Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap Mű-vé-szett Zenebona Macskaközi zenék Tánc Sorscédulák-antológia: Székely Júlia
Sorscédulák-antológia: Székely Júlia E-mail
Nagyapám tévedett
 
 
Amikor a trónörököst megölték, Gyurika hároméves volt. Én sem voltam sokkal idősebb, de nagyapa öreg volt már, titokban meg kellett nyugodnom Isten akaratában, hogy meg fog halni. Nem lehet tenni semmit, nagypapa is meghal, mint Feri bácsi s még sok öreg, hiába, az öregek meghalnak, ez a dolguk.
Gyurika véleménye a halálról másként alakult, szerinte csak a rossz emberek halnak meg, a jók, akik reggel-este fogat mosnak, azok nem. A trónörökös sajnos nem tartozott ezek közé, s lám, most itt a baj, meg van halva.
Sejtettük, hogy ezzel a trónörökössel elkezdődött valami, hiszen nagypapa is kijelentette, hogy ebből nagy ramazuri lesz. Gyurika meg én derült érdeklődéssel vártuk a ramazurit, mert úgyis unatkoztunk. Történni fog valami, és ez szórakoztató lesz, még ha nem is lehet tőle várni semmi jót. Gyurika például biztosra vette, hogy a trónörökös az oka a sok spenótnak, amit belékényszerítettek a mostoha körülmények, én is összefüggést láttam a világesemények és a tény között, hogy egy doktor bácsi szemüveget kényszerített az orromra, s az elcsúfította arcomat, amely így, ellentétben Gyurikáéval, nem hasonlított az angyalokéhoz.
Szóval a dolog elkezdődött.
Hogy mi kezdődött el, azt nem lehetett sejteni, nálunk idősebbek sem tudták, legföljebb nagypapa gyanított valamit. De hát nagypapa öreg volt, tudhatta.
Ami az öregséget illeti, ha egy kicsit utánagondolok, kiszámíthatom, hogy nagyapám abban az időben fiatalabb volt, mint én most, midőn e sorokat írom. De ha elképzelem, hogy nemsokára nekem is meg kell halnom, képtelen vagyok megnyugodni Isten akaratában. (...)
 
— Éljen a háború! - harsogták mámoros torokkal az emberek végig az egész Hermina úton. - Éljen a háború!
— Nagypapa, ki az a hábolú? - kérdezte Gyurika.
— Senki - felelte nagypapa rosszkedvűen.
— Éljen a senki? - faggatózott tovább a gyerek.
— Buta vagy - nagyképűsködtem Öcsivel minden jogalap nélkül, mert hiszen nemcsak Gyurika, magam sem értettem, miről van szó. Ha az ember nem tud valamit megmagyarázni, legcélszerűbb egy gorombasággal  elütni a dolgot.
Az emberek kiabáltak, éljeneztek, dülöngéltek a Hermina úton, kíváncsian bámultuk őket a kertkapuból.
Nemcsak mi laktunk a Hermina úton, hanem lakott ott egy gróf is. Nevét nem tudtuk, foglalkozását sem, bár a felnőttek között gyakran hangzott el ez a hosszú szó: miniszterelnök. A szó majdnem olyan hosszú, mint a tüszős mandulagyulladás, gondoltam, ez is olyasvalami. Lestem, mikor és kinek a nyakára kerül hidegvizes priznic. De aztán hallottam, hogy a gróf, az egy magas, szemüveges ember, és hogy valami Roheim-villában lakik nem messze tőlünk.
Mindenki erről a grófról beszélt, és észre lehetett venni, hogy nagypapa, nem tudni, miért, fél ettől a gróftól. Ez a
körülmény még Gyurika figyelmét sem kerülte el, emlékszem egy megjegyzésére, amiből erre lehet következtetni. Ez akkor történt, amikor nem akarta megenni az ebédjét, s nagypapa rászólt:
- Ha nem eszel rendesen, elvisz téged a mumus.
- Téged meg elvisz a glóf a loheim villába - felelte a gyerek.
Hogy aztán kit vitt el a gróf és hová, azt nem lehetett tudni. Ez már történelmi lecke volna, nem egy hároméves kisfiú, hanem a felnőttek tanultak belőle, ha nem is eleget. (...)
 

Nagyapám táncolt. Ősztől tavaszig, tanévnyitástól tanévzárásig táncolt, könnyedén, kecsesen, boldogan, többnyire háromnegyedes ütemben. Így telt az idő szeptembertől májusig. Májusban aztán a tánciskolát bezárták az Erzsébet körúti lakással együtt. A nyári hónapokra elköltöztek mind a négyen a Hermina útra. Négyen voltak mindössze, mert hol voltam akkor még én? Hol volt Gyurika? Apám is csak mint a tánciskola egyik jeles növendéke bukkant fel olykor az Erzsébet körúti tanintézetben, nem is sejtve, hogy egyszer még ő is belekerül ebbe a családi albumba mint avisszaemlékezés egyik szereplője.
A Hermina úti telket nagyanyám Róza nénitől örökölte. Apró, földszintes ház, előtte kert. Nem nagy érték az egész, de ami vonzóvá tette, az a szomszédság volt. A szomszédos telken ugyanis megnyílt az Angolpark. Nagy volt a jövés-menés, rengeteg ember töltötte itt vasárnapját, kora reggeltől késő éjszakáig. Szólt a zene, nem is egyetlen zenekar, és nem is különböző időben. Volt itt katonazenekar, cigányzenekar, sramlizenekar, de főleg verklizene, ez még hétköznapokon is szólt.
Az Angolparkot villamossal és omnibusszal lehetett megközelíteni, de volt, aki gumirádlin érkezett, fiákeren vagy kétfogatún, mint például a gróf, aki azonban nem az Angolparknál kötött ki, hanem a Roheim-villa előtt, körülbelül kétszáz méterrel odébb.
Erről a grófról sok szó esett később, amikor már én is részt vettem a Hermina úti közéletben. „A gróf a Roheim-villában" - emlegette nagyapám a környék legelőkelőbb lakóját nem kis tisztelettel, bár eleinte még nem félt tőle annyira. Közelébe sohasem merészkedett. A gróf soha nem állt szóba senkivel. Nagyapám is inkább az Angolpark dolgozói iránt érzett vonzalmat. (...)
 
Nagyon büszke voltam Mihály barátságára. Vonzalmunk kölcsönös volt, ezt mindenki tudta. Ha valaki Mihály protekcióját vette igénybe, mindent elérhetett nálam, még azt is, hogy ellenkezés nélkül nyeljem a csukamájolajat. Rajtam kívül senkit nem tegezett Mihály, még a lovakat sem. Pedig azokat is szerette, ha nem is annyira, mint engem meg Julcsát, a dadust. Julcsa az én szárazdadám volt, később Gyurikáé. Most mindkettőnkre vigyázott, de főleg Mihállyal foglalkozott, pedig az nem tegezte őt vissza.
Hétköznap délutánonként, ha ideje engedte, Mihály kártyázott velem a kertben. Noha alig tudtam megkülönböztetni a piros hetest a kilencestől, mégis mindig nyertem. Gyurika többnyire kibicelt, s azt híresztelte, azért nyerek, mert hamisan játszom. De Julcsa ellenvéleményt nyilvánított, szerinte Mihály csalt, hogy én nyerhessek. Én magam akkor azt hittem, szerencsém van a játékban. Betartottam a játékszabályokat, szigorúan, pontosan, mégis nyertem. Mihály volt az egyetlen férfi életemben, aki azért csalt, hogy én nyerjek, csakis így lehet az embernek szerencséje, annak ellenére, hogy betartja a játékszabályokat.
Bizonyosnak látszott, hogy a világ sorsa jó kezekben yan, amikor a férfiak kezében van, minden úgy van jól, ahogyan van. Örültem, hogy sorsomat és a világ sorsát férfiak igazítják, meg voltam elégedve. De hát persze akkor meg élt a nagyapám, és én Mihályba voltam szerelmes.
Minden Mihály körül forgott, őérte volt a nyár, a madarak, a csirkék, a fák, a Julcsa, én, az egész világ.
Napbarnított arca volt, haja világosabb arcánál. Gyurika haja ugyanilyen volt, de arca majdnem fehér. Mindkettőjük aranyhaja nagyon tetszett nekem. Mihályé olykor arcába hullott, félig eltakarta azt. Julcsának ez nem tetszett, kezének egy határozott mozdulatával kiseperte ezt a sok hajat Mihály homlokából. Nem is tudom, miért utáltam ilyenkor a Julcsát.
- Nagyapa, mi az a feleségül vevés ? - kérdeztem egy délben az asztalnál, ahol arról volt szó, hogy Mihálynak feleségül kell vennie a Julcsát, mielőtt bevonul.
- Majd megtudod - felelte nagyapám kitérőén, és én már meg sem mertem kérdezni, mi az a bevonulás, pedig azt sem tudtam.
A Hermina úton már senki sem éltette a háborút. Késő ősz volt, hideg, majdnem tél, és mi még mindig nem költöztünk be a városba. Ennek én csak örültem, mert itt legalább egy házban laktunk Mihállyal, s ha nem is a kertben, de a fűtött konyhában minden délután kártyáztunk. (...)
 
Egy reggel nagyapám az udvaron szaladgáló csirkékre mutatott.
- Hatot vágj le belőlük, ebédre rántsd ki őket - utasította nagymamát. Aztán ő maga fogta kocsi elé a lovat, fölült a bakra, és a főülésre Mihályt meg Julcsát ültette. Mindketten ünneplő ruhát viseltek, kezükben a kertből összeszedett virágokat szorongatták. Nagyapám ünneplő ruhája gomblyukában is virág ékeskedett, így ült a bakon, így vonult be Mihállyal meg Julcsával a városba.
Engem nem vittek magukkal, de mire hazajöttek, megvolt a feleségül vevés.
Kissé rosszkedvűen fogadtam őket, de azért nem sírtam el magam az ebédnél. A rántott csirke nekem is, Mihálynak is ízlett, csak Julcsa nem tudott enni, hiába rakta tányérjára nagymama a ropogós szeleteket, ő csak nézte bánatosan Mihályt. Ha Julcsa így nekibúsulja magát, akkor mit szóljak én? Nem szóltam semmit.
Ezen a délutánon nem kártyázott velem senki, este pedig hiába kerestem Julcsát, hogy fektessen le, nem volt sehol. Mihály se jött be hozzám, hogy szokása szerint mesét mondjon, mielőtt elalszom. Ez volt életem első álmatlan éjszakája, ekkor éreztem első ízben, hogy egyedül vagyok a világmindenségben.
Másnap délután mintha semmi sem történt volna, leültünk Mihállyal kártyázni a jól fűtött konyhában. Kezemben a lapokkal ezt kérdeztem:
- Kit szeretsz jobban, engem vagy a Julcsát?
- Téged.
- Hát a Julcsa? - faggattam féltékenyen.
- A Julcsa?. . . A Julcsa, az a feleségem - felelte közönyösen. Hangjában volt valami, ami engem tökéletesen megnyugtatott. Julcsa nem vetélytárs többé. Megértettem, mi az a feleségül vevés.
Néhány nappal későbben úgy fölmelegedett az idő, mintha a nyár visszaszökött volna.
- Gyele, menjünk át az Angolpalkba - javasolta Gyurika.
- Parkba - javítottam ki az r betűt, mert a javaslatot elfogadtam.
A kapunál megtorpantunk. Nem lehetett bemenni. Magasra nyúló létra állt ott, tetején egy bácsival, aki szedegette le a baba nagyságú betűket.
- Mi az? - kérdeztem ijedten. - Nem lesz többé Angolpark?
- Park lesz, de nem angol - hangzott a magasból a felelet.
Gyurika még nem tudott olvasni, de én meg tudtam állapítani, hogy tényleg csak az első öt betű kerül le helyéről, a PARK kegyelmet kap.
- Miért nem angol? - faggattam tovább az idegent.
- Ez is azért van, mert megölték a trónörököst - felelte türelmesen a létrás ember.
Gyurika szó nélkül sarkon fordult, mintha megértette volna az összefüggést. Azóta is nemegyszer tapasztaltam, hogy a jelenségek közti kapcsolatok felismerésében lemaradok a férfiak s nem csupán a háromévesek mögött.
Ez a létrás ember különösen titokzatosnak tűnt. Mert mi az, hogy „is"? Jó, a trónörököst megölték ezt már hallottam, hiszen jó ideje egyébről sincs szó a felnőttek világában. Nem lesz Angolpark? Lesz más, csak még nem lehet tudni, miféle szó kerül az „Angol" helyébe. De miért mondja ez a létrás ember azt, hogy „is"? Mi minden következik majd még ezenkívül abból, hogy megölték azt az unalmas trónörököst?
Csakhamar megtudtam. Amint néhány nap múlva megpillantottam Mihályt új arany gombos ruhájában, kackiásan félrecsapott sapkáján piros rózsával, azonnal gyanítani kezdtem, hogy ez megint valami trónörökös-dolog.
- Hábolúba mész ? - kérdezte Gyurika Mihálytól, mert ő nem is gyanakodott, biztos volt a dologban, olyan biztos, hogy hozzá is tette: - Gyele vissza.
- Visszajövök - ígérte Mihály. — Egész biztos, hogy hamarosan visszajövök.
- Mikol? - türelmetlenkedett Gyurika.
- Mire a falevelek lehullanak, itthon leszek - hangzott a felelet, mely csak előttünk volt ismeretlen, Mihály olyan gyakorlottan hadarta, mint aki nem először idézi.
Gyurika gyanakodva nézett föl a fákra, bizony a falevelek szaporán szállingóztak, pedig szellő sem rezdült, mely lendületbe hozta volna őket, hullottak azok maguktól, mert ennek itt volt az ideje. Könnyen lehetett volna Mihályt füllentésen érni, de ez egyikünknek sem volt szándékában, ehelyett csak ennyit mondtam:
- Ne menj el.
Gyurika ritkán adott nekem igazat, de most ezt tette.
- Maladj itthon.
- Jó. Itthon maradok - hangzott a felelet megnyugtatásunkra.
Mihály valóban itthon maradt néhány napig. Ez idő alatt már el is hittük, hogy a veszély elvonult, minden marad a régiben. Amíg aztán egy reggel Julcsa jelent meg ágyamnál, kisírt szemmel sürgetett, öltözzem, mert elkésünk.
Hideg volt ezen a reggelen, nagyon hideg, Julcsa vastag kabátot adott rám, meleg sapkát, amelyet csak a városban szoktam viselni, amikor havazik. Most nem hó esett, hanem csak eső, de az olyan súlyos és piszkos volt, mintha nem is az égből hullott volna a földre, hanem fordítva.
Julcsa meg én dideregve tápászkodtunk fel a kocsira, a két hátsó ülésre. Nagyapám ült a bakon az ostorral, gyeplővel kezében, és egész úton hallgatott. Még a lovakhoz sem szólt, nemhogy hozzám. Új, ismeretlen úton haladtunk. Csöndesen vacogtam a sírdogáló Julcsa mellett.
Óriási épülethez érkeztünk. Csupa üveg, vas, korom. Rengeteg ember, valamennyiben Mihályt véltem fölfedezni, mert ugyanolyan ruhát viseltek, mint ő mostanában, s a sapkájukon is ott a virág. Hosszú sor kocsi állott az épületben, azon túl is, a szabad ég alatt, látni sem lehetett a végét.
Még sohasem láttam vonatot. Végre megtaláltuk Mihályt, az egyik vasúti kocsi lépcsőjén ült, és cigarettát sodort. Sapkáján virág. Minden kocsi fel volt virágozva. És minden ember. A virágos emberek hangosan nevettek, énekeltek, örültek valaminek. Az általános jókedvben sehogyan sem értettem, miért sír a Julcsa, és miért olyan szigorú nagypapa ábrázata.
Mihály egyszerre csak megpillantott bennünket, s a tömegen keresztülvergődve hozzánk sietett. Átölelte Julcsát,
aki úgy sírt, mintha megverték volna. Türelmetlenül vártam, mikor kerülök sorra, de előbb nagypapához fordult, aki hosszan rázogatta kezét, alig akarta elengedni. Valamit mondott is neki, de szót sem értettem belőle, pedig magyarul beszélt. Végre hozzám lépett, fölkapott a levegőbe, magához szorított és megcsókolt. Éppen olyan dohányszagú volt, mint nagypapa. A sapkája mellé tűzött virágról arcomba csepegett a víz, a virág is cigarettaillatú volt. Aztán óvatosan letett a földre, és megint csak ezt mondta:
- Visszajövök. Hamarosan visszajövök.
A vonat sikítozni kezdett. Sorra felkapaszkodtak rá a virágos emberek, alig fértek el rajta. Volt, aki már csak a lépcsőn kapott helyet. Körülöttük asszonyok, gyerekek tolongtak, és integettek a virágos vonatok felé. Mihály egy vonatablakból dugta ki fejét, körülötte csupa virágsapkás ember integetett vissza felénk, aztán valaki elkezdett énekelni, utána többen csatlakoztak hozzá, egyszerre pedig mindenki énekelt:
- Nesír-jatok budapesti lányok, vissza-jövök még-hoz-zátok, valaha, valaha, vagyso-ha. . .
A hosszú vonatsor éktelen sivalkodásba kezdett, ettől nem hallhattam a körülöttünk szorongó tömeget. Csak arcukon lehetett látni, hogy sírnak, hangjuk beleveszett a vonatzajba.
A vonatsor meglódulva elindult.
Elindult virágosan, zsúfoltan, fütyülve, prüszkölve, fújtatva, nyögve, lomposan és közömbösen. Már nem lehetett megkülönböztetni Mihály arcát a többiekétől. Aztán már egyáltalán nem lehetett emberi arcot látni, csak lobogó zsebkendőket, virágos sapkákat, végül pedig már csak füstöt és kormot.
A tömeg sírt, Julcsa bömbölt, nagypapa orrát fújta, én meg nyitva felejtett szájjal bámultam az esetlen vonatállat utan, mely a ronda pofájával úgy elnyelte Mihályt, mint Jónást a cethal, amint azt nekem egyszer éppen Mihály mesélte elaltatás céljából.
Erre a cethalra gondoltam este az ágyban, de ezúttal nem tudtam tőle elaludni.
Így lépett életembe a történelem, hogy soha többé onnét ki ne lépjen. (...)
 
Nagyapám napról napra dühösebbnek látszott. Haragudott az egész világra, mely tétlenségre kényszerítette. Ezt nem szokta meg. Unalmában káromkodott, felváltva magyarul és németül. A német szöveget, anélkül hogy értettem volna, megjegyeztem, le van kottázva a fülemben:
„Derslágzoltreffendi gance svejnerej."
A magyar nyelvű káromkodás viszont Gyurika tetszését nyerte meg, különösen a jelző, melyet nagypapa a „háború" főnév előtt emlegetett díszítésképpen. El is ismételte, harsány megvetéssel, midőn nagymama egy tányér sárgarépa-főzeléket tett eléje.
- Kulva sálgalépa... - mert még mindig nem tudott megbirkózni az r betű kiejtésének nehézségeivel.
- Kitől hallottad ezt a csúnya szót? - rémüldözött nagymama.
Gyurika szigorúan nézett rám, nehogy eszembe jusson nagypapára árulkodni.
- Magamtól találtam ki - vállalta hősiesen.
Ennyit a történelmi háttérről.
Észre sem vettük, s a háttér az előtérbe nyomult. Kezdődött azzal, hogy Mihályt elnyelte a vonatcethal. Ekkor már sejteni lehetett, hogy valahol háború van. Folytatódott a tánciskola megszűnésével, s azzal, hogy a jól fűthető Erzsébet körúti lakás helyett a Hermina úti faházban kellett telelnünk. Fáztunk kegyetlenül, különösen én, mert a „szaletli"-nek nevezett külön épületben egyáltalán nem lehetett fűteni, márpedig nekem itt dolgom volt, gyakoroltam. Nagypapa ugyanis egy rozoga pianínót helyezett el ebben a szaletliben. (...)
 
Ez még mind csak háttérnek nevezhető, de az már nem, hogy egy napon apu is megjelent katonaruhában, kardja is volt, ami Gyurikát igencsak érdekelte, ilyet ő is szeretett volna.
- Azt már nem! - tiltakozott nagypapa. - Mire te megnősz, addigra már nem lesz háború, sem itt, sem sehol a világon. Egyszer talán majd megjön az emberek esze.
Ezzel nagypapa tévedéseinek száma egyről kettőre szaporodott.
De azért beleegyezett, hogy a Hermina úti gyorsfényképész megörökítse hároméves unokáját katonaruhácskában, apró karddal az oldalán, félrecsapott csákóval a fején. A kép most itt van előttem, üveg alatt, keretben. Nem fogott rajta az idő. Mintha tegnap készítették volna a felvételt a legmodernebb géppel. A kisfiú ünnepélyes arckifejezéssel, szigorúan, bátran néz a lencsébe, mint aki tudja, hogy a háború nem tréfadolog. Bal keze a kardon.
Nagybátyám is behívót kapott, de rövidlátása miatt megúszta. Csak szemüvege tört össze, más egyéb nem.
- Untauglich - mondta nagyapám szégyenkezve, de megkönnyebbülten. - Bárcsak te is rövidlátó volnál, vagy legalább sánta - mondta apámnak.
A nagybácsi úgy örült saját fogyatékos látásának, hogy odahaza is ügyetlenül csetlett-botlott, mindennek nekiment, eltúlozva a dolgot, hadd lássák, nem gyávaságból tartja magát távol a becsület mezejétől, ahogy a csatateret gyengéden elnevezte. Nehéz volt elképzelni, hogy az ellenség megfutamodjék előle.
Hogy az ellenségnek esze ágában sincs megfutamodni, sőt ellenkezőleg, meg akarja nyerni a háborút, erre akkor még nem gondolt senki. Én sem gondoltam ilyesmire. Biztos voltam a győzelemben. Megerősített hitemben életem első olvasmánya egy falragasz. Óriási betűk voltak rajta, mindegyiket ismertem már. Minden utcasarkon ez a plakát virított, a megtanult betűkkel: BELGRÁD ELESETT... (...)
 
A Roheim-villa mellett néha elsétáltunk nem kis megilletődöttséggel, mert hallottuk, hogy ott nagy dolgok történnek. A háború mellett nem sétálhattunk el, de egy alkalommal közel került hozzánk. Két gyerek jött látogatóba nagypapához. Akkorák voltak, mint Gyurika meg én. Egy kisfiú és egy kislány, csak életkoruk cserélődött meg, a fiú volt a nagyobbik, a kislány Gyurikával egyidős. Mindketten fekete ruhát, fekete cipőt, harisnyát viseltek. Még sohasem találkoztam velük, de a nagypapa ismerte őket, egyik zenész barátjának gyerekei voltak.
- Miért vagytok feketében? - kérdezte tőlük rémülten.
- A papa elesett a hábolúban - felelte a hároméves kislány Gyurika ismert beszédhibájával és derűs mosollyal.
Nagymama sírva kapta ölébe a kislányt, Julcsa a fiút halmozta el szenvedélyes csókokkal. Nagyapa olyan tisztelettel bámulta őket, ahogyan még soha senkit. Az utcáról bejött egy sereg ember, ünnepelték a két kis gyászruhást, s ezen a délutánon az Angolparkból is többen átjöttek a hírre, hogy egy hősi halott árvái jelentek meg Tóni bácsinál. Selyemcukor, nápolyi szelet, sósperec került elő, végül pedig díszkíséret vitte át a két gyereket az Angolparkba, amelyet immár Nemzeti Parknak neveztek.
Szerényen, mint akiket az ünneplés nem illet meg, mi is utánuk kullogtunk, miközben én hideglelős büszkeséggel gondoltam arra, hogy minket is így szeretne, sajnálna mindenki, ha apu, isten ments, elesne a háborúban.
Fekete ruhában nem csupán gyerekeket látni, felnőttet is egyre többet, főleg nőket. A férfiakkal más a helyzet, ők kevesen vannak; többnyire katonaruhában, kezükben bot vagy mankó, nemegyszer úgy, hogy csak egyik lábuk érinti a földet, a másikon a nadrágszár üresen, feltűzve tanúskodik arról, hogy viselője hős. Ha két lábon járnak, akkor viszont a kabátujjuk lóg üresen, esetleg mind a kettő. Nem! Ezt ne! Apu ne járjon igy, inkább ne szeressen, ne sajnáljon minket senki! Apu ne járjon így!
Apu nem járt így. Másként járt, de mi ezt sokkal későbben tudtuk meg, amikor már hazajött a Jendrassik-klinikáról, ahol a sebesülteket ápolták, gyógyították. Szerencsére nem gyógyították meg túlságosan, s így nem kellett visszatérnie a frontra.
- De azért apa is hős - nyugtattam meg Gyurikát, aki látványos rokkantságot, mankót, ilyesmit reklamált. Egy kis tüdőlövés nem imponált neki, mert az nem látható.
Nem sokat értettem az első világháborúból, majdnem olyan keveset, mint a másodikból, de abban megegyezett a kettő, hogy a történelem minduntalan beleszólt magánéletembe. Akkor is beleszólt, amikor látszólag semmi köze nem volt hozzá. 
Gyurika szűnni nem akaró betegeskedése emlékezetemben összeolvad a fél füllel hallott hadijelentésekkel. Még most sem tudom a két jelenséget a realitásnak megfelelően szétválasztani. Nem mondtam le a megfejtés lehetőségéről, megfélemlített képzelődés-e, vagy fantáziálgatásomon kívül is összefüggés található a két szerencsétlenség között? (...)
 
Gyurika iskolába járt mar, de a háború csak nem akart véget érni. Mindenki várta, ő leginkább. Szörnyen unta a sok betegséget, lázmérést, inhalálást, ágyban maradást, s anélkül hogy indokolni tudta volna, miért, a háborút tette felelőssé mind a maga, mind az emberiség szenvedéseiért.
- Sovány vagy, mint egy kis giliszta - sírdogált nagymama.
- Háborrú! - felelte harsányan ropogtatva a meghódított rr betűt. - Háború után majd kövér leszek, nagymama. (...)
 
Egy forró júliusi reggelen a szederfa alatt ültünk, és Mihályról beszélgettünk. Hol az ördögben marad olyan sokáig, igazán hazajöhetne már. Levelet sem ír, hír sem érkezik felőle. Itt a Városligetben sokkal többet gondolok rá, mint a városban, mert ez a liget, különösen a Diogenész kertje, hozzátartozik, nehéz elviselni Mihály nélkül. Minden reggel itt ülünk a szederfa alatt, Julcsa is velünk van, és természetesen Mihályról beszélgetünk. De ezen a reggelen nemcsak beszéltünk róla, hanem végre hír is érkezett felőle. A postás hozott egy csomagot, s letette Julcsa elé.
- Biztosan ő küldte - kiáltottam -, Mihály! Bontsuk ki.
Nekiláttam, hogy kibontsam a csomagot, mert Julcsa úgy megijedt tőle, hogy mozdulni sem bírt.
Semmi különöset nem találtam a csomagban, csak mindenféle meleg holmit, melyeket még  a  télen  Julcsával együtt adtunk fel a postán, harisnyák, lélekmelegítők, ilyesmik. Aztán rengeteg sok levél, egy üres pénztárca, zsebóra meg az én fényképem. Julcsa hozzá sem nyúlt a tárgyakhoz.
Gyurika azonban talált valamit a holmik között, ami megnyerte tetszését. Ez egy aranyérem volt, szép, színes szalagon, fehér selyembéléses fekete bársonytokban.
- Ez a tied - mondta Julcsának, és szertartásos mozdulattal nyújtotta át a kitüntetést. - Csak ne bőgj! (...)
 
Egy reggel arra ébredtünk, hogy Julcsa szívettépően zokog a gyerekszobában.
Mihályra gondol, tűnődtem elmélázva, s magam is sírva fakadtam. De Julcsa meglepő hírt közölt velünk.
—  Meghalt a király — mondta fuldokolva.
—  Jé, meghalt a Ferencjóska? - álmélkodott Gyurika.
—  Tessék, itt az újság. Benne van. Fekete gyászkeretben.
—  Nem is tudtam, hogy rokonod volt.
—  Honnét veszed, Gyurika, hogy őfelsége, a király, rokonom volt?
—  Mert hogy olyan nagyon siratod.
—  Ő a mi jó királyunk volt.
—  Ez is benne van az újságban?
—  Benne.
—  Az más. Akkor csak sirasd.
Julcsa keservesen megsiratta a jó királyt. Egész nap jajveszékelt. Még este is, mikor lefektetett bennünket, szorgalmasan szipogott.
Gyurika vigasztalni próbálta.
-  Nagyapa azt mondta, hogy most majd megkoronáznak egy másik királyt.
- Azért mégiscsak nagy baj, hogy meghalt a jó király!
- Nagyapa azt mondja, sokkal nagyobb baj, hogy meghalt a Mihály.
Julcsa ijedten bámult ránk.
- Nagyapa. . . ezt mondta ? 
- Ezt.
- Bizony ezt, én is hallottam - siettem tanúskodni.
- Mit mondott még?
- Kiről?
- Hát a... Mihályról.
Gyurika szó szerint idézte nagyapa szavait:
- Hogy meghalt a király, arról a Mihály nem tehet, de hogy meghalt a Mihály, arról tehet a király.
- Ezt mondta?!
- Szóról szóra ezt. Öcsi nem hazudik - vallottam magam is.
- Rólam nem mondott semmit ?
- Nagyapa?
- Persze hogy ő. Mondott rólam valamit?
- Mondott.
- Mit?
- Nagyon dicsért téged - kedveskedett Gyurika. - Azt mondta, hogy te egy dumme gánz vagy.
- Ez mit jelent?
- Nem tudom.
- Te sem tudod? - fordult felém Julcsa.
- Én sem. (Pedig tudtam, csak nem akartam hízelegni.)
- Igazán  megtanulhatnátok  már  egy  kicsit franciául nagyapától, olyan szépen cifrázza.
Ezzel aztán Julcsa napirendre tért a történelmi esemény fölött, és a nemzeti gyászról több szó nem esett. (...)
 
[Forrás: Székely Júlia: Valahol háború is van. Két regény. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982 / részletek a Nagyapám tévedett c. regényből]
 
Székely Júlia (1906–1986), író, zongoraművész, rendező, tanár. Kodály és Bartók tanítványa. Zenetörténeti témájú regényei – ő írta meg többek között Bartók Béla életregényét – népszerűek. Háborús élményeit két regényben örökítette meg (Nagyapám tévedett – Valahol háború van).
 
 

Hozzászólások 

 
#861 Jonnie 2020-01-29 06:47
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your
web site is excellent, as well as the content!

Also visit my page - Situs judi qiu qiu online: https://gayrightsrebels.com/forums/users/katjaprendivil/
Idézet
 
 
#860 Vernell 2020-01-29 03:18
While those who are away from America, they may be needed to wager
$120 to win $100 back off your bet. It combines fun with learning:
The process of playing rummy to win is a learning experience specially in regards to planning and reacting
to changing situations. If you move to your new country, the law may be different, so that you need
to pay focus on this.

Check out my website qq101: http://www.garagenik.co.il/governor-poker-truly-assist-enhancing-your-strategic-skills
Idézet
 
 
#859 Maude 2020-01-29 01:27
Besides couning cards, the normal function memorize serrves great inn Live Black-jack.
Strategies many myths about onlinme gambling of which most thhe a large
amount of tyem are unfounded. Usually, a player would bet 1, two oor three
coins.

Here is my web-site :: present progressive
games spanish: https://blackdiamond-casino.com/forum/profile.php?id=182338
Idézet
 
 
#858 Willian 2020-01-28 23:58
I was suggested this blo by my cousin. I am nnot sure whether this post
is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
You are incredible! Thanks!

Also visit my sife situs judi: http://www.syz.net/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fizt.name%3Esitus+judi%3C%2Fa%3E
Idézet
 
 
#857 Ella 2020-01-28 21:39
GTA 5 Money Hack 2020: https://clyp.it/user/q5tos3cl
GTA 5 Money Hack 2020: https://clyp.it/user/q5tos3cl
GTA 5 Money Hack ios 2020: https://clyp.it/user/q5tos3cl
GTA 5 Money Hack ios
2020: https://clyp.it/user/q5tos3cl
Idézet
 
 
#856 Frances 2020-01-28 21:35
You have brought up a very superb points, regards for the post.


Feel free to surf to my website agen judi
online: http://www.southword.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=streetsforallseattle.org
Idézet
 
 
#855 Jay 2020-01-28 21:22
Mobile Legends Hack 2020: https://clyp.it/user/ndph0uis
Mobile Legends Hack: https://clyp.it/user/ndph0uis
Mobile Legends
Hack 2020: https://clyp.it/user/ndph0uis
Mobile Legends Hack android: https://clyp.it/user/ndph0uis
Idézet
 
 
#854 Ned 2020-01-28 20:22
Have a revolutionary idea - You can write a content article about nothing and
expect it to get good dividends. The answer is not just but needless to say it is based on your
taste.

Have a look at my web site: 918kiss rm1: http://Ziyuanchong.com/home.php?mod=space&uid=21505&do=profile
Idézet
 
 
#853 Nathan 2020-01-28 17:38
Abhängig von der Lieferadresse kann die USt.

Feel free to visit my website - youtube.com: https://youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=2Mq6BCzd-g8
Idézet
 
 
#852 Deidre 2020-01-28 17:29
I love what you guys are usually up too. This type of clever
work and exposure! Keep up the excellent works guys I've included you
guys to my blogroll.

My webpage situs qq online terpercaya (https://worldevans.com: https://worldevans.com/cara-menang-bermain-game-judi-online/)
Idézet
 
 
#851 Zora 2020-01-28 17:24
whereas the opponents have claimed that legalizing the gambling would lead to less paid
jobs, increased crime, cannibalized business and fewer revenues.
You do a many solutions to include thrill to watching your preferred sporting activity.
The main principle behind this is that every coin contributes a tiny fraction towards the jackpot.


my homepage - w88club: http://www.northeastshibarescue.com/2020/01/17/on-the-internet-casinos-for-rookies/
Idézet
 
 
#850 Gia 2020-01-28 16:44
You need to take part in a contest for one of the best sites online.

I'm going to recommend this site!

Also visit my web blog; sky casino silver club: http://Www.Izagged.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=winenote.cz%2Fschafberg-jsme-zase-na-horach%2F
Idézet
 
 
#849 Guy 2020-01-28 15:54
Jede Zelle meines Körpers wird vom Universum geliebt.


Also visit my web-site ... affirmationen: http://youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=2Mq6BCzd-g8
Idézet
 
 
#848 Kellye 2020-01-28 15:10
Excelente Rose! infelizmente, muitas pessoas tiveram a
má sorte de ter iniciado nesse meio perto de pessoas desonestas, mas sempre há tempo para
uma nova chance.

My web blog: situs slot
online via pulsa: https://bela-ideia.blogspot.com/
Idézet
 
 
#847 Doyle 2020-01-28 12:32
Despite its rather limited internal storage, the HTC Wildfire comes
with a micro - SD card slot. We have had the Internet, DOT COM, PC,
Laptops, and Social, to mention a few. This will provide
you with more than enough capability to store your videos, images, music, apps,
and thus much more.

Feel free to surf to my page - how to mod apk app; https://copyapk.com/downloads/pokemongo-mod.apk: https://copyapk.com/downloads/pokemongo-mod.apk,
Idézet
 
 
#846 Amelia 2020-01-28 12:07
Pretty component of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to say
that I acquire actually enjoyed account your weblog posts.
Anyway I'll be subscribing to your feeds or even I
success you get entry to consistently rapidly.

my page; poker qq Indonesia - gnoida.in: https://gnoida.in/schc/forums/users/jeanniemccue/ -
Idézet
 
 
#845 Shad 2020-01-28 09:34
You can get no har and fats rules perform online gamblig enterprise.
Jack,Queen and King aree worth 15. I think that becfause of such a uniqueness
iit is without any doubt one of the top ones to choose from.


Review my site ... do casino slot machines
cheat: https://igkpro.com/igk/profile.php?id=819627
Idézet
 
 
#844 Alma 2020-01-28 02:30
I know this Submit website for free: https://www.wefa.directory/
presents quality dependent posts and extra data, is there any other web page which presents these things in quality?
Idézet
 
 
#843 Emma 2020-01-28 01:36
Good response in return of this difficulty with redal arguments and explaining all concerning that.Also visit my homepage :: online poker for money usa: https://jobetudiant.net/offres-permanentes/happysitters.php/redirect?url=https://wspolnyszlak.b4ngo.pl%2Fforum%2Fprofile.php%3Fid%3D310587/
Idézet
 
 
#842 Claudia 2020-01-28 01:34
obviously like your web site however you need to
check the spelling on quite a few of your posts.
Many of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the reality then again I will
certainly come back again.

Visit my web page Www.freebetbest.com/vi/nha-cai-ca-cuoc-truc-tuyen-tot-nhat-viet-nam/: http://lionhartwine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetbest.com%2Fvi%2Fnha-cai-ca-cuoc-truc-tuyen-tot-nhat-viet-nam%2F
Idézet
 
 
#841 Olive 2020-01-28 01:13
You will be rewarded an incredible 100 free spins
in case you land 5 red snakes. In the past years, online Casino games, Hermelinda: http://www.sisliescortkizlar.com/ads/social-casino-gambling-set-to-take-off/,
have grown to be increasingly popular. Barry Greenstein Gallery will probably be worth
considering, and you will find links to do that from most with the gambling sites.
Idézet
 
 
#840 Wallace 2020-01-28 01:01
Definitely believe that which you said. Your favourite justification seemed to
be on the web the easiest factor to take note of.
I say to you, I definitely get irked while people think about issues that they plainly do not realize about.
You managed to hit the nail upon the top
as well as defined out the entire thing with no need side-effects , other folks
can take a: http://a.a signal. Will likely be
again to get more. Thanks
Idézet
 
 
#839 Ricky 2020-01-28 00:51
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this
post plus the rest of the site is really good.

Feel free to visit my blog post - Qq Slot
777: http://www.surferswiki.com/index.php?title=User:AbbeyDietrich6
Idézet
 
 
#838 Merlin 2020-01-27 23:53
The network is providing to its customers a number of the precious information's in order to help them to learn a
few of the astonishing games from our new bingo sites
a good option to discover a few of the marvelous bingo games.
Some countries keep a watch over the casinos that operate there, and you ought to limit your play to the people specific places.
Let's face it, gamblers hate it when others know their business.


Feel free to surf to my homepage :: qq288: http://vipclub.bravesites.com/
Idézet
 
 
#837 Kennith 2020-01-27 23:50
I quite like looking through an article that will make people
think. Also, many thanks for allowing for me to
comment!

Review my homepage หวยออนไลน์: https://www.udemy.com/user/lotto-vip/
Idézet
 
 
#836 Rex 2020-01-27 15:03
Blackjack is the most commonly played game within the London casino which is definitely a very
interesting game to set one's money. However,
there are certain facts linked to Online bingo game that may put you in position to improve your Bingo games
outcomes. A safari in the London casino is often as refreshing and fun just
like any other holiday.

Have a look at my site ... Horse Wager: https://lovevipclub.tumblr.com/
Idézet
 
 
#835 Kathrin 2020-01-27 13:03
Do you have a spam issue on this blog; I also am a: http://a.a blogger, and I was wanting
to know your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to exchange techniques with others, please shoot me an email if interested.
Idézet
 
 
#834 Shawn 2020-01-27 11:08
great submit, very informative. I ponder why the other
specialists of this sector do not realize this. You should continue your writing.
I'msure, you've a great readers' base already!


My weblog; PeşInatsıZ Ev: https://www.vizyonevim.com.tr
Idézet
 
 
#833 Quentin 2020-01-27 07:48
Bingo is fun time game and at the same time you can have greater chances of winning real money.
On the web world, there are lots of sites that supply you the
pleasure of playing these games for your ease. It
is a heady combination of 90 ball bingo and 75 ball by which players will get tickets which have got 4 horizontal lines accompanied
by 4 columns.

Also visit my blog post online poker malaysia: https://devpost.com/w88game88
Idézet
 
 
#832 Karine 2020-01-27 06:40
Unquestionably consider that that you stated. Your favorite reason appeared
to be on the internet the simplest thing to be mindful of.
I say to you, I definitely get annoyed whilst other people think about worries that they just do not recognize about.
You managed to hit the nail upon the top and defined out the
whole thing without having side effect , other folks could take a: http://a.a
signal. Will likely be again to get more. Thank you
Idézet
 
 
#831 Rubye 2020-01-27 03:52
Miles de Películas y series Online en calidad HD, Castellano y
Subtitulado sin cortes. Pelisplus: https://pelisplus.icu/.
Idézet
 
 
#830 Verlene 2020-01-27 02:18
Conclusively, it may be safely declared that online
dating if used properly, is often a heaven of latest relationships and
friends. Typically it comes with an unconscious liking to someone because that individual reminds them of something optimistic using their past.
The technological advancements have opened arenas for those to login from anywhere anytime to a virtual platform offering people from across the globe with whom they
can interact.

Also visit my web-site :: belle fille naturiste: http://www.pornosamateur.com/chaturbate/couple/les-gens-mappellent-couplepromiselove01-je-vis-en-colombie/
Idézet
 
 
#829 Cindi 2020-01-27 00:30
Hi, every time i used to check website posts here early in the daylight, for the reason that
i love to find out more and more.

my web page: Www.freebetsinfo.co.uk/vi/cung-cap-ca-cuoc/: http://mileclosertospace.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetsinfo.co.uk%2Fvi%2Fcung-cap-ca-cuoc%2F
Idézet
 
 
#828 Anthony 2020-01-26 23:21
Howdy would you mind letting me know which web host you're working with?
I've loaded your blog in 3 completely different browsers
and I must say this blog loads a lot quicker then most.

Can you recommend a good web hosting provider at a fair
price? Many thanks, I appreciate it!

my blog post - Unilife.co.uk: https://bookmarking2123.blogspot.com/2020/01/unilifecouk.html
Idézet
 
 
#827 Felipe 2020-01-26 21:50
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.
Also, I've shared your web site in my social networks!

Also visit my blog post qq
slot game: http://calsquash.com/wiki/index.php?title=User:MittieReaves72
Idézet
 
 
#826 Hellen 2020-01-26 19:37
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
widgets I could add to my blog that automatically tweet
my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite
some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me knoiw iff youu ruun into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your neew updates.


My web blog - sosyal medya bayilik paneli: https://www.smmbaz.com/
Idézet
 
 
#825 Fred 2020-01-26 18:12
Hi would you mind letting me know which web host you're working with?
I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good web hosting provider at a fair price?
Thank you, I appreciate it!

Also visit my homepage - Thông tin cá cược miễn phí.: http://freedom21.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetbest.com%2Fvi%2F
Idézet
 
 
#824 Ophelia 2020-01-26 16:42
Great article.

my web site :: qq slot: https://www.von-oppen.com/wiki/Benutzer:Aileen96T81820
Idézet
 
 
#823 Brigida 2020-01-26 16:08
I am truly happy to read this website posts which consists of
lots of valuable information, thanks for providing these data.


my homepage: lottovip: https://alternativeto.net/user/huayvips/
Idézet
 
 
#822 Sima 2020-01-26 14:30
Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my web
site!I suppose its ok to use some of your
ideas!!

Also visit my web site :: https://www.freebetsinfo.co.uk/vi/chau-a-bookmakers/: http://westplainsbank.tv/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.freebetbest.com%2Fvi%2Fbong-da-truc-tuyen-ca-cuoc%2F
Idézet
 
 
#821 Elena 2020-01-26 11:23
日進市 歯医者 は歯科オーラルクリニック・エク ラです。患者様のご要望にあった 治療を行うため、ヒアリング、検 査などを通じて患者様とスタッフ のの共通のゴールを確認しあいま す。その上で歯と心の治療方針を 決め、治療達成のための処置など を行っていきます。

Have a look at my homepage: 日進市 歯科: https://www.eclat.dental/information/index.php?p=1
Idézet
 
 
#820 Genie 2020-01-26 07:44
Remember you don't want copying anybody of which may
be just rude and not properly. Use these keywords and phrases in your ads too.
Write good content, and look to get quite as much as possible too.


Here is my web-site :: joker123 apk free download: https://www.servicenavin.com/proviews3_forum/profile.php?id=148322
Idézet
 
 
#819 Henry 2020-01-26 06:41
I could not resist commenting. Perfectly written!

Also visit my website; Apostas de futebol: https://www.gennadij.pavlenko.name/rdr.php?url=http://www.freebetsinfo.co.uk/pt-br/bookmakers-asia/
Idézet
 
 
#818 Juan 2020-01-26 05:21
This ensures that when the slot game can take
three coins per pull than do that all time.
However, there are certain facts involved in Online bingo game that
may put you in position to further improve
your Bingo games outcomes. Another noteworthy advantage of online Bingo sites could be that the games can be enjoyed at any timecontrary on the land based,
where the games are obtainable for the restricted time.


Also visit my web blog w88: https://seomypassion.kinja.com/the-fun-of-on-the-web-casinos-1841078593?rev=1579341470816
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Üze-net

"Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs." Lk 3.12

Támogatók

AdományozókBaudolino, Voodoo, Rosa, Satyusek, Kriszta, Klára70, Jarilo, BágóAranymaszat, Teri, hancyka, Era86, andi0110, ketrin6miki70, inestimi, Blondie, kunlord87, Domingo, Márti, Abszolút0, Holle anyó, sugarymarta, perecz, Erzsike, Ypszilon, pompom, Bara, Mykiman, kordasnemarika, davide_organist, BenCry, Sövi,, Timi, Timi anyukája, Ákos fia, Mónika, Tibi, Olgi és sokan, sokan mások...

Sziamagyarország!

Nyomj egy sziát!
A megnyíló ablakban láthatod
a sziák számát.

Közös ivisz-regények

A leghatalmasabb szuperhős
Zulejka

3 szavas mese

Sziasztok smiley
Ez egy jó játék, szabályok:
-csakis 3 szóból állhat amit írsz,
-kétszer nem írhatsz egymás után,
-az "a"betű nem számít szónak.

Én kezdem:
Egyszer volt hol...

Ki van itt?

Oldalainkat 741 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs