Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

Sorscédulák-antológia: Székely Júlia
Nagyapám tévedett
 
 
Amikor a trónörököst megölték, Gyurika hároméves volt. Én sem voltam sokkal idősebb, de nagyapa öreg volt már, titokban meg kellett nyugodnom Isten akaratában, hogy meg fog halni. Nem lehet tenni semmit, nagypapa is meghal, mint Feri bácsi s még sok öreg, hiába, az öregek meghalnak, ez a dolguk.
Gyurika véleménye a halálról másként alakult, szerinte csak a rossz emberek halnak meg, a jók, akik reggel-este fogat mosnak, azok nem. A trónörökös sajnos nem tartozott ezek közé, s lám, most itt a baj, meg van halva.
Sejtettük, hogy ezzel a trónörökössel elkezdődött valami, hiszen nagypapa is kijelentette, hogy ebből nagy ramazuri lesz. Gyurika meg én derült érdeklődéssel vártuk a ramazurit, mert úgyis unatkoztunk. Történni fog valami, és ez szórakoztató lesz, még ha nem is lehet tőle várni semmi jót. Gyurika például biztosra vette, hogy a trónörökös az oka a sok spenótnak, amit belékényszerítettek a mostoha körülmények, én is összefüggést láttam a világesemények és a tény között, hogy egy doktor bácsi szemüveget kényszerített az orromra, s az elcsúfította arcomat, amely így, ellentétben Gyurikáéval, nem hasonlított az angyalokéhoz.
Szóval a dolog elkezdődött.
Hogy mi kezdődött el, azt nem lehetett sejteni, nálunk idősebbek sem tudták, legföljebb nagypapa gyanított valamit. De hát nagypapa öreg volt, tudhatta.
Ami az öregséget illeti, ha egy kicsit utánagondolok, kiszámíthatom, hogy nagyapám abban az időben fiatalabb volt, mint én most, midőn e sorokat írom. De ha elképzelem, hogy nemsokára nekem is meg kell halnom, képtelen vagyok megnyugodni Isten akaratában. (...)
 
— Éljen a háború! - harsogták mámoros torokkal az emberek végig az egész Hermina úton. - Éljen a háború!
— Nagypapa, ki az a hábolú? - kérdezte Gyurika.
— Senki - felelte nagypapa rosszkedvűen.
— Éljen a senki? - faggatózott tovább a gyerek.
— Buta vagy - nagyképűsködtem Öcsivel minden jogalap nélkül, mert hiszen nemcsak Gyurika, magam sem értettem, miről van szó. Ha az ember nem tud valamit megmagyarázni, legcélszerűbb egy gorombasággal  elütni a dolgot.
Az emberek kiabáltak, éljeneztek, dülöngéltek a Hermina úton, kíváncsian bámultuk őket a kertkapuból.
Nemcsak mi laktunk a Hermina úton, hanem lakott ott egy gróf is. Nevét nem tudtuk, foglalkozását sem, bár a felnőttek között gyakran hangzott el ez a hosszú szó: miniszterelnök. A szó majdnem olyan hosszú, mint a tüszős mandulagyulladás, gondoltam, ez is olyasvalami. Lestem, mikor és kinek a nyakára kerül hidegvizes priznic. De aztán hallottam, hogy a gróf, az egy magas, szemüveges ember, és hogy valami Roheim-villában lakik nem messze tőlünk.
Mindenki erről a grófról beszélt, és észre lehetett venni, hogy nagypapa, nem tudni, miért, fél ettől a gróftól. Ez a
körülmény még Gyurika figyelmét sem kerülte el, emlékszem egy megjegyzésére, amiből erre lehet következtetni. Ez akkor történt, amikor nem akarta megenni az ebédjét, s nagypapa rászólt:
- Ha nem eszel rendesen, elvisz téged a mumus.
- Téged meg elvisz a glóf a loheim villába - felelte a gyerek.
Hogy aztán kit vitt el a gróf és hová, azt nem lehetett tudni. Ez már történelmi lecke volna, nem egy hároméves kisfiú, hanem a felnőttek tanultak belőle, ha nem is eleget. (...)
 

Nagyapám táncolt. Ősztől tavaszig, tanévnyitástól tanévzárásig táncolt, könnyedén, kecsesen, boldogan, többnyire háromnegyedes ütemben. Így telt az idő szeptembertől májusig. Májusban aztán a tánciskolát bezárták az Erzsébet körúti lakással együtt. A nyári hónapokra elköltöztek mind a négyen a Hermina útra. Négyen voltak mindössze, mert hol voltam akkor még én? Hol volt Gyurika? Apám is csak mint a tánciskola egyik jeles növendéke bukkant fel olykor az Erzsébet körúti tanintézetben, nem is sejtve, hogy egyszer még ő is belekerül ebbe a családi albumba mint avisszaemlékezés egyik szereplője.
A Hermina úti telket nagyanyám Róza nénitől örökölte. Apró, földszintes ház, előtte kert. Nem nagy érték az egész, de ami vonzóvá tette, az a szomszédság volt. A szomszédos telken ugyanis megnyílt az Angolpark. Nagy volt a jövés-menés, rengeteg ember töltötte itt vasárnapját, kora reggeltől késő éjszakáig. Szólt a zene, nem is egyetlen zenekar, és nem is különböző időben. Volt itt katonazenekar, cigányzenekar, sramlizenekar, de főleg verklizene, ez még hétköznapokon is szólt.
Az Angolparkot villamossal és omnibusszal lehetett megközelíteni, de volt, aki gumirádlin érkezett, fiákeren vagy kétfogatún, mint például a gróf, aki azonban nem az Angolparknál kötött ki, hanem a Roheim-villa előtt, körülbelül kétszáz méterrel odébb.
Erről a grófról sok szó esett később, amikor már én is részt vettem a Hermina úti közéletben. „A gróf a Roheim-villában" - emlegette nagyapám a környék legelőkelőbb lakóját nem kis tisztelettel, bár eleinte még nem félt tőle annyira. Közelébe sohasem merészkedett. A gróf soha nem állt szóba senkivel. Nagyapám is inkább az Angolpark dolgozói iránt érzett vonzalmat. (...)
 
Nagyon büszke voltam Mihály barátságára. Vonzalmunk kölcsönös volt, ezt mindenki tudta. Ha valaki Mihály protekcióját vette igénybe, mindent elérhetett nálam, még azt is, hogy ellenkezés nélkül nyeljem a csukamájolajat. Rajtam kívül senkit nem tegezett Mihály, még a lovakat sem. Pedig azokat is szerette, ha nem is annyira, mint engem meg Julcsát, a dadust. Julcsa az én szárazdadám volt, később Gyurikáé. Most mindkettőnkre vigyázott, de főleg Mihállyal foglalkozott, pedig az nem tegezte őt vissza.
Hétköznap délutánonként, ha ideje engedte, Mihály kártyázott velem a kertben. Noha alig tudtam megkülönböztetni a piros hetest a kilencestől, mégis mindig nyertem. Gyurika többnyire kibicelt, s azt híresztelte, azért nyerek, mert hamisan játszom. De Julcsa ellenvéleményt nyilvánított, szerinte Mihály csalt, hogy én nyerhessek. Én magam akkor azt hittem, szerencsém van a játékban. Betartottam a játékszabályokat, szigorúan, pontosan, mégis nyertem. Mihály volt az egyetlen férfi életemben, aki azért csalt, hogy én nyerjek, csakis így lehet az embernek szerencséje, annak ellenére, hogy betartja a játékszabályokat.
Bizonyosnak látszott, hogy a világ sorsa jó kezekben yan, amikor a férfiak kezében van, minden úgy van jól, ahogyan van. Örültem, hogy sorsomat és a világ sorsát férfiak igazítják, meg voltam elégedve. De hát persze akkor meg élt a nagyapám, és én Mihályba voltam szerelmes.
Minden Mihály körül forgott, őérte volt a nyár, a madarak, a csirkék, a fák, a Julcsa, én, az egész világ.
Napbarnított arca volt, haja világosabb arcánál. Gyurika haja ugyanilyen volt, de arca majdnem fehér. Mindkettőjük aranyhaja nagyon tetszett nekem. Mihályé olykor arcába hullott, félig eltakarta azt. Julcsának ez nem tetszett, kezének egy határozott mozdulatával kiseperte ezt a sok hajat Mihály homlokából. Nem is tudom, miért utáltam ilyenkor a Julcsát.
- Nagyapa, mi az a feleségül vevés ? - kérdeztem egy délben az asztalnál, ahol arról volt szó, hogy Mihálynak feleségül kell vennie a Julcsát, mielőtt bevonul.
- Majd megtudod - felelte nagyapám kitérőén, és én már meg sem mertem kérdezni, mi az a bevonulás, pedig azt sem tudtam.
A Hermina úton már senki sem éltette a háborút. Késő ősz volt, hideg, majdnem tél, és mi még mindig nem költöztünk be a városba. Ennek én csak örültem, mert itt legalább egy házban laktunk Mihállyal, s ha nem is a kertben, de a fűtött konyhában minden délután kártyáztunk. (...)
 
Egy reggel nagyapám az udvaron szaladgáló csirkékre mutatott.
- Hatot vágj le belőlük, ebédre rántsd ki őket - utasította nagymamát. Aztán ő maga fogta kocsi elé a lovat, fölült a bakra, és a főülésre Mihályt meg Julcsát ültette. Mindketten ünneplő ruhát viseltek, kezükben a kertből összeszedett virágokat szorongatták. Nagyapám ünneplő ruhája gomblyukában is virág ékeskedett, így ült a bakon, így vonult be Mihállyal meg Julcsával a városba.
Engem nem vittek magukkal, de mire hazajöttek, megvolt a feleségül vevés.
Kissé rosszkedvűen fogadtam őket, de azért nem sírtam el magam az ebédnél. A rántott csirke nekem is, Mihálynak is ízlett, csak Julcsa nem tudott enni, hiába rakta tányérjára nagymama a ropogós szeleteket, ő csak nézte bánatosan Mihályt. Ha Julcsa így nekibúsulja magát, akkor mit szóljak én? Nem szóltam semmit.
Ezen a délutánon nem kártyázott velem senki, este pedig hiába kerestem Julcsát, hogy fektessen le, nem volt sehol. Mihály se jött be hozzám, hogy szokása szerint mesét mondjon, mielőtt elalszom. Ez volt életem első álmatlan éjszakája, ekkor éreztem első ízben, hogy egyedül vagyok a világmindenségben.
Másnap délután mintha semmi sem történt volna, leültünk Mihállyal kártyázni a jól fűtött konyhában. Kezemben a lapokkal ezt kérdeztem:
- Kit szeretsz jobban, engem vagy a Julcsát?
- Téged.
- Hát a Julcsa? - faggattam féltékenyen.
- A Julcsa?. . . A Julcsa, az a feleségem - felelte közönyösen. Hangjában volt valami, ami engem tökéletesen megnyugtatott. Julcsa nem vetélytárs többé. Megértettem, mi az a feleségül vevés.
Néhány nappal későbben úgy fölmelegedett az idő, mintha a nyár visszaszökött volna.
- Gyele, menjünk át az Angolpalkba - javasolta Gyurika.
- Parkba - javítottam ki az r betűt, mert a javaslatot elfogadtam.
A kapunál megtorpantunk. Nem lehetett bemenni. Magasra nyúló létra állt ott, tetején egy bácsival, aki szedegette le a baba nagyságú betűket.
- Mi az? - kérdeztem ijedten. - Nem lesz többé Angolpark?
- Park lesz, de nem angol - hangzott a magasból a felelet.
Gyurika még nem tudott olvasni, de én meg tudtam állapítani, hogy tényleg csak az első öt betű kerül le helyéről, a PARK kegyelmet kap.
- Miért nem angol? - faggattam tovább az idegent.
- Ez is azért van, mert megölték a trónörököst - felelte türelmesen a létrás ember.
Gyurika szó nélkül sarkon fordult, mintha megértette volna az összefüggést. Azóta is nemegyszer tapasztaltam, hogy a jelenségek közti kapcsolatok felismerésében lemaradok a férfiak s nem csupán a háromévesek mögött.
Ez a létrás ember különösen titokzatosnak tűnt. Mert mi az, hogy „is"? Jó, a trónörököst megölték ezt már hallottam, hiszen jó ideje egyébről sincs szó a felnőttek világában. Nem lesz Angolpark? Lesz más, csak még nem lehet tudni, miféle szó kerül az „Angol" helyébe. De miért mondja ez a létrás ember azt, hogy „is"? Mi minden következik majd még ezenkívül abból, hogy megölték azt az unalmas trónörököst?
Csakhamar megtudtam. Amint néhány nap múlva megpillantottam Mihályt új arany gombos ruhájában, kackiásan félrecsapott sapkáján piros rózsával, azonnal gyanítani kezdtem, hogy ez megint valami trónörökös-dolog.
- Hábolúba mész ? - kérdezte Gyurika Mihálytól, mert ő nem is gyanakodott, biztos volt a dologban, olyan biztos, hogy hozzá is tette: - Gyele vissza.
- Visszajövök - ígérte Mihály. — Egész biztos, hogy hamarosan visszajövök.
- Mikol? - türelmetlenkedett Gyurika.
- Mire a falevelek lehullanak, itthon leszek - hangzott a felelet, mely csak előttünk volt ismeretlen, Mihály olyan gyakorlottan hadarta, mint aki nem először idézi.
Gyurika gyanakodva nézett föl a fákra, bizony a falevelek szaporán szállingóztak, pedig szellő sem rezdült, mely lendületbe hozta volna őket, hullottak azok maguktól, mert ennek itt volt az ideje. Könnyen lehetett volna Mihályt füllentésen érni, de ez egyikünknek sem volt szándékában, ehelyett csak ennyit mondtam:
- Ne menj el.
Gyurika ritkán adott nekem igazat, de most ezt tette.
- Maladj itthon.
- Jó. Itthon maradok - hangzott a felelet megnyugtatásunkra.
Mihály valóban itthon maradt néhány napig. Ez idő alatt már el is hittük, hogy a veszély elvonult, minden marad a régiben. Amíg aztán egy reggel Julcsa jelent meg ágyamnál, kisírt szemmel sürgetett, öltözzem, mert elkésünk.
Hideg volt ezen a reggelen, nagyon hideg, Julcsa vastag kabátot adott rám, meleg sapkát, amelyet csak a városban szoktam viselni, amikor havazik. Most nem hó esett, hanem csak eső, de az olyan súlyos és piszkos volt, mintha nem is az égből hullott volna a földre, hanem fordítva.
Julcsa meg én dideregve tápászkodtunk fel a kocsira, a két hátsó ülésre. Nagyapám ült a bakon az ostorral, gyeplővel kezében, és egész úton hallgatott. Még a lovakhoz sem szólt, nemhogy hozzám. Új, ismeretlen úton haladtunk. Csöndesen vacogtam a sírdogáló Julcsa mellett.
Óriási épülethez érkeztünk. Csupa üveg, vas, korom. Rengeteg ember, valamennyiben Mihályt véltem fölfedezni, mert ugyanolyan ruhát viseltek, mint ő mostanában, s a sapkájukon is ott a virág. Hosszú sor kocsi állott az épületben, azon túl is, a szabad ég alatt, látni sem lehetett a végét.
Még sohasem láttam vonatot. Végre megtaláltuk Mihályt, az egyik vasúti kocsi lépcsőjén ült, és cigarettát sodort. Sapkáján virág. Minden kocsi fel volt virágozva. És minden ember. A virágos emberek hangosan nevettek, énekeltek, örültek valaminek. Az általános jókedvben sehogyan sem értettem, miért sír a Julcsa, és miért olyan szigorú nagypapa ábrázata.
Mihály egyszerre csak megpillantott bennünket, s a tömegen keresztülvergődve hozzánk sietett. Átölelte Julcsát,
aki úgy sírt, mintha megverték volna. Türelmetlenül vártam, mikor kerülök sorra, de előbb nagypapához fordult, aki hosszan rázogatta kezét, alig akarta elengedni. Valamit mondott is neki, de szót sem értettem belőle, pedig magyarul beszélt. Végre hozzám lépett, fölkapott a levegőbe, magához szorított és megcsókolt. Éppen olyan dohányszagú volt, mint nagypapa. A sapkája mellé tűzött virágról arcomba csepegett a víz, a virág is cigarettaillatú volt. Aztán óvatosan letett a földre, és megint csak ezt mondta:
- Visszajövök. Hamarosan visszajövök.
A vonat sikítozni kezdett. Sorra felkapaszkodtak rá a virágos emberek, alig fértek el rajta. Volt, aki már csak a lépcsőn kapott helyet. Körülöttük asszonyok, gyerekek tolongtak, és integettek a virágos vonatok felé. Mihály egy vonatablakból dugta ki fejét, körülötte csupa virágsapkás ember integetett vissza felénk, aztán valaki elkezdett énekelni, utána többen csatlakoztak hozzá, egyszerre pedig mindenki énekelt:
- Nesír-jatok budapesti lányok, vissza-jövök még-hoz-zátok, valaha, valaha, vagyso-ha. . .
A hosszú vonatsor éktelen sivalkodásba kezdett, ettől nem hallhattam a körülöttünk szorongó tömeget. Csak arcukon lehetett látni, hogy sírnak, hangjuk beleveszett a vonatzajba.
A vonatsor meglódulva elindult.
Elindult virágosan, zsúfoltan, fütyülve, prüszkölve, fújtatva, nyögve, lomposan és közömbösen. Már nem lehetett megkülönböztetni Mihály arcát a többiekétől. Aztán már egyáltalán nem lehetett emberi arcot látni, csak lobogó zsebkendőket, virágos sapkákat, végül pedig már csak füstöt és kormot.
A tömeg sírt, Julcsa bömbölt, nagypapa orrát fújta, én meg nyitva felejtett szájjal bámultam az esetlen vonatállat utan, mely a ronda pofájával úgy elnyelte Mihályt, mint Jónást a cethal, amint azt nekem egyszer éppen Mihály mesélte elaltatás céljából.
Erre a cethalra gondoltam este az ágyban, de ezúttal nem tudtam tőle elaludni.
Így lépett életembe a történelem, hogy soha többé onnét ki ne lépjen. (...)
 
Nagyapám napról napra dühösebbnek látszott. Haragudott az egész világra, mely tétlenségre kényszerítette. Ezt nem szokta meg. Unalmában káromkodott, felváltva magyarul és németül. A német szöveget, anélkül hogy értettem volna, megjegyeztem, le van kottázva a fülemben:
„Derslágzoltreffendi gance svejnerej."
A magyar nyelvű káromkodás viszont Gyurika tetszését nyerte meg, különösen a jelző, melyet nagypapa a „háború" főnév előtt emlegetett díszítésképpen. El is ismételte, harsány megvetéssel, midőn nagymama egy tányér sárgarépa-főzeléket tett eléje.
- Kulva sálgalépa... - mert még mindig nem tudott megbirkózni az r betű kiejtésének nehézségeivel.
- Kitől hallottad ezt a csúnya szót? - rémüldözött nagymama.
Gyurika szigorúan nézett rám, nehogy eszembe jusson nagypapára árulkodni.
- Magamtól találtam ki - vállalta hősiesen.
Ennyit a történelmi háttérről.
Észre sem vettük, s a háttér az előtérbe nyomult. Kezdődött azzal, hogy Mihályt elnyelte a vonatcethal. Ekkor már sejteni lehetett, hogy valahol háború van. Folytatódott a tánciskola megszűnésével, s azzal, hogy a jól fűthető Erzsébet körúti lakás helyett a Hermina úti faházban kellett telelnünk. Fáztunk kegyetlenül, különösen én, mert a „szaletli"-nek nevezett külön épületben egyáltalán nem lehetett fűteni, márpedig nekem itt dolgom volt, gyakoroltam. Nagypapa ugyanis egy rozoga pianínót helyezett el ebben a szaletliben. (...)
 
Ez még mind csak háttérnek nevezhető, de az már nem, hogy egy napon apu is megjelent katonaruhában, kardja is volt, ami Gyurikát igencsak érdekelte, ilyet ő is szeretett volna.
- Azt már nem! - tiltakozott nagypapa. - Mire te megnősz, addigra már nem lesz háború, sem itt, sem sehol a világon. Egyszer talán majd megjön az emberek esze.
Ezzel nagypapa tévedéseinek száma egyről kettőre szaporodott.
De azért beleegyezett, hogy a Hermina úti gyorsfényképész megörökítse hároméves unokáját katonaruhácskában, apró karddal az oldalán, félrecsapott csákóval a fején. A kép most itt van előttem, üveg alatt, keretben. Nem fogott rajta az idő. Mintha tegnap készítették volna a felvételt a legmodernebb géppel. A kisfiú ünnepélyes arckifejezéssel, szigorúan, bátran néz a lencsébe, mint aki tudja, hogy a háború nem tréfadolog. Bal keze a kardon.
Nagybátyám is behívót kapott, de rövidlátása miatt megúszta. Csak szemüvege tört össze, más egyéb nem.
- Untauglich - mondta nagyapám szégyenkezve, de megkönnyebbülten. - Bárcsak te is rövidlátó volnál, vagy legalább sánta - mondta apámnak.
A nagybácsi úgy örült saját fogyatékos látásának, hogy odahaza is ügyetlenül csetlett-botlott, mindennek nekiment, eltúlozva a dolgot, hadd lássák, nem gyávaságból tartja magát távol a becsület mezejétől, ahogy a csatateret gyengéden elnevezte. Nehéz volt elképzelni, hogy az ellenség megfutamodjék előle.
Hogy az ellenségnek esze ágában sincs megfutamodni, sőt ellenkezőleg, meg akarja nyerni a háborút, erre akkor még nem gondolt senki. Én sem gondoltam ilyesmire. Biztos voltam a győzelemben. Megerősített hitemben életem első olvasmánya egy falragasz. Óriási betűk voltak rajta, mindegyiket ismertem már. Minden utcasarkon ez a plakát virított, a megtanult betűkkel: BELGRÁD ELESETT... (...)
 
A Roheim-villa mellett néha elsétáltunk nem kis megilletődöttséggel, mert hallottuk, hogy ott nagy dolgok történnek. A háború mellett nem sétálhattunk el, de egy alkalommal közel került hozzánk. Két gyerek jött látogatóba nagypapához. Akkorák voltak, mint Gyurika meg én. Egy kisfiú és egy kislány, csak életkoruk cserélődött meg, a fiú volt a nagyobbik, a kislány Gyurikával egyidős. Mindketten fekete ruhát, fekete cipőt, harisnyát viseltek. Még sohasem találkoztam velük, de a nagypapa ismerte őket, egyik zenész barátjának gyerekei voltak.
- Miért vagytok feketében? - kérdezte tőlük rémülten.
- A papa elesett a hábolúban - felelte a hároméves kislány Gyurika ismert beszédhibájával és derűs mosollyal.
Nagymama sírva kapta ölébe a kislányt, Julcsa a fiút halmozta el szenvedélyes csókokkal. Nagyapa olyan tisztelettel bámulta őket, ahogyan még soha senkit. Az utcáról bejött egy sereg ember, ünnepelték a két kis gyászruhást, s ezen a délutánon az Angolparkból is többen átjöttek a hírre, hogy egy hősi halott árvái jelentek meg Tóni bácsinál. Selyemcukor, nápolyi szelet, sósperec került elő, végül pedig díszkíséret vitte át a két gyereket az Angolparkba, amelyet immár Nemzeti Parknak neveztek.
Szerényen, mint akiket az ünneplés nem illet meg, mi is utánuk kullogtunk, miközben én hideglelős büszkeséggel gondoltam arra, hogy minket is így szeretne, sajnálna mindenki, ha apu, isten ments, elesne a háborúban.
Fekete ruhában nem csupán gyerekeket látni, felnőttet is egyre többet, főleg nőket. A férfiakkal más a helyzet, ők kevesen vannak; többnyire katonaruhában, kezükben bot vagy mankó, nemegyszer úgy, hogy csak egyik lábuk érinti a földet, a másikon a nadrágszár üresen, feltűzve tanúskodik arról, hogy viselője hős. Ha két lábon járnak, akkor viszont a kabátujjuk lóg üresen, esetleg mind a kettő. Nem! Ezt ne! Apu ne járjon igy, inkább ne szeressen, ne sajnáljon minket senki! Apu ne járjon így!
Apu nem járt így. Másként járt, de mi ezt sokkal későbben tudtuk meg, amikor már hazajött a Jendrassik-klinikáról, ahol a sebesülteket ápolták, gyógyították. Szerencsére nem gyógyították meg túlságosan, s így nem kellett visszatérnie a frontra.
- De azért apa is hős - nyugtattam meg Gyurikát, aki látványos rokkantságot, mankót, ilyesmit reklamált. Egy kis tüdőlövés nem imponált neki, mert az nem látható.
Nem sokat értettem az első világháborúból, majdnem olyan keveset, mint a másodikból, de abban megegyezett a kettő, hogy a történelem minduntalan beleszólt magánéletembe. Akkor is beleszólt, amikor látszólag semmi köze nem volt hozzá. 
Gyurika szűnni nem akaró betegeskedése emlékezetemben összeolvad a fél füllel hallott hadijelentésekkel. Még most sem tudom a két jelenséget a realitásnak megfelelően szétválasztani. Nem mondtam le a megfejtés lehetőségéről, megfélemlített képzelődés-e, vagy fantáziálgatásomon kívül is összefüggés található a két szerencsétlenség között? (...)
 
Gyurika iskolába járt mar, de a háború csak nem akart véget érni. Mindenki várta, ő leginkább. Szörnyen unta a sok betegséget, lázmérést, inhalálást, ágyban maradást, s anélkül hogy indokolni tudta volna, miért, a háborút tette felelőssé mind a maga, mind az emberiség szenvedéseiért.
- Sovány vagy, mint egy kis giliszta - sírdogált nagymama.
- Háborrú! - felelte harsányan ropogtatva a meghódított rr betűt. - Háború után majd kövér leszek, nagymama. (...)
 
Egy forró júliusi reggelen a szederfa alatt ültünk, és Mihályról beszélgettünk. Hol az ördögben marad olyan sokáig, igazán hazajöhetne már. Levelet sem ír, hír sem érkezik felőle. Itt a Városligetben sokkal többet gondolok rá, mint a városban, mert ez a liget, különösen a Diogenész kertje, hozzátartozik, nehéz elviselni Mihály nélkül. Minden reggel itt ülünk a szederfa alatt, Julcsa is velünk van, és természetesen Mihályról beszélgetünk. De ezen a reggelen nemcsak beszéltünk róla, hanem végre hír is érkezett felőle. A postás hozott egy csomagot, s letette Julcsa elé.
- Biztosan ő küldte - kiáltottam -, Mihály! Bontsuk ki.
Nekiláttam, hogy kibontsam a csomagot, mert Julcsa úgy megijedt tőle, hogy mozdulni sem bírt.
Semmi különöset nem találtam a csomagban, csak mindenféle meleg holmit, melyeket még  a  télen  Julcsával együtt adtunk fel a postán, harisnyák, lélekmelegítők, ilyesmik. Aztán rengeteg sok levél, egy üres pénztárca, zsebóra meg az én fényképem. Julcsa hozzá sem nyúlt a tárgyakhoz.
Gyurika azonban talált valamit a holmik között, ami megnyerte tetszését. Ez egy aranyérem volt, szép, színes szalagon, fehér selyembéléses fekete bársonytokban.
- Ez a tied - mondta Julcsának, és szertartásos mozdulattal nyújtotta át a kitüntetést. - Csak ne bőgj! (...)
 
Egy reggel arra ébredtünk, hogy Julcsa szívettépően zokog a gyerekszobában.
Mihályra gondol, tűnődtem elmélázva, s magam is sírva fakadtam. De Julcsa meglepő hírt közölt velünk.
—  Meghalt a király — mondta fuldokolva.
—  Jé, meghalt a Ferencjóska? - álmélkodott Gyurika.
—  Tessék, itt az újság. Benne van. Fekete gyászkeretben.
—  Nem is tudtam, hogy rokonod volt.
—  Honnét veszed, Gyurika, hogy őfelsége, a király, rokonom volt?
—  Mert hogy olyan nagyon siratod.
—  Ő a mi jó királyunk volt.
—  Ez is benne van az újságban?
—  Benne.
—  Az más. Akkor csak sirasd.
Julcsa keservesen megsiratta a jó királyt. Egész nap jajveszékelt. Még este is, mikor lefektetett bennünket, szorgalmasan szipogott.
Gyurika vigasztalni próbálta.
-  Nagyapa azt mondta, hogy most majd megkoronáznak egy másik királyt.
- Azért mégiscsak nagy baj, hogy meghalt a jó király!
- Nagyapa azt mondja, sokkal nagyobb baj, hogy meghalt a Mihály.
Julcsa ijedten bámult ránk.
- Nagyapa. . . ezt mondta ? 
- Ezt.
- Bizony ezt, én is hallottam - siettem tanúskodni.
- Mit mondott még?
- Kiről?
- Hát a... Mihályról.
Gyurika szó szerint idézte nagyapa szavait:
- Hogy meghalt a király, arról a Mihály nem tehet, de hogy meghalt a Mihály, arról tehet a király.
- Ezt mondta?!
- Szóról szóra ezt. Öcsi nem hazudik - vallottam magam is.
- Rólam nem mondott semmit ?
- Nagyapa?
- Persze hogy ő. Mondott rólam valamit?
- Mondott.
- Mit?
- Nagyon dicsért téged - kedveskedett Gyurika. - Azt mondta, hogy te egy dumme gánz vagy.
- Ez mit jelent?
- Nem tudom.
- Te sem tudod? - fordult felém Julcsa.
- Én sem. (Pedig tudtam, csak nem akartam hízelegni.)
- Igazán  megtanulhatnátok  már  egy  kicsit franciául nagyapától, olyan szépen cifrázza.
Ezzel aztán Julcsa napirendre tért a történelmi esemény fölött, és a nemzeti gyászról több szó nem esett. (...)
 
[Forrás: Székely Júlia: Valahol háború is van. Két regény. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982 / részletek a Nagyapám tévedett c. regényből]
 
Székely Júlia (1906–1986), író, zongoraművész, rendező, tanár. Kodály és Bartók tanítványa. Zenetörténeti témájú regényei – ő írta meg többek között Bartók Béla életregényét – népszerűek. Háborús élményeit két regényben örökítette meg (Nagyapám tévedett – Valahol háború van).
 
 

Hozzászólások 

 
#835 Kathrin 2020-01-27 13:03
Do you have a spam issue on this blog; I also am a: http://a.a blogger, and I was wanting
to know your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to exchange techniques with others, please shoot me an email if interested.
Idézet
 
 
#834 Shawn 2020-01-27 11:08
great submit, very informative. I ponder why the other
specialists of this sector do not realize this. You should continue your writing.
I'msure, you've a great readers' base already!


My weblog; PeşInatsıZ Ev: https://www.vizyonevim.com.tr
Idézet
 
 
#833 Quentin 2020-01-27 07:48
Bingo is fun time game and at the same time you can have greater chances of winning real money.
On the web world, there are lots of sites that supply you the
pleasure of playing these games for your ease. It
is a heady combination of 90 ball bingo and 75 ball by which players will get tickets which have got 4 horizontal lines accompanied
by 4 columns.

Also visit my blog post online poker malaysia: https://devpost.com/w88game88
Idézet
 
 
#832 Karine 2020-01-27 06:40
Unquestionably consider that that you stated. Your favorite reason appeared
to be on the internet the simplest thing to be mindful of.
I say to you, I definitely get annoyed whilst other people think about worries that they just do not recognize about.
You managed to hit the nail upon the top and defined out the
whole thing without having side effect , other folks could take a: http://a.a
signal. Will likely be again to get more. Thank you
Idézet
 
 
#831 Rubye 2020-01-27 03:52
Miles de Películas y series Online en calidad HD, Castellano y
Subtitulado sin cortes. Pelisplus: https://pelisplus.icu/.
Idézet
 
 
#830 Verlene 2020-01-27 02:18
Conclusively, it may be safely declared that online
dating if used properly, is often a heaven of latest relationships and
friends. Typically it comes with an unconscious liking to someone because that individual reminds them of something optimistic using their past.
The technological advancements have opened arenas for those to login from anywhere anytime to a virtual platform offering people from across the globe with whom they
can interact.

Also visit my web-site :: belle fille naturiste: http://www.pornosamateur.com/chaturbate/couple/les-gens-mappellent-couplepromiselove01-je-vis-en-colombie/
Idézet
 
 
#829 Cindi 2020-01-27 00:30
Hi, every time i used to check website posts here early in the daylight, for the reason that
i love to find out more and more.

my web page: Www.freebetsinfo.co.uk/vi/cung-cap-ca-cuoc/: http://mileclosertospace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetsinfo.co.uk%2Fvi%2Fcung-cap-ca-cuoc%2F
Idézet
 
 
#828 Anthony 2020-01-26 23:21
Howdy would you mind letting me know which web host you're working with?
I've loaded your blog in 3 completely different browsers
and I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you recommend a good web hosting provider at a fair
price? Many thanks, I appreciate it!

my blog post - Unilife.co.uk: https://bookmarking2123.blogspot.com/2020/01/unilifecouk.html
Idézet
 
 
#827 Felipe 2020-01-26 21:50
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.
Also, I've shared your web site in my social networks!

Also visit my blog post qq
slot game: http://calsquash.com/wiki/index.php?title=User:MittieReaves72
Idézet
 
 
#826 Hellen 2020-01-26 19:37
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
widgets I could add to my blog that automatically tweet
my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite
some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me knoiw iff youu ruun into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your neew updates.


My web blog - sosyal medya bayilik paneli: https://www.smmbaz.com/
Idézet
 
 
#825 Fred 2020-01-26 18:12
Hi would you mind letting me know which web host you're working with?
I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good web hosting provider at a fair price?
Thank you, I appreciate it!

Also visit my homepage - Thông tin cá cược miễn phí.: http://freedom21.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetbest.com%2Fvi%2F
Idézet
 
 
#824 Ophelia 2020-01-26 16:42
Great article.

my web site :: qq slot: https://www.von-oppen.com/wiki/Benutzer:Aileen96T81820
Idézet
 
 
#823 Brigida 2020-01-26 16:08
I am truly happy to read this website posts which consists of
lots of valuable information, thanks for providing these data.


my homepage: lottovip: https://alternativeto.net/user/huayvips/
Idézet
 
 
#822 Sima 2020-01-26 14:30
Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web
site!I suppose its ok to use some of your
ideas!!

Also visit my web site :: https://www.freebetsinfo.co.uk/vi/chau-a-bookmakers/: http://westplainsbank.tv/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetbest.com%2Fvi%2Fbong-da-truc-tuyen-ca-cuoc%2F
Idézet
 
 
#821 Elena 2020-01-26 11:23
日進市 歯医者 は歯科オーラルクリニック・エク ラです。患者様のご要望にあった 治療を行うため、ヒアリング、検 査などを通じて患者様とスタッフ のの共通のゴールを確認しあいま す。その上で歯と心の治療方針を 決め、治療達成のための処置など を行っていきます。

Have a look at my homepage: 日進市 歯科: https://www.eclat.dental/information/index.php?p=1
Idézet
 
 
#820 Genie 2020-01-26 07:44
Remember you don't want copying anybody of which may
be just rude and not properly. Use these keywords and phrases in your ads too.
Write good content, and look to get quite as much as possible too.


Here is my web-site :: joker123 apk free download: https://www.servicenavin.com/proviews3_forum/profile.php?id=148322
Idézet
 
 
#819 Henry 2020-01-26 06:41
I could not resist commenting. Perfectly written!

Also visit my website; Apostas de futebol: https://www.gennadij.pavlenko.name/rdr.php?url=http://www.freebetsinfo.co.uk/pt-br/bookmakers-asia/
Idézet
 
 
#818 Juan 2020-01-26 05:21
This ensures that when the slot game can take
three coins per pull than do that all time.
However, there are certain facts involved in Online bingo game that
may put you in position to further improve
your Bingo games outcomes. Another noteworthy advantage of online Bingo sites could be that the games can be enjoyed at any timecontrary on the land based,
where the games are obtainable for the restricted time.


Also visit my web blog w88: https://seomypassion.kinja.com/the-fun-of-on-the-web-casinos-1841078593?rev=1579341470816
Idézet
 
 
#817 Aliza 2020-01-26 03:14
Hi mates, how is the whole thing, and what you wish for to say about this article, in my view its actually
amazing designed for me.

Here is my web page: แทงหวย: https://sannybuilder.com/forums/profile.php?id=64348
Idézet
 
 
#816 Shayna 2020-01-25 23:17
Hello there! Quick question that's totally off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly?
My website looks weird when browsing from my iphone4.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this
problem. If you have any recommendations , please share.

Cheers!

Here is my web-site: แทงหวย: https://tawk.to/lottovip
Idézet
 
 
#815 Selena 2020-01-25 20:56
This refusal is self-explanatory a forgery thereby,
need to be complained as soon as possible to assert their prize
money. Tombola bingo has 9 different games to relish and tickets can be purchased
from as low as 2p with an impressive 10,000 weekly jackpot game accessible to play for free.
A safari to the London casino will be as refreshing and fun every other holiday.


my website - qq288: https://vipclub77.zohositescontent.in/
Idézet
 
 
#814 Genie 2020-01-25 16:40
What's up colleagues, fastidious article and pleasant urging commented at this
place, I am actually enjoying by these.

Feel free to visit my web blog: Www.freebetsinfo.co.uk/pt-br/bookmakers-asia/: http://www.girlsoftball.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetsinfo.co.uk%2Fpt-br%2Fbookmakers-asia%2F
Idézet
 
 
#813 Gene 2020-01-25 15:41
I pay a visit everyday a few sites and information sites
to read articles or reviews, except this webpage gives
quality based articles.

Feel free to surf to my homepage :: หวย: https://www.theme-junkie.com/forum/users/sandy-kloeber5868/
Idézet
 
 
#812 Kaley 2020-01-25 15:09
This piece of writing offers clear idea
for the new visitors of blogging, that in fact how to do blogging.


My page :: หวยออนไลน์: https://dzone.com/users/4216553/lottovip.html
Idézet
 
 
#811 Vance 2020-01-25 14:02
Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Ie.

I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to
let you know. The design and style look great though!

Hope you get the issue solved soon. Thanks

My blog ... plc program pdf: http://aprendices.net/wiki/index.php?title=User:DorotheaBurnett
Idézet
 
 
#810 Elke 2020-01-25 12:32
I do consider all of the ideas you have offered for your post.

They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too short for newbies.
May just you please extend them a little from
subsequent time? Thanks for the post.

Check out my web blog: sky casino wynn: http://www.giannitessaro.it/some-casino-etiquette-to-follow/
Idézet
 
 
#809 Mariano 2020-01-25 11:38
Woah! I'm really enjoying the template/theme of
this site. It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult
to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal.
I must say you've done a very good job with this.
In addition, the blog loads very fast for me on Opera.
Superb Blog!

Check out my web page: qq poker online (waldorfwiki.de: http://waldorfwiki.de/index.php?title=Cara_Mudah_Daftar_Akun_Poker_Di_Situs_Judi_Online)
Idézet
 
 
#808 Alta 2020-01-25 10:02
A website gift climb plenty of backlinks,
if any profession or smooth newbie submit their websites to directory.

On the web world, there are lots of sites that supply you the pleasure of
playing these games at the ease. Rather than gambling inside a public environment, that might or may not be close to home,
internet gambling may be the new rage.

My homepage ... w88 vietnam: https://ello.co/w88game88
Idézet
 
 
#807 Dewitt 2020-01-25 08:59
Blackjack is among the most commonly played game inside London casino and it is definitely
an incredibly interesting game to put one's money. In other words,
you are able to win maximum number of bets should you keep somethings into consideration. The sort of hand you might have
in poker may also be exactly the same regardless of
the type of poker - https://vip-club.my-free.website: https://vip-club.my-free.website/, there's a chance you're collaborating in.
Idézet
 
 
#806 Armand 2020-01-25 04:44
Hi there! I understand this is kind of off-topic but I needed to ask.

Does running a well-established blog like yours require a large amount of work?
I'm completely new to running a blog however I do write in my diary on a daily basis.

I'd like to start a blog so I can share my own experience and
feelings online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring blog owners.

Thankyou!

Feel free to surf to my webpage ... grand dragon lotto 4d king: http://www.444it.com/home.php?mod=space&uid=1093445&do=profile&from=space
Idézet
 
 
#805 Carol 2020-01-25 01:43
What's up mates, good paragraph and fastidious arguments commented at this place,
I am in fact enjoying by these.

My blog ... CBD Gummies: http://waifuzhu.com/home.php?mod=space&uid=1377589&do=profile&from=space
Idézet
 
 
#804 Diego 2020-01-24 23:15
I constantly spent my half an hour to read this weblog's articles every day along with a cup of coffee.


Look into my blog: Http://Beatsoup.Net: http://54.71.232.44/User:Randy2713478
Idézet
 
 
#803 Magda 2020-01-24 17:00
For newest news you have to pay a quick visit the
web and on the web I found this web page as a most excellent website for most up-to-date updates.


Feel free to visit my webpage ... http://162.213.251.143: http://triggerwiki.fervorcraft.de/index.php?title=Benutzer_Diskussion:WendellCoventry
Idézet
 
 
#802 Jamila 2020-01-24 16:41
The fans of this game are invited to check out bingo site to find
out some of the first-rated new online plays.

It all sounds exciting especially with US based companies entering the arena however
it does have its issues and truth be told, we presume that these companies don't have
a hint in terms of the they are getting themselves into.
A safari into the London casino is often as refreshing and fun every other holiday.Also visit my webpage; online Casino (https://vipclub66.jimdofree.com: https://vipclub66.jimdofree.com/)
Idézet
 
 
#801 Flynn 2020-01-24 16:27
Hello excellent blog! Does running a blog such as this require a lot of work?
I have no knowledge of computer programming however I had been hoping
to start my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners
please share. I understand this is off subject however I just wanted to ask.
Kudos!

my web site; casino Online: http://www.zjgoperation.com/comment/html/?733.html
Idézet
 
 
#800 Sonya 2020-01-24 15:53
Thankfulness to my father who informed me regarding this weblog, this weblog is truly remarkable.Feel free to visit my site :: แทงหวย: https://gmauthority.com/blog/users/huayvips/
Idézet
 
 
#799 Felica 2020-01-24 15:51
The low cost of producing good quality digital video, along with higher speeds of
broadband associated with video friendly computers, and also the international open distribution network that is the Internet has built a
time of chance of the independent producer. Since city courses do not let refunds, everybody thought
we would place it out just a little further. 3b - This version enables the transmitting of Dolby True - HD
and DTS-HD Audio, that are combined with Blu-ray players.

Also visit my website anchortext: http://Fi.Megam.info/music/artist/The+Kinison
Idézet
 
 
#798 Chester 2020-01-24 13:17
whereas the opponents have claimed that legalizing the gambling would result in less paid jobs, increased crime,
cannibalized business and less revenues. Have a look at many of
the skills which a bingo player should possess:
. These Smartphone are getting to be the positive
and beneficial source to understand each and all things in detail.


Here is my web site online sportwetten (500px.com: https://500px.com/w88game88)
Idézet
 
 
#797 Victor 2020-01-24 12:31
Everyone loves it whenever people get together and share thoughts.
Great site, keep it up!

my page :: internal controls: http://internalcontrolsconsulting.com
Idézet
 
 
#796 Derick 2020-01-24 11:23
Hi, I tһink your website might be having browser compatіbiⅼity
isѕues. When I look at your website in Safari, it looks fine bսt when opening in Internet Eхplorer, it hɑѕ some overlaⲣping.
I just wanted to give you a quick һeads up!
Other then that, terrific Ƅlog!

Feel free to surf to my webpage :: rent bike in balі: http://bringkadrent.com
Idézet
 
 
#795 Emanuel 2020-01-24 09:26
Skidding can produce a lot of stress on the horse's leg support structures and
ligaments; thus, resulting to aches and injuries.
These slots combines the pleasure of classic slots with the entertainment experience.
Now gambling isn't only a pursuit or even the sports but
in some countries it is now contributors in running economy along with tourism.


Feel free to surf to my web blog :: w88: http://gayspa.mystrikingly.com/blog/why-online-casino-gaming-5f0e4931-5d34-43ee-b230-25d1a79464c5
Idézet
 
 
#794 Muoi 2020-01-24 07:10
There's certainly a great deal to learn about this subject.
I really like all of the points you've made.


my web-site ... ocean king kota kinabalu: https://soo.gd//oceankinglighting60237
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Támogatók

AdományozókBaudolino, Voodoo, Rosa, Satyusek, Kriszta, Klára70, Jarilo, BágóAranymaszat, Teri, hancyka, Era86, andi0110, ketrin6miki70, inestimi, Blondie, kunlord87, Domingo, Márti, Abszolút0, Holle anyó, sugarymarta, perecz, Erzsike, Ypszilon, pompom, Bara, Mykiman, kordasnemarika, davide_organist, BenCry, Sövi,, Timi, Timi anyukája, Ákos fia, Mónika, Tibi, Olgi és sokan, sokan mások...

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 565 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs