Szórd szét kincseid -
a gazdagság legyél te magad.
(Weöres Sándor)

   
Címlap
Sorscédulák-antológia: Székely Júlia
Nagyapám tévedett
 
 
Amikor a trónörököst megölték, Gyurika hároméves volt. Én sem voltam sokkal idősebb, de nagyapa öreg volt már, titokban meg kellett nyugodnom Isten akaratában, hogy meg fog halni. Nem lehet tenni semmit, nagypapa is meghal, mint Feri bácsi s még sok öreg, hiába, az öregek meghalnak, ez a dolguk.
Gyurika véleménye a halálról másként alakult, szerinte csak a rossz emberek halnak meg, a jók, akik reggel-este fogat mosnak, azok nem. A trónörökös sajnos nem tartozott ezek közé, s lám, most itt a baj, meg van halva.
Sejtettük, hogy ezzel a trónörökössel elkezdődött valami, hiszen nagypapa is kijelentette, hogy ebből nagy ramazuri lesz. Gyurika meg én derült érdeklődéssel vártuk a ramazurit, mert úgyis unatkoztunk. Történni fog valami, és ez szórakoztató lesz, még ha nem is lehet tőle várni semmi jót. Gyurika például biztosra vette, hogy a trónörökös az oka a sok spenótnak, amit belékényszerítettek a mostoha körülmények, én is összefüggést láttam a világesemények és a tény között, hogy egy doktor bácsi szemüveget kényszerített az orromra, s az elcsúfította arcomat, amely így, ellentétben Gyurikáéval, nem hasonlított az angyalokéhoz.
Szóval a dolog elkezdődött.
Hogy mi kezdődött el, azt nem lehetett sejteni, nálunk idősebbek sem tudták, legföljebb nagypapa gyanított valamit. De hát nagypapa öreg volt, tudhatta.
Ami az öregséget illeti, ha egy kicsit utánagondolok, kiszámíthatom, hogy nagyapám abban az időben fiatalabb volt, mint én most, midőn e sorokat írom. De ha elképzelem, hogy nemsokára nekem is meg kell halnom, képtelen vagyok megnyugodni Isten akaratában. (...)
 
— Éljen a háború! - harsogták mámoros torokkal az emberek végig az egész Hermina úton. - Éljen a háború!
— Nagypapa, ki az a hábolú? - kérdezte Gyurika.
— Senki - felelte nagypapa rosszkedvűen.
— Éljen a senki? - faggatózott tovább a gyerek.
— Buta vagy - nagyképűsködtem Öcsivel minden jogalap nélkül, mert hiszen nemcsak Gyurika, magam sem értettem, miről van szó. Ha az ember nem tud valamit megmagyarázni, legcélszerűbb egy gorombasággal  elütni a dolgot.
Az emberek kiabáltak, éljeneztek, dülöngéltek a Hermina úton, kíváncsian bámultuk őket a kertkapuból.
Nemcsak mi laktunk a Hermina úton, hanem lakott ott egy gróf is. Nevét nem tudtuk, foglalkozását sem, bár a felnőttek között gyakran hangzott el ez a hosszú szó: miniszterelnök. A szó majdnem olyan hosszú, mint a tüszős mandulagyulladás, gondoltam, ez is olyasvalami. Lestem, mikor és kinek a nyakára kerül hidegvizes priznic. De aztán hallottam, hogy a gróf, az egy magas, szemüveges ember, és hogy valami Roheim-villában lakik nem messze tőlünk.
Mindenki erről a grófról beszélt, és észre lehetett venni, hogy nagypapa, nem tudni, miért, fél ettől a gróftól. Ez a
körülmény még Gyurika figyelmét sem kerülte el, emlékszem egy megjegyzésére, amiből erre lehet következtetni. Ez akkor történt, amikor nem akarta megenni az ebédjét, s nagypapa rászólt:
- Ha nem eszel rendesen, elvisz téged a mumus.
- Téged meg elvisz a glóf a loheim villába - felelte a gyerek.
Hogy aztán kit vitt el a gróf és hová, azt nem lehetett tudni. Ez már történelmi lecke volna, nem egy hároméves kisfiú, hanem a felnőttek tanultak belőle, ha nem is eleget. (...)
 

Nagyapám táncolt. Ősztől tavaszig, tanévnyitástól tanévzárásig táncolt, könnyedén, kecsesen, boldogan, többnyire háromnegyedes ütemben. Így telt az idő szeptembertől májusig. Májusban aztán a tánciskolát bezárták az Erzsébet körúti lakással együtt. A nyári hónapokra elköltöztek mind a négyen a Hermina útra. Négyen voltak mindössze, mert hol voltam akkor még én? Hol volt Gyurika? Apám is csak mint a tánciskola egyik jeles növendéke bukkant fel olykor az Erzsébet körúti tanintézetben, nem is sejtve, hogy egyszer még ő is belekerül ebbe a családi albumba mint avisszaemlékezés egyik szereplője.
A Hermina úti telket nagyanyám Róza nénitől örökölte. Apró, földszintes ház, előtte kert. Nem nagy érték az egész, de ami vonzóvá tette, az a szomszédság volt. A szomszédos telken ugyanis megnyílt az Angolpark. Nagy volt a jövés-menés, rengeteg ember töltötte itt vasárnapját, kora reggeltől késő éjszakáig. Szólt a zene, nem is egyetlen zenekar, és nem is különböző időben. Volt itt katonazenekar, cigányzenekar, sramlizenekar, de főleg verklizene, ez még hétköznapokon is szólt.
Az Angolparkot villamossal és omnibusszal lehetett megközelíteni, de volt, aki gumirádlin érkezett, fiákeren vagy kétfogatún, mint például a gróf, aki azonban nem az Angolparknál kötött ki, hanem a Roheim-villa előtt, körülbelül kétszáz méterrel odébb.
Erről a grófról sok szó esett később, amikor már én is részt vettem a Hermina úti közéletben. „A gróf a Roheim-villában" - emlegette nagyapám a környék legelőkelőbb lakóját nem kis tisztelettel, bár eleinte még nem félt tőle annyira. Közelébe sohasem merészkedett. A gróf soha nem állt szóba senkivel. Nagyapám is inkább az Angolpark dolgozói iránt érzett vonzalmat. (...)
 
Nagyon büszke voltam Mihály barátságára. Vonzalmunk kölcsönös volt, ezt mindenki tudta. Ha valaki Mihály protekcióját vette igénybe, mindent elérhetett nálam, még azt is, hogy ellenkezés nélkül nyeljem a csukamájolajat. Rajtam kívül senkit nem tegezett Mihály, még a lovakat sem. Pedig azokat is szerette, ha nem is annyira, mint engem meg Julcsát, a dadust. Julcsa az én szárazdadám volt, később Gyurikáé. Most mindkettőnkre vigyázott, de főleg Mihállyal foglalkozott, pedig az nem tegezte őt vissza.
Hétköznap délutánonként, ha ideje engedte, Mihály kártyázott velem a kertben. Noha alig tudtam megkülönböztetni a piros hetest a kilencestől, mégis mindig nyertem. Gyurika többnyire kibicelt, s azt híresztelte, azért nyerek, mert hamisan játszom. De Julcsa ellenvéleményt nyilvánított, szerinte Mihály csalt, hogy én nyerhessek. Én magam akkor azt hittem, szerencsém van a játékban. Betartottam a játékszabályokat, szigorúan, pontosan, mégis nyertem. Mihály volt az egyetlen férfi életemben, aki azért csalt, hogy én nyerjek, csakis így lehet az embernek szerencséje, annak ellenére, hogy betartja a játékszabályokat.
Bizonyosnak látszott, hogy a világ sorsa jó kezekben yan, amikor a férfiak kezében van, minden úgy van jól, ahogyan van. Örültem, hogy sorsomat és a világ sorsát férfiak igazítják, meg voltam elégedve. De hát persze akkor meg élt a nagyapám, és én Mihályba voltam szerelmes.
Minden Mihály körül forgott, őérte volt a nyár, a madarak, a csirkék, a fák, a Julcsa, én, az egész világ.
Napbarnított arca volt, haja világosabb arcánál. Gyurika haja ugyanilyen volt, de arca majdnem fehér. Mindkettőjük aranyhaja nagyon tetszett nekem. Mihályé olykor arcába hullott, félig eltakarta azt. Julcsának ez nem tetszett, kezének egy határozott mozdulatával kiseperte ezt a sok hajat Mihály homlokából. Nem is tudom, miért utáltam ilyenkor a Julcsát.
- Nagyapa, mi az a feleségül vevés ? - kérdeztem egy délben az asztalnál, ahol arról volt szó, hogy Mihálynak feleségül kell vennie a Julcsát, mielőtt bevonul.
- Majd megtudod - felelte nagyapám kitérőén, és én már meg sem mertem kérdezni, mi az a bevonulás, pedig azt sem tudtam.
A Hermina úton már senki sem éltette a háborút. Késő ősz volt, hideg, majdnem tél, és mi még mindig nem költöztünk be a városba. Ennek én csak örültem, mert itt legalább egy házban laktunk Mihállyal, s ha nem is a kertben, de a fűtött konyhában minden délután kártyáztunk. (...)
 
Egy reggel nagyapám az udvaron szaladgáló csirkékre mutatott.
- Hatot vágj le belőlük, ebédre rántsd ki őket - utasította nagymamát. Aztán ő maga fogta kocsi elé a lovat, fölült a bakra, és a főülésre Mihályt meg Julcsát ültette. Mindketten ünneplő ruhát viseltek, kezükben a kertből összeszedett virágokat szorongatták. Nagyapám ünneplő ruhája gomblyukában is virág ékeskedett, így ült a bakon, így vonult be Mihállyal meg Julcsával a városba.
Engem nem vittek magukkal, de mire hazajöttek, megvolt a feleségül vevés.
Kissé rosszkedvűen fogadtam őket, de azért nem sírtam el magam az ebédnél. A rántott csirke nekem is, Mihálynak is ízlett, csak Julcsa nem tudott enni, hiába rakta tányérjára nagymama a ropogós szeleteket, ő csak nézte bánatosan Mihályt. Ha Julcsa így nekibúsulja magát, akkor mit szóljak én? Nem szóltam semmit.
Ezen a délutánon nem kártyázott velem senki, este pedig hiába kerestem Julcsát, hogy fektessen le, nem volt sehol. Mihály se jött be hozzám, hogy szokása szerint mesét mondjon, mielőtt elalszom. Ez volt életem első álmatlan éjszakája, ekkor éreztem első ízben, hogy egyedül vagyok a világmindenségben.
Másnap délután mintha semmi sem történt volna, leültünk Mihállyal kártyázni a jól fűtött konyhában. Kezemben a lapokkal ezt kérdeztem:
- Kit szeretsz jobban, engem vagy a Julcsát?
- Téged.
- Hát a Julcsa? - faggattam féltékenyen.
- A Julcsa?. . . A Julcsa, az a feleségem - felelte közönyösen. Hangjában volt valami, ami engem tökéletesen megnyugtatott. Julcsa nem vetélytárs többé. Megértettem, mi az a feleségül vevés.
Néhány nappal későbben úgy fölmelegedett az idő, mintha a nyár visszaszökött volna.
- Gyele, menjünk át az Angolpalkba - javasolta Gyurika.
- Parkba - javítottam ki az r betűt, mert a javaslatot elfogadtam.
A kapunál megtorpantunk. Nem lehetett bemenni. Magasra nyúló létra állt ott, tetején egy bácsival, aki szedegette le a baba nagyságú betűket.
- Mi az? - kérdeztem ijedten. - Nem lesz többé Angolpark?
- Park lesz, de nem angol - hangzott a magasból a felelet.
Gyurika még nem tudott olvasni, de én meg tudtam állapítani, hogy tényleg csak az első öt betű kerül le helyéről, a PARK kegyelmet kap.
- Miért nem angol? - faggattam tovább az idegent.
- Ez is azért van, mert megölték a trónörököst - felelte türelmesen a létrás ember.
Gyurika szó nélkül sarkon fordult, mintha megértette volna az összefüggést. Azóta is nemegyszer tapasztaltam, hogy a jelenségek közti kapcsolatok felismerésében lemaradok a férfiak s nem csupán a háromévesek mögött.
Ez a létrás ember különösen titokzatosnak tűnt. Mert mi az, hogy „is"? Jó, a trónörököst megölték ezt már hallottam, hiszen jó ideje egyébről sincs szó a felnőttek világában. Nem lesz Angolpark? Lesz más, csak még nem lehet tudni, miféle szó kerül az „Angol" helyébe. De miért mondja ez a létrás ember azt, hogy „is"? Mi minden következik majd még ezenkívül abból, hogy megölték azt az unalmas trónörököst?
Csakhamar megtudtam. Amint néhány nap múlva megpillantottam Mihályt új arany gombos ruhájában, kackiásan félrecsapott sapkáján piros rózsával, azonnal gyanítani kezdtem, hogy ez megint valami trónörökös-dolog.
- Hábolúba mész ? - kérdezte Gyurika Mihálytól, mert ő nem is gyanakodott, biztos volt a dologban, olyan biztos, hogy hozzá is tette: - Gyele vissza.
- Visszajövök - ígérte Mihály. — Egész biztos, hogy hamarosan visszajövök.
- Mikol? - türelmetlenkedett Gyurika.
- Mire a falevelek lehullanak, itthon leszek - hangzott a felelet, mely csak előttünk volt ismeretlen, Mihály olyan gyakorlottan hadarta, mint aki nem először idézi.
Gyurika gyanakodva nézett föl a fákra, bizony a falevelek szaporán szállingóztak, pedig szellő sem rezdült, mely lendületbe hozta volna őket, hullottak azok maguktól, mert ennek itt volt az ideje. Könnyen lehetett volna Mihályt füllentésen érni, de ez egyikünknek sem volt szándékában, ehelyett csak ennyit mondtam:
- Ne menj el.
Gyurika ritkán adott nekem igazat, de most ezt tette.
- Maladj itthon.
- Jó. Itthon maradok - hangzott a felelet megnyugtatásunkra.
Mihály valóban itthon maradt néhány napig. Ez idő alatt már el is hittük, hogy a veszély elvonult, minden marad a régiben. Amíg aztán egy reggel Julcsa jelent meg ágyamnál, kisírt szemmel sürgetett, öltözzem, mert elkésünk.
Hideg volt ezen a reggelen, nagyon hideg, Julcsa vastag kabátot adott rám, meleg sapkát, amelyet csak a városban szoktam viselni, amikor havazik. Most nem hó esett, hanem csak eső, de az olyan súlyos és piszkos volt, mintha nem is az égből hullott volna a földre, hanem fordítva.
Julcsa meg én dideregve tápászkodtunk fel a kocsira, a két hátsó ülésre. Nagyapám ült a bakon az ostorral, gyeplővel kezében, és egész úton hallgatott. Még a lovakhoz sem szólt, nemhogy hozzám. Új, ismeretlen úton haladtunk. Csöndesen vacogtam a sírdogáló Julcsa mellett.
Óriási épülethez érkeztünk. Csupa üveg, vas, korom. Rengeteg ember, valamennyiben Mihályt véltem fölfedezni, mert ugyanolyan ruhát viseltek, mint ő mostanában, s a sapkájukon is ott a virág. Hosszú sor kocsi állott az épületben, azon túl is, a szabad ég alatt, látni sem lehetett a végét.
Még sohasem láttam vonatot. Végre megtaláltuk Mihályt, az egyik vasúti kocsi lépcsőjén ült, és cigarettát sodort. Sapkáján virág. Minden kocsi fel volt virágozva. És minden ember. A virágos emberek hangosan nevettek, énekeltek, örültek valaminek. Az általános jókedvben sehogyan sem értettem, miért sír a Julcsa, és miért olyan szigorú nagypapa ábrázata.
Mihály egyszerre csak megpillantott bennünket, s a tömegen keresztülvergődve hozzánk sietett. Átölelte Julcsát,
aki úgy sírt, mintha megverték volna. Türelmetlenül vártam, mikor kerülök sorra, de előbb nagypapához fordult, aki hosszan rázogatta kezét, alig akarta elengedni. Valamit mondott is neki, de szót sem értettem belőle, pedig magyarul beszélt. Végre hozzám lépett, fölkapott a levegőbe, magához szorított és megcsókolt. Éppen olyan dohányszagú volt, mint nagypapa. A sapkája mellé tűzött virágról arcomba csepegett a víz, a virág is cigarettaillatú volt. Aztán óvatosan letett a földre, és megint csak ezt mondta:
- Visszajövök. Hamarosan visszajövök.
A vonat sikítozni kezdett. Sorra felkapaszkodtak rá a virágos emberek, alig fértek el rajta. Volt, aki már csak a lépcsőn kapott helyet. Körülöttük asszonyok, gyerekek tolongtak, és integettek a virágos vonatok felé. Mihály egy vonatablakból dugta ki fejét, körülötte csupa virágsapkás ember integetett vissza felénk, aztán valaki elkezdett énekelni, utána többen csatlakoztak hozzá, egyszerre pedig mindenki énekelt:
- Nesír-jatok budapesti lányok, vissza-jövök még-hoz-zátok, valaha, valaha, vagyso-ha. . .
A hosszú vonatsor éktelen sivalkodásba kezdett, ettől nem hallhattam a körülöttünk szorongó tömeget. Csak arcukon lehetett látni, hogy sírnak, hangjuk beleveszett a vonatzajba.
A vonatsor meglódulva elindult.
Elindult virágosan, zsúfoltan, fütyülve, prüszkölve, fújtatva, nyögve, lomposan és közömbösen. Már nem lehetett megkülönböztetni Mihály arcát a többiekétől. Aztán már egyáltalán nem lehetett emberi arcot látni, csak lobogó zsebkendőket, virágos sapkákat, végül pedig már csak füstöt és kormot.
A tömeg sírt, Julcsa bömbölt, nagypapa orrát fújta, én meg nyitva felejtett szájjal bámultam az esetlen vonatállat utan, mely a ronda pofájával úgy elnyelte Mihályt, mint Jónást a cethal, amint azt nekem egyszer éppen Mihály mesélte elaltatás céljából.
Erre a cethalra gondoltam este az ágyban, de ezúttal nem tudtam tőle elaludni.
Így lépett életembe a történelem, hogy soha többé onnét ki ne lépjen. (...)
 
Nagyapám napról napra dühösebbnek látszott. Haragudott az egész világra, mely tétlenségre kényszerítette. Ezt nem szokta meg. Unalmában káromkodott, felváltva magyarul és németül. A német szöveget, anélkül hogy értettem volna, megjegyeztem, le van kottázva a fülemben:
„Derslágzoltreffendi gance svejnerej."
A magyar nyelvű káromkodás viszont Gyurika tetszését nyerte meg, különösen a jelző, melyet nagypapa a „háború" főnév előtt emlegetett díszítésképpen. El is ismételte, harsány megvetéssel, midőn nagymama egy tányér sárgarépa-főzeléket tett eléje.
- Kulva sálgalépa... - mert még mindig nem tudott megbirkózni az r betű kiejtésének nehézségeivel.
- Kitől hallottad ezt a csúnya szót? - rémüldözött nagymama.
Gyurika szigorúan nézett rám, nehogy eszembe jusson nagypapára árulkodni.
- Magamtól találtam ki - vállalta hősiesen.
Ennyit a történelmi háttérről.
Észre sem vettük, s a háttér az előtérbe nyomult. Kezdődött azzal, hogy Mihályt elnyelte a vonatcethal. Ekkor már sejteni lehetett, hogy valahol háború van. Folytatódott a tánciskola megszűnésével, s azzal, hogy a jól fűthető Erzsébet körúti lakás helyett a Hermina úti faházban kellett telelnünk. Fáztunk kegyetlenül, különösen én, mert a „szaletli"-nek nevezett külön épületben egyáltalán nem lehetett fűteni, márpedig nekem itt dolgom volt, gyakoroltam. Nagypapa ugyanis egy rozoga pianínót helyezett el ebben a szaletliben. (...)
 
Ez még mind csak háttérnek nevezhető, de az már nem, hogy egy napon apu is megjelent katonaruhában, kardja is volt, ami Gyurikát igencsak érdekelte, ilyet ő is szeretett volna.
- Azt már nem! - tiltakozott nagypapa. - Mire te megnősz, addigra már nem lesz háború, sem itt, sem sehol a világon. Egyszer talán majd megjön az emberek esze.
Ezzel nagypapa tévedéseinek száma egyről kettőre szaporodott.
De azért beleegyezett, hogy a Hermina úti gyorsfényképész megörökítse hároméves unokáját katonaruhácskában, apró karddal az oldalán, félrecsapott csákóval a fején. A kép most itt van előttem, üveg alatt, keretben. Nem fogott rajta az idő. Mintha tegnap készítették volna a felvételt a legmodernebb géppel. A kisfiú ünnepélyes arckifejezéssel, szigorúan, bátran néz a lencsébe, mint aki tudja, hogy a háború nem tréfadolog. Bal keze a kardon.
Nagybátyám is behívót kapott, de rövidlátása miatt megúszta. Csak szemüvege tört össze, más egyéb nem.
- Untauglich - mondta nagyapám szégyenkezve, de megkönnyebbülten. - Bárcsak te is rövidlátó volnál, vagy legalább sánta - mondta apámnak.
A nagybácsi úgy örült saját fogyatékos látásának, hogy odahaza is ügyetlenül csetlett-botlott, mindennek nekiment, eltúlozva a dolgot, hadd lássák, nem gyávaságból tartja magát távol a becsület mezejétől, ahogy a csatateret gyengéden elnevezte. Nehéz volt elképzelni, hogy az ellenség megfutamodjék előle.
Hogy az ellenségnek esze ágában sincs megfutamodni, sőt ellenkezőleg, meg akarja nyerni a háborút, erre akkor még nem gondolt senki. Én sem gondoltam ilyesmire. Biztos voltam a győzelemben. Megerősített hitemben életem első olvasmánya egy falragasz. Óriási betűk voltak rajta, mindegyiket ismertem már. Minden utcasarkon ez a plakát virított, a megtanult betűkkel: BELGRÁD ELESETT... (...)
 
A Roheim-villa mellett néha elsétáltunk nem kis megilletődöttséggel, mert hallottuk, hogy ott nagy dolgok történnek. A háború mellett nem sétálhattunk el, de egy alkalommal közel került hozzánk. Két gyerek jött látogatóba nagypapához. Akkorák voltak, mint Gyurika meg én. Egy kisfiú és egy kislány, csak életkoruk cserélődött meg, a fiú volt a nagyobbik, a kislány Gyurikával egyidős. Mindketten fekete ruhát, fekete cipőt, harisnyát viseltek. Még sohasem találkoztam velük, de a nagypapa ismerte őket, egyik zenész barátjának gyerekei voltak.
- Miért vagytok feketében? - kérdezte tőlük rémülten.
- A papa elesett a hábolúban - felelte a hároméves kislány Gyurika ismert beszédhibájával és derűs mosollyal.
Nagymama sírva kapta ölébe a kislányt, Julcsa a fiút halmozta el szenvedélyes csókokkal. Nagyapa olyan tisztelettel bámulta őket, ahogyan még soha senkit. Az utcáról bejött egy sereg ember, ünnepelték a két kis gyászruhást, s ezen a délutánon az Angolparkból is többen átjöttek a hírre, hogy egy hősi halott árvái jelentek meg Tóni bácsinál. Selyemcukor, nápolyi szelet, sósperec került elő, végül pedig díszkíséret vitte át a két gyereket az Angolparkba, amelyet immár Nemzeti Parknak neveztek.
Szerényen, mint akiket az ünneplés nem illet meg, mi is utánuk kullogtunk, miközben én hideglelős büszkeséggel gondoltam arra, hogy minket is így szeretne, sajnálna mindenki, ha apu, isten ments, elesne a háborúban.
Fekete ruhában nem csupán gyerekeket látni, felnőttet is egyre többet, főleg nőket. A férfiakkal más a helyzet, ők kevesen vannak; többnyire katonaruhában, kezükben bot vagy mankó, nemegyszer úgy, hogy csak egyik lábuk érinti a földet, a másikon a nadrágszár üresen, feltűzve tanúskodik arról, hogy viselője hős. Ha két lábon járnak, akkor viszont a kabátujjuk lóg üresen, esetleg mind a kettő. Nem! Ezt ne! Apu ne járjon igy, inkább ne szeressen, ne sajnáljon minket senki! Apu ne járjon így!
Apu nem járt így. Másként járt, de mi ezt sokkal későbben tudtuk meg, amikor már hazajött a Jendrassik-klinikáról, ahol a sebesülteket ápolták, gyógyították. Szerencsére nem gyógyították meg túlságosan, s így nem kellett visszatérnie a frontra.
- De azért apa is hős - nyugtattam meg Gyurikát, aki látványos rokkantságot, mankót, ilyesmit reklamált. Egy kis tüdőlövés nem imponált neki, mert az nem látható.
Nem sokat értettem az első világháborúból, majdnem olyan keveset, mint a másodikból, de abban megegyezett a kettő, hogy a történelem minduntalan beleszólt magánéletembe. Akkor is beleszólt, amikor látszólag semmi köze nem volt hozzá. 
Gyurika szűnni nem akaró betegeskedése emlékezetemben összeolvad a fél füllel hallott hadijelentésekkel. Még most sem tudom a két jelenséget a realitásnak megfelelően szétválasztani. Nem mondtam le a megfejtés lehetőségéről, megfélemlített képzelődés-e, vagy fantáziálgatásomon kívül is összefüggés található a két szerencsétlenség között? (...)
 
Gyurika iskolába járt mar, de a háború csak nem akart véget érni. Mindenki várta, ő leginkább. Szörnyen unta a sok betegséget, lázmérést, inhalálást, ágyban maradást, s anélkül hogy indokolni tudta volna, miért, a háborút tette felelőssé mind a maga, mind az emberiség szenvedéseiért.
- Sovány vagy, mint egy kis giliszta - sírdogált nagymama.
- Háborrú! - felelte harsányan ropogtatva a meghódított rr betűt. - Háború után majd kövér leszek, nagymama. (...)
 
Egy forró júliusi reggelen a szederfa alatt ültünk, és Mihályról beszélgettünk. Hol az ördögben marad olyan sokáig, igazán hazajöhetne már. Levelet sem ír, hír sem érkezik felőle. Itt a Városligetben sokkal többet gondolok rá, mint a városban, mert ez a liget, különösen a Diogenész kertje, hozzátartozik, nehéz elviselni Mihály nélkül. Minden reggel itt ülünk a szederfa alatt, Julcsa is velünk van, és természetesen Mihályról beszélgetünk. De ezen a reggelen nemcsak beszéltünk róla, hanem végre hír is érkezett felőle. A postás hozott egy csomagot, s letette Julcsa elé.
- Biztosan ő küldte - kiáltottam -, Mihály! Bontsuk ki.
Nekiláttam, hogy kibontsam a csomagot, mert Julcsa úgy megijedt tőle, hogy mozdulni sem bírt.
Semmi különöset nem találtam a csomagban, csak mindenféle meleg holmit, melyeket még  a  télen  Julcsával együtt adtunk fel a postán, harisnyák, lélekmelegítők, ilyesmik. Aztán rengeteg sok levél, egy üres pénztárca, zsebóra meg az én fényképem. Julcsa hozzá sem nyúlt a tárgyakhoz.
Gyurika azonban talált valamit a holmik között, ami megnyerte tetszését. Ez egy aranyérem volt, szép, színes szalagon, fehér selyembéléses fekete bársonytokban.
- Ez a tied - mondta Julcsának, és szertartásos mozdulattal nyújtotta át a kitüntetést. - Csak ne bőgj! (...)
 
Egy reggel arra ébredtünk, hogy Julcsa szívettépően zokog a gyerekszobában.
Mihályra gondol, tűnődtem elmélázva, s magam is sírva fakadtam. De Julcsa meglepő hírt közölt velünk.
—  Meghalt a király — mondta fuldokolva.
—  Jé, meghalt a Ferencjóska? - álmélkodott Gyurika.
—  Tessék, itt az újság. Benne van. Fekete gyászkeretben.
—  Nem is tudtam, hogy rokonod volt.
—  Honnét veszed, Gyurika, hogy őfelsége, a király, rokonom volt?
—  Mert hogy olyan nagyon siratod.
—  Ő a mi jó királyunk volt.
—  Ez is benne van az újságban?
—  Benne.
—  Az más. Akkor csak sirasd.
Julcsa keservesen megsiratta a jó királyt. Egész nap jajveszékelt. Még este is, mikor lefektetett bennünket, szorgalmasan szipogott.
Gyurika vigasztalni próbálta.
-  Nagyapa azt mondta, hogy most majd megkoronáznak egy másik királyt.
- Azért mégiscsak nagy baj, hogy meghalt a jó király!
- Nagyapa azt mondja, sokkal nagyobb baj, hogy meghalt a Mihály.
Julcsa ijedten bámult ránk.
- Nagyapa. . . ezt mondta ? 
- Ezt.
- Bizony ezt, én is hallottam - siettem tanúskodni.
- Mit mondott még?
- Kiről?
- Hát a... Mihályról.
Gyurika szó szerint idézte nagyapa szavait:
- Hogy meghalt a király, arról a Mihály nem tehet, de hogy meghalt a Mihály, arról tehet a király.
- Ezt mondta?!
- Szóról szóra ezt. Öcsi nem hazudik - vallottam magam is.
- Rólam nem mondott semmit ?
- Nagyapa?
- Persze hogy ő. Mondott rólam valamit?
- Mondott.
- Mit?
- Nagyon dicsért téged - kedveskedett Gyurika. - Azt mondta, hogy te egy dumme gánz vagy.
- Ez mit jelent?
- Nem tudom.
- Te sem tudod? - fordult felém Julcsa.
- Én sem. (Pedig tudtam, csak nem akartam hízelegni.)
- Igazán  megtanulhatnátok  már  egy  kicsit franciául nagyapától, olyan szépen cifrázza.
Ezzel aztán Julcsa napirendre tért a történelmi esemény fölött, és a nemzeti gyászról több szó nem esett. (...)
 
[Forrás: Székely Júlia: Valahol háború is van. Két regény. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982 / részletek a Nagyapám tévedett c. regényből]
 
Székely Júlia (1906–1986), író, zongoraművész, rendező, tanár. Kodály és Bartók tanítványa. Zenetörténeti témájú regényei – ő írta meg többek között Bartók Béla életregényét – népszerűek. Háborús élményeit két regényben örökítette meg (Nagyapám tévedett – Valahol háború van).
 
 

Hozzászólások 

 
#3139 Fran 2020-05-26 07:31
Hello friends, its great piece of writing on the topic of educationand fully explained, keep it up all the time.


Here is my web site :: webmaster: http://thedownliner.com/coop.php?r=16195
Idézet
 
 
#3138 Zachery 2020-05-26 07:18
Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.
It will always be interesting to read through articles from other authors and practice something from
other websites.

Also visit my website: sbobet wiki: http://Texasrebelradio.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sbobet.download%2Fkasino%2Fjoker123
Idézet
 
 
#3137 Lin 2020-05-26 06:46
Howdy I am so delighted I found your web site, I really found you by
mistake, while I was researching on Aol for something else, Nonetheless
I am here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time
to browse it all at the minute but I have bookmarked
it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb work.


Here is my blog post: w88: https://www.w88tel.com/
Idézet
 
 
#3136 Brigida 2020-05-26 02:25
These are the varieties of what you require to take into account and hang a strategy
in position to ensure that you follow you diet correctly.
But, to turn sugars into fuel your system must make use of the naturally sourced
hormone insulin. Exercise and activities will is particularly so in a very reduced carb
diet regime to alleviate the accompanying side essential point about this: http://www.yzzwny.com/comment/html/?261945.html diet is continuous review the sugar and carbohydrates level.
Idézet
 
 
#3135 Modesta 2020-05-26 02:08
Hurrah! At last I got a weblog from where I
be able to really take useful information regarding my study and knowledge.


Check out my web site :: pdf ebook: https://view.joomag.com/david-seamans-newsletter-podcast-pdf-free-download/0665836001581774022
Idézet
 
 
#3134 Jonas 2020-05-26 01:39
Therefore, your body's natural storage of fat becomes your bodys main energy source.
Plus, you have to control the high carbohydrate temptations like
bread, chips, crackers, croutons etc. Is the reduced carb food pyramid
an effective tool to use for weight-watchers.

Also visit my blog this: http://www.doe.go.th/prd/forum_bkk/1287269-low-carb-diet-foods-how-does-it-work/0
Idézet
 
 
#3133 Natisha 2020-05-26 01:12
Are you looking for escort girls in Tel Aviv
?18escortgirls can cause you to Want to invest quality young escort
girls in your home or hotel? Looking for Russian escorts,
Ethiopian escorts or VIP escorts? Searching for escort services in Tel Aviv with the truly amazing way to obtain 18escortgirls Index can fulfill your entire fantasies discreetly.


Also visit my web site: נערת ליווי
בבת ים: https://18escortgirls.com/escortsgirls/bat-yam-escort-girls/
Idézet
 
 
#3132 Kenneth 2020-05-26 01:11
Here are a handful of good ideas , manage and handle sugar crash.
One of them is an idea that reduces your intake
of calories, engineered to be reduced fats and cholesterol.
If you are worried about your overall health, that might be
a good plan to have yourself on a reduced carbohydrate cholesterol diet.


My website link: http://maquinasdecoserjroman.es/component/k2/itemlist/user/36449
Idézet
 
 
#3131 Jerold 2020-05-25 23:37
Hey would you mind letting me know which hosting company you're using?

I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good hosting provider at a reasonable price?
Thanks a lot, I appreciate it!

My web page ... w88: https://www.bettingtop10.com/vi/w88/
Idézet
 
 
#3130 Ruben 2020-05-25 23:15
Are you currently trying to find escort girls in Tel Aviv ?18escortgirls
can allow you to Want to invest quality young escort girls in your home or hotel?
Looking for Russian escorts, Ethiopian escorts or VIP escorts?
Trying to find escort services in Tel Aviv with the truly amazing way to obtain 18escortgirls Index can fulfill all of your fantasies discreetly.


Feel free to surf to my site; נערות ליווי במרכז: https://18escortgirls.com/escortsgirls/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96/
Idézet
 
 
#3129 Alfonzo 2020-05-25 23:04
Here are a couple of good ideas , manage and cope with sugar crash.

The brain and muscles are typically comprised of water and reduction in water levels can impact brain and muscle function. Is
the reduced carb food pyramid a highly effective tool to use for
weight-watchers.

Also visit my webpage - link: https://giftsmovement.org/what-is-a-low-or-no-carb-diet/
Idézet
 
 
#3128 Luther 2020-05-25 22:53
Therefore, the body's natural storage of fat becomes your
bodys main energy source. Visit farmer's markets to discover money saving deals on organic produce and initiate to eat more
fruits, vegetables, and meat. You just have to mix together cottage type cheese having a box of sugar free jello,
caraway seeds, green peppers and onions.

Check out my web-site website: http://e-jurnal.pnl.ac.id/index.php/polimesin/comment/view/1410/0/186862
Idézet
 
 
#3127 Louisa 2020-05-25 21:20
thank you a good deal this site is formal and relaxed

My homepage; נערות ליווי בחולון: https://21girlz.com/holon-escorts/
Idézet
 
 
#3126 Heike 2020-05-25 20:59
Many those with misconceptions relating to this form of diet envision huge plates of bacon and meals laden with fats, cheeses, and
oils with nary a fruit or vegetable to wear when in all reality, no
carb diet causes weight reduction through nutritious, well-balanced meals.
Plus, you have to control the high carbohydrate temptations like bread, chips, crackers,
croutons etc. Devising diet plans before hand (and sticking to them) could be the fastest way to obtain on a diet and
turn into on it.

Stop by my blog: website: http://www.marhabaholidays.co.ke/index.php/component/k2/itemlist/user/804456
Idézet
 
 
#3125 Hilton 2020-05-25 20:29
What's up to every body, it's my first go to see of this website; this blog includes
awesome and actually fine material designed for readers.My page :: free lesbian teen hd: https://www.goldtantriclondon.com/
Idézet
 
 
#3124 Milo 2020-05-25 19:43
Fast forward quite some years, and I've gotten employed to wearing skirts for work only.

Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected of
their hairstyles, make-up, fashions and accessories.
This is to make sure that you don't miss the cue when considering on either your social pillars or professional front.


Feel free to visit my website; 医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#3123 Toni 2020-05-25 19:37
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land of plenty, and the visitor can travel derived from one of ecosystem to a new, enjoying the selection of this incomparable nation. There are many methods to stop baldness, including hair treatments and products.

This is the time to inquire about ourselves how anti-aging cream might be of assistance
to hasten the inevitable.

my web page 英国医美 (www.facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3122 Branden 2020-05-25 19:31
appreciate it a whole lot this fabulous website is usually proper plus casual

Visit my webpage - 0loft: http://segundamano.outletmusical.net/author/nunmckinley
Idézet
 
 
#3121 Bruce 2020-05-25 19:30
I still think Microsoft One - Note is a superb application, in case you
want to take your note taking capabilities to your more impressive range, Evernote must be your tool of choice.

The vendors are also conducting a lot of internal process improvements to
deliver better service to companies. The short fact is that every computer networking systems, especially networks that include cellular devices, potentially have
for breaches in security.

Feel free to surf to my site Cima Solutions Group,
Julie: https://www.carhubsales.com.au/user/profile/89406,
Idézet
 
 
#3120 Claudia 2020-05-25 19:28
Shopping for wholesale beauty supplies is a great strategy to lessen the cost when shopping as well as also ensure that you are keeping a number of stocks in any way times.

Particularly sexy aspects of a corner to tattoo are the shoulder,
the low back, along with the upper back. Caring for African skin requires balancing the
skin's natural tendencies and also hardwearing . overall oil levels consistent without chapping or drying your
fragile shell.

my webpage; 医美 (Jonathan: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3119 Nina 2020-05-25 19:17
IT Support (Sherlene: http://smpnegeri1megamendung.sch.id/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37984)'s altogether
too possible for computer "experts" to cover up behind obscure certifications and reseller licensing agreements, driving
them to appear more skillful compared to they really are.

A secure remote working feature would also be essential especially when you find yourself on the
move. The short fact is that most computer networking systems, especially networks offering mobile phones, have
the potential for breaches in security.
Idézet
 
 
#3118 Carma 2020-05-25 19:17
While needs are catered to and met being a teenager, new needs and concerns are met
as women take off for new time periods. To create this facial mask, take equivalent parts from
each source and mash these to achieve a cream-like mixture.
This causes cells to degenerate, increasing the aging process, plus damages skin and hair.my site :: 伦敦医美 (Hugo: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3117 Shasta 2020-05-25 19:16
Purpose of utilizing the BIOSThe main purpose of BIOS is always to load and initiate the operating system.
The infrastructure and management forced to manage employees performing IT Support
Forth Worth (Paul: http://mama-ads.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=400222) support functions in minimal.
These providers have better answers to protect our
business data compared to our own.
Idézet
 
 
#3116 August 2020-05-25 19:15
Even you may make use of these agencies, in order to earn big profits.
The infrastructure and management forced to manage the workers performing IT support functions in minimal.
This is not amazing that many of these preferred to outsource different business utilities and one ones was the IT Support Dallas [Melisa: http://anli.lhxh.cn/comment/html/?449295.html].
Idézet
 
 
#3115 Dorine 2020-05-25 19:14
Even you can create using these agencies, so that you can earn big profits.
When you make an effort to keep your technological infrastructure in house, your core business
operations will almost certainly suffer regardless of how financially
capable you are. This is not amazing that a
majority of ones preferred to outsource different business utilities and something
ones was the IT.

Also visit my web blog ... https://www.cimasg.com/, Jonelle: http://www.calzatureandreaselli.it/index.php/component/k2/author/456672,
Idézet
 
 
#3114 Marian 2020-05-25 19:11
While needs are catered to and met like a teenager, new needs and
concerns are met as women head to new time periods.

These websites gives you a precise indication in the
prices that you could expect from your hair salons and you may have an idea with the kind of hair
treatments which can be being offered there. This causes cells
to degenerate, accelerating getting older, as well as damages skin and hair.


My web page ... 英国医美 [medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5]
Idézet
 
 
#3113 Jorja 2020-05-25 19:03
I still think Microsoft One - Note is a great application, however, if you want to take your
note taking capabilities with a more impressive range, Evernote ought to be your tool of choice.
When you make an effort to keep your entire technological infrastructure internal, your core business operations will
almost certainly suffer however financially capable
you are. The short fact is that computer networking systems, especially networks that include cellular devices, have
the potential for breaches in security.

My website: IT Support Dallas; http://www.hydrocarbs-gh.org: http://www.hydrocarbs-gh.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8900056,
Idézet
 
 
#3112 Sabine 2020-05-25 18:56
As we age our systems act differently and our lifestyles changes
accordingly. Particularly sexy parts of a corner to tattoo include the shoulder, the lower back,
and also the upper back. Caring for African skin requires balancing
the skin's natural tendencies to keep your overall oil levels
consistent without chapping or drying your fragile shell.


my page :: 英国医美 (https://medium.com/: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3111 Lina 2020-05-25 18:35
The most important link using is a one-way link.

Write original content that offers unique help, and start getting some anchored backlinks.
The links were substituted for that specific persons
back again.

my website - more info here: https://www.ezyget.com/918kiss
Idézet
 
 
#3110 Mia 2020-05-25 18:32
You will also should provide information regarding your target audience meaning the people who you're salon services are targeting.
These websites will give you an accurate indication of the prices you
could expect in the hair salons and you can have an idea in the form of hair treatments
that are on offer there. Caring for African skin requires balancing the skin's natural tendencies to maintain your overall
oil levels consistent without chapping or drying your fragile shell.


Also visit my blog; 伦敦医美 (Jere: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3109 Antje 2020-05-25 18:25
Shopping for wholesale beauty supplies is an excellent strategy to reduce the cost when shopping as well
as also make sure that you are keeping a great number of stocks in any way times.
Particularly sexy areas of a corner to tattoo will
be the shoulder, the reduced back, along with the upper back.
This will help you stay knowledgable and ahead in the game when your finances not correlate with this
you predicted.

My webpage; 伦敦医美 - Lyn: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
-
Idézet
 
 
#3108 Cathern 2020-05-25 18:14
You will also need to provide information about your audience meaning the people who you're salon services are targeting.
Particularly sexy parts of the trunk to tattoo include the shoulder, the low back, and also the upper back.
This will keep you knowledgable and ahead of the game should your finances not correlate with
that you predicted.

my website: 英国医美; Www.facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#3107 Hunter 2020-05-25 18:10
Fast forward quite some years, and I've gotten employed to wearing skirts for work
only. Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected inside
their hairstyles, make-up, fashions and accessories.
This will keep you prepared and ahead with the game if your finances not correlate
with this you predicted.

my web-site: 英国医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#3106 Buddy 2020-05-25 18:08
Fast forward quite some years, and I've gotten accustomed to wearing skirts for work only.
Furthermore, addititionally there is waxing, that is
a cold and hot layer of wax accustomed to skin then protected by porous strips then removed.

This will help you stay knowledgable and ahead from the game
when your finances not correlate your you predicted.Visit my website :: 伦敦医美, Gilberto: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#3105 Vernon 2020-05-25 18:06
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land of plenty, as well as the visitor
can travel in one ecosystem to a new, experiencing and enjoying the variety
of this incomparable nation. Everywhere we look,
we will see women displaying their beauty, as reflected within their hairstyles, make-up,
fashions and accessories. This is the time to question ourselves how anti-aging cream can be of assist to hasten the
inevitable.

Here is my webpage - 医美 (Latosha: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3104 Earl 2020-05-25 17:41
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land of plenty, and also the visitor can travel from one ecosystem to a different,
enjoying the variety of this incomparable nation. Particularly sexy areas of
the back to tattoo would be the shoulder, the low back, as well
as the upper back. Potential students furthermore have a variety of options to select from
much more relation to the sorts of courses they're able to
take, as well as how they can take them.

Here is my homepage - 伦敦医美 (medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3103 Alton 2020-05-25 17:35
You will also have to provide information regarding your audience meaning the
people who you're salon services are targeting. Everywhere we
look, we will see women displaying their beauty, as
reflected within their hairstyles, make-up, fashions and accessories.
Potential students also have a quantity of options
to select from while in relation to its like courses they could take, and even how
they can take them.

Also visit my web site; 英国医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#3102 Philip 2020-05-25 17:30
Shopping for wholesale beauty supplies is a good method to decrease the
cost when shopping and will also also make sure
that you are keeping a number of stocks at all times.
There are many solutions to stop hair loss, including hair treatments
and products. Potential students in addition have
a variety of options to select a lot more regards to the kinds of courses they're able to take, and even how they're able to take them.Look at my web blog: 医美 (facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3101 Son 2020-05-25 17:23
Shopping for wholesale beauty supplies is a great approach
to slow up the cost when shopping and this will also make sure that you are keeping a
number of stocks whatsoever times. These websites
provides you with an accurate indication with the prices that one could expect from the hair salons and you will have an idea from the kind of hair treatments which can be offered there.
This causes cells to degenerate, speeding up growing older, plus damages skin and hair.


My website 医美 [medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5]
Idézet
 
 
#3100 Donte 2020-05-25 17:17
This is a topic which is near to my heart... Best wishes!
Exactly where are your contact details though?

Here is my page web novel: https://www.xianxiastory.com/
Idézet
 
 
#3099 Dominik 2020-05-25 17:02
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land
of plenty, along with the visitor can travel in one ecosystem to another, experiencing and enjoying the number of this incomparable nation. To create this facial mask, take equivalent parts
from each source and mash these to gain a cream-like mixture.
This is the time to question ourselves how anti-aging cream may be of assistance
to hasten the inevitable.

Take a look at my weblog - 医美 (Alissa: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3098 Lucia 2020-05-25 16:54
While needs are catered to and met like a teenager, new needs and concerns are met as women adventure into new time periods.
Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected inside
their hairstyles, make-up, fashions and accessories.

Caring for African skin requires balancing the skin's natural tendencies to maintain your overall oil
levels consistent without chapping or drying your fragile shell.Also visit my weblog - 医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#3097 Sherry 2020-05-25 16:45
As we age our systems act differently and our lifestyles
changes accordingly. Everywhere we look, we will see women displaying
their beauty, as reflected inside their hairstyles, make-up, fashions
and accessories. This is the time must ourselves how anti-aging cream may be of assistance to hasten the inevitable.


my blog - 伦敦医美 (Kenton: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3096 Ismael 2020-05-25 16:43
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land of plenty, and the visitor can travel derived from one of
ecosystem to an alternative, experiencing the variety of this incomparable nation. These websites provides you with
an accurate indication from the prices that one could expect from
the hair salons and you may have an idea of the kind of
hair treatments which are available there. Potential
students furthermore have a quantity of options
to choose from when in regards to the sorts of courses they're able
to take, and even how they can take them.

My site: 医美 - Jacquetta: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5,
Idézet
 
 
#3095 Maya 2020-05-25 16:40
Fast forward quite a few years, and I've gotten accustomed to wearing skirts for work only.
Furthermore, there is also waxing, that is a cold or hot layer of wax used to skin then paid by porous strips then removed.
This will help you stay knowledgable and ahead with the
game if your finances not correlate with this you predicted.


Also visit my weblog: 伦敦医美 (https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3094 Caridad 2020-05-25 16:37
Shopping for wholesale beauty supplies is a great way to decrease the cost while shopping and
will also also just be sure you are keeping a number of stocks at all times.

These websites gives you a definative indication in the prices that you can expect in the hair salons and you can have
an idea of the type of hair treatments which are on offer there.
This is to ensure that you don't miss the cue when it comes on either your social pillars or the professional front.


Feel free to visit my website; 医美 (Laurence: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3093 Mark 2020-05-25 16:35
While needs are catered to and met as being a teenager,
new needs and concerns are met as women take off for new time periods.
To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash these phones acquire
a cream-like mixture. This will help keep you in the know and
ahead of the game when your finances not correlate your you predicted.


Here is my website: 伦敦医美, Kellye: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#3092 Caryn 2020-05-25 16:27
You will also need to provide specifics of your audience meaning the people who you're salon services are targeting.
Everywhere we look, we will see women displaying their
beauty, as reflected of their hairstyles, make-up, fashions and accessories.
This is the time to ask ourselves how anti-aging cream may be of assist to
hasten the inevitable.

my web page ... 医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#3091 Mike 2020-05-25 16:21
While needs are catered to and met like a teenager,
new needs and concerns are met as women head to new time periods.
Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected
of their hairstyles, make-up, fashions and accessories.
This causes cells to degenerate, accelerating getting older, as well as damages skin and hair.


Check out my site 伦敦医美 - Miles: https://www.facebook.com/aibeautyskincare -
Idézet
 
 
#3090 Tania 2020-05-25 16:17
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land of plenty, and the visitor
can travel in one ecosystem to a different, experiencing
and enjoying the variety of this incomparable nation. Furthermore, addititionally there
is waxing, this is a hot or cold layer of wax employed to skin then protected
by porous strips then removed. This is the time to ask ourselves how anti-aging cream could be of help
hasten the inevitable.

Also visit my website :: 英国医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#3089 Jaunita 2020-05-25 16:09
As we age our systems act differently and our lifestyles changes accordingly.

These websites will provide you with an accurate indication of the prices that one could
expect from the hair salons and you'll have an idea in the form of
hair treatments which might be offered there. Caring for African skin requires balancing the
skin's natural tendencies and also hardwearing . overall oil
levels consistent without chapping or drying your fragile shell.


my web blog ... 英国医美 (Caleb: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3088 Sammie 2020-05-25 15:59
As we age the body act differently and our lifestyles changes accordingly.
To create this facial mask, take equivalent parts from each source and
mash them to gain a cream-like mixture. This will help you stay in the know and ahead from the game when your
finances not correlate achievable you predicted.

My web page 医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#3087 Enrique 2020-05-25 15:55
Shopping for wholesale beauty supplies is a good way to
slow up the cost while shopping which will also make certain you are keeping a great number of stocks in any way times.
Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected inside their hairstyles,
make-up, fashions and accessories. This causes cells to degenerate, quickening getting older, as well as damages skin and hair.


Feel free to surf to my web blog; 伦敦医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#3086 Indira 2020-05-25 15:54
Shopping for wholesale beauty supplies is a good method to reduce the cost
while shopping and this will also make sure that you
are keeping a great number of stocks at all times.
These websites provides you with an accurate indication with the prices that one could
expect from the hair salons and you will have an idea from the form of hair treatments which
can be available there. Potential students furthermore have
a variety of options to select while in relation to its like courses
they're able to take, or perhaps how they could
take them.

Here is my blog post 伦敦医美 (medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3085 Lilla 2020-05-25 15:53
คนอื่นยังไงไม่ร ู้นะ แต่ผมดูหมด ได้ไม่ได้ยังไงก ็แล้วแต่ แต่ที่ชอบคลิปที ่ได้เพราะมันลุ้ นสนุกดี จะได้จะเสียผมก็ ไม่เล่นตามแน่นอ

Here is my blog: joker123 logo: https://www.ravenbankschool.co.uk/warrington/primary/ravenbank/CookiePolicy.action?backto=http://www.education.gouv.sn/fr/content/joker-line-game-android-ios-obtain
Idézet
 
 
#3084 Marko 2020-05-25 15:50
As we age your body act differently and our lifestyles changes accordingly.
There a wide range of ways to stop thinning hair, including hair treatments and products.
This is the time to inquire about ourselves how anti-aging
cream may be of help hasten the inevitable.Here is my web page 伦敦医美; www.facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#3083 Denice 2020-05-25 15:34
Shopping for wholesale beauty supplies is an excellent approach to slow
up the cost when shopping and will also also make certain you are keeping a large amount of stocks in any respect times.
Furthermore, there is also waxing, that's a hot or cold layer of wax used to skin then covered by porous strips then removed.
This is the time must ourselves how anti-aging cream could
be of help to hasten the inevitable.

My webpage - 英国医美 - Ilse: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#3082 Julius 2020-05-25 15:34
Shopping for wholesale beauty supplies is a good strategy to decrease the cost when you shop as well
as also make certain you are keeping a large amount of stocks whatsoever
times. These websites gives you an accurate indication in the prices that you can expect from your hair salons and you may have an idea of the form of hair treatments which can be available there.
Caring for African skin requires balancing the skin's natural tendencies and
also hardwearing . overall oil levels consistent without chapping or drying your fragile shell.


Also visit my weblog :: 英国医美 (Marcella: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3081 Leilani 2020-05-25 15:30
As we age the body act differently and our lifestyles changes accordingly.
These websites gives you a precise indication from the prices that
you could expect from your hair salons and you'll have an idea of the form of hair treatments that are being offered there.

This is to make sure that you do not miss the cue as it pertains on either
your social pillars or the professional front.

my web blog ... 英国医美 (Rusty: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3080 Valeria 2020-05-25 15:28
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land of plenty, as
well as the visitor can travel in one ecosystem to a new, experiencing the selection of this incomparable nation.
These websites will provide you with a precise indication of the prices
that you can expect from your hair salons and you'll have an idea from the
type of hair treatments which are available there. Caring for African skin requires balancing the skin's natural tendencies to
keep your overall oil levels consistent without
chapping or drying your fragile shell.

Feel free to surf to my web site ... 伦敦医美 (: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3079 Tara 2020-05-25 15:18
While needs are catered to and met as being a teenager, new needs and concerns are met as
women venture into new time periods. To create this facial mask, take
equivalent parts from each source and mash them to gain a cream-like
mixture. This is to ensure that you tend not to miss the cue
as it pertains on either your social pillars or
professional front.

Review my site :: 医美 (www.facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3078 Irvin 2020-05-25 15:15
Shopping for wholesale beauty supplies is a great method to lessen the cost
when you shop which will also just be sure you are
keeping a large amount of stocks whatsoever times.
Everywhere we look, we will see women displaying
their beauty, as reflected of their hairstyles,
make-up, fashions and accessories. Caring for African skin requires balancing the skin's natural tendencies and also hardwearing .

overall oil levels consistent without chapping or drying your fragile shell.


Here is my weblog; 伦敦医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#3077 Brad 2020-05-25 15:13
Shopping for wholesale beauty supplies is a good way to decrease the cost when shopping and will also also ensure that you are keeping a number of
stocks at all times. These websites will give you a definative indication in the prices that you can expect from your hair salons and you can have an idea with
the kind of hair treatments which might be offered there.
Caring for African skin requires balancing the skin's natural tendencies to keep your overall
oil levels consistent without chapping or drying your fragile shell.


my blog post: 医美 (Ahmad: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3076 Damian 2020-05-25 15:04
You will also have to provide details about your target audience meaning the people who
you're salon services are targeting. Everywhere we look,
we will see women displaying their beauty, as reflected in their hairstyles, make-up, fashions and accessories.
This is to ensure that you don't miss the cue when considering
on either your social pillars or even the professional front.


Feel free to surf to my blog post: 医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#3075 Martha 2020-05-25 14:45
As we age your body act differently and our lifestyles
changes accordingly. Furthermore, addititionally there is waxing, that is a hot or cold layer of
wax employed to skin then paid by porous strips then removed.
This causes cells to degenerate, accelerating the aging process, as well as damages skin and hair.


My weblog; 医美 - Fausto: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#3074 Gustavo 2020-05-25 14:41
While needs are catered to and met like a teenager, new
needs and concerns are met as women take off for new time periods.

To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash them to gain a cream-like
mixture. Caring for African skin requires balancing the skin's natural tendencies to keep your overall oil levels consistent without chapping or drying your fragile shell.my web page 医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#3073 Ciara 2020-05-25 14:35
As we age your body act differently and our lifestyles changes accordingly.
Particularly sexy areas of a corner to tattoo will be the shoulder, the low back, along with the upper back.
This will make you stay prepared and ahead in the game if your finances not correlate achievable you
predicted.

my webpage: 医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#3072 Kristie 2020-05-25 14:24
Fast forward quite a few years, and I've gotten accustomed to wearing skirts for work only.
These websites will provide you with a definative indication with the prices that you can expect from your
hair salons and you can have an idea in the type of hair treatments which are being offered there.
This causes cells to degenerate, increasing aging, plus damages skin and hair.Feel free to visit my site 伦敦医美 - https://www.facebook.com/: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#3071 Luke 2020-05-25 14:22
You will also must provide specifics of your audience meaning the people who you're salon services are targeting.
Particularly sexy areas of a corner to tattoo are the shoulder,
the bottom back, and the upper back. This will
keep you prepared and ahead of the game if
your finances not correlate your you predicted.My webpage: 伦敦医美 - https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5,
Idézet
 
 
#3070 Kazuko 2020-05-25 14:20
Fast forward a long time, and I've gotten accustomed to wearing skirts for work only.

These websites gives you an accurate indication in the prices you could expect
from your hair salons and you'll have an idea in the kind of hair
treatments which might be being offered there. This will make you stay in the know and ahead in the game when your finances not correlate with this you predicted.


My page; 英国医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#3069 Leonida 2020-05-25 14:17
As we age the body act differently and our lifestyles changes accordingly.
These websites provides you with a precise indication from the prices that you can expect in the
hair salons and you may have an idea with the sort of hair treatments which might be being offered there.
This is the time must ourselves how anti-aging cream might be of assist to hasten the inevitable.


Also visit my weblog ... 伦敦医美 (Mahalia: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3068 Cassie 2020-05-25 14:15
While needs are catered to and met being a teenager, new
needs and concerns are met as women take off for new time periods.
Particularly sexy parts of a corner to tattoo will be the shoulder, the reduced
back, along with the upper back. This causes cells to degenerate, accelerating the aging process, as well as damages skin and hair.


Feel free to visit my web site - 英国医美
(Therese: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3067 Adriene 2020-05-25 14:12
You will also have to provide details about your target market meaning the people who you're salon services are targeting.
Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as
reflected within their hairstyles, make-up, fashions and
accessories. This is the time must ourselves how anti-aging cream could be of
assist to hasten the inevitable.

my blog: 医美 - Janina: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5 -
Idézet
 
 
#3066 Mindy 2020-05-25 14:08
Excellent article. I will be going through some of these issues
as well..

Here is my page pdf ebook: https://newsstand.joomag.com/en/spray-paint-art-secrets-pdf-free-download/0978396001580580003
Idézet
 
 
#3065 Lavern 2020-05-25 14:04
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land
of plenty, along with the visitor can travel derived from one of ecosystem to another, experiencing the number of this incomparable nation.
There are numerous methods to stop baldness, including hair treatments and products.
Potential students in addition have a quantity of options to select much
more relation to its the kinds of courses they're able to take, as well as how they could take them.


Feel free to surf to my site ... 伦敦医美 (https://medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3064 Clara 2020-05-25 13:58
Hi there! Someone in my Myspace group shared this site
with us so I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will
be tweeting this to my followers! Exceptional blog and wonderful design.

Also visit my webpage ... shop mr beast: https://shopsmrbeast.com/shop/
Idézet
 
 
#3063 Aurora 2020-05-25 13:40
You will also have to provide specifics of your target market meaning the people who you're salon services are targeting.
There are numerous solutions to stop hair thinning, including hair treatments and products.
This causes cells to degenerate, increasing the aging process, and also
damages skin and hair.

Feel free to visit my web blog ... 医美 (Aliza: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3062 Curt 2020-05-25 13:34
While needs are catered to and met being a teenager, new
needs and concerns are met as women venture into new time periods.
Particularly sexy areas of the back to tattoo will be the shoulder, the bottom back,
along with the upper back. This will help keep you prepared and ahead in the game when your
finances not correlate with this you predicted.


Feel free to visit my web blog 医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#3061 Katrin 2020-05-25 13:33
You will also need to provide information about your target market meaning the people
who you're salon services are targeting. To create this facial mask,
take equivalent parts from each source and mash these to gain a
cream-like mixture. This will keep you knowledgable and ahead of the game should your finances not
correlate with this you predicted.

Look at my web-site: 英国医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#3060 Tyson 2020-05-25 13:28
While needs are catered to and met being a teenager, new needs and concerns are
met as women take off for new time periods. These websites will provide you
with a definative indication with the prices that you can expect in the hair salons and you may have
an idea from the form of hair treatments that are offered there.
This causes cells to degenerate, quickening aging, plus damages skin and hair.


my blog post; 英国医美 (Stevie: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3059 Peter 2020-05-25 13:16
Shopping for wholesale beauty supplies is a great strategy to slow up
the cost while shopping as well as also make sure that you are keeping a number of stocks in any respect times.
Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected within their hairstyles, make-up, fashions and accessories.
This is to make sure that you don't miss the cue in regards on either your social pillars or perhaps the
professional front.

Here is my site: 伦敦医美 (Jada: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3058 Floy 2020-05-25 13:04
As we age your body act differently and our lifestyles changes accordingly.
These websites will give you an accurate indication with the prices
you could expect through the hair salons and you will have an idea from the type of hair treatments which might
be on offer there. This is to make certain you usually do not miss
the cue in regards on either your social pillars or professional
front.

Feel free to visit my web page; 医美, Janine: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5,
Idézet
 
 
#3057 Suzanna 2020-05-25 13:01
Fast forward quite a few years, and I've gotten used to
wearing skirts for work only. Everywhere we look, we will see women displaying their beauty,
as reflected inside their hairstyles, make-up,
fashions and accessories. This is the time must ourselves how
anti-aging cream can be of assist to hasten the inevitable.


my webpage :: 英国医美 (Www.facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3056 Teddy 2020-05-25 13:01
While needs are catered to and met as a teenager, new needs and concerns are met as women head to new
time periods. Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected of their
hairstyles, make-up, fashions and accessories. This is to make sure that you
usually do not miss the cue in regards on either your social pillars or even the
professional front.

Review my website :: 英国医美 (Rod: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3055 Tyree 2020-05-25 12:56
While needs are catered to and met as being a teenager, new needs and concerns are met as women head to new time periods.

Particularly sexy elements of the trunk
to tattoo include the shoulder, the reduced back, and also the upper back.
This is to just be sure you tend not to miss
the cue when considering on either your social pillars or
the professional front.

my weblog 英国医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#3054 Lloyd 2020-05-25 12:45
While needs are catered to and met being a teenager, new needs and concerns are met as women adventure into
new time periods. Furthermore, there's also waxing, this is
a hot or cold layer of wax employed to skin then protected by
porous strips then removed. Potential students in addition have a amount of options to
pick from a lot more relation to the sorts of courses they
are able to take, and even how they can take them.

Here is my blog 英国医美 - Coral: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5,
Idézet
 
 
#3053 Jens 2020-05-25 12:43
As we age your body act differently and our lifestyles changes accordingly.

To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash them to gain a cream-like mixture.

This is the time to question ourselves how anti-aging cream
might be of help hasten the inevitable.

Also visit my homepage; 伦敦医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#3052 Stephen 2020-05-25 12:41
As we age the body act differently and our lifestyles changes accordingly.

These websites gives you an exact indication with the prices you could expect from your
hair salons and you'll have an idea with the type of hair treatments which can be being offered there.
This is the time to inquire about ourselves how anti-aging cream could be of help to hasten the inevitable.Feel free to visit my web site - 英国医美 (Alisia: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3051 Deanna 2020-05-25 12:34
As we age the body act differently and our lifestyles changes accordingly.

There are numerous solutions to stop hair loss, including hair
treatments and products. This will keep you knowledgable and
ahead of the game if your finances not correlate
with this you predicted.

my web blog: 英国医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#3050 Rudy 2020-05-25 12:27
While needs are catered to and met as a teenager, new needs and concerns are met
as women adventure into new time periods. Everywhere we look, we will see
women displaying their beauty, as reflected within their hairstyles, make-up, fashions and
accessories. Caring for African skin requires balancing the skin's natural
tendencies and also hardwearing . overall oil levels consistent without chapping
or drying your fragile shell.

Also visit my homepage: 英国医美 (Florene: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3049 Doyle 2020-05-25 12:25
While needs are catered to and met like a teenager, new needs and concerns are met as women adventure into new time periods.

Furthermore, another highlight is waxing, that's a hot
or cold layer of wax employed to skin then included in porous strips then removed.
This is to make sure that you don't miss the cue when it comes on either your social pillars or
even the professional front.

Feel free to surf to my homepage - 医美 (Aleida: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3048 Hilda 2020-05-25 12:21
Fast forward many years, and I've gotten accustomed to wearing skirts for work only.
There are lots of approaches to stop baldness, including hair treatments and products.
Potential students furthermore have a variety of options to choose from while in regards to the types of courses they are able to take, and even how they're
able to take them.

my blog post; 医美, Aline: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#3047 Dewayne 2020-05-25 12:17
You will also should provide information regarding your audience meaning the people who you're salon services are targeting.
Particularly sexy elements of a corner to tattoo are the shoulder, the lower back, and also the upper back.
This will keep you prepared and ahead of the game if your finances not
correlate with this you predicted.

My weblog 伦敦医美 (Agnes: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3046 Ruth 2020-05-25 12:08
Shopping for wholesale beauty supplies is an excellent strategy to slow up the cost when you shop which will also make sure that
you are keeping a great number of stocks in any respect times.
Particularly sexy aspects of the trunk to tattoo
are the shoulder, the lower back, along with the upper back.
This is the time to ask ourselves how anti-aging cream may be of help to hasten the inevitable.


my webpage: 伦敦医美 (Karri: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3045 Mason 2020-05-25 12:07
While needs are catered to and met being a teenager, new needs and concerns are met as women head to
new time periods. Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected inside their hairstyles, make-up,
fashions and accessories. This will help keep you ready and ahead in the game
should your finances not correlate your you predicted.Feel free to visit my web site 伦敦医美 (Eric: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3044 Arleen 2020-05-25 12:06
Fast forward a long time, and I've gotten used to wearing skirts for
work only. Furthermore, there is also waxing,
that is a hot or cold layer of wax accustomed to skin then protected by porous strips then removed.

This is the time must ourselves how anti-aging
cream might be of help hasten the inevitable.

Have a look at my web-site; 英国医美, https://www.facebook.com/aibeautyskincare: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#3043 Erna 2020-05-25 12:02
You will also should provide details about your marketplace meaning the people who you're salon services are
targeting. To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash them to gain a cream-like mixture.
This is the time to question ourselves how anti-aging cream may be of help
hasten the inevitable.

My weblog ... 伦敦医美 (Brenna: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3042 Rafaela 2020-05-25 12:00
You will also need to provide details about your target market meaning the people
who you're salon services are targeting. Furthermore, there's also waxing, that is
a cold or hot layer of wax accustomed to skin then protected by
porous strips then removed. This is the time to ask
ourselves how anti-aging cream may be of assist to hasten the inevitable.Also visit my web page :: 伦敦医美 (medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3041 Thao 2020-05-25 11:55
Even you can create utilization of these providers, in order to earn big
profits. A dedicated team of IT technicians is quite
advantageous because instead of needing to call an outside company if
a problem is to occur, the IT Support (http://Oresmiusz.Pl: http://oresmiusz.pl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=126786) team will already be around the premises and ready to
respond. But if the pipes clog and also you cannot pinpoint
in which the clogging is within your home plumbing layout, you may want to contact the assistance of a plumber.
Idézet
 
 
#3040 Hermine 2020-05-25 11:55
While needs are catered to and met being a teenager, new needs and concerns are met as women head to new time periods.
Particularly sexy parts of the rear to tattoo are the shoulder, the reduced back, as well as the upper back.
This is to make sure that you tend not to miss the cue in regards on either your social pillars or perhaps the professional
front.

my web site :: 伦敦医美 (Shoshana: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3039 Maximo 2020-05-25 11:45
Shopping for wholesale beauty supplies is a superb way to reduce the cost while shopping which will also just be sure you are keeping a great number of stocks
in any respect times. Particularly sexy elements of a corner to
tattoo will be the shoulder, the bottom back, and the upper back.
This causes cells to degenerate, speeding up aging,
and also damages skin and hair.

Check out my web site: 伦敦医美 (https://medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3038 Huey 2020-05-25 11:30
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land of plenty, and
also the visitor can travel derived from one of ecosystem
to a new, enjoying the variety of this incomparable nation. Everywhere we look,
we will see women displaying their beauty, as reflected within their hairstyles, make-up, fashions and accessories.
This is to make certain you do not miss the cue when it comes on either your social pillars or perhaps the professional front.


Also visit my web page: 英国医美 (Harry: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3037 Minerva 2020-05-25 11:28
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land of plenty, and also
the visitor can travel from one ecosystem to another, experiencing the selection of this
incomparable nation. To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash them
to achieve a cream-like mixture. This will keep you knowledgable and ahead of the game should your finances not
correlate your you predicted.

My website: 医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#3036 Dewitt 2020-05-25 11:22
As we age your body act differently and our lifestyles changes accordingly.
Particularly sexy parts of the rear to tattoo would be
the shoulder, the reduced back, as well as the upper back.

This is the time to ask ourselves how anti-aging cream can be of assistance to hasten the inevitable.


Feel free to surf to my weblog; 医美, medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5,
Idézet
 
 
#3035 Dorothy 2020-05-25 11:20
Shopping for wholesale beauty supplies is an excellent way
to reduce the cost while shopping and this will also make sure that you are keeping a number of stocks whatsoever times.
Furthermore, there's also waxing, this is a hot or cold layer of wax used to skin then included in porous strips then removed.
Potential students in addition have a variety of options to
select a lot more relation to its like courses they're able
to take, as well as how they are able to take them.


Here is my blog post :: 伦敦医美 (facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3034 Julia 2020-05-25 11:18
Shopping for wholesale beauty supplies is an excellent strategy to reduce the cost while
shopping as well as also just be sure you are keeping a great number
of stocks whatsoever times. Furthermore, another highlight is waxing, this is a cold and
hot layer of wax accustomed to skin then paid by porous strips then removed.
Potential students also have a amount of options to pick from much more relation to
the kinds of courses they are able to take, or perhaps how they're able
to take them.

my web blog ... 英国医美 (https://www.facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3033 Janette 2020-05-25 11:16
Fast forward many years, and I've gotten used to wearing skirts for work only.
To create this facial mask, take equivalent
parts from each source and mash these phones achieve a cream-like mixture.

This is to make certain you don't miss the cue
in regards on either your social pillars or perhaps the professional front.


Here is my homepage - 医美 (Lynwood: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3032 Lamar 2020-05-25 10:59
Are you currently searching for escort girls in Tel Aviv ?18escortgirls can make
you Want to pay quality young escort girls
at home or hotel? Searching for Russian escorts, Ethiopian escorts or VIP escorts?
Looking for escort services in Tel Aviv with the truly amazing supply of 18escortgirls Index
can fulfill your entire fantasies discreetly.

My web site נערת ליווי בבת
ים: https://18escortgirls.com/escortsgirls/bat-yam-escort-girls/
Idézet
 
 
#3031 Aubrey 2020-05-25 10:58
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land
of plenty, as well as the visitor can travel derived
from one of ecosystem to a different, enjoying the various this incomparable nation. Furthermore, addititionally there is waxing,
that is a hot or cold layer of wax employed to skin then covered
by porous strips then removed. This will help keep you ready and ahead in the game when your finances not correlate with that you
predicted.

Also visit my weblog ... 英国医美 (facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3030 Ulysses 2020-05-25 10:49
Shopping for wholesale beauty supplies is a great strategy to decrease the cost when you shop and will
also also make sure that you are keeping a number of stocks at all times.

Particularly sexy elements of a corner to tattoo will be the shoulder, the low back, and the upper back.
This causes cells to degenerate, accelerating getting older, and also
damages skin and hair.

Also visit my web page 伦敦医美 (Facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3029 Carey 2020-05-25 10:27
As we age our bodies act differently and our lifestyles changes accordingly.
These websites gives you an accurate indication from the
prices you could expect from your hair salons and you can have an idea from the
form of hair treatments which are available there.
This is the time to inquire about ourselves how anti-aging cream could be of help to hasten the inevitable.


Review my blog post - 英国医美 (medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3028 Gordon 2020-05-25 10:19
As we age your body act differently and our lifestyles changes accordingly.
There are numerous approaches to stop baldness, including hair
treatments and products. This causes cells to degenerate,
accelerating aging, and in addition damages skin and hair.


My web site: 医美 (Thaddeus: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3027 Rodrick 2020-05-25 10:09
As we age our systems act differently and our lifestyles changes accordingly.

To create this facial mask, take equivalent parts from each source
and mash these phones acquire a cream-like mixture. This will
help keep you in the know and ahead from the game should your finances not
correlate with this you predicted.

my webpage ... 伦敦医美 (Zenaida: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3026 Edwin 2020-05-25 10:06
Shopping for wholesale beauty supplies is an excellent way to decrease
the cost when shopping and will also also make sure that you are keeping a good number of stocks in any
respect times. These websites will provide you with a precise
indication of the prices you could expect from your hair salons and you will have an idea of the
form of hair treatments which can be being offered there.

Potential students in addition have a quantity of options to pick from while in regards to the types of courses they're able to
take, as well as how they are able to take them.

Also visit my web page - 英国医美 (Venus: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3025 Pearl 2020-05-25 10:04
Ahaa, its good discussion on the topic of this article here
at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting
at this place.

Have a look at my web blog; http://sparklystarstudios.com: http://sparklystarstudios.com/wp-content/plugins/contact-form-7/lasix/category-10-8.html
Idézet
 
 
#3024 Edith 2020-05-25 09:59
Fast forward quite a few years, and I've gotten used to wearing skirts for
work only. Furthermore, there is also waxing, that is a cold and hot
layer of wax accustomed to skin then covered by porous
strips then removed. This will make you stay in the know
and ahead in the game should your finances not correlate with that
you predicted.

my web site ... 医美 (Marsha: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3023 Ashli 2020-05-25 09:57
As we age your body act differently and our lifestyles changes accordingly.
These websites provides you with an accurate indication from the prices you could expect through the hair
salons and you can have an idea of the type of hair
treatments which can be available there. This is the time to ask ourselves how anti-aging cream could be of assistance to hasten the inevitable.my web site - 英国医美 (Matthias: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3022 Deloras 2020-05-25 09:47
Shopping for wholesale beauty supplies is a good approach to lessen the
cost when shopping and will also also ensure that you are keeping a large
amount of stocks in any way times. Particularly sexy elements
of the rear to tattoo are the shoulder, the lower back, and also the upper back.
Potential students in addition have a number of options to
choose from a lot more relation to the kinds of courses they
could take, and even how they can take them.

Also visit my blog ... 英国医美 (https://www.facebook.com/aibeautyskincare: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3021 Laurel 2020-05-25 09:41
You will also should provide information regarding your target market meaning the people who you're salon services are targeting.
To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash the crooks to acquire a
cream-like mixture. This causes cells to degenerate, speeding up the aging process, plus damages skin and hair.


Here is my website: 医美 (Www.Facebook.Com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3020 Helene 2020-05-25 09:39
As we age your body act differently and our
lifestyles changes accordingly. Furthermore, there is also waxing, this is a cold and hot layer of wax accustomed to
skin then covered by porous strips then removed. This is to
just be sure you don't miss the cue in regards on either your social pillars or even the professional front.


Feel free to surf to my web-site - 英国医美 (Latonya: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3019 Merle 2020-05-25 09:33
You will also must provide specifics of your target market meaning the people who you're salon services are targeting.
Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected of their hairstyles, make-up, fashions and
accessories. This is the time must ourselves how anti-aging
cream may be of help to hasten the inevitable.

my blog :: 医美 - Howard: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5 -
Idézet
 
 
#3018 Bonnie 2020-05-25 09:28
As we age our bodies act differently and our lifestyles changes accordingly.
To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash these
phones gain a cream-like mixture. This causes cells to degenerate, accelerating the
aging process, and in addition damages skin and hair.


My blog - 医美 (Michelle: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3017 Arnulfo 2020-05-25 09:26
thanks a good deal this web site is definitely elegant as
well as everyday

my web-site: נערות ליווי בפתח תקווה: https://21girlz.com/category/escorts-girls/escort-girls-in-petah-tikva/
Idézet
 
 
#3016 Cody 2020-05-25 09:25
While needs are catered to and met as a teenager, new
needs and concerns are met as women venture into new time periods.
These websites gives you an accurate indication of the prices that
you could expect through the hair salons and you may have an idea in the type of hair treatments which are
on offer there. This will make you stay prepared and ahead
in the game should your finances not correlate with this you predicted.


Review my web-site :: 伦敦医美 [medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5]
Idézet
 
 
#3015 Pamela 2020-05-25 09:10
Fast forward quite a few years, and I've gotten accustomed to wearing skirts
for work only. These websites will provide you with an exact indication in the prices that one could expect through the hair salons and
you may have an idea with the kind of hair treatments which might be being offered there.
Potential students in addition have a quantity of options to select from while
in relation to its the sorts of courses they can take, or perhaps how they could
take them.

Look into my web blog; 英国医美 (Marilynn: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3014 Markus 2020-05-25 09:04
While needs are catered to and met as a teenager, new needs and concerns are
met as women venture into new time periods.

Furthermore, there's also waxing, that is a cold or hot layer of wax utilized to skin then protected by porous strips
then removed. Caring for African skin requires balancing
the skin's natural tendencies to keep your overall oil
levels consistent without chapping or drying your
fragile shell.

My blog ... 医美 (medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3013 Bell 2020-05-25 08:57
You will also have to provide information regarding your target market meaning the people who you're salon services are targeting.
These websites provides you with a definative indication of the prices that one could expect in the hair salons and
you can have an idea in the type of hair treatments which are offered there.
This will keep you knowledgable and ahead of the
game if your finances not correlate your you predicted.


Feel free to visit my web page - 医美 (Candy: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3012 Hildred 2020-05-25 08:48
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land of plenty, as well as the visitor
can travel derived from one of ecosystem to an alternative,
enjoying the selection of this incomparable nation. These websites will provide
you with an exact indication of the prices that one could expect from the hair salons and you may have an idea from the form of hair treatments which might be offered
there. This is the time must ourselves how anti-aging
cream might be of assistance to hasten the inevitable.


Visit my web page 医美 (Chasity: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3011 Adela 2020-05-25 08:46
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is
a land of plenty, along with the visitor can travel from one ecosystem to a new, experiencing and enjoying the number
of this incomparable nation. To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash these phones achieve a cream-like mixture.

This will make you stay prepared and ahead with the game should your finances not correlate your you predicted.


Here is my web blog: 医美 (Marcel: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3010 Caleb 2020-05-25 08:33
While needs are catered to and met as a teenager, new needs and concerns are met as women take off for new time periods.

There are many ways to stop thinning hair, including hair treatments and products.

Caring for African skin requires balancing the skin's
natural tendencies and also hardwearing . overall oil levels consistent without chapping or drying
your fragile shell.

Also visit my webpage: 伦敦医美 (Nichole: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3009 Selina 2020-05-25 08:28
Fast forward quite a few years, and I've gotten employed to wearing skirts for work only.
There are many approaches to stop thinning hair, including
hair treatments and products. Potential students furthermore have a amount of options to choose from much more regards to the kinds
of courses they are able to take, as well as how they could take them.


Stop by my website - 医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#3008 Sonja 2020-05-25 08:26
While needs are catered to and met as being a teenager, new needs and concerns are met as
women head to new time periods. Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected of their hairstyles, make-up, fashions and accessories.
This is the time to ask ourselves how anti-aging cream might be of
assistance to hasten the inevitable.

Look at my web page; 英国医美 (Louis: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3007 Nila 2020-05-25 08:21
While needs are catered to and met as being a teenager,
new needs and concerns are met as women take off for new time periods.
To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash them to gain a cream-like mixture.
This will make you stay knowledgable and ahead with the game should your finances not correlate with that you predicted.


my page - 医美; Floyd: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5,
Idézet
 
 
#3006 Philipp 2020-05-25 08:17
While needs are catered to and met as a teenager, new
needs and concerns are met as women head to new time periods.
There are lots of methods to stop thinning hair, including
hair treatments and products. This is the time
to inquire about ourselves how anti-aging cream can be of help to hasten the inevitable.


My web blog; 医美 - Yasmin: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5,
Idézet
 
 
#3005 Jamey 2020-05-25 08:13
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is
a land of plenty, along with the visitor can travel in one ecosystem to another, enjoying the selection of this incomparable
nation. Furthermore, there is also waxing, that's a cold and hot layer of
wax utilized to skin then protected by porous strips then removed.
This causes cells to degenerate, increasing aging, as well as damages skin and hair.


my website 医美 (Harris: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3004 Mamie 2020-05-25 08:03
I still think Microsoft One - Note is a good application, in case you
want to take your note taking capabilities to some higher
level, Evernote must be your tool of choice.
A dedicated team of IT technicians is quite advantageous because in lieu of having to call
some other company if a problem is to occur, the IT team will already be
on the premises and ready to respond. The short answer is that
every computer networking systems, especially networks
offering mobile devices, have the potential for breaches in security.


my blog :: Cima Solutions Group (Ruth: http://mail.artkabinett.com/node/378876)
Idézet
 
 
#3003 Tamera 2020-05-25 08:02
Even you may make using these service providers, to be able to earn big profits.
When you try and keep all of your technological infrastructure internally, your core business operations
will likely suffer regardless how financially capable you are.
But if the pipes clog and you also can't seem to pinpoint the
location where the clogging is your house plumbing layout, you may need to speak to the services of
a plumber.

my website - IT Support (Hershel: http://www.innere.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1007634)
Idézet
 
 
#3002 Kristie 2020-05-25 07:55
Fast forward a long time, and I've gotten used to wearing skirts for work
only. Furthermore, addititionally there is waxing, that is a cold and hot layer of wax used to skin then covered by porous strips
then removed. This is to ensure that you do not miss the cue when it comes on either your social pillars or
even the professional front.

Feel free to surf to my weblog; 伦敦医美 (Meri: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#3001 Kraig 2020-05-25 07:54
Shopping for wholesale beauty supplies is a superb approach to decrease the cost while
shopping and this will also make sure that you are keeping a good number of stocks in any way times.

Furthermore, there is also waxing, that is a hot or cold layer of wax utilized to skin then protected by porous strips then removed.

This will keep you prepared and ahead from the game
should your finances not correlate achievable you predicted.


Feel free to visit my web page 医美 (medium.com: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#3000 Geraldo 2020-05-25 07:49
appreciate it a good deal this website can be professional in addition to everyday

Feel free to surf to my blog: וילות להשכרה בצפון: http://trepadcropnews.mihanblog.com/post/57/
Idézet
 
 
#2999 Les 2020-05-25 07:44
You will also should provide details about your target
audience meaning the people who you're salon services are
targeting. To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash these to achieve a cream-like mixture.
This causes cells to degenerate, increasing aging, plus damages
skin and hair.

My blog 伦敦医美 - Https://Www.Facebook.Com/Aibeautyskincare: https://www.facebook.com/aibeautyskincare -
Idézet
 
 
#2998 Daniele 2020-05-25 07:37
Fast forward a long time, and I've gotten accustomed to wearing skirts for work only.

To create this facial mask, take equivalent parts from each source and mash them to achieve
a cream-like mixture. This is the time to inquire about ourselves how anti-aging cream can be of help hasten the inevitable.


Look at my webpage: 英国医美, Blythe: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#2997 Bert 2020-05-25 07:17
As we age our systems act differently and our lifestyles changes accordingly.
There are many approaches to stop thinning
hair, including hair treatments and products. This causes cells to
degenerate, quickening getting older, plus damages skin and hair.


Here is my weblog ... 英国医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#2996 Bryce 2020-05-25 07:11
As we age the body act differently and our lifestyles changes accordingly.
These websites gives you an accurate indication in the prices that you can expect from the hair salons
and you will have an idea of the kind of hair treatments which can be on offer there.
Caring for African skin requires balancing the skin's natural
tendencies and also hardwearing . overall oil levels
consistent without chapping or drying your fragile shell.Here is my web-site :: 伦敦医美 (Sherrill: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#2995 Leo 2020-05-25 07:11
Shopping for wholesale beauty supplies is an excellent approach to decrease the cost when you
shop which will also make certain you are keeping a number of stocks at all times.
There are numerous solutions to stop baldness, including hair treatments
and products. Caring for African skin requires balancing the skin's natural tendencies to maintain your overall oil levels consistent without chapping or drying
your fragile shell.

Also visit my site - 英国医美 (Nelly: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#2994 Rickie 2020-05-25 06:47
While needs are catered to and met being a teenager,
new needs and concerns are met as women head to new time periods.
Particularly sexy aspects of the back to tattoo would be the shoulder,
the low back, as well as the upper back. This causes cells to degenerate, quickening the aging process, and also damages skin and hair.Also visit my blog; 英国医美 (Krystal: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#2993 Arthur 2020-05-25 06:43
As we age our bodies act differently and our lifestyles changes accordingly.
Particularly sexy aspects of the rear to tattoo would be the shoulder, the reduced back, along with the upper
back. This is to just be sure you tend not to miss the cue in regards on either your social pillars
or perhaps the professional front.

Here is my blog ... 伦敦医美 (Odell: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5)
Idézet
 
 
#2992 Rory 2020-05-25 06:38
Shopping for wholesale beauty supplies is an excellent method to decrease
the cost when you shop as well as also just be sure you are keeping a great number of stocks in any
way times. Particularly sexy areas of the back to tattoo are the shoulder, the bottom back, and also the upper back.
This causes cells to degenerate, accelerating growing older, and
also damages skin and hair.

Stop by my web page :: 英国医美 (Micheal: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#2991 Donny 2020-05-25 06:36
You will also must provide information about your target market meaning
the people who you're salon services are targeting.
Furthermore, addititionally there is waxing, this is a hot or cold layer of wax utilized to skin then paid by porous strips
then removed. This causes cells to degenerate, speeding up the aging process, and in addition damages skin and hair.


Look into my web blog; 医美 - Bennett: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#2990 Jeannie 2020-05-25 06:22
While needs are catered to and met as being a teenager, new needs and concerns are met as women head
to new time periods. Everywhere we look, we will see women displaying their beauty, as reflected inside their hairstyles, make-up,
fashions and accessories. Caring for African skin requires
balancing the skin's natural tendencies to maintain your overall oil levels consistent without
chapping or drying your fragile shell.

Feel free to visit my page :: 伦敦医美: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5
Idézet
 
 
#2989 Analisa 2020-05-25 06:14
You will also should provide information about your target audience meaning the people who you're salon services are targeting.
Particularly sexy parts of the trunk to tattoo include the
shoulder, the low back, as well as the upper back. This causes cells to degenerate, quickening growing older, as
well as damages skin and hair.

My weblog; 英国医美 - Angeline: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5,
Idézet
 
 
#2988 Oren 2020-05-25 06:06
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a
land of plenty, and the visitor can travel from one ecosystem to an alternative,
enjoying the various this incomparable nation. There are many approaches
to stop hair thinning, including hair treatments and
products. This causes cells to degenerate, increasing getting older, as well as damages skin and hair.


my webpage: 英国医美: https://www.facebook.com/aibeautyskincare
Idézet
 
 
#2987 Kandi 2020-05-25 05:59
Fast forward a long time, and I've gotten employed
to wearing skirts for work only. Furthermore,
another highlight is waxing, this is a cold or hot layer of wax used to skin then included in porous strips then removed.
Caring for African skin requires balancing the skin's natural tendencies to maintain your overall oil levels consistent without chapping or drying
your fragile shell.

Look into my blog post - 医美 (https://www.facebook.com: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#2986 Carissa 2020-05-25 05:42
You will also have to provide information regarding your audience meaning the people who you're salon services are targeting.
There are numerous ways to stop hair thinning, including hair treatments and products.

Caring for African skin requires balancing the skin's natural tendencies and also hardwearing .
overall oil levels consistent without chapping or drying your
fragile shell.

Stop by my web site ... 伦敦医美 (Jorja: https://www.facebook.com/aibeautyskincare)
Idézet
 
 
#2985 Vicky 2020-05-25 05:41
And deserts, coastlines, rainforest, ancient is a land of
plenty, along with the visitor can travel in one ecosystem to another, experiencing and enjoying the number
of this incomparable nation. Particularly sexy parts of the rear to tattoo would be the
shoulder, the reduced back, and also the upper back. This will help keep you knowledgable and ahead with the game if your finances
not correlate with that you predicted.

Look into my page; 医美, Margart: https://medium.com/@ernestsaburkholder/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E4%BC%A6%E6%95%A6%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E5%BE%AE%E6%95%B4%E5%BD%A2%E6%89%93%E5%85%A5%E5%8C%BB%E7%BE%8E%E4%B8%BB%E6%B5%81-68cafe8fb9e5,
Idézet
 
 
#2984 Juanita 2020-05-25 05:39
While needs are catered to and met as a teenager, new needs and concerns are met
as women head to new time periods. Everywhere we look,
we will see women displaying their beauty, as reflected in their hairstyles,
make-up, fashions and accessories. This causes cells to degenerate, speeding up
growing older, plus damages skin and hair.


Here is my web site: 伦敦医美; Sue: https://www.facebook.com/aibeautyskincare,
Idézet
 
 
#2983 Cheryl 2020-05-25 05:30
These are truly great ideas in on the topic of blogging.
You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.


Here is my blog; Lasix sodium supplement: http://sparklystarstudios.com/wp-content/plugins/contact-form-7/lasix/lasix-sodium-supplement.html
Idézet
 

Szóljon hozzá!

A regisztráció nélküli latógatók hozzászólásait, csak az adminisztrátor ellenőrzése után jelenítjük meg!
Regisztrálj - mielőtt elviszik előled!

Chanson d'automne

Ki van itt?

Oldalainkat 784 vendég böngészi

Bejelentkezett tagok

Nincs