here is гattⅼing great , appreciate it for your efforts.
You should keep it up forever! Good Luck.

Hеre iѕ my web blog - Banarasi Saree (https://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=3_Days_In_Good_And_Chennai_Chennai_Hotels: https://blakesector.scumvv.ca/index.php?title=3_Days_In_Good_And_Chennai_Chennai_Hotels)
Idézet
 
 
#1663 Eulah 2020-04-06 10:22
I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a visit this webpage on regular basis to take updated from most
up-to-date information.

My blog; ซื้อหวยออนไลน์: https://forums.3dtotal.com/member.php?u=183147
Idézet
 
 
#1662 Karine 2020-04-06 09:47
https://www.teamapp.com/clubs/530610

Check out my blog post - coin master free spins without human verification: https://www.teamapp.com/clubs/530610
Idézet
 
 
#1661 Jewell 2020-04-06 06:20
Hello thеrе! I could have ѕworn I�ve visited this
web sіte before bսt after browsing through some of the articles I rеaⅼized it�s new to me.
Anyhow, Ӏ�m dеfinitely happy I found it and I�ll be bookmarking іt and checking back often!

Look іnto my webpage - wherе
to Buy Art Silk Sarеes: http://tau.uoregon.edu/mediawiki-tau/index.php?title=User:MiriamLesage547
Idézet
 
 
#1660 Katrina 2020-04-06 06:17
Can I simply say what a relief to discover someone who really knows what they are discussing on the internet.

You definitely understand how to bring a problem to light and make it important.
More people must look at this and understand this side of fucked in the ass: https://www.smartsites.com/services/design/email-newsletter-design/
story. I can't believe you are not more popular since you definitely
have the gift.
Idézet
 
 
#1659 Sanora 2020-04-06 04:53
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to
get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any recommendations or
advice would be greatly appreciated. Cheers

Feel free to visit my page lotto vip: https://www.askwoody.com/forums/users/huayyeekee/
Idézet
 
 
#1658 Melvin 2020-04-06 04:31
Sounds like a good idea to me - will save Council Taxpayers a
lot of money. The way it's described on the Barnet website bears little resemblance to what's in this article.

It will be the same people operating it as they have
to transfer to the private company under TUPE rules.
Most of the people commenting here would probably be ecstatic if services were being transferred from the public sector to the
private sector, but going in other direction is taboo.

It's happening - get over it.

My webpage ... agen judi online: http://120.116.38.11/dis/home.php?mod=space&uid=3473125&do=profile&from=space
Idézet
 
 
#1657 Claudio 2020-04-06 02:50
Hmm it appears like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just
sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any points for rookie blog writers? I'd definitely appreciate it.My blog; เสื้อกาวน์: https://my.desktopnexus.com/Wecarelove/
Idézet
 
 
#1656 Darci 2020-04-06 02:40
Hі there, every time i used to check weblog posts here early in the morning, as
i enjoy to find out more аnd more.

My webpage Ꮃedding Sarees, dotu.akyl.kz: http://dotu.akyl.kz/index.php?title=Mysore_City_Guide_-_Visiting_The_City_Of_Gardens_And_Palaces,
Idézet
 
 
#1655 Barry 2020-04-05 20:05
I am sure thіs post has touched all the internet visitors, its really rewlly nice
artficle on buіlding up new weblog.

Feеl free to visit myy site: how to argue and win eᴠery time: http://abiznes.com.ua/bitrix/rk.php?goto=https://pulasea.tumblr.com/post/614449745238409216/via-how-to-make-helicopter-matchbox-helicopter
Idézet
 
 
#1654 Debora 2020-04-05 17:52
I ᴡas suggested tһis ԝeb site by my cousin. I am not sure whether his post is
ԝritten by hіm as no one else know such detaіlwd about my difficuⅼty.
You are wonderful! Тhanks!

Heere іs my web-site: how to void
a cһeck: https://howtolifehacks.com/howto/how-to-void-a-cheque
Idézet
 
 
#1653 Reyna 2020-04-05 14:41
Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort
to create a good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get anything done.


my web page qq slot pagcor; @Www.kartaly.surnet.ru: http://@www.kartaly.surnet.ru?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F718324209304235278%3EQq+Slot+Wcb%3C%2Fa%3E,
Idézet
 
 
#1652 Earl 2020-04-05 08:19
When someone writes an post he/she maintains the image of a user in his/her mind that how a
user can be aware of it. So that's why this paragraph is great.
Thanks!

My webpage: qq slot terbaru September 2019: https://found.trade/index.php?title=User:Tommie3075
Idézet
 
 
#1651 Manuel 2020-04-05 05:17
Appreciating the hard work you put into your site and detailed
information you present. It's great to come across a blog every once in a while that isn't
the same outdated rehashed information. Great read!
I've bookmarked your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.my web-site ... bandar bola terpercaya: http://ysbjzzs.cn/home.php?mod=space&uid=21374&do=profile&from=space
Idézet
 
 
#1650 Latoya 2020-04-05 02:03
When majing use of the positivity sandwich, the ACT with Tact approach alwasys
be helpful. 3)Learn to rewd with focus and attentiveness.
They reveal somwthing in us, pushing us outside our comfort zones andd challenging us adjust.


my weeb blog mega888 kiosk: https://rccgcounsel.org/index.php?action=profile;u=73554
Idézet
 
 
#1649 Essie 2020-04-05 01:54
One should always try and avail all of the related info on this from your
sites itself. This online gaming will enables you to take a
benefit with the unlikely offers we have available which we have been updating constantly to ensure you are receiving the very
best along with the trustworthy prompt information. With professional
football tipping service hasn't wiped out
your whole bankroll worries.

my web page :: Mobile Bingo Sites - Wilton: https://winclub881.doodlekit.com/home# -
Idézet
 
 
#1648 Sybil 2020-04-04 21:51
I am really loving the theme/design of your web site. Do
you ever run into any web browser compatibility issues?
A small number of my blog visitors have complained about my
website not operating correctly in Explorer but looks
great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this
issue?

Here is my webpage ... หวยออนไลน์: https://ask.fm/ruayvips
Idézet
 
 
#1647 Millard 2020-04-04 20:57
Outstanding quest there. What happened after?

Take care!

Also visit my web page; judi slot via pulsa indosat: https://www.volareturismo.com.br/?p=1474
Idézet
 
 
#1646 Dwain 2020-04-04 20:51
Since a relaunch next year, the company prides itself on producing one of the most innovative games around the web.
This online gaming will permits you to take an advantage of the unlikely offers we've available which we have been updating constantly to
ensure you are receiving the best along with the trustworthy prompt
information. Smartphone like iphone bingo, Ipad, Blackberry and all kinds of Smartphone are employed to play
bingo games online.

Also visit my web blog; kasino (referent.ee: https://referent.ee/author/edwinfreund863/)
Idézet
 
 
#1645 Milton 2020-04-04 19:35
After checking out a handful of the blog articles on your web page,
I really appreciate your technique of blogging.
I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.
Please check out my web site as well and let me know
how you feel.

my site :: Outdoor
Products: https://www.cafendersoutdoors.com/
Idézet
 
 
#1644 Edmund 2020-04-04 19:20
With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
My website has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it
up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help
prevent content from being ripped off? I'd certainly appreciate it.


Feel free to surf to my web-site ... plant
based diet meal plan: https://dietnutritioninfo.com/plant-based-diet-meat-plan/
Idézet
 
 
#1643 Ron 2020-04-04 16:03
One should always attempt to avail all of the related specifics of this from the
sites itself. Right presently there are no under four titles based about the life
from the Egyptian queen, including, Cleopatra, Cleopatra 2, Mega - Jackpots Cleopatra,
as well as the Cleopatra the mobile version. Yes +120No -160Will Phil Hellmuth win his 12th bracelet with the 2012
WSOP.

Also visit my blog post - Blackjack, http://digitalprintxpress.co.za: http://digitalprintxpress.co.za/index.php/component/k2/itemlist/user/265807,
Idézet
 
 
#1642 Robert 2020-04-04 14:31
This ensures that in the event the slot game will take three coins per
pull than do that each time. However, a number
of facts involved with Online bingo game that may generate position to further
improve your Bingo games outcomes. The process signifies that you research every one of the
marketplaces across a wide range of gambling exchange sites and
different bookies, you will find, it can contain thousands of different events.


my homepage :: Mobile Bingo Sites: https://www.pinterest.co.uk/pin/734860864183655327
Idézet
 
 
#1641 Tommy 2020-04-04 11:58
Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a
captcha plugin for my comment form? I'm using
the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!

My site; weight loss: https://constantprof.kz/review-of-my-cellulite-solution-kate-middleton-diet-plan-health-and-fitness-and-exercise-routines/
Idézet
 
 
#1640 Curtis 2020-04-04 08:47
The websites offering this capability, despite being hacked can secure customer
details with a great extent. This on the net will permits you
to take a benefit from the unlikely offers
we've available which were updating constantly to ensure
you are receiving the top along with the trustworthy prompt information. Smartphone like iphone bingo,
Ipad, Blackberry and many types of types of Smartphone are being used to try out
bingo games online.

Here is my website - Superbahis Para Cekme - Www.Cankayamed.Com: http://Www.Cankayamed.com/author/umeivy30282/,
Idézet
 
 
#1639 Anglea 2020-04-04 08:06
While those who are outside America, they may be required to wager $120 to win $100 cool off your bet.
The steaks in the tables are essential in deciding the rakeback,
much like the times of day spent playing and also the variety of tables a person enters, yet it's remember this how the
impact of the rake is higher on $50 pots than on $500 ones, because in the first case the share is
5, while inside the latter it is only 0. With professional
football tipping service has not yet destroyed your entire bankroll worries.


Visit my web site: casino: http://173.230.128.227/index.php/Play_The_Most_Addictive_Casino_Games_With_The_Comfort_Of_Your_Home
Idézet
 
 
#1638 Kandis 2020-04-04 07:18
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It truly useful &
it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like
you helped me.

Here is my website :: Pkv Games Mandiriqq (Makerpedia.Me: http://makerpedia.me/index.php?title=Ekstra_LuckyAce_Poker)
Idézet
 
 
#1637 Percy 2020-04-04 01:05
Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to
drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic
blog. A fantastic read. I will definitely be back.

Check out my blog post - bing homepage quiz: https://google.gl/url?q=https://www.bingnewsquiz.com
Idézet
 
 
#1636 Lorenzo 2020-04-03 21:21
Ido not know whether it's jus me or if perhaps everyone else
encountering issues with your website. It looks like some of the written text oon your
content are running off the screen. Can somebody
else please comment annd let me know if this is happening
too them too? This might be a problem with
my browser because I've had this happen previously. Thank you

My blog body sculpting cream (Jonathan: http://www.ieeve.com/space.php?uid=132444&do=blog&id=287679)
Idézet
 
 
#1635 Susana 2020-04-03 19:39
After all, the firt impression is far more often than not, closung module impression.
Being confident also meas how the person could be more attracted you
r. It iss not anyrhing bad, just just a little goofy.


My webpage :: scr888th v 4: https://Advancedsleep.ca/?p=28222
Idézet
 
 
#1634 Koby 2020-04-03 19:13
My family members every time say that I am killing my time here at net, however I know I am getting experience every day by
reading such pleasant posts.

Here is my web page; http://www.kay-lee.com/?p=118: http://www.kay-lee.com/?p=118
Idézet
 
 
#1633 Shawn 2020-04-03 13:25
I believe what you published made a great deal of sense.
However, what about this? suppose you were to write a killer title?
I mean, I don't wish to tell you how to run your blog, however suppose
you added a title to possibly get people's attention? I mean Sorscédulák-antológia: Székely Júlia is kinda vanilla.
You could glance at Yahoo's home page and see how they create post
titles to grab people interested. You might add a related video or a
related pic or two to grab people excited about
what you've got to say. In my opinion, it might make your website a little livelier.

https://www.teamapp.com/clubs/523035

Here is my blog post :: Free Fortnite Skins Generator: https://www.teamapp.com/clubs/523035
Idézet
 
 
#1632 Sharyn 2020-04-03 12:22
Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard
work due to no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

https://www.asus.com/zentalk/in/thread-304153-1-1.html
https://www.asus.com/zentalk/in/thread-304152-1-1.html

Feel free to visit my blog; Free
Roblox Robux 2020: https://www.asus.com/zentalk/in/thread-304153-1-1.html
Idézet
 
 
#1631 Riley 2020-04-03 10:59
Thanks very interesting blog!

Feel free to visit my web blog Diego Costa Jersey: http://www.atleticomadridjerseyca.com/1920+atletico+madrid+diego+costa+jersey+in+canada+c+11.html
Idézet
 
 
#1630 Gabriel 2020-04-03 10:47
Hey there, You've done an incredible job. I'll certainly
digg it and personally recommend to my friends.
I'm sure they will be benefited from this site.


Feel free to surf to my web page ... coronavirus face masks: http://coronavirusfacemasks.net/
Idézet
 
 
#1629 Moises 2020-04-03 08:57
Thanks , I've just been searching for info approximately this subject for a long time and yours is the greatest I've discovered till
now. However, what about the bottom line? Are you positive
in regards to the supply?
Idézet
 
 
#1628 Irish 2020-04-03 03:15
Superb, what a blog it is! This web site presents helpful data
to us, keep it up.
https://t.me/s/FreeFortniteSkinsMinty
https://www.bizcommunity.com/Profile/FreeRobux2020

Review my homepage ... free fortnite skins Generator: https://t.me/s/FreeFortniteSkinsMinty
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Chanson d'automne

Ki van itt?

Oldalainkat 902 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs